Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİŞANTAŞI SMYO _DERS NOTLARI SKS VERSİYON _5. SKS VERSİYON _5 NEDİR? 2011 2009 2007 2005 2003.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİŞANTAŞI SMYO _DERS NOTLARI SKS VERSİYON _5. SKS VERSİYON _5 NEDİR? 2011 2009 2007 2005 2003."— Sunum transkripti:

1 NİŞANTAŞI SMYO _DERS NOTLARI SKS VERSİYON _5

2 SKS VERSİYON _5 NEDİR? 2011 2009 2007 2005 2003

3 Etkinlik ve Etkililiğin Sağlanması; Burada amaç; doğru hizmetin; doğru zamanda, en az maliyetle gerçekleştirilmesidir. Bu kavramları daha basit olarak tanımlamak gerekirse; etkinlik, doğru işin yapılması, etkililik işin doğru yapılmasıdır. ! Bu iki kavramın birlikte sağlanması hedeflenmelidir

4 Etkinlik ve Etkililiğin Sağlanması; Örnek : Doküman Yönetimi Etkinlik - Kurumsal düzeyde ortak dilin geliştirilmesine yönelik olarak doküman yönetim sisteminin oluşturulması Etkililik – Doküman yönetim sisteminin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için rehberler hazırlanması ve eğitimler verilmesi yoluyla doküman yönetimin sisteminin kurumda doğru bir şekilde kullanılmasının sağlanması

5 Bu hedefler SKS _5 te güncellenmiştir!( 2015) Bu hedefler genel olarak iki kategoride ele alınabilir, Birinci kategori:kurumun hizmet sunum şeklini, bir diğer deyişle kurumun hizmetlerini nasıl ortaya koyduğunu ilgilendiren organizasyonel hedeflerdir. (Etkililik, Etkinlik, Verimlilik ve Sağlıklı Çalışma Yaşamı) İkinci kategori:Kurumdan hizmet alanları birebir ilgilendiren hedeflerdir. (Hasta Güvenliği, Hakkaniyet, Hasta Odaklılık, Uygunluk, Zamanlılık, Süreklilik

6 Dokümanın izlenebilirliğini sağlayan, kurum ve kuruluş tarafından doküman yönetim sistemi rehberinde belirlenen kurallara uygun olarak oluşturulan tanımlama sistemini ifade eder. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Dokümanın Kodu:

7 Bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştirm.e faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan bir araçtır SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Gösterge:

8 Hastane Kalite Yönetim Direktörünün sorumluluğunda Sağlıkta Kalite Standartları esas alınarak kurum içinde gerçekleştirilen değerlendirme faaliyetidir. Her yıl en az iki defa kalite direktörünün planlaması ile yapılır. Bölüm sorumluları önceden denetim tarihi konusunda bilgilendirilir. Raporlar kalite direktörü tarafından üst yönetime sunulur. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Öz Değerlendirme:

9 Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen istenmeyen olayları ifade eder. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Ramak Kala Olay:

10 Prosedür, Talimat, Rehber, Form, Plan, Liste, Rıza Belgesi ve Dış Kaynaklı dokümanların dışında kalan veya bu dokümanları destekleyici nitelikteki dokümandır. SKS VERSİYON _5 /TANIMLAR Yardımcı Doküman:

11 SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR

12 SKS-Hastane; 1.Kurumsal Hizmetler Boyutu 2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu 3. Sağlık Hizmetleri Boyutu Boyutu 4.Destek Hizmetleri Boyutu 5.Gösterge Yönetimi olarak 5 boyutta incelenir. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR

13 Kurumsal Hizmetler Boyutu; hastanede, tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması meydana getirerek, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR

14 Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu; hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını sağlamak, sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR

15 Sağlık Hizmetleri Boyutu; hastanede verilen tüm tıbbi hizmet süreçlerinin SKS-Hastane hedefleri kapsamında verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. Bu boyutta yer alan bölümler Alan ve Süreç Bazlı Sağlık Hizmetleri olmak üzere kendi içinde iki kategoriden oluşmaktadır. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR

16 Destek Hizmetleri Boyutu; tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sü- rekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR

17 Gösterge Yönetimi Boyutu; belirlenen süreçlere yönelik performansı izleyip değerlendirmek sureti ile kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR

18 SKS-Hastane'nin temel amacı «Güvenli Hastane» inşa etmektir. SKS VERSİYON _5 /BOYUTLAR

19 SKS VERSİYON _5 /Standartların Puanlandırılması

20

21

22 SKS VERSİYON _5 /kodlama sistematiği

23 SKS VERSİYON _5 /Standartların Puanlandırılması

24 Aşağıdakilerden hangisi SKS_5 e göre kurulması zorunlu komitelerden biri değildir? a.Hasta Güvenliği Km b.Çalışan Güvenliği Km c.Eğitim Km d.Tesis Güvenliği Km e.Kalite Danışma Km

25 SKS_5 kapsamında risk değerlendirilmesini yapmak kimlerin sorumluluğundadır. a.İş Güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi b.Sadece bölüm sorumluları c.İşletme Müdürü d.Güvenlik Müdürü e.Özel hastane sahibi

26

27 ULUSAL SAĞLIK GÜVENLİK KODLARI BEYAZ KOD DAHİLİ NO:1111 Çalışana şiddet durumunda kullanılan acil çağrı sistemidir. MAVİ KOD DAHİLİ NO: 2222 Hasta, Hasta Yakını yada çalışanlar için hayati risklerde verilen acil durum çağrı sistemi. (Kalp-solunum durması )

28 PEMBE KOD DAHİLİ NO: 3333 Hastane içinde bebek ve çocuk kaçırılması ve kaybolması durumunda verilen acil durum yönetimi. KIRMIZI KOD SKS_5 te yeni tanımlandı. ULUSAL SAĞLIK GÜVENLİK KODLARI

29 Sağlık Hizmet sunumunda Ulusal Kodlar Beyaz Kod_1111 Mavi Kod_2222 Pembe Kod_3333 Kırmızı Kod?

30 Aşağıdakilerden hangisi hasta ve çalışan odaklı hizmetlerin değerlendirilmesi kapsamında değerlendirilen çekirdek standartlardan biridir? a.HHD04 b.HHD01 c.HHD06 d.HHD09

31 Sağlıklı Çalışma Yaşamı Aşağıdakilerden hangisi SKS _5 kapsamında değerlendirlen sağlıklı çalışma yaşamı çekirdek standartlarından biridir. a.HSÇO4 b.HSÇO3 c.HSÇO4 d.HSÇO7

32 TIBBİ KAYIT ARŞİV HİZMETLERİ Hangisi destek hizmetler boyutunda değerlendirilen çekirdek standartlardan biridir? a.DTA01 b.DTA02 c.DTA03 d.DTA06

33 GÖSTERGE YÖNETİMİ SKS_5 kapsamında kurum gösterge sonuçlarına ilişkin sonuçların bakanlık elektronik veri tabanına gönderilmesinden kim sorumludur? a.Başhekim b.Kalite Direktörü c.Arşiv ve kayıt sorumlusu d.Resmi Bildirim sorumlusu

34 GÖSTERGE YÖNETİMİ Hangisi SKS_5 kapsamında istenen bölüm bazlı göstergelerden biri değildir? a.DÖF sonuçlandırma oranı b.Hasta memnuniyet oranı c.El hijyeni uyumu d.Uygunsuzluk tespit edilmeyen klinik oranı

35 GÖSTERGE YÖNETİMİ SKS_5 kapsamında istenen bölüm bazlı göstergelerden hangisi yanlış verilmiştir? a.Kaybolan numune oranı b.Zamanında verilmeyen sonuç oranı c.Hasta sevk oranı d.Zamanında FTR uygulanmış hasta sayısı

36 Soru cevap SKS_5 kapsamında hangisi kırmızı kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır kapsamında doğru verilen ölçüttür? a.Kırmızı kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir b.Yapılan kırmızı kod müdahalesi ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır. c.Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez kırmızı kod tatbikatı yapılmalıdır. d.Çalışanlara 5 yılda 1 kez kırmızı kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

37 Soru cevap SKS_5 /KEY03 Çekirdek Çalışanlara yönelik uyum eğitimleri düzenlenmelidir standardı kapsamında hangisi söylenemez? a.KEY03.01 Göreve yeni başlayan her çalışana; genel uyum eğitimi ve bölüm uyum eğitimi verilmelidir. b.KEY03.03 Meslek bazında her bölüm için uyum eğitimi sorumluları belirlenmelidir. c.KEY03.06 Verilen eğitimler kayıt altına alınmalı ve personel dosyasında saklanmalıdır. d.KEY03.05 Uygulanan eğitimlerin etkinlik ve etkililiği Bakanlık tarafından değerlendirilmelidir

38 Soru cevap SKS_5 /KSS04 Organ bağışına yönelik düzenleme yapılmalıdır. standardı kapsamında hangisi söylenemez? a.KSS04.01 Organ bağış birimi oluşturulmalıdır. b.KSS04.02 Organ bağış birimi sorumluları belirlenmelidir. c.KSS04.03 Beyin ölümü yönetim süreci için doküman bulunmalıdır. d.KSS04.04 Belirlenen donörlerin yakınları ile aile görüşmesi bölüm sekreteri tarafından yapılmalıdır.

39 Soru cevap SKS_5 / «HHD02.03 Hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikayetleri değerlendirilmelidir « standardı kapsamında hangisi söylenemez? a.Değerlendirmelerde kalite yönetim direktörü, hasta iletişim birimi temsilcisi ve yönetimden bir kişi yer almalıdır. b. Görüş, öneri ve şikayetler, düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir. c.Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler tarih sırasına göre (en kısa zamanda ) ele alınmalıdır. d.Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır. e.Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğu tespit edilmeli ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği planlanmalıdır. f.Görüş, öneri ve şikayeti bulunan hasta veya yakınına gerektiğinde geri bildirimde bulunulmalıdır.

40 Soru cevap SKS_5 / «HHD04 Çekirdek Hasta ve/veya hasta yakını, hastaya sunulabilecek teşhis, tedavi, bakım hizmetleri, hasta sorumlulukları ile diğer hizmetler hususunda bilgilendirilmelidir « standardı kapsamında hangisi söylenemez? a.HHD04.01 Ayaktan ve yatan hastalarda bilgilendirmenin nasıl yapılacağı ve bilgilendirmeye ilişkin kurallar belirlenmelidir. b.HHD04.02Hasta/Hasta yakını, hastane tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda, ilgili hekim tarafından sözlü ( yazılı )olarak bilgilendirilmelidir. c.HHD04.03Hasta/hasta yakınlarının bilgilendirilmesi sırasında hasta mahremiyeti sağlanmalıdır. d.HHD05 Her türlü tıbbi müdahale öncesinde hasta rızası alınmalıdır.

41 Soru cevap SKS_5 / «HHD05.01 Sözlü olarak yapılan bilgilendirme sonrasında yazılı olarak hastanın rızası alınmalıdır.» standardı kapsamında hangi bilgiler yer almaz? a.İşlemin kim tarafından yapılacağı ( onaylanacağı ) b.İşlemden beklenen faydaları c.İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar d.Varsa işlemin alternatifleri e.İşlemin riskleri-komplikasyonları f.İşlemin tahmini süresi g.Hastanın adı, soyadı ve imzası h.İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası i.Rızanın alındığı tarih, saat gibi

42 SKS_5/HHD06 Çekirdek Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır. HHD06.02 Muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde hastanın fiziksel mahremiyeti sağlanmalıdır. o Her türlü sağlık hizmeti sırasında, ilgili sağlık çalışanı ve hasta yakını (hastanın onayı dahilinde) dışındaki kişilerin ortamda bulunması engellenmelidir. o Hasta muayene masaları ve yatakları arasında hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik perde, paravan gibi araçlar kullanılmalıdır.

43 SKS_5/HHD06 Çekirdek Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır. HHD06.03 Teşhis ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi ve belgelerin, hasta dışında kimlerle ve hangi koşullarda paylaşılabileceği belirlenmelidir. Hastanın tıbbi değerlendirmeleri gizlilik içerisinde yürütülmelidir. Sağlık çalışanları arasındaki tıbbi bilgi akışı sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir.

44 SKS_5/HHD06 Çekirdek Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır. HHD06.04 Hastanın, sosyokültürel özellikleri nedeniyle gündeme getirdiği mahremiyete ilişkin farklı algı ve beklentileri dikkate alınmalıdır. Rehberlik Batı ve doğu toplumlarının, çeşitli dinsel grupların, modern ve geleneksel toplumların mahremiyete ilişkin değerleri, inançları ve beklentileri arasında farklılıklar bulunabilir. Kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanına yönelik tercihini söz konusu kültürel özellikler doğrultusunda belirleme, adını açıklamama ya da saklama, yalnız kalma ve tedbirli olma bunlardan bazılarıdır. Ayrıca toplumda göz önünde bulunan bir hastanın, kişisel ve tıbbi bilgilerinin gizliliği konusunda, özellikle hassasiyet gösterilmesi yönünde talebi olabilir.

45 SKS_5/HHD06 Çekirdek Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyeti sağlanmalıdır. HHD06.05 Tüm hastane çalışanlarına hasta mahremiyeti konusunda eğitim verilmelidir.

46 HHD09.01 Hasta, kendisi ile ilgili tıbbi dokümanları inceleyebilmeli, istediğinde dokümanların kopyasına ulaşabilmelidir. Hastaya yapılan işlemler, tahliller ya da kendisine ait özel bilgilerini içeren tüm dokümanlar bu kapsamda ele alınmaktadır. Hasta söz konusu bilgilere hizmet alırken ya da hizmet alımı sonrasında ulaşabilmelidir. SKS_5/ HHD09 Hastanın, kendisi ile ilgili tıbbi dokümanlara erişebilmesi sağlanmalıdır.

47 HHE01.01 Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti sunan birim bulunmalıdır. o Bu birimde çalışacak olan personel sayıları, günlük ortalama poliklinik sayısı gibi faktörler çerçevesinde önceden belirlenmelidir. HHE01.02 Birimde sunulan hizmetlere erişimi kolaylaştırmaya yönelik gerekli ekipman (hastane bilgi rehberi, tanıtıcı broşür, telefon, bilgisayar, kurum içi telefon rehberi gibi) bulunmalıdır. HHE01.03 Birimde çalışanların kıyafetleri, hastanedeki diğer çalışanlardan ayırt edici şekilde farklı olmalıdır. (Örneğin, aynı kıyafetin üzerinde ayırt edici farklı bir fular, şapka, baskı bulunması gibi) HHE01.04 Birimde çalışanlara, yılda en az bir kez, hizmet sunum süreçlerine ilişkin eğitim verilmelidir. Eğitim programında asgari aşağıdaki konular yer almalıdır: Hasta memnuniyeti Hasta hakları, sorumlulukları ve uymaları gereken kurallar İletişim becerileri SKS_5/ HHE01 Hastaların hizmete erişimini kolaylaştırmak üzere kurumda karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti verilmelidir.

48 HHE05.01 Yaşlı ve engelli kişilerin öncelikli kayıt yaptırmaları sağlanmalıdır. HHE05.02 Yaşlı ve engelli kişilerin poliklinik alanlarında öncelikli oturabilmelerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. HHE05.03 Yaşlı ve engelli kişilerin muayene, tanı ve tedavi işlemlerinde öncelikli olmaları sağlanmalıdır. SKS_5/ HHE05 Yaşlı ve engelli kişilerin sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.

49 HSÇ07 Çekirdek Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır. HSÇ07.01 Çalışanların sağlık taramalarına ilişkin program hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. HSÇ07.02 Sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. HSÇ07.03 Çalışanlar tarama sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. o Sağlık taraması sonuçlarına ilişkin bilgi güvenliği sağlanmalıdır. HSÇ07.04 Sağlık tarama sonuçlarında olumsuz bir durum tespit edilen çalışanlar sağlık durumlarına ilişkin izlenmeli, gerekli tedavi ve bakım olanakları sağlanmalıdır.

50 SHB08 Çekirdek Kimlik doğrulama amacıyla kimlik tanımlayıcısı kullanılmalıdır. SHB08.01 Tanı ve tedavi süreçlerinde farklı aşamalarda kullanılması gereken kimlik tanımlayıcılar belirlenmelidir. Rehberlik Tanı ve tedavi süreçlerinin farklı aşamalarında farklı kimlik tanımlayıcılar kullanılabilir. Ayaktan hastalarda; Hastaya ait kimlik bilgilerinin yer aldığı resimli ve resmi belgeler gibi Yatan hastalarda; Kol bantları/bileklikler gibi

51 SHB08 Çekirdek Kimlik doğrulama amacıyla kimlik tanımlayıcısı kullanılmalıdır. SHB08.02 Yatışı yapılan her hastada beyaz, alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli bileklik kullanılmalıdır. Bileklik barkotlu olmalı, üzerinde en az; protokol numarası, hasta adı– soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalıdır. Bileklikler üzerinde yer alan bilgilerde en fazla 4 tanımlayıcı parametre yer almalıdır. Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi renkli bileklik kullanılmalıdır. Aynı seri numaralı anne-bebek bilekliği kullanılmalıdır. Annedeki beyaz bileklik bebeğin cinsiyetine göre belirlenen bileklik ile değiştirilmelidir. Bebeğin bilekliğinde en az annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır.

52 Çalışanlar, el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir. SEN04.01 Sağlık çalışanlarına el hijyenini sağlamaya yönelik eğitimler verilmelidir. SEN05 Çekirdek El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. SEN06 Çekirdek Çalışanların el hijyeni kurallarına uyumu değerlendirilmelidir. SEN01 Çekirdek Enfeksiyonların önlenmesine yönelik 'Enfeksiyon Kontrol Komitesi' oluşturulmalıdır.

53 DSÖ önerileri kapsamında, sağlık çalışanı tarafından el hijyeni uygulanması gereken "5 Endikasyon" aşağıda belirtilmiştir: 1.Hasta ile Temas Öncesi 2.Aseptik İşlemler Öncesi 3.Vücut Sıvılarının Bulaşma Riski Sonrası 4.Hasta ile Temas Sonrası 5.Hasta Çevresi ile Temas Sonrası SEN06.01 "5 Endikasyon Kuralı Gözlem Formu” ile çalışanlara yönelik haberli gözlemler yapılmalıdır.

54 DTA01.01 Ayaktan ve yatan tüm hastaların tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine yönelik sistem kurulmalıdır. DTA01.02 Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin doküman bulunmalıdır. Doküman asgari aşağıdaki konuları içermelidir: 1.Hangi kayıtların elektronik ortamda, hangilerinin kağıt ortamında muhafaza edileceği 2.Tıbbi kayıtlarla ilgili sorumlular ve sorumlulukları 3.Hastane standart dosya planı ve içeriği 4.Hasta dosyası içeriğinin kontrolü ve eksikliklerin tamamlanması 5.Arşiv hizmetlerinin işleyişi DTA01 Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin politika belirlenmelidir.

55 DTA02 Tıbbi kayıtların bir düzen içinde ve eksiksiz tutulması, saklanması ve kullanılmasına yönelik sorumlular ve sorumlulukları tanımlanmalıdır. DTA03 Çekirdek Tıbbi kayıtlara erişimde bilgi mahremiyeti ve güvenliği sağlanmalıdır. DTA03.01 Tıbbi kayıtlarda yer alan bilgilerin mahremiyeti ve güvenliği ile ilgili kurallar tanımlanmalıdır. Kurallar asgari aşağıdaki hususları içermelidir: Çalışanların bilgiye erişim konusundaki yetkileri (kimin hangi bilgiye ne zaman erişebileceği) Bilgiye erişim yetkisi olan kişilerin, bilgileri gizli tutma yükümlülüğü Gizlilik ve mahremiyetin ihlali durumunda izlenecek süreç DTA01 Tıbbi kayıt ve arşiv hizmetlerine ilişkin politika belirlenmelidir.

56


"NİŞANTAŞI SMYO _DERS NOTLARI SKS VERSİYON _5. SKS VERSİYON _5 NEDİR? 2011 2009 2007 2005 2003." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları