Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLERİ Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLERİ Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLERİ Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
Merkezî yönetim bütçe kanunu, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur. ( md)

3 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
Kanun No: 6583 Kabul Tarihi: 22/12/2014 Tarih: Sayı:29217 Resmi gazete (Mükerrer )2015 BÜTÇE KANUNU.docx

4 Gider, Gelir, Finansman ve Denge
BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 ‒ (A) işaretli cetvellerde gösterilir. 5018 sayılı Kanununa ekli; (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara verilen ödenek yer almış.

5 (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri
Gelir ve finansman MADDE 2 ‒ (1) Gelirler: (B) işaretli cetvellerde gösterilir sayılı Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri öz gelir ve Hazine yardımı (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri öz gelir ve Hazine yardım tahmin edilmiştir. (2) Finansman: (F) işaretli cetvellerde gösterilir. Özel bütçeli idarelerin net finansmanı tahmin edilmiştir. Denge MADDE 3-Ödenekler toplamı ile tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma ile karşılanır.

6 Bütçe Düzenine ve Uygulamasına İlişkin Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM Bütçe Düzenine ve Uygulamasına İlişkin Hükümler Bağlı cetveller MADDE 4 ‒ (1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir: Ödeneklerin dağılımı (A) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tahsiline devam olunacak gelirler (B) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden hükümler (C) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumların nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları (H)

7 Bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal ve diğer sınırlar (İ)
Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyonlarının öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri (M) Millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri (O) Milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yıl içinde edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri (T) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (V)

8 Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler
MADDE 5 ‒ (1) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya, (2) Yedek Ödenek: Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin (01), (02), (03), (05) ve (08) ile çok acil ve zorunlu hâllerde (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplere aktarma yapmaya,

9 (3) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği:
    (3) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği: Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyularak ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine ilişkin mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya, (4) Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği: Maliye Bakanlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödeneği genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamak amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarmaya, Maliye Bakanı yetkilidir.

10 Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri
MADDE 6 ‒ (1) a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “Personel Giderleri” ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri ile kurum bütçeleri arasında aktarmaya veya Maliye Bakanlığı bütçesinin “Yedek Ödenek” tertibine aktarmaya, b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmaya, c) Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya, Maliye Bakanı yetkilidir.

11 (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu idarelerin yüzde 20’yi geçen diğer her türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2015 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerde değişiklik yapılması hâlinde tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı idarelerce yapılır.

12 (3)Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan kamu idaresi, yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya yetkilidir. (4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 644 sayılı KHK kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarmaya yetkilidir.

13 (5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesi kapsamında yaptıracakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerine ilişkin ödeneklerini İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarmaya yetkilidir. Bu kapsamda idarelerce kaynak transferi yapılmış iş ve projeler ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi…Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1.maddesinin 25. fıkrası gereği ödenek kaydedilen tutarların ilişkili olduğu iş ve 2015 Yılı Yatırım Programına uygun olarak değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı ilgili kurumun talebi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.

14 Mali kontrole ilişkin hükümler
MADDE 8 ‒ (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri; a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hizmet satın alınacak veya çalıştırılacak kişilere yapılacak ödemeleri, b) İlgili mevzuatı uyarınca kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak ödemeleri, c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılacak ödemeleri,     

15 ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı DMK nun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele yapılacak ödemeleri, bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar ve söz konusu ekonomik kodu içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin başka tertiplerinden (bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan aktarmalar hariç) ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz.     

16    (2) Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve zorunlu hâllere münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir T CETVELİ.xls

17   (3) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, sürekli işçileri ile 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya süreyle istihdam edebilirler. Bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanlıkları Maliye Bakanlığı bütçesinin “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği” ile “Yedek Ödenek” tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Bu fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dışında hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez sayılı kanun.pdf

18 (4) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin harcama yetkilileri, sürekli işçiler ile 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici işçilerin fazla çalışmaları karşılığı öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. … fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamaz.

19 (7) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhasıran bu tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden karşılanır. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2015 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.

20 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI CETVELLER

21 BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR
E – CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR 10.Kamu idarelerindeki görevlileri; Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye’de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerinde, (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartı ve ilgili Bakanın onayı 657 DMK 80.md uyarınca belirlenen kontenjanlar dahilinde iki yıla kadar stajyer memur olarak görevlendirilebilir. Gerekirse bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Bu şekilde görevlendirilenler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler. Bunlara, mali ve sosyal haklar kapsamında bir ayda yapılan toplam ödeme tutarı ile gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kurumlarınca ayrıca her ay ödenir. ... Bu şekilde memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ilk gidişleri ve kurumlarına dönüşleri için ve 6245 HK sürekli görevle atananlara ilişkin hükümleri uyarınca kurumlarınca harcırah ödenir. E cetveli 2015.doc

22 34. Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır. Ancak;…. Sağlık Bakanlığına ve bağlı kuruluşlarına ait ambulansların kasko sigortası giderleri ilgili döner sermaye bütçelerinden,…ödenir.

23 36. a) Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar ve 5018 SK atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin …Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin, b) Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin, .. yüzde 60’ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden personel başına aylık 500 TL’yi geçmemek üzere ödenir. .. en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir.

24 39. Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere; a) Menkul mal alımlarında (03.7.1) TL, (2016 yılı taslak ) b) Gayrimaddi hak alımlarında (03.7.2) TL, (2016 yılı taslak ) c) Menkul malların bakım ve onarımlarında (03.7.2) TL, (2016 yılı taslak ) d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında (03.8) TL, (2016 yılı taslak ) aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır ANALATİK BÜTÇE REHBERİ.doc

25 40.Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerce hizmet alımı suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan taşıtlar, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi ilgili idarenin talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararınca, bu suretle edinilecek taşıtların sayısı 100’ü geçmemek ve 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla satın alma suretiyle edinilebilir T CETVELİ.xls

26 41. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, zorunlu ihtiyaç hallerinde ve ancak Başbakanlığın izni ile konut satın alınabilir.

27 SK 21.md dayanılarak hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4.md uyarınca yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerinden yapılan yemek yardımı Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediyesi sınırları içinde görev yapan personel için yemek maliyetlerinin azami üçte ikisi olarak uygulanabilir yiyecek yardımı.docx

28 49. Kurum ve kuruluşlar, 5018 SK 8. md 1
49. Kurum ve kuruluşlar, 5018 SK 8.md 1. fıkrasının (a) bendi kapsamına giren işleri için (bir aylık) Maliye Bakanlığından vize almaksızın ve bir ayı aşmayacak şekilde, çalıştıracakları kişilere ödeme yapabilirler. Bunlardan, … bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeye devam etmesi gerekmeyenler ise, ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınmaksızın 657 SK 4.md (C) fıkrası hükümleri uygulanır ve bunlara fiilen çalıştıkları her gün için ödenecek ücretin bir günlük brüt tutarı, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir günlük brüt asgari ücret tutarını geçemez. Bir mali yıl içinde aynı kişiye aynı kurum bütçesinin (döner sermaye ve fon bütçesi dahil) farklı tertiplerinden olsa dahi en fazla üç ay için ödeme yapılabilir BÜTÇE KANUNU.docx

29 54. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “ Beyiye Aidatları” ile “ Mahkeme Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, ödenek gönderme belgesi aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığı bütçesinin“ Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği” tertibinden talep edilir.

30 71-31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun hükümlerine göre onaylanan sağlık ve tıp alanında işbirliğine dair ikili anlaşmalar gereğince yapılan tedavi giderleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bütçesinin tertibinden karşılanır.

31 H CETVELİ (2016 TASLAK) 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI GÜNDELİK MİKTARI (TL) I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 60,00 b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 55,00 B- Memur ve Hizmetlilerden; Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 46,00 Ek göstergesi 5800 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 43,00 c) Ek göstergesi 3000 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,00 d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 35,50 e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 34,50 (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır. II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel : Kadro derecesi 1-4 olanlar 14,00 Kadro derecesi 5-15 olanlar YILI GEÇİCİ BÜTÇE KANUN TASARISI.pdf 13,50 Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. 2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

32 İ – CETVELİ (2016 TASLAK) ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL I.PARASAL SINIRLAR Kanun No: Kanunun Adı Madde Fıkra Parasal Sınır (TL) ç) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35 1 a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 1.230 2 - Diğer ilçelerde 630 e) Mahkeme harç ve giderleri için 29.900 (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için) 83.300 g) İl dışına yapılacak seyahatlerde akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere 6.200 40 4 26.400 46 2 79 - (a) bendi için 15.000 (b) bendi için 15 2016 YILI BÜTÇE KANUNU TASARI VE EKLERİ.pdf

33 EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE
K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ II. KONFERANS ÜCRETİ III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ   (A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti:   sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,63 Türk Lirasıdır. (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendi dâhil olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)   sayılı Kanuna tabi personele, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında; a) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele (makam şoförleri dahil) ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,71 Türk Lirasıdır. b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,71 Türk Lirasıdır.2016 YILI BÜTÇE KANUNU TASARI VE EKLERİ.pdf

34 Azami Satın Alma Bedeli (TL)
T- CETVELİ KURUMLARIN SATIN ALACAKLARI TAŞITLARIN AZAMİ SATIN ALMA BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL Sıra No Taşıtın Cinsi Azami Satın Alma Bedeli (TL) 1-a (*) Binek otomobil 1-b (**) 2- 44.000 3- Station-Wagon 46.000 4- Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik) 78.500 5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik) 71.000 6- Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için) 7- Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 63.000 8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) 80.000 9- Panel 62.000 10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 11-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik) 11-b Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) 12- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg) 13- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg) 14- Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg) 15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) 16- Ambulans (Arazi hizmetleri için) 17- Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere) 18- Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik) 9.500 19- Motorsiklet (En az 601 cc.lik) 23.000 20- Bisiklet 2.100 21-a Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 21-b Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 22- Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) (*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için. (**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için. NOT: 1- Bu cetvelde gösterilen azami fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 2- Bu cetvelde belirlenen azami satın alma bedelleri, her türlü vergi öncesi bedellerdir. 3- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılı içinde edilinilecek zırhlı taşıtlar bu cetvele tabi değildir. 4- İdarelerin edinebilecekleri taşıtları gösterir cetvellerde yer alan taşıtların cinslerini, Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü üzerine değiştirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 5- Cumhurbaşkanlığı tarafından edinilecek 21-a, 21-b ve 22 sıra nolu taşıtların cinsi ve fiyatı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince belirlenir. 6-237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin 9 uncu fıkrası gereğince mübadele yoluyla satın alınacak taşıt sayısı, Milli Savunma Bakanlığı için 50 adedi, Jandarma Genel Komutanlığı için 10 adedi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için 5 adedi geçemez.2015 T CETVELİ.xls

35 TEŞEKKÜRLER…


"MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLERİ Emine ŞAHİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları