Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

663 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "663 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI"— Sunum transkripti:

1 663 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI
Fahri HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: e-posta:

2 Sunum Planı 1- Kısa Tarihçe 2- Teşkilat Yapısı 3- Birliklerin Kuruluşu
4- Sözleşmeli Personelin Mali Hakları

3 Teşkilat Kanunları 1331 (1915) – 1936: 21 Yıl
Sıhhiye Müdiriyeti Umumiyesi Teşkilatına Dair 28 Kanunisani 1331 Tarihli Kanun 1936 – 1983: 47 Yıl 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu 1983 – 2011: 28 Yıl 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname …. : ?? 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

4 Çerçeve Kanun Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, mevcut bakanlıkların bölünmesi veya birleştirilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatı 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun esaslarına göre düzenlenir.

5 Teşkilat Yapısı Sağlık Bakanlığı, 1- Bakanlık Merkez 2- Bakanlık Taşra
3- Bağlı Kuruluşlardan meydana gelir.   Bağlı Kuruluşlar: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

6 TKHK Kuruluşu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Bakanlığa bağlı genel bütçeli bir kurum olarak kurulmuştur. 663 sayılı KHK’nın 29 uncu maddesinde kurumun kuruluşu ve görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

7 TKHK Niçin Kuruldu ? Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak,
İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere Hastanelerin, Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin Benzeri sağlık kuruluşlarının Açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, Bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak göreviyle kurulmuştur. 7

8 Merkez Teşkilatı TKHK Başkanlığı, Başkan, Beş Başkan Yardımcılığı,
Daire Başkanlıkları, İhtiyaca göre kurulacak danışma ve denetim birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından meydana gelir. 663 Sayılı KHK Madde: 35, 2/b 8

9 Merkez Teşkilat Yönetmeliği
tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ ile belirlenmiştir. TKHK Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir.

10 Merkez Teşkilat Yönergesi
Merkez teşkilatı hizmet birimleri bünyesinde kurulan daire başkanlıkları ve görev tanımları tarihli ve 1 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe konulan ‘‘Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’’ İle belirlenmiştir.

11 Kamu Hastane Birliklerinin Kuruluşu
663 sayılı KHK; 30. Madde : Birliklerinin kuruluşu 31. Madde : Genel Sekreterin ve hastane yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları 32. Madde : Birlik personelinin niteliği ve statüsü 33. Madde : Sözleşmeli personelin malî hakları ve yükümlülükleri 34. Madde : Birlik hastanelerinin gruplandırılması ve denetimi

12 Taşra Teşkilatı tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge ile düzenlenmiştir. 12

13 Kamu Hastane Birliklerinin Kuruluşu
GENEL SEKRETERLİK İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI UZMAN UZMAN UZMAN BÜRO GÖREVLİSİ BÜRO GÖREVLİSİ BÜRO GÖREVLİSİ Hastane Yöneticisi Başhekim İdari ve Mali Müdür Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yardımcı Yardımcı Yardımcı

14 Birlik Sözleşmeli Pozisyonlar
Birliklerde istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlar, Genel Sekreter Tıbbi Hizmetler Başkanı İdari Hizmetler Başkanı Mali Hizmetler Başkanı Uzman Hastane Yöneticisi Başhekim Müdür Başhekim Yardımcısı Müdür Yardımcısı Büro Görevlisi 14

15 Birlik Personelinin Niteliği, Sözleşme Süresi
Sözleşmeli personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranır. Sözleşmelerin süresi iki yıldan dört yıla kadar olabilir. Süre sonunda tekrar sözleşme yapılabilir. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir. Başarısızlık sebebiyle genel sekreterin değişmesi halinde başkanların ve başarısızlığa sebebiyet veren hastane yöneticilerinin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. 15

16 Kamu Kurumlarından Sözleşmeli İstihdamı
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. 16

17 Açıktan Sözleşmeli İstihdamı
Açıktan sözleşmeli istihdam, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş bakımından kazanılmış hak teşkil etmez. Açıktan istihdam edilen personelin herhangi bir suretle sözleşmeleri sona erdiğinde birlik ile ilişkileri kesilir. Açıktan istihdam edilenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler. 17

18 Sosyal Güvenlik Kurumu İle İlişkilendirilme
Sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik yönünden iki tür sigortalı sayılma durumu vardır: sayılı Kanunun 4/c bendine tabi sigortalı sayılanlar: Yalnızca tek bir seçenekte: Herhangi bir kamu kurumundaki kadrosundan aylıksız izne ayrılarak sözleşme imzalayan kişiler için geçerli durumdur. sayılı Kanunun 4/a bendine tabi sigortalı sayılanlar Birinci maddenin dışındaki diğer tüm sözleşme imzalama seçeneklerinde geçerli durumdur. Birinci seçenekle ilişkilendirilemeyen tüm sigortalık statüsü bu kapsamdadır. (Açıktan, özel sektörden, emeklilik sonrası…vb) 18

19 Sözleşmeli Personele Yapılan Ödemeler
1- Sözleşme Ücreti 2- Ek Ödeme 19

20 Sözleşme Ücreti 663 sayılı KHK ekli 2 sayılı cetvelde yer alan personele, Ekli 3 sayılı cetvelde yer alan oranların uygulanması ile bulunur. 663 sayılı KHK 33. madde 1. fıkra: (1) Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret esas alınarak genel bütçeden ekli (III) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda peşin olarak ücret ödenir. 20

21 Sözleşme Ücreti Genel Bütçeden Ödenecek Peşin Ödenecek
Varsa kıst ödeme yapılabilecek 657 4/B tavan ücreti esas alınacak 21

22 Sözleşme Ücretinin Tespiti
Sözleşmeli personelin brüt ücretinin tespitinde iki durum söz konusudur. 1 – Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi: Sözleşmenin ilk imzalandığı başlangıç aşamasına ilişkin bir durumdur. 2 – Sözleşme Ücretinin Artırılması: Belirlenmiş sözleşme ücretinin katsayı değişikliği dönemlerinde belirlenen oranda artırılmasıdır. 22

23 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ SÖZLEŞME ÜCRETİ CETVELİ
Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi KAMU HASTANE BİRLİKLERİ SÖZLEŞME ÜCRETİ CETVELİ Unvanı Sözleşme Ücreti Oranı % Genel Sekreter a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 200 b) Uzman Hekim, Hekim* c) Diğer Başkan a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 150 Diğer Hastane Yöneticisi b) Uzman Hekim, Hekim* c) Diğer Başhekim a) Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim b) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş Hekimi* c) Hekim , Diş Hekimi Başhekim Yardımcısı a) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi b) Hekim, Diş Hekimi, Eczacı c) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri 100 Müdür Müdür Yardımcısı 75 Uzman Büro Görevlisi 50 (*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip 23

24 Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi
Örneğin ilk defa Mali Hizmetler Başkanı Pozisyon Ünvanında sözleşme imzalayan bir kişinin brüt sözleşme ücreti (Ocak-2015): 657 4/B Tavan Ücreti : 3.870,06 TL Sözleşme Ücret Oranı : %150 Brüt Sözleşme Ücreti : 5.805,09 TL 24

25 Sözleşme Ücretinin Artırılması
Maliye Bakanlığı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge: (Temmuz-2015) f) ‘‘Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4,76 oranında artırılmıştır.’’ Mali Hizmetler Başkanı; Brüt Sözleşme Ücreti : 5.805,09 TL Artış Oranı : % 4,76 Yeni Brüt Sözleşme Ücreti : 6.081,42 TL 25

26 Sözleşme Ücretinin Artırılması
2014 Yılı Ocak ayı ve sonrasında sözleşme imzalayanlar bakımından iki işlem arasında herhangi bir fark yoktur. 657 4/B Tavan Ücreti 3.870,06 4.054,28 Unvanı 2015 Ocak 2015 Temmuz Başkan (657 4/B Tavan Üzerinden - %150) 5.805,09 6.081,42 (%4,76 Artırılmış) 26

27 Sözleşme Ücretinin Artırılması
Farklı sözleşme ücretlerinin oluşması, 2013 Aralık ayında sözleşmeli olup da sözleşmesi devam edenler bakımındandır. Örnek: Mali Hizmetler Başkanı Yılı Aralık Ayı; 657 4/B Tavan Ücreti : 3.572,69 TL Sözleşme Ücreti Oranı : % 150 Brüt Sözleşme Ücreti : 5.359,04 TL 27

28 Sözleşme Ücretinin Artırılması
2014 Yılına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin tarihli ve 54 sayılı Genelge: f) Çeşitli statülerde 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir. 28

29 Sözleşme Ücretinin Artırılması
2013 yılı Aralık ayında sözleşmeli olup, 2014 yılı Ocak ayında sözleşmesi devam eden Mali Hizmetler Başkanının brüt sözleşme ücretinin tespiti: Mevcut Brüt Sözleşme Ücreti : 5.359,04 TL (2013 – Aralık) Artış Oranı : %0,27 Ara Tutar : 5.373,50 TL İlave Edilecek Tutar : 175 TL Yeni Brüt Sözleşme Ücreti : 5.548,50 TL 29

30 Sözleşme Ücretinin Artırılması
2014 Yılı Ocak ayında ilk defa sözleşme imzalayan Mali Hizmetler Başkanının brüt sözleşme ücreti: 657 4/B Tavan Ücreti : 3.757,34 TL Sözleşme Ücreti Oranı : % 150 Brüt Sözleşme Ücreti : 5.636,01 TL Arada oluşan fark: 5.636,01 – 5.548,50 = 87,51 30

31 Sözleşme Ücretinin Artırılması
Sözleşme ücretinin artırılması işlemi; Sözleşmeli olduğu pozisyon unvanında görevine kesintisiz devam edenler hakkında uygulanacak. 1- Aynı pozisyon unvanı olacak 2- Görevine kesintisiz devam edecek Ücret Tablosu 31

32 Sözleşmeli Personelin Ek Ödemesi
663 sayılı KHK ekli 2 sayılı cetvelde yer alan personele, Ekli 3 sayılı cetvelde yer alan tavan oranları geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılacak. Ödemeye ilişkin unvan katsayıları Kamu Hastaneleri Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge ile belirlenmiştir. (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 32

33 Sözleşmeli Personelin Ek Ödemesi
Brüt Ek Ödeme Tutarı = [Tavan ek ödeme tutarı X (Unvan Katsayısı)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı] Örnek – Temmuz / 2015: Uzman (Programcı – Çözümleyici) : Tavan Ek Ödeme Tutarı = 657 4/B Tavan Ücreti x %125; = 4.054,28 x %125 = 5.067,85 Unvan Katsayısı = 0,52 Birlik Katsayısı = 0,93 Aktif Çalışılan Gün Kats. = 1 Brüt Ek Ödeme Tutarı = 5.067,85 x 0,52 x 0,93 = 2.450,81 33

34 Tabip Sözleşmeli Personele DSSÖ
Sözleşmeli tabip personele 209 sayılı Kanun Ek-3 maddesinde yer alan; ‘‘Kamu hastane birliklerinde ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler için de bu hüküm uygulanır.’’ hükmüne istinaden DSSÖ yapılacak. DSSÖ ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 34

35 Ek Ödemeden Prim Kesintisi
Sözleşmeli Personel 5510 4/C Sigortalı 5510 4/A Sigortalı Tabip Dışı Tabip Emeklilik Sonrası Çalışan Diğer Tabip Dışı Tabip 35

36 Ek Ödemeden Prim Kesintisi
5510 4/c Sigortalı Statüde Tabip personel : Örnek: Giresun Tirebolu Devlet Hastanesinde çalışan bir Uzman Hekim aynı yerde Başhekim olarak sözleşme imzaladı. Her ayın 15 inde genel bütçeden sözleşme ücreti ödenecek Her ayın 15 inde 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde yer alan oranlar üzerinden döner sermaye sabit ek ödemesi (DSSÖ) yapılacak (Yapılan DSSÖ tutarı 375 sayılı KHK Ek-9 uncu maddesi ile belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.) DSSÖ’den 5510 sayılı Kanun Ek-3 üncü maddesi uyarınca işveren payı dahil tamamı kendilerinden olmak üzere %20 oranında prim kesintisi yapılacak Ek ödemelerin ertesi ay mahsuptan sonra kalan tutar ile 375 Ek-9 net ödeme tutarına tamamlayan kısım üzerinden ayrıca prim kesintisi yapılmayacaktır. 36

37 Ek Ödemeden Prim Kesintisi
5510 4/c Sigortalı Statüde Tabip dışı personel : Örnek: Giresun Tirebolu Devlet Hastanesinde çalışan bir sağlık memuru aynı yerde Hastane Müdürü olarak sözleşme imzaladı. Her ayın 15 inde genel bütçeden sözleşme ücreti ödenecek DSSÖ veya 375 Ek-9 vb. herhangi bir sabit ödeme yapılmayacak Döner sermaye ek ödemesi çalışmayı takip eden ayın başında yapılacak Döner sermaye ek ödemesinden herhangi bir sigorta prim kesintisi yapılmayacaktır. 37

38 Ek Ödemeden Prim Kesintisi
5510 4/a Sigortalı Statüde Tabip personel : Örnek: Giresun Tirebolu Devlet Hastanesine serbest hekim olarak çalışan bir Uzman Hekim Başhekim Yardımcısı olarak sözleşme imzaladı. Her ayın 15 inde genel bütçeden sözleşme ücreti ödenecek Her ayın 15 inde, 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde yer alan oranlar üzerinden döner sermaye sabit ek ödemesi (DSSÖ) yapılacak DSSÖ tamamı prime esas kazanca dahil edilerek prim kesilecek Ek ödemelerin ertesi ay mahsuptan sonra kalan tutarı üzerinden ayrıca prim kesintisi yapılacak. Prime esas kazanç üzerinden sigortalı payı %14, işveren payı %20,5 olarak prim kesintisi uygulanacaktır 38

39 Ek Ödemeden Prim Kesintisi
5510 4/a Sigortalı Statüde Tabip dışı personel : Örnek: Giresun Tirebolu Devlet Hastanesinde özel sektörde çalışan bir kişi Müdür Yardımcısı olarak sözleşme imzaladı. Her ayın 15 inde genel bütçeden yalnızca sözleşme ücreti ödenecek DSSÖ veya 375 Ek-9 vb. herhangi bir sabit ödeme yapılmayacak Döner sermaye ek ödemesi çalışmayı takip eden ayın başında yapılacak Döner sermaye ek ödemesinin tamamı prime esas kazanca dahil edilerek prim kesilecektir. Prime esas kazanç üzerinden sigortalı payı %14, işveren payı %20,5 olarak prim kesintisi uygulanacaktır 39

40 Sözleşmesi Sona Erenlerin İşe Başlaması
Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personel, Bir ay içinde kurumuna başvurması koşuluyla Bir ay içinde kadrosuna atanmak zorundadır. Sözleşme bitiş tarihi ile kadrosunun olduğu kurumda işe başlama tarihi arasında geçen süre için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu dönemde sözleşmesi bitmiş ve göreve başlamamış olduğundan memuriyetle ilişkisi askıdadır. 40

41 Sözleşmeli Personel Nöbet Ücreti
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge 22 nci madde: Kamu hastane birliklerinde sözleşmeli personelden hekim olanlar, 663 sayılı KHK 33’üncü madde kapsamında mesleklerini icra edebilir. Sözleşmenin 3 üncü maddesinde, ‘‘ilgili, tabip unvanını haiz olmak şartıyla birliğin bulunduğu ildeki sağlık tesislerinde ilave bir ödeme yapılmamak kaydıyla mesleğini icra edebilir.’’ Hükmüne yer verildiğinden sözleşmeli hekimler mesleğini icra kapsamında nöbet tutabilir ancak kendilerine nöbet ücreti ödenmez. 41

42 Harcırah Ödemesi Sözleşmeli personel memuriyet mahalli dışına geçici olarak görevlendirilmesi halinde; a) Aylıksız izinli sayılan memurlar; izinli sayıldıkları kadrodaki ek gösterge ve dereceleri esas alınarak b) Açıktan sözleşme imzalayanlar aylık derecesi 5-15 olanların tutarları esas alınarak; 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabi olurlar. Sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödenmez. 42

43 Yiyecek Yardımı Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Ek-1 inci maddesinde; Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında görev yapanlar, hastalar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Toplu Sözleşme madde: 8 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır. 43

44 Yiyecek Yardımı 1- Yataklı tedavi kurumlarında görev yapan sözleşmeli personel Hasta için oluşturulmuş yemek servisinden ücretsiz yararlanabilir. 2- Birlik merkezinde ve yataklı tedavi kurumu dışında görev yapanlar Katkı payı ödemek suretiyle yemek yardımından yararlanabilir. 44

45 Giyecek Yardımı 663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel 657 sayılı Kanuna tabi değildir. Kadrosuyla unvan veya hizmet sınıfı bakımından bir bağlantı kalmamıştır. Bu nedenle statü bakımından giyecek yardımından yararlanacak personel kapsamında değildir. 45

46 Yabancı Dil Tazminatı 663 sayılı KHK 33 üncü madde 2 nci
fıkrada yer alan: Sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz. Hükmü kapsamında yabancı dil tazminatı alamazlar. 46

47 Aile Yardımı Ödeneği 375 sayılı KHK Ek-8 inci madde kapsamında;
Kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler Aile yardımı ödeneğinden yararlanmamışsa Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. 47

48 Toplu Sözleşme İkramiyesi
375 Ek- 4 ve Toplu Sözleşme 26 ncı maddeler kapsamında, Sendika üyesi olan ve ücretinden üyelik ödentisi kesilen Sözleşmeli personele toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gerekir. Güncel tutar = 750 gösterge X Aylık Katsayı = 62,31 TL 48

49 İş Sonu Tazminatı Sözleşmeli personelden,
Sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı hususlarında, 657 sayılı Kanun 4/B kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır. 49

50 50


"663 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları