Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÖBET ÜCRETLERİ FAHRİ HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: e-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÖBET ÜCRETLERİ FAHRİ HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: e-posta:"— Sunum transkripti:

1 e-posta: fahri.hocaoglu@saglik.gov.tr
NÖBET ÜCRETLERİ FAHRİ HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: e-posta: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14-18 Aralık 2015 / Mali Mevzuat Eğitimi – Antalya

2 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 42. madde
NÖBET TÜRLERİ Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 42. madde Nöbet hizmetleri, İcapçı Nöbeti (evde nöbet), Normal nöbet, Acil nöbeti, Branş nöbeti olarak dört şekilde yürütülür.

3 657 sayılı Kanun Ek-33 üncü madde,
NÖBET ÜCRETİ MEVZUATI 657 sayılı Kanun Ek-33 üncü madde, Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle:2/1/ /10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz

4 NÖBET ÜCRETİ ÖDENECEK YERLER
Yataklı tedavi kurumları, Seyyar hastaneler, Ağız ve diş sağlığı merkezleri, Aile sağlığı merkezleri, Toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbet veya icap nöbetlerine ücret ödenecektir. Bu yerlerin dışında tutulan nöbetler için ücret ödenmez.

5 NÖBET ÜCRETİ ÖDENECEK PERSONEL
657 sayılı Kanuna tabi memur ile 657 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, Aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, 2547 sayılı Kanun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar, Yabancı uyruklu asistanlar Seyyar hastane ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında görevlendirilen UMKE personeli Nöbet ücretinden yararlanır.

6 NÖBET ÜCRETİ ÖDENMEYECEK PERSONEL
657 sayılı Kanun 4/C kapsamında istihdam edilen geçici personel, İşçi statüsünde istihdam edilen personel, Hizmet alımı kapsamında çalıştırılan personel, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenler, 663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel, Afiliye hastanelerdeki akademik personel, (?) nöbet ücretinden yararlanamaz.

7 NÖBET SÜRESİ Ücret ödenmesinde esas olacak nöbet süresi, bir kerede kesintisiz asgari 6 saat veya üstünde bulunacaktır. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmayacaktır. Değişik gün ve zamanlarda tutulup da her biri 6 saatin altında kalan veya kesintili olarak tutulup her biri ayrı ayrı 6 saati doldurmayan nöbet için ödeme yapılamaz.

8 ÜCRET ÖDENECEK SÜRENİN HESABI
Nöbet ücreti ödenecek sürenin hesabında öncelikle aylık çalışma süresi hesaplanacak, Daha sonra nöbet tutulan süre hesaplanarak aylık çalışma süresinden düşülecek ve Kalan sürenin izinle karşılanamayan kısmı için nöbet ücreti ödenecektir. Örneğin: 22 iş günü olan bir ayda 176 saat aylık çalışma süresi bulunmaktadır. Bir ay boyunca vardiya usulüyle 24 saat üzerinden 9 adet, acil nöbeti tutulmuştur. Nöbet tutularak çalışılan sürenin toplamı 216 saattir. Bu durumda aylık çalışma süresi dışında 40 saat izinle karşılanması gereken nöbet süresi mevcuttur. 40 saatin izinle karşılanamayan kısmı için ücret ödenecektir.

9 NÖBET ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
Nöbet ücreti her bir personel için mevcut "gösterge rakamı" ile aylık katsayının çarpılması suretiyle bulunacaktır. Nöbet  ücretinin  ödenmesinde,  "nöbet  saat  sayısı"  esas alınacak ve hesaplama her bir saat için yapılacaktır. Bu ücret damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır. Nöbet Ücreti = (Gösterge x Nöbet Saati x Aylık Katsayı) – D.Vergisi

10 NÖBET ÜCRETİNDE İSTİSNA UYGULAMASI
1- Zaman Bakımından İstisna: Dini bayram günlerinde tutulan nöbetler %20 artırımlı ödenir. Tüm sağlık çalışanlarını kapsar. 2- Nöbet Tutulan Yer Bakımından İstisna: Yoğun bakım, Diyaliz, Acil servis, Ameliyathane 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için %50 artırımlı ödenir. Yalnızca bu birimlerde nöbet tutan sağlık çalışanlarını kapsar.

11 NÖBET ÜCRETİNDE İSTİSNA UYGULAMASI
Dini bayram günlerinde ve Yoğun bakım, Diyaliz, Acil servis, Ameliyathane 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan ve her iki artırımdan birlikte yararlanılarak ödeme yapılan nöbetler için ise (%50 + %20) = %70 artırımlı nöbet ücreti ödenir.

12 RÖNTGEN VE LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ
Röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personelin mesai saatleri dışında, acil servise hizmet vermesi halinde Nöbet ücretinden acil servis personeli gibi %50 artırımlı yararlanması mümkün değildir. Ancak, röntgen ve laboratuvar ünitesi acil servis bünyesinde kurulu ve yalnızca bu birime münhasır hizmet veriyorsa artırımlı nöbet ücretinden yararlanabilir.

13 YABANCI UYRUKLU ASİSTANLAR
Yabancı uyruklu asistanlara, 657 sayılı Kanunun ek-33 üncü maddesinde, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle Yapılan değişiklik ile nöbet ücreti ödenmesi imkanı getirilmiştir. Bunlara Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğine göre asistanlık yaptığı dal üzerinden elde ettikleri kadro veya pozisyona bağlı olarak nöbet ücreti ödenecektir. Örneğin: tabip asistan için tablonun (b) sırası, diş tabibi asistan için (c) sırası esas alınarak ödeme yapılacak.

14 NÖBET ÜCRETİNİN ÖENECEĞİ KURUM
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, tarihli ve 2015/19 sayılı genelgesinin d) UMKE Personel Görevlendirmeleri ve Özlük Hakları İle İlgili Uygulamalar başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinin a bendinde; “Nöbet ücreti nöbet tutulan kurumların bütçelerinden ödenmesi gerekmektedir. Ancak Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen acil, afet ve olağan dışı durumlar ile insani yardım operasyonları, toplumsal olaylarda alınacak sağlık tedbirleri ve kitlesel nüfus hareketlerinde (Örneğin: Suriyeli vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezleri) kurulacak olan seyyar hastanelere yapılan görevlendirmelerde, UMKE personeli olarak, görevlendirilen personelin tuttukları nöbet ve icap nöbet ücretleri ilgili idarece nöbet türü ve hangi birim için düzenlendiği belirtilerek, düzenlenen nöbet listelerinin onaylı suretinin kadrolarının bulunduğu kurumlarına ibraz etmeleri halinde nöbet ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir’’

15 İCAP NÖBETİNDE TAŞIT ÜCRETİ
İcap nöbeti tutan ve acele ve zorunlu hallerde, icap nöbetinin tutulduğu sağlık tesisine davet edilen personelin mesai saatleri dışında evlerinden alınıp acil müdahaleden sonra tekrar evlerine bırakılma hizmetinin verilmediği veya verilemediği durumlarda mutat taşıt ücretinin ödenmesi, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde ise daire amirinden alınacak onaya istinaden bu taşıt için yapılan masrafın da ödenmesi gerekmektedir.

16 SENDİKA İZNİ KULLANAN PERSONEL
Sendika izni sendikal faaliyetlerin yürütüleceği mesai saatleri içerisinde kullandırılması gerekir. Sendika izni nöbet sonrası istirahat zamanında kullandırılamaz. 24 saat nöbet tutarak mesaisini tamamlayan ve vardiya usulü çalışan personelin sendika iznini kullanmasını temin etmek için, Mesai saatlerine denk gelen nöbet günlerinden birinde Mesai saatinde izin kullanacak şekilde 24 saat üzerinden değil, sendika izin süresine göre 20 veya 16 saat üzerinden nöbet yazılması gerekir.

17 e-posta: fahri.hocaoglu@saglik.gov.tr
TEŞEKKÜR EDERİM FAHRİ HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: e-posta:


"NÖBET ÜCRETLERİ FAHRİ HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: e-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları