Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 663 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI Fahri HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 663 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI Fahri HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta:"— Sunum transkripti:

1 1 663 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI Fahri HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta: fahri.hocaoglu@saglik.gov.trfahri.hocaoglu@saglik.gov.tr

2 1- Kısa Tarihçe 2- Teşkilat Yapısı 3- Birliklerin Kuruluşu 4- Sözleşmeli Personelin Mali Hakları 2 Sunum Planı

3 1331 (1915) – 1936: 21 Yıl Sıhhiye Müdiriyeti Umumiyesi Teşkilatına Dair 28 Kanunisani 1331 Tarihli Kanun 1936 – 1983: 47 Yıl 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu 1983 – 2011: 28 Yıl 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2011 - …. : ?? 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 3 Teşkilat Kanunları

4 Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, mevcut bakanlıkların bölünmesi veya birleştirilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatı 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun esaslarına göre düzenlenir. 4 Çerçeve Kanun

5 Sağlık Bakanlığı, 1- Bakanlık Merkez 2- Bakanlık Taşra 3- Bağlı Kuruluşlardan meydana gelir. Bağlı Kuruluşlar: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 5 Teşkilat Yapısı

6 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Bakanlığa bağlı genel bütçeli bir kurum olarak kurulmuştur. 663 sayılı KHK’nın 29 uncu maddesinde kurumun kuruluşu ve görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. TKHK Kuruluşu

7 7 Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak,  İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere Hastanelerin, Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin Benzeri sağlık kuruluşlarının  Açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi,  Bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak göreviyle kurulmuştur. TKHK Niçin Kuruldu ?

8 8 TKHK Başkanlığı,  Başkan,  Beş Başkan Yardımcılığı,  Daire Başkanlıkları,  İhtiyaca göre kurulacak danışma ve denetim birimleri  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından meydana gelir. 663 Sayılı KHK Madde: 35, 2/b Merkez Teşkilatı

9 07.03.2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ ile belirlenmiştir. TKHK Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Merkez Teşkilat Yönetmeliği

10 10 Merkez teşkilatı hizmet birimleri bünyesinde kurulan daire başkanlıkları ve görev tanımları 19.03.2012 tarihli ve 1 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe konulan ‘‘Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’’ İle belirlenmiştir. Merkez Teşkilat Yönergesi

11 663 sayılı KHK; 30. Madde : Birliklerinin kuruluşu 31. Madde : Genel Sekreterin ve hastane yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları 32. Madde : Birlik personelinin niteliği ve statüsü 33. Madde : Sözleşmeli personelin malî hakları ve yükümlülükleri 34. Madde : Birlik hastanelerinin gruplandırılması ve denetimi Kamu Hastane Birliklerinin Kuruluşu

12 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge ile düzenlenmiştir. 12 Taşra Teşkilatı

13 GENEL SEKRETERLİK İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI Hastane Yöneticisi Başhekim Yardımcı İdari ve Mali Müdür Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI UZMAN Kamu Hastane Birliklerinin Kuruluşu BÜRO GÖREVLİSİ

14 Birliklerde istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlar,  Genel Sekreter 100  Tıbbi Hizmetler Başkanı 100  İdari Hizmetler Başkanı 100  Mali Hizmetler Başkanı 100  Uzman 2000  Hastane Yöneticisi 500  Başhekim 850  Müdür 1700  Başhekim Yardımcısı 2000  Müdür Yardımcısı 2400  Büro Görevlisi 450 14 Birlik Sözleşmeli Pozisyonlar

15 Sözleşmeli personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranır. Sözleşmelerin süresi iki yıldan dört yıla kadar olabilir. Süre sonunda tekrar sözleşme yapılabilir. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir. Başarısızlık sebebiyle genel sekreterin değişmesi halinde başkanların ve başarısızlığa sebebiyet veren hastane yöneticilerinin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. 15 Birlik Personelinin Niteliği, Sözleşme Süresi

16 Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. 16 Kamu Kurumlarından Sözleşmeli İstihdamı

17 Açıktan sözleşmeli istihdam, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş bakımından kazanılmış hak teşkil etmez. Açıktan istihdam edilen personelin herhangi bir suretle sözleşmeleri sona erdiğinde birlik ile ilişkileri kesilir. Açıktan istihdam edilenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler. 17 Açıktan Sözleşmeli İstihdamı

18 18 Sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik yönünden iki tür sigortalı sayılma durumu vardır: 1- 5510 sayılı Kanunun 4/c bendine tabi sigortalı sayılanlar: Yalnızca tek bir seçenekte: Herhangi bir kamu kurumundaki kadrosundan aylıksız izne ayrılarak sözleşme imzalayan kişiler için geçerli durumdur. 2- 5510 sayılı Kanunun 4/a bendine tabi sigortalı sayılanlar Birinci maddenin dışındaki diğer tüm sözleşme imzalama seçeneklerinde geçerli durumdur. Birinci seçenekle ilişkilendirilemeyen tüm sigortalık statüsü bu kapsamdadır. (Açıktan, özel sektörden, emeklilik sonrası…vb) Sosyal Güvenlik Kurumu İle İlişkilendirilme

19 Sözleşmeli personele yapılan ödemeler: 1- Sözleşme Ücreti 2- Ek Ödeme 19 Sözleşmeli Personele Yapılan Ödemeler

20 663 sayılı KHK ekli 2 sayılı cetvelde yer alan personele, Ekli 3 sayılı cetvelde yer alan oranların uygulanması ile bulunur. 663 sayılı KHK 33. madde 1. fıkra: (1) Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret esas alınarak genel bütçeden ekli (III) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda peşin olarak ücret ödenir. 20 Sözleşme Ücreti

21 1.Genel Bütçeden Ödenecek 2.Peşin Ödenecek 3.Varsa kıst ödeme yapılabilecek 4.657 4/B tavan ücreti esas alınacak 21 Sözleşme Ücreti

22 Sözleşmeli personelin brüt ücretinin tespitinde iki durum söz konusudur. 1 – Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi: Sözleşmenin ilk imzalandığı başlangıç aşamasına ilişkin bir durumdur. 2 – Sözleşme Ücretinin Artırılması: Belirlenmiş sözleşme ücretinin katsayı değişikliği dönemlerinde belirlenen oranda artırılmasıdır. 22 Sözleşme Ücretinin Tespiti

23 23 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ SÖZLEŞME ÜCRETİ CETVELİ UnvanıSözleşme Ücreti Oranı % Genel Sekreter a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi200 b) Uzman Hekim, Hekim*200 c) Diğer200 Başkan a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi150 b) Uzman Hekim, Hekim*150 Diğer150 Hastane Yöneticisi a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi150 b) Uzman Hekim, Hekim*150 c) Diğer150 Başhekim a) Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim150 b) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş Hekimi*150 c) Hekim, Diş Hekimi150 Başhekim Yardımcısı a) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi150 b) Hekim, Diş Hekimi, Eczacı150 c) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri100 Müdür100 Müdür Yardımcısı75 Uzman100 Büro Görevlisi50 (*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi

24 Örneğin ilk defa Mali Hizmetler Başkanı Pozisyon Ünvanında sözleşme imzalayan bir kişinin brüt sözleşme ücreti (Ocak-2015): 657 4/B Tavan Ücreti : 3.870,06 TL Sözleşme Ücret Oranı : %150 Brüt Sözleşme Ücreti : 5.805,09 TL 24 Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi

25 25 f) ‘‘Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4,76 oranında artırılmıştır.’’ Mali Hizmetler Başkanı; Brüt Sözleşme Ücreti : 5.805,09 TL Artış Oranı : % 4,76 Yeni Brüt Sözleşme Ücreti : 6.081,42 TL Maliye Bakanlığı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge: (Temmuz-2015) Sözleşme Ücretinin Artırılması

26 26 2014 Yılı Ocak ayı ve sonrasında sözleşme imzalayanlar bakımından iki işlem arasında herhangi bir fark yoktur. Sözleşme Ücretinin Artırılması 657 4/B Tavan Ücreti3.870,064.054,28 Unvanı2015 Ocak2015 Temmuz Başkan (657 4/B Tavan Üzerinden - %150) 5.805,096.081,42 Başkan (%4,76 Artırılmış) 5.805,096.081,42

27 27 Farklı sözleşme ücretlerinin oluşması, 2013 Aralık ayında sözleşmeli olup da sözleşmesi devam edenler bakımındandır. Örnek: Mali Hizmetler Başkanı - 2013 Yılı Aralık Ayı; 657 4/B Tavan Ücreti: 3.572,69 TL Sözleşme Ücreti Oranı: % 150 Brüt Sözleşme Ücreti: 5.359,04 TL Sözleşme Ücretinin Artırılması

28 28 2014 Yılına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 03.01.2014 tarihli ve 54 sayılı Genelge: f) Çeşitli statülerde 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlere 175 TL ilave edilecektir. Sözleşme Ücretinin Artırılması

29 29 2013 yılı Aralık ayında sözleşmeli olup, 2014 yılı Ocak ayında sözleşmesi devam eden Mali Hizmetler Başkanının brüt sözleşme ücretinin tespiti: Mevcut Brüt Sözleşme Ücreti: 5.359,04 TL (2013 – Aralık) Artış Oranı : %0,27 Ara Tutar: 5.373,50 TL İlave Edilecek Tutar: 175 TL Yeni Brüt Sözleşme Ücreti: 5.548,50 TL Sözleşme Ücretinin Artırılması

30 30 2014 Yılı Ocak ayında ilk defa sözleşme imzalayan Mali Hizmetler Başkanının brüt sözleşme ücreti: 657 4/B Tavan Ücreti: 3.757,34 TL Sözleşme Ücreti Oranı: % 150 Brüt Sözleşme Ücreti: 5.636,01 TL Arada oluşan fark: 5.636,01 – 5.548,50 = 87,51 Sözleşme Ücretinin Artırılması

31 31 Sözleşme ücretinin artırılması işlemi; Sözleşmeli olduğu pozisyon unvanında görevine kesintisiz devam edenler hakkında uygulanacak. 1- Aynı pozisyon unvanı olacak 2- Görevine kesintisiz devam edecek Ücret Tablosu Sözleşme Ücretinin Artırılması

32 32 663 sayılı KHK ekli 2 sayılı cetvelde yer alan personele, Ekli 3 sayılı cetvelde yer alan tavan oranları geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılacak. Ödemeye ilişkin unvan katsayıları Kamu Hastaneleri Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge ile belirlenmiştir. (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.) Sözleşmeli Personelin Ek Ödemesi

33 33 Brüt Ek Ödeme Tutarı = [Tavan ek ödeme tutarı X (Unvan Katsayısı)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı] Örnek – Temmuz / 2015: Uzman (Programcı – Çözümleyici) : Tavan Ek Ödeme Tutarı= 657 4/B Tavan Ücreti x %125; = 4.054,28 x %125 = 5.067,85 Unvan Katsayısı= 0,52 Birlik Katsayısı= 0,93 Aktif Çalışılan Gün Kats.= 1 Brüt Ek Ödeme Tutarı = 5.067,85 x 0,52 x 0,93 = 2.450,81 Sözleşmeli Personelin Ek Ödemesi

34 34 Sözleşmeli tabip personele 209 sayılı Kanun Ek-3 maddesinde yer alan; ‘‘Kamu hastane birliklerinde ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler için de bu hüküm uygulanır.’’ hükmüne istinaden DSSÖ yapılacak. DSSÖ ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Tabip Sözleşmeli Personele DSSÖ

35 35 Sözleşmeli Personel 5510 4/C Sigortalı5510 4/A Sigortalı Tabip Dışı Tabip Dışı Ek Ödemeden Prim Kesintisi Diğer Emeklilik Sonrası Çalışan

36 36 5510 4/c Sigortalı Statüde Tabip personel : Örnek: Giresun Tirebolu Devlet Hastanesinde çalışan bir Uzman Hekim aynı yerde Başhekim olarak sözleşme imzaladı.  Her ayın 15 inde genel bütçeden sözleşme ücreti ödenecek  Her ayın 15 inde 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde yer alan oranlar üzerinden döner sermaye sabit ek ödemesi (DSSÖ) yapılacak ( Yapılan DSSÖ tutarı 375 sayılı KHK Ek-9 uncu maddesi ile belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.)  DSSÖ’den 5510 sayılı Kanun Ek-3 üncü maddesi uyarınca işveren payı dahil tamamı kendilerinden olmak üzere %20 oranında prim kesintisi yapılacak  Ek ödemelerin ertesi ay mahsuptan sonra kalan tutar ile 375 Ek-9 net ödeme tutarına tamamlayan kısım üzerinden ayrıca prim kesintisi yapılmayacaktır. Ek Ödemeden Prim Kesintisi

37 37 5510 4/c Sigortalı Statüde Tabip dışı personel : Örnek: Giresun Tirebolu Devlet Hastanesinde çalışan bir sağlık memuru aynı yerde Hastane Müdürü olarak sözleşme imzaladı.  Her ayın 15 inde genel bütçeden sözleşme ücreti ödenecek  DSSÖ veya 375 Ek-9 vb. herhangi bir sabit ödeme yapılmayacak  Döner sermaye ek ödemesi çalışmayı takip eden ayın başında yapılacak  Döner sermaye ek ödemesinden herhangi bir sigorta prim kesintisi yapılmayacaktır. Ek Ödemeden Prim Kesintisi

38 38 5510 4/a Sigortalı Statüde Tabip personel : Örnek: Giresun Tirebolu Devlet Hastanesine serbest hekim olarak çalışan bir Uzman Hekim Başhekim Yardımcısı olarak sözleşme imzaladı.  Her ayın 15 inde genel bütçeden sözleşme ücreti ödenecek  Her ayın 15 inde, 209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesinde yer alan oranlar üzerinden döner sermaye sabit ek ödemesi (DSSÖ) yapılacak  DSSÖ tamamı prime esas kazanca dahil edilerek prim kesilecek  Ek ödemelerin ertesi ay mahsuptan sonra kalan tutarı üzerinden ayrıca prim kesintisi yapılacak.  Prime esas kazanç üzerinden sigortalı payı %14, işveren payı %20,5 olarak prim kesintisi uygulanacaktır Ek Ödemeden Prim Kesintisi

39 39 5510 4/a Sigortalı Statüde Tabip dışı personel : Örnek: Giresun Tirebolu Devlet Hastanesinde özel sektörde çalışan bir kişi Müdür Yardımcısı olarak sözleşme imzaladı.  Her ayın 15 inde genel bütçeden yalnızca sözleşme ücreti ödenecek  DSSÖ veya 375 Ek-9 vb. herhangi bir sabit ödeme yapılmayacak  Döner sermaye ek ödemesi çalışmayı takip eden ayın başında yapılacak  Döner sermaye ek ödemesinin tamamı prime esas kazanca dahil edilerek prim kesilecektir.  Prime esas kazanç üzerinden sigortalı payı %14, işveren payı %20,5 olarak prim kesintisi uygulanacaktır Ek Ödemeden Prim Kesintisi

40 40 Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personel, Bir ay içinde kurumuna başvurması koşuluyla Bir ay içinde kadrosuna atanmak zorundadır. Sözleşme bitiş tarihi ile kadrosunun olduğu kurumda işe başlama tarihi arasında geçen süre için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu dönemde sözleşmesi bitmiş ve göreve başlamamış olduğundan memuriyetle ilişkisi askıdadır. Sözleşmesi Sona Erenlerin İşe Başlaması

41 41 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge 22 nci madde: Kamu hastane birliklerinde sözleşmeli personelden hekim olanlar, 663 sayılı KHK 33’üncü madde kapsamında mesleklerini icra edebilir. Sözleşmenin 3 üncü maddesinde, ‘‘ilgili, tabip unvanını haiz olmak şartıyla birliğin bulunduğu ildeki sağlık tesislerinde ilave bir ödeme yapılmamak kaydıyla mesleğini icra edebilir.’’ Hükmüne yer verildiğinden sözleşmeli hekimler mesleğini icra kapsamında nöbet tutabilir ancak kendilerine nöbet ücreti ödenmez. Sözleşmeli Personel Nöbet Ücreti

42 42 Sözleşmeli personel memuriyet mahalli dışına geçici olarak görevlendirilmesi halinde; a) Aylıksız izinli sayılan memurlar; izinli sayıldıkları kadrodaki ek gösterge ve dereceleri esas alınarak b) Açıktan sözleşme imzalayanlar aylık derecesi 5-15 olanların tutarları esas alınarak; 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabi olurlar. Sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödenmez. Harcırah Ödemesi

43 43 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Ek-1 inci maddesinde; Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında görev yapanlar, hastalar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Yiyecek Yardımı 2014-2015 Toplu Sözleşme madde: 8 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.

44 1- Yataklı tedavi kurumlarında görev yapan sözleşmeli personel Hasta için oluşturulmuş yemek servisinden ücretsiz yararlanabilir. 2- Birlik merkezinde ve yataklı tedavi kurumu dışında görev yapanlar Katkı payı ödemek suretiyle yemek yardımından yararlanabilir. 44 Yiyecek Yardımı

45 45 663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel 657 sayılı Kanuna tabi değildir. Kadrosuyla unvan veya hizmet sınıfı bakımından bir bağlantı kalmamıştır. Bu nedenle statü bakımından giyecek yardımından yararlanacak personel kapsamında değildir. Giyecek Yardımı

46 46 663 sayılı KHK 33 üncü madde 2 nci fıkrada yer alan: Sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz. Hükmü kapsamında yabancı dil tazminatı alamazlar. Yabancı Dil Tazminatı

47 47 375 sayılı KHK Ek-8 inci madde kapsamında; Kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler Aile yardımı ödeneğinden yararlanmamışsa Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Aile Yardımı Ödeneği

48 48 375 Ek- 4 ve Toplu Sözleşme 26 ncı maddeler kapsamında, Sendika üyesi olan ve ücretinden üyelik ödentisi kesilen Sözleşmeli personele toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gerekir. Güncel tutar= 750 gösterge X Aylık Katsayı = 62,31 TL Toplu Sözleşme İkramiyesi

49 49 Sözleşmeli personelden, Sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı hususlarında, 657 sayılı Kanun 4/B kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır. İş Sonu Tazminatı

50 50


"1 663 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MALİ HAKLARI Fahri HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları