Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
MUCİZE ELİNİN HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİ Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

2 Mucizelerin Dili Peygamberlere gelen mucizelerin iç yüzü
Uçak, televizyon, bilgisayar Sondaj makinası Tıp Demir, Radyo ve Fonoğraf Gemi Şimendifer, tren Elektrik Yanmaz elbise ve amyant Kalp Safra kesesi açık ve kapalı ameliyat Uzay asansörü

3 1. Peygamberlere gelen mucizelerin iç yüzü
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ” Yaş ve kuru, herşey içinde bulunur.” En’âm Sûresi, 6:59. Kur'andan şu âyet-i kerime beyân ediyor ki: Evet, herşey içinde bulunur. Fakat herkes herşeyi içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bâzân çekirdekleri, bâzân nüveleri, bâzân icmâlleri, bâzân düsturları, bâzân alâmetleri; ya sârâhaten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen (kapalı), ya ihtar tarzında bulunurlar. 20 Söz.

4 San’at harikaları ve hayret veren fenler
Beşerin san'at ve fen cihetindeki yükselişlerinin neticesi olan san'at harikaları ve fen garibeleri olarak tayyare, elektrik, şimendifer (tren), telgraf gibi şeyler vücuda gelmiş ve o asırda ve şimdi insanlığın maddi hayatında en büyük mevki almışlar.. Elbette umum nev'-i beşere hitab eden Kur'an-ı Hakîm, şunları ihmal etmemiş. ''İki Cihet'' ile onlara da işaret etmiştir: Birinci cihet: Mu'cizât-ı Enbiyâ (peygamber mucizeleri)... İkinci kısım : Bâzı tarihi hadiseler sûretinde işaret eder.

5 Sanatkarların piri Peygamberler
Peygamberlere gelen mucizeler bir taraftan ümmetine Allah tarafından görevli olduklarına delil iken, diğer taraftan da o mucize alanından ümmetinin ulaşacağı son hedefi göstermektedir. San'atkârların ekseri, herbir san'atta birer peygamberi pîr kabul ediyor. Meselâ gemiciler Hazret-i Nuh'u (Aleyhisselâm), saatçılar Hazret-i Yusuf'u (Aleyhisselâm), terziler Hazret-i İdris'i (Aleyhisselâm)...

6 2. Süleyman Aleyhisselâm uçak, televizyon, bilgisayar
“Rüzgârı da Süleyman’a boyun eğdirdik ki, sabahtan bir aylık, öğleden sonra da bir aylık yol giderdi.” Sebe’ Sûresi, 34:12. Âyete göre; Süleyman Aleyhisselâm iki aylık mesafeyi havada uçarak bir günde katetmiştir. İşte bunda işaret ediyor ki:... Bu mertebeye yetişip ve yanaşılır. Cenâb-ı Hak, şu âyetin lisanıyla mânen diyor: «Ey insan! Bir abdim, hevâ-i nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Siz de nefsin tenbelliğini bırakıp bâzı âdetullah kanunlarımdan güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz...» Bu âyet, şimdiki halihazır tayyareden çok ileri nihayetlerinin noktalarını tayin ediyor.

7 Uçan İnsan ve Uçak Hezarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesinden Üsküdar‘a uçmuştur Teknolojik gelişim uçak ve uzay sanayinde takip edilemeyecek kadar hızlı seyretmektedir.

8 Kalabalık Şehirlerin Ulaşımına çözüm
Süleyman Aleyhisselâm ulaşımda ve toplu taşımacılıkta hava hattı ulaşımına işaret etmiş olduğunu düşünmekteyim. Avrupa şehir içi ulaşımda bu yolu tercih etmektedir.

9 Televizyon, Bilgisayar ve İnternet
Süleyman Aleyhisselâm taht-ı Belkıs’ı yanına celb etmek için: şu âyette: “Semâvî kitapların esrarına vakıf bir âlim, ‘Sen daha gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm” dedi.”Neml Sûre,27:40. Buna ayete göre, uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten hazır bulundurmak mümkündür. Cenâb-ı Hak Süleyman Aleyhisselâma, pek geniş olan memleketinin her yerinde zahmetsiz bilgi sahibi olup ve raiyetinin ahvâlini görüp ve dertlerini işitip adaletli hükmedebilmesi için bir mu’cizeyi ihsan etmiştir.

10 3. Musa Aleyhisselâm, âsa Hem Mûsâ Aleyhisselâmın bir mu’cizesi;
“[Mûsâ’ya] ‘Vur asânı taşa’ buyurduk. Asâsını vurduğu yerden, on iki pınar fışkırıverdi.” Bakara Sûresi, 2:60. Bu âyet işaret ediyor ki, zemin altında gizli olan rahmet hazinelerinden, basit aletlerle istifade edilebilir. Hattâ taş gibi bir sert yerde, bir asâ ile âb-ı hayat (akışkan-su) celb edilebilir. Öyle ise haydi, çalış, bul.

11 Âsa Yaklaşık 122 cm boyunda bir ahşaptır. Topkapı Sarayındadır. Hz. Musa Peygamber denizi yarıyor.

12 Sondaj makinaları Cenâb-ı Hak, şu âyetin lisan-ı remziyle, mânen diyor ki: “Ey insan! Sen de benim rahmet kanunlarıma dayansan, şöyle ona benzer veyahut ona yakın bir aleti elde edebilirsin. İşte, beşer icatlarının mühimlerinden birisi, vurulduğu vakit suyu fışkırtıyor.

13 4. İsa Aleyhisselâm, hastalar
İsa Aleyhisselâm hakkında; “Allah’ın izniyle, anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirir ve ölüleri diriltirim.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:49. Kur’ân, İsâ Aleyhisselâmın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibâa beşeri açıkca teşvik ettiği gibi elindeki san’at-ı âliyeye ve tıbb-ı Rabbânîye remzen rağbet ettiriyor. İşte, şu âyet işaret ediyor ki; En müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyle ise, ey insan ve ey musibetzede benî Âdem! Meyus olmayınız. Her dert, ne olursa olsun, dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz. Hattâ ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür.

14 Mikrorobotlar Böceklerin yapılma sistemine uygun olarak yapılmaktadır. Böceklerin kullanıldığı tüm devrelere sahip, ayrıca verilen görevleri denetleyebilen, her tür yüzeyde rahatça hareket eden bir robottur. Serinin en küçük boylu üyesidir. Hafif metal levhalardan oluşan bir gövdesi vardır.

15 Amaliyat Masası “Biz de Allah’ın (CC) hikmet eczahanesinde her derde deva bulabiliriz Elbette çalışırsak ve ararsak buluruz.” 20.S.

16 5. Davut Aleyhisselâm Demir
Hem meselâ Dâvud Aleyhisselâm hakkında “Demiri de onun için yumuşattık.” Sebe’ Sûresi, 34:10. Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm hakkında “Ona ilim ve hikmet ile, hakkı ve bâtılı açıkça ayırt eden bir ifade gücü verdik.” Sâd Sûresi, 38:20. “Erimiş bakırı ona sel gibi akıttık.” Sebe’ Sûresi, 34:12. Âyetleri işaret ediyorlar ki, telyîn-i hadid (demiri yumuşatma) en büyük bir nimet-i İlâhiyedir ki, büyük bir peygamberinin fazlını onunla gösteriyor.

17 Demir Cevherleri Yerine Altın olsaydı
Demirin şimdiki teknolojinin gelişiminde üstlendiği rolü bilmeyen yoktur. Yemek kaşığımızdan, toplu katliam aracı olan füze ve roketlere kadar Sanayiden tarıma kadar Bilgisayar aletlerinden otomotiv aletlerine kadar Demek ki demir rezervleri yerine altın rezervleri olsaydı, teknoloji olmayacaktı. Bakır da demir gibi önemli bir rol üstlenmekte olduğu için “telyin-i hadid ve izabe-i nühas (bakırı eritme) ismi ile anılmaktadır.

18 Davud Aleyhisselâm Radyo ve Fonoğraf
Davud Aleyhisselâm’ın;  "Andolsun, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin, dedik." (Sebe, 34/10) Davud Aleyhisselâm tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir seda vermiştir ki, dağları vecde getirip birer muazzam fonoğraf misüllü tesbihat ediyorlardı.(Sözler,269). Meselâ: Bir insan bir dağın önünde "Elhamdülillah" dese, dağ da aks-i sada vasıtasıyla aynen onun gibi "Elhamdülillah" diyecek. 

19 6. Nuh Aleyhisselâm, gemi "Andolsun ki. biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık." (Ankebut, 29:14 ve 15) Cenâb-ı Hak, Hz. Nuh'a (a.s.) "Herşeyden ikişer çift ile, helâk olmaya hak kazanmış olanlar dışındaki aileni gemiye al" (Mü'minûn Sûresi,23: 27) emrini verdi.

20 Geminin yapılması Geminin inşasını hakkında; “Yâ Rabb! Gemiyi nasıl yapayım?" diye soran Nuh Aleyhisselam’a Cenab-ı Allah (c.c.), “Onu, üç suret üzerine ve devrik yap: Başını horoz başı gibi, karnını kuş karnı gibi, kuyruğunu horoz kuyruğu gibi meyilli ve üç kat olarak yap!”[Kurtubî, Tefsir, 9, 42] buyurdu. Nuh aleyhisselâm, gemiyi yapmaya başladı. Kestiği sac ağacından tahtalar biçti. Üç yıl bununla meşgul oldu. Demirden çiviler yaptı. Gemi için gereken zift ve sair her şeyi hazırladı. Yapılacak şeylerin hepsini kendisi yaptı, çattı. [Taberî, Tarih, 1, 92] Eline aldığı keseri, yapacağı şeyde hiç yanılmıyordu. [Kurtubî, Tefsir, 1, 31]

21 Buharlı Tahrik Sistemi ve Buharlı Gemi
Ama bu gemi için asıl mühim olan husus, onun alelade yelkenli bir gemi olmayıp, buharlı bir vapur olduğudur. Asrımız müfessirlerinden Elmalılı Hamdi Yazır; “Nihayet emrimiz geldiği ve tennur feveran ettiği vakit” (Hud Sûresi, 11:40) mealindeki ayet-i kerimede geçen “tennur” (tandır veya geminin kazanı) ve “feveran” (kuvvet ve şiddetle kaynamak, fışkırmak) kelimelerinden hareketle, bu geminin buharlı olduğunu söylemektedir.

22 Nuh Aleyhisselâmın Gemisi
Hz. Nuh'un gemisine binmiş olanlar dışında bütün kavim suda boğuldu. Tufan sonucunda sular çekilip, gemi, “Cudi Dağı”na oturdu. 
Hz. Nuh'un (a.s.) 4 yılda yaptığı bu geminin büyüklüğü hakkında çeşitli rivayetler vardır. Doğrusu, Hz. Nuh'a inanan seksen müminle, bunların ihtiyaç maddelerini ve orada mevcut olan hayvanlardan birer çift alabilecek büyüklükte olduğudur.

23 7. Şimendifer (tren) “Onlar için bir delil de, insan neslini, dolu gemilerde taşımamız ve bunun gibi daha nice binekleri onlar için yaratmış olmamızdır.” Yâsin Sûresi, 36:41-42.

24 8. Elektrik “Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, bir lâmba yuvası gibidir ki, onda bir kandil vardır. Kandil de cam fanus içindedir. Cam fanus ise, inci gibi parlayan bir yıldıza benzer ki, ne doğuya, ne de batıya ait olmayan mübarek bir ağacın yakıtından tutuşturulur. Onun yakıtı, kendisine ateş dokunmasa bile ışık verecek kabiliyettedir. O nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur.” Nur Sûresi, 24:35. “Âyeti, pek çok envara, esrara işaretle beraber elektriğe dahi remz ediyor.” (S: 264) Bugün elekriği ışığa çeviren cam muhafaza içindeki ampüller, ledler vb ateşe ihtiyaç olmadan yanan ve aydınlatan kaynaklara işaret ediyor.

25 Elektrik devresi ve ampulleri

26 9. İbrahim Aleyhisselâm, yanmaz elbise ve amyant
Hem meselâ, İbrahim Aleyhisselâmın bir mu’cizesi hakkında olan ; “Ey ateş,’ dedik, ‘İbrahim için serin ve selâmetli ol.” Enbiyâ Sûresi, 21:69. âyetinde üç işaret-i lâtife var. Birincisi: Ateş dahi, sair esbâb-ı tabiiye gibi, kendi keyfiyle, tabiatıyla, körü körüne hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki, İbrahim’i Aleyhisselâmı yakmadı; ve ona “yakma!” emrediliyor. İkincisi: Ateşin bir derecesi var ki, burûdetiyle ihrak eder, yani ihrak (yanma) gibi bir tesir yapar. Cenâb-ı Hak, “selâmen” lâfzıyla, soğuğa diyor ki: “Sen de hararet gibi burûdetinle ihrak etme.”

27 Yanmaz elbiseler ve Amyant
Üçüncüsü: Cehennem ateşinin tesirini men edecek iman gibi bir madde-i mâneviye, İslâmiyet gibi bir zırh olduğu misillü, dünyevî ateşinin dahi tesirini men edecek bir madde-i maddiye vardır. Çünkü, Cenâb-ı Hak, ism-i Hakîm iktizasıyla, bu dünya dârü’l-hikmet olmak hasebiyle, esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyle ise, Hazret-i İbrahim’in cismi gibi, gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. İbrahim’i yakmadığı gibi, gömleğini de yakmıyor. NOMEX KUMAŞI : Nomex ( Meta – ARAMİD ) ve KEVLER ( Para – ARAMİD ) gibi iki maddenin değişik oranlarda karışımından veya naylon aromatik polyamidden yapılır.

28 10. Kalp Anjiyografi, koroner arterlerin veya vücudun diğer bölgelerindeki damarların X ışınları ile görüntülenmesidir. Koroner arterler kalbe kan götüren damarlardır. Bu damarlarla donatılan kalp günde yaklaşık trilyon hücreye ulaştırmak üzere yaklaşık 80 bin km uzunluğunda damarlar ile 7-10 ton civarında kanı pompalamaktadır. Bunların tıkanıklarını görüntülemek için koroner anjografiye ihtiyaç vardır.

29 Kalp yerine dişli pompa kullanılsa
Bu dişli pompa motor tarafından tahrik edilir ve normal şartlarda 75 metre yüksekliğe akışkan sevkeder. Buna göre insan vücuduna 1 milyon pompa yerleştirmek gerekecektir. Bunlar zamanla bakılmazsa çalışamazlar. Biz kalbimize nasıl bakıyoruz.

30 Anjiyografi Cihazı ve Damar Şişirme Balonu

31 Damar Tedavisinde Kullanılan Nano Robot
Nanorobotlar, insan içindeki damarlar, böbrek, omurga ve beyin sıvısı boşluğu ve gözün içi gibi sıvılarda yüzerek hastalıkları tanıyıp tedavi edebilecek milimetreden küçük çapta yüzen sistemlerdir. Bu robotların ilgilendiği diğer bir alan da, mikron ve nanometre boyutlarında cisimleri, parçaları ve biyolojik maddeleri çok hassas olarak manipüle etmektedir.

32 11.Safra kesesi açık ve kapalı ameliyat
Teknolojik sonucu safra kesesi üç veya dört adet küçük (5-10 mm arasında) delikten, trokar veya port adı verilen çok küçük uzun aletlerle girilerek, safra kesesi klipslenip ve karaciğerden ayrılarak dışarıya alınır. Laparoskopik el aletleri sayesinde, göbekten tek bir delikten girilerek (single port laparoscopy - SILS) de safra kesesi ameliyatları gerçekleştirilir. Bu ameliyatlar bilgisayar aracılığı ile başka ülkelerden bile gerçekleştirilebilir. Eskiden açık ameliyatta 33 dikiş atılıp bir ayda ancak ayağa kalkan bir hasta bugünkü teknoloji ile kapalı ameliyatla iki veya üç dikişle ertesi gün ayağa kalkıyor. 

33 12. Asansör ve Uzay Asansörü
İnsan, yük ve park asansörleri olarak sınıflandırılmaktadır. İnsanın yürümesini ve enerji harcamasını kesmekte, yatay ve düşey hareket ettirmektedir. Peygamberimiz miraç’ta önce kudüse yatay, sonra Sidret-ül Müntahaya düşey yükselmektedir. Bunu asansör mekanı ile bire bir bağlantı kuramayız. Ancak ümmeti için ilham kaynağıdır.

34 Uzay Asansörü Uzay asansörleri pratik ve ekonomik olduğu takdirde bazı tehditleri mevcuttur. Önemli tehlikelerden biri asansör kablolarına zarar verebilecek yıldırım, diğeri de fırtınaların platformun yerini değiştirmesi ve kablonun sürtünme sonucu kesitinin zayıflaması.

35 Sonuç Bu sunumdan anlaşıldığı gibi dinler, mensuplarını hem manevi ve hem de maddi olarak ar-ge yapmaya teşvik etmektedir. Burada Hz. Nuh Aleyhisselâm buharlı gemiyi icat edip insanlığın hizmetine sunduğu görülünce, taş devirlerinin varlığından bahsetmek tarihi bir aldanma değilse nedir? Kaldı ki ilmi araştırmaların gelişmesinde dinlerin ve özellikle İslam'ın çok büyük bir rol oynadığı artık tartışılamaz. Bilim adamlarına düşen, kendi sahalarında bu gerçekleri delilleri ile ortaya çıkarmaktadır.


"Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları