Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Otoplasti İSTANBUL EĞITIM VE ARAŞTıRMA HASTANESI KBB KLINIĞI DR.ENES YIĞIT UZM.DR.SUAT BİLİCİ PROF.DR.ÖZGÜR YIĞIT 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Otoplasti İSTANBUL EĞITIM VE ARAŞTıRMA HASTANESI KBB KLINIĞI DR.ENES YIĞIT UZM.DR.SUAT BİLİCİ PROF.DR.ÖZGÜR YIĞIT 1."— Sunum transkripti:

1 Otoplasti İSTANBUL EĞITIM VE ARAŞTıRMA HASTANESI KBB KLINIĞI DR.ENES YIĞIT UZM.DR.SUAT BİLİCİ PROF.DR.ÖZGÜR YIĞIT 1

2 Sunum akışı  Tarihçe  Topografi ve anatomi  Embriyoloji  Estetik değerlendirme ve kepçe kulak tanımı  Tanı ve değerlendirme  Otoplasti-Cerrahi teknikler  Komplikasyonlar  Hasta örnekleri 2

3 Tarihsel Gelişim  1881 Edward Ely Otoplastiyi tarif eden ilk kişi  1845 Dieffenbach  Travmatik kulak yokluğuna yönelik rekonstrüksiyon 3

4  1903 Morest- İlk konkamastoid sütürü tanımlamış(Ortopedi dergisi)  1910 Luckett- kepçe kulak deformitesinin antihelikal kıvrım yokluğuna bağlı olduğunu belirtmiştir  Postaurikuler cilt eksizyonu ile deformitenin onarımına yönelik kulağı arkaya yatırma işlemi 4

5  1949 Becker  1955 Converse antihelikal kıvrımı tüp şeklinde oluşturmuştur 5

6  1958 Gibson ve Davis GİBSON PRENSİBİ  Skorlanan kartilaj controlateral tarafa bükülür  Perikondrium sıyrılınca kıkırdak intakt periost tarafına bükülür  1963 Stenstrom, 1963 Chongchet Gibson prensibini kullanarak anterior skorlama 6

7  1963 Mustarde-Konkoskafal sütür tekniği  1967 Kaye –mustarde ve stenström anterior skoring tekniğini birleştirdi ilk birleşik teknik  1968 Furnas-Konkomastoid sütür tekniği 7

8  Fritsch –İnsizyonsuz teknik (perkUtan olarak subkutan matress dikiş)  Peled –insizyonsuz teknik+anterior skoring  Graham ve Gault – endoskopik otoplasti 8

9 9 Aurikula anatomisi topografik landmarklar

10  Heliks  Antiheliks  Tragus  Antitragus  Konka  Lobül 10

11 11

12 Vasküler yapı A.Temporalis superficialis- Aurikuler dalı A.Auricularis posterior A.Occipitalis A.Carotis externa sisteminden beslenir 12 Superfisiyal temporal ven ile retromandibular vene oradanda V.Jugularis externa sistemine dökülür Emisser venler yoluyla posterior aurikular vene oradanda sigmoid sinüse dökülür

13 İnnervasyon Aurikulotemporal sinir (V3): Heliks anterior kısmını ve tragusu N.Aurikularis magnus- Greater auricular sinir (C2- C3): Sayvan anteriorunun geri kalan kısmını Oksipitalis minör siniri:(C2- C3 ) Sayvan posterioru ve mastoid üzerinde yer alan cildin duyusunu alır 13

14 Embriyolojik gelişim  Embriyolojik hayatın 4. haftasında aurikulayı oluşturmak üzere 1. ve 2.brankiyal arkın dorsalinde His tepecikleri denilen altı adet küçük mezenkimal kabarıklık ortaya çıkar 1.2.3.çıkıntılar 1.brankial ark posterior kenarında, 4.5.6. çıkıntılar 2.brankial ark anterior kenarında yerleşirler His W:Die formentwicklung des ausseren ohren.In anatomie mensc embroyenen,part 111.Leipzig,Germany 1985,F.C.W Vogel 14

15 1-Tragus 2-Helikal krus 3-Heliks 4-Antiheliks 5-Antitragus 6-Lobül  Wood-Jones ve Streeter’e göre tragus ve helikal krus dışında tüm kulak yapısı 2.brankial arktan orjin alır 15

16 Kulağın estetik değerlendirilmesi 16

17 17

18 Kulağın estetik değerlendirilmesi 18

19 Aurikula anomalilerinde sınıflandırma:  Son derece karmaşıktan, son derece basite uzanan pek çok sınıflandırma mevcut.  Çok sayıda sınıflandırma yanı sıra çok sayıda da farklı terminoloji var.

20 Aurikula anomalilerinde sınıflandırma: Marx sınıflaması (1926)  En yaygın kullanılandır. Grade I: Aurikula anormaldir; ancak tüm kısımları tanınabilir. Grade II: Aurikula anormaldir. Bazı kısımları tanınamaz. Grade III. Çok küçük bir aurikula kalıntısı vardır. Grade IV: Anotia

21 Mikrotia Grade III

22 Mikrotia Grade II

23

24 Anatia Grade IV

25 Kepçe kulak - Baş boyun bölgesinin en sık rastlanan konjenital deformitesi -erkek =kadın - Otozomal dominant geçiş - Popülasyonun %5 de görülür 25

26 Anatomik sorun  Antihelikal kıvrımın yetersiz gelişimi  Konkanın aşırı gelişmesi  Belirgin lobül ve cauda helixin belirgin olması Estetik sorun  Aurikulosefalik açının 40-45 dereceyi geçmesi  Konkanın antero-lateral rotasyonu  Antiheliksin yetersiz gelişmesi sonucunda konkaskafal açının 150 ° olması 26 Kepçe kulak

27 Preoperatif değerlendirme  İyi bir preoperatif analiz ilk ve en önemli aşamadır  Patoloji iyi analiz edilmelidir  FM -palpasyon  Heliks,antiheliks konka ve lobülün birbiriyle ilişkileri değerlendirilmeli  İlk görüşmede genellikle çocuk olan hastanın psikolojik etkilenme durumu göz önüne alınmalı 27

28 Preoperatif değerlendirme PREOPERATİF FOTOĞRAFLAMA  Anterior AP  Lateral  Yakın lateral  Oblik  Posteroanterior PA 28

29 Fotoğraflama 29

30 Preoperatif değerlendirme  Kulak kepçesinin açıklığı 3 noktada ölçülür 1-Rimin en superior noktası- mastoid 10-12 mm 2-Sayvan kenarı orta noktasının en lateral noktası-mastoid 16-18 mm 3-İntertragal insisura hizası nokta - mastoid 20-22 mm  Helikal kenar frontal bakışta antihelikal çıkıntıya göre 2-5 mm lateralde olmalıdır 30

31 Adamson’a göre kulağın esas büyümesi okul öncesi dönemdedir 3 yaş civarında aurikuler büyümenin %85’i 6 yaş civarında %90’ı tamamlanır 6 yaş öncesinde kartilaj çizme ve şekillendirme tekniklerini içeren operasyonlar yapmamalı!!! Adamson PA,Mc Grow BL,Tropper GJ:Critical reviw of clinical results.Laryngoscope101:883,1991 31 NE ZAMAN AMELİYAT EDİCEZ?

32  Ameliyat zamanlamasını etkileyen bir diğer önemli unsur da çocuğun psikolojik durumudur. Operasyon için en uygun zaman, çocuğun kulak şeklinin akranları tarafından alay konusu edilmeden öncesi olan dönemdir. 32

33 Preoperatif değerlendirme  5 yaş civarı ameliyat için en ideal zaman Neden 5 yaş?  Kulak kepçesi gelişimi neredeyse tamamlanmıştır  Deformiteye bağlı kalıcı duygusal problem henüz gelişmemiştir  Aurikuler kıkırdak karakteristik olarak kolay katlanabilir şekilde esnektir 33

34 McDowell’in otoplasti için altın kuralları(1968)  1. Kulağın üst 1/3 bölümündeki protrusyon giderilmeli  2. Önden bakıldığında her iki kulağın heliksleri antiheliks kıvrımlarının lateralinde bulunmalı  3. Heliks baştan sona düzgün ve düzenli bir kontüre sahip olmalı  4. Postauriküler sulkus belirgin şekilde daralmamalı  5. Kulak kafatasına çok yakın olarak konumlandırılmamalı  6. Her iki kulağın pozisyonları ve kontürleri simetrik olmasalar da birbirlerine benzer eşleşmeli 34 Otoplastide amaçlar

35 Simetrinin sağlanması esastır 1-Üst 1/3 kısmın protrüzyonu düzeltilmeli 2-Posterior sulkus yapısı korunmalı 3-Önden bakıldığında heliksler antihelikslerin arkasında kalmalı 4-Düzgün ve düzenli bir heliks oluşturulmalı 5-Belirginliğin aşırı düzeltilmesinden kaçınılmalı; Heliks-Mastoid mesafe Superior 10-12 mm Orta 16-18 mm İnferior 20-22 mm 6- Doğal görünümlü ve opere olduğu belli olmayan kulak olmalı 7- Her iki kulak karşılaştırıldığında heliks-mastoid mesafeleri arasında maksimum 3 mm fark olmalı 8- Skafokonkal açı 90° olmalı 9-Aurikulosefalik açı 30° altında olmalı Mc Dowell-Right otoplasti kirterleri 1969 35

36 Cerrahi teknikler 1- Konkaya Yönelik Cerrahiler  Konkal Setback  Kartilaj eksizyonu 2- Antiheliks Deformitesine Yönelik Cerrahiler: a) Anterior Skorlama Teknikleri b)- Sütür Teknikleri: c)- Kıkırdak İnsizyonu Kullanan Teknikler: 3- Lobüle yönelik cerrahiler: 4-Varyasyonlar ve Kombine Yaklaşımlar: Madzharov,Kaye,Pitungay,Nicholson,F arrior Adamson ve ark. (1991) olguların %90’ında konkal protrüzyon ve antihelikal deformitenin birlikte olduğunu bildirmişlerdir. Bu yüzden anlatılan bu yöntemler kombine edilebilir 36

37 1.KONKAYA YÖNELİK CERRAHİLER  KONKAL SETBACK: Konkanın mastoid kemiğe göre normal anatomik pozisyonuna çevrilmesi  sütürlerle ve/veya  kavum konka medial veya lateral kısmının kesilmesi ile sağlanmaktadır.  Klasik konkal setback tekniği, konkal protrüzyon için hala önerilen teknik olan Furnas tekniğidir(Furnas, 1968)  Becker(1960) Lateral kıkırdak stripinin çıkarılmasını önermiştir.  Ancak lateral konkal eksizyona bağlı olarak konkal kenarda keskin ve doğal olmayan görüntüyü ve dış kulak yolu obliterasyonunu engellemek amacıyla, daha sonra konkal eksizyonun medial kısımdan yapılmasını öneren cerrahlar da olmuştur (Smith ve ark., 1974; Small, 1975; Tardy ve ark., 1969; Beasley ve Jones, 1996) 37

38 FURNAS TEKNİĞİ 38 Bu teknikte mastoid periostunu da içerecek şekilde geniş olarak kulak arkası açılmakta ve konkal kıkırdak ile mastoid periostu arasına kalıcı sütürler atılarak, konka posteriorosüperior ve mediale çekilmektedir

39 Furnas tekniği ( Konkamastoid sütür)  Aşırı konkal kartilajın eksizyon yapmadan düzeltilmesi  Mustarde tekniği ile sıklıkla kombine edilir  Konkanın lateral perikondriumu + kartilajdan mastoid periostuna 3-4 horizontal matress sütürlerle konka arkaya doğru yatırıl ır 39 Pictures: Hoehn et al. “Otoplasty: Sequencing the Operation for Improve Results” Plast. Reconstr. Surg. 115: 5e, 2005

40 Furnas tekniği  Birinci sütür fossa triangularis tabanı en superior kısmı -ÜST KUTUP  İkinci sütür kavum konkaya -ALT KUTUP  Üçüncü sütür simba konkaya atılır-ORTA SEVİYE Her üç sütürde mastoid periostundan geçilir. Atılış sırasına göre sıkılarak düğümlenir en son orta seviye (simba konka) düğümlenerek üst ve alt kutuplarla aynı düzlemde olacak şekilde ayarlanarak aşırı geriye yatırılma önlenir. Telefon kulak deformitesi!!!  Bu sütürün çok öne atılması ile dış kulak girişinin oblitere olma olasılığı akılda tutulmalıdır 40

41 2- Antiheliks Deformitesine Yönelik Cerrahiler: a) Anterior Skorlama Teknikleri GİBSON PRENSİBİ  Skorlanan kartilaj controlateral tarafa bükülür  Perikondrium sıyrılınca kıkırdak intakt periost tarafına bükülür  Stenström postauriküler insizyon sonrası sayvan ön yüzünde subperikondral tünel açmış ve özel bir aletle sayvan kıkırdağının ön yüzünü sayvan eğimine paralel olarak skorlamıştır.  Bu işlem ile kıkırdak hafızası zayıflatılarak sayvanın yeniden protrüzyonuna yol açan direnci giderilmektedir. 41

42 Anterior scoring tekniği 42

43 2- Antiheliks Deformitesine Yönelik Cerrahiler:  b- Sütür Teknikleri: MUSTARD SÜTÜR TEKNİĞİ 43  Postaurikuler bölgede kum saati- fusiform şekilde cilt işaretlemesi  Lokal anestezik madde infiltrasyonu  İnsizyon ve işaretlenen cildin eksizyonu  Antiheliksin şekillendirilmesi  Skafoid fossa ile konka arasında matress dikişler (3-4 adet)geçilerek antiheliks kıvrımı oluşturulur  Cildin kapatılması  Pansuman ve sargı

44 Mustarde tekniği 44 Pictures: Hoehn et al. “Otoplasty: Sequencing the Operation for Improve Results” Plast. Reconstr. Surg. 115: 5e, 2005

45 Mustarde tekniği 45  Sütür kıkırdak ve ön yüz perikondriumundan geçerken, ciltten geçmemelidir.  Eğer sütür ön yüz perikondriumunu geçmez ise kıkırdak bir süre sonra sütür ile kesilerek kurtulur.  Fakat sütür anterior yüze çok yakın geçerse de,zamanla sayvan ön yüz cildi etkilenir  Sütürler sayvanda katlanmayı engelleyecek kadar birbirine yakın atılmalıdır. Ancak çok yakın atılan sütürler de sütürler arasında kalan kıkırdağı zayıflatmaktadır

46 Mustarde tekniği  İnferiordan başlanmalı  Alttaki sütür antiheliks kuyruğunun 5 mm süperiorundan başlamalı  Sütürün lateralde kalan kısmının kulak serbest kenarından 1 cm uzaktan geçmeli(Atılan sütürlerin dış kısmı aşırışekilde kulak kenarına yakın olursa postlike (kazık, direk şeklinde) deformite oluşmaktadır.  Sütürün medialden ve lateralden geçen bacakları arasındaki mesafenin de 16 mm olmasını önermişlerdir 46

47  En inferiordaki sütür cauda heliksin arkaya doğru yer değiştirmesini sağlamalıdır  Sütürlerin sıkılığı kulak önüne bakarak antiheliks oluşumuna göre ayarlanmalıdır.  Sütürlere düğüm atılmadan önce tüm sütürler atılmış olmalıdır.  Johnson (1994), matres sütürlerin radiyal değil de oblik olarak atılması ile heliks kıvrımına daha uygun şekil verilebileceğini savunmuştur 47

48 İdeal Sütür nasıl olmalı? Absorbe olmayan sütür materyali Kıkırdağın şekli ve pozisyonunu uzun dönemde korumak için kullanılır  Monoflaman sütür materyalleri (nylon) -Daha az reaksiyon verir -Ancak sütür güvenliği daha azdır (kıkırdağı kesmeye meyilli)  Poliflaman sütür materyalleri (mersilen,ipek) - Yabancı cisim granülomları oluşabilir -Güvenliği fazladır Eriyebilen sütür materyali  Kısa süreli  lokalize cilt enflamasyonlarına ve düğüm apselerine neden olurlar 48

49 Converse  Converse(1963)-Bu yöntemlerden en bilinen ve yaygın  Antihelix oluşturulacak bölge belirlenir  İğnelerle belirlenen bölgelerden medial ve lateral insizyonlar önyüz perikondriyumuna zarar vermeden yapılır.  Süperior antihelikal kemeri daha iyi oluşturmak için sefalik helikal kontüre paralel ve önceden yapılan iki insizyonun arasına ayrı bir insizyon eklenir  Daha sonra antihelikal bölgenin arka yüzü elmas turla yumuşatılıp şekillendirilir. Kıkırdak tüp şeklinde sütüre edilir 49 c- Kıkırdak İnsizyonu Kullanan Teknikler:

50 3- Lobüle yönelik cerrahiler:  Kulak lobülünün büyük ve belirgin olması da kepçe kulak deformitesinin bir komponenti olabilir.  Eğer aşırı gelişmiş bir cauda helicis varsa, kulak kepçesinin alt kısmını daha mediale çevirerek kepçe görünümüne katkıda bulunur. 50

51 Biz ne yapıyoruz?  Postaurikuler cilt eksizyonlu Mustarde’nin konkoskafal matres sütür, Furnas’ın konkamastoid sütür, tekniklerinin kombinasyonlarını kullanmaktayız 51

52 52

53 Postoperatif Bakım  Rutin olarak 1 hafta boyunca sistemik antibiyotik verilmeli  Bir gün sonra mastoid sargı açılır; hematom enfeksiyon olup olmadığına bakılır.  Açık bırakılarak sporcu saç bandı ile aurikula üzerine öne gelmeyecek şekilde; 1 hafta sürekli; 2-3 hafta geceleri uykuda koruma önerilir.  5-7 gün arasında dikişler (cilt) alınır.

54 Komplikasyonlar- otoplasti Erken dönem  hematom  infeksiyon  hasta memnuniyetsizliği Geç dönem  geri dönüş  dikişlerin cilt altında görülmesi, veya çıkması  yetersiz sonuç  kulak deformitesi- telefon kulak, ters telefon kulak vs..

55 Erken Dönem Komplikasyonlar (İlk 14 gün) 1-Hematom - İnsidens %1 -Sıklıkla medial yüzde -Aşırı ağrı uyarıcı olmalı - Uygunsuz doku veya yetersiz baskılı pansuman - Kartilaj kesilen invaziv tekniklerde potansiyel olarak daha fazla 2-Enfeksiyon 3-Deri ve kartilaj nekrozu 55

56 Geç dönem komplikasyonlar 1-Sütür komplikasyonları 2-Hasta memnuniyetsizliği 3-Hipertrofik skarlaşma veya keloid oluşumu 4-Telefon kulak deformitesi 5-Ters telefon kulak deformitesi 6-Belirgin tragus 7-Aşırı düzeltme ve gizli heliks deformitesi 8-Asimetrik kulak 9-Hipoestezi 10.keloid 56

57 Sütür komplikasyonları  6.ayda dikişlerin çoğu kendini bırakır  Malzeme ve lokalizasyonuna göre sütür atma oranı %13  Skafokonkal sütürler özellikle üst kutuptaki sütürler konkamastoid sütürlere göre daha sık atılırlar  Postaurikuler fasya flebi ile sütür atılımları azaltılabilir 57

58 Deformitenin nüks etmesi  %6.5-12  Kartilaj koruyucu tekniklerde sık  Özellikle sütür tekniklerinde kıkırdağın hafızası nedeniyle protrüzyon görülebilir Teknik yetersizlik:Erken dönemde olur  Uygunsuz sütür konumlandırılması  Az sayıda dikiş uygulaması sonucu fazla gerginlik oluşması  Bazı sütürlerin kıkırdağı yırtması  Operasyon sırasında overdüzeltme yapılmaması Eşlik eden travma:Geç dönemde olur 58

59 59

60 gizli heliks deformitesi  Konka yetersiz düzeltilirse ve bazende aşırı sütür sıkılmasına bağlı heliksin çok bükülüp antiheliks arkasında kalması-gizli heliks deformitesi  Frontal bakışta antiheliks en lateraldeki kepçe bölümüdür (gizli heliks) 60

61 Keskin Kenar ve deformiteler  Kartilaj insizyonunun yapıldığı tekniklerde yanlış skorlama 61

62 Telefon kulak deformitesi  Konkal geri yatırma fazla olursa (Aşırı konkal setbach sütürü)  Orta bölümün üst ve alt bölümlere göre aşırı düzeltilmesi  Düzeltilmemiş cauda helicis de bu deformiteye katkıda bulunur.  Orta bölümden aşırı postaurikuler cilt eksizyonu nedeniyle üst ve alt kutuplarda göreceli bir protrüzyon durumu 62

63

64  belirtmektedirler.  telefon kulak deformitesini engellemek amacıyla kum saati şeklince kulak arkası cildi eksizyonu 64

65 Ters Telefon kulak deformitesi Üst pol ve lobülün aşırı düzeltilmesi 65

66 Dış kulak yolu darlığı  Konkamastoid sütürasyonda konka yeterince posteriora sütüre edilmezse konkal çukurun sagital planda arkaya yuvarlanarak tragusu dışarı itmesi dış kulak yolunun daralması ile sonuçlanır 66

67 keloid  2-3 haftada triamsinolon asetonid enjeksiyonu  Düşük doz radyasyon 67

68 68

69 69

70 70

71 Kaynaklar  Dış ve Orta Kulak Cerrahisi- Prof.Dr.İrfan Devranoğlu  Otoplasty and Other Auricular Reconstruction-S.O.Edionwe, R.Vicente  Plast Reconstr Surgery 2005 Otoplasty:Sequencing the Operation for Improve Results 71

72 Teşekkürler 72


"Otoplasti İSTANBUL EĞITIM VE ARAŞTıRMA HASTANESI KBB KLINIĞI DR.ENES YIĞIT UZM.DR.SUAT BİLİCİ PROF.DR.ÖZGÜR YIĞIT 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları