Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 TARIHCESI  HACCP NEDIR ?  Temel ilkeleri  Yararları  Uygulama Zorlukları  ÖRNEK HACCP BELGES İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " TARIHCESI  HACCP NEDIR ?  Temel ilkeleri  Yararları  Uygulama Zorlukları  ÖRNEK HACCP BELGES İ."— Sunum transkripti:

1

2  TARIHCESI  HACCP NEDIR ?  Temel ilkeleri  Yararları  Uygulama Zorlukları  ÖRNEK HACCP BELGES İ

3 TARIHÇESI HACCP, ilk olarak 1960'larda ABD'de Pillsbury firması tarafından ABD Ordusu ve NASA için 'sıfır hatalı' ürün üretimi amacına yönelik olarak geli ş tirilmi ş tir. Daha sonra 1970'lerden ba ş layarak da FDA(Food and Drug Administration-ABD Gıda ve İ laç Dairesi) tarafından resmi denetimlerde referans olarak kullanılmaya ba ş lanmı ş tır. Önce sadece ABD'de uygulanan HACCP sistemi ba ş ta Avrupa Toplulu ğ u olmak üzere di ğ er ülkelerin de dikkatini çekmi ş ve 14 Haziran 1993 tarihli 93/43/EEC "Gıda Maddelerinin Hijyeni" Direktifi ile Avrupa Toplulu ğ u içindeki bütün gıda üretimlerinde HACCP uygulamaları zorunlu hale gelmi ş tir.

4 Türkiye'de, 9 Haziran 1998 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik’de HACCP sisteminin uygulama gereklili ğ i belirtilmi ş tir. Yine aynı yönetmelikte 15 Kasım 2002 tarihinden geçerli olmak üzere; ba ş ta et, süt ve su ürünleri i ş leyen i ş letmeler olmak üzere, gıda üreten di ğ er i ş letmelerin de kademeli olarak HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmi ş tir. Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi olarak kamu ihalelerinde de istenilen belgelerden biridir.

5 HACCP NEDIR? HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points), (kritik kontrol noktalarının tehlike analizi) hijyen ve tüketici sa ğ lı ğ ı açısından güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün i ş leyen bir sistemin olu ş turulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenli ğ i kavramıdır. Bir gıda zincirinde hammadde temininden ba ş layarak, gıda hazırlama, i ş leme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her a ş amasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz olu ş madan önleyen sistemin korunmasını sa ğ layarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sa ğ layan, her ölçekteki kurulu ş a uygulanabilen, bir gıda güvenli ğ i sistemidir.

6 Bir uzay programı ile gıda sanayinde kullanımı önerilen kontrol sistemi 1986 yılında "Challenger" uzay aracının 28 Ocak'taki trajik patlayışına aracın sağ roket motorundaki bir bağlantı yerinde küçük bir halkanın işlev görmemesinin sebep olduğu daha sonraki incelemelerde tespit edilmiştir. « Gerçekte bir uzay aracında kazaya neden olan bu ufak parça gıda üretiminde kritik kontrol noktasına karşılık gelmektedir". Kritik kontrol noktalarına örnek veriniz?

7 b

8 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi olarak tanımlanan HACCP standartları gıda veya gıda ambalajı sektörlerinde çalı ş an firmalarda hijyen ve tüketici sa ğ lı ğ ı açısından önem arz eden noktaların tespit edilmesi ve bunların sıkı denetim altında tutulmasını öngören bir sistemdir. Gıda firmaları, HACCP standartlarını yerine getirmeleri ve süreklili ğ ini sa ğ lamaları halinde, ba ğ ımsız ve akredite bir kurulu ş tarafından yapılan bir tetkik sonucunda HACCP Yönetim Sistemi belgesi alabilirler.

9 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ Tüketime sunulan her gıda ürününün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin insan sağlığı açısından yalnız başına tam bir güvence sağlamadığının bilinmesi gerekmektedir. (Sürekli analizin tam bir güvence sağlamayışına örnek veriniz)???? Bu sebeple tüm işlem aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte metoda ihtiyaç duyulmaktadır. İşte Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşımı getiren bir sistemdir.

10 HACCP genel olarak kabul görmü ş a ş a ğ ıdaki 7 temel ilkeden olu ş maktadır:  Tehlike analizlerinin yapılması,  Kritik kontrol noktalarının saptanması,  Kritik limitlerin olu ş turulması,  Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin olu ş turulması,  Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin olu ş turulması,  Sistemin etkili bir ş ekilde i ş lemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin olu ş turulması,  Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin olu ş turulması.  Örnek veriniz? (Süt) TEMEL ILKELERI

11  Doğrudan kalite artırımına değil, dolaylı olarak ürün güvenliğini sağlamak suretiyle kalite artırımına yönelik bir avantaj sağlar.  Ürünün standart kalitede üretilmesine bağlı olarak satışların ve karlılığın doğrudan artmasını sağlar.  Kontrol yerine önleyici yaklaşımın uygulanması sağlar. YARARLARI

12  İşletmeler kritik kontrol noktalarını ve buralardaki kritik limitleri belirler ve kayıtlarını tutarlar. Bu sayede işletme çalışmaları ile ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşılmış olur. Klasik kontrol yöntemlerinden hem daha hızlı hem daha güvenilirdir. İyileştirmeler için fırsatlar sunar.  Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ürünlerin ihracında kolaylığı sağlar.  Çalışanlarda gıda güvenliği bilincinin oluşması sürecini hızlandırır.

13  Her HACCP uygulaması, uygulama yapılan i ş letmeye özeldir. Ancak buna ra ğ men ürün bazında sistemin uygulanmasına yol gösterebilecek kılavuzlar hazırlanabilir.  HACCP sisteminin uygulanması iyi e ğ itilmi ş, gerekli teknik bilgi ve beceriye sahip personel gerektirir.  HACCP sistemi gere ğ i olan sorunlara anında çözüm üretmek her zaman mümkün olmayabilir.  HACCP uygulaması için yasal kurulu ş lardan ve endüstri kolundan yeterli destek ve yönlendirme, mü ş teriden yeterli talep gelmeyebilir.  İş letmenin tesisleri ve iç yapısı bir HACCP uygulaması için uygun olmayabilir.  İ leti ş im eksikli ğ i nedeniyle HACCP uygulamasında zorluklarla kar ş ıla ş ılabilir. UYGULAMA ZORLUKLARI

14 HACCP KURULUMU IS AKıS SEMASı HACCP ekibi Oluşturulur. Ürün Tanımlanır. Ürünün Tasarlanan Kullanımı belirlenir Akış Şeması oluşturulur Akış Şeması yerinde Doğrulanır. Tehlike analizi Yapılır ve gerekli Önlemler alınır. Kritik noktalar Belirlenir. Kritik limitleri Saptanır. Kritik kontrol noktaları İçin izleme sistemi Belirlenir. Kritik limitlerden Sapma olduğunda Uygulanacak düzeltici Faaliyet belirlenir HACCP sisteminin Doğrulama metotlarının oluşturulması Dökümantasyon Ve Kayıtların tutulması

15

16  TARIHCESI  ISO NEDIR ?  kalite yönetIm IlkelerI  YararlarI  örnek Iso belgesI

17 Standart ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmı ş tır. Bu a ş amada standart 3 alt standarttan olu ş maktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları do ğ rultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, a ğ ırlıklı olarak do ğ ru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmı ş tır. Standard ilk olarak 1994 yılında revizyona u ğ ramı ş ve yeniden Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmı ş tır. Bu a ş amada standart yine 3 alt standarttan olu ş maktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları do ğ rultusunda bu 3 standarttan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmı ş tır. TARIHCESI

18 STANDARD SON OLARAK 2000 YILINDA REV İ ZYONA U Ğ RAMI Ş VE BU SEFER KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEM STANDARDI OLARAK YAYINLANMI Ş TIR. BELGELEND İ RMEYE ESAS TE Ş K İ L EDEN SADECE ISO 9001:2000 STANDARDI MEVCUTTUR. ISO 9002, ISO 9003 ARTIK GÜNCELL İĞİ N İ Y İ T İ RM İŞ STANDARTLARDIR. ANCAK ANA STANDART OLAN ISO9001:2000' İ DESTEKLEYEN ISO 9000, ISO 9004, ISO 19011 G İ B İ KILAVUZ STANDARTLAR DA ISO TARAFINDAN YAYINLANMI Ş TIR. KURUMLAR, FAAL İ YET KAPSAMLARI NE OLURSA OLSUN SADECE ISO 9001 STANDARDINI UYGULUMAKTA VE BU BELGEY İ ALMAKTADIRLAR.

19 1947 yılında kurulmus olan ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) 138 ülkenin ulusal standart hazırlama kurulu ş larını bünyesinde toplayan sivil bir federasyondur. ISO'nun misyonu ; tüm dünyada standardizasyonu te ş vik ederek bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerde i ş birli ğ ini geli ş tirirken, ürün ve hizmetlerin uluslararası dola ş ımını sa ğ lamaktır. I SO 'nun yayınladı ğ ı bir uluslararası standart, üyesi olan tüm ülkeleri temsil eden kurulu ş ların anla ş ması sonucunda ortaya çıkar. Uluslararası standartlar ISO bünyesinde yer alan Teknik Komiteler (TC) ve Alt Komiteler (SC) tarafından 6 adımlı bir süreç sonunda olu ş turulur ; ISO NEDIR ?

20 Teklif a ş aması : Yeni bir uluslararası standart ihtiyacının onaylanmasıdır. Yeni standart hazırlama teklifi ilgili TC/SC üyeleri tarafından oylanır. Hazırlık a ş aması : İ lgili TC/SC içinden uzmanlar ve bir ba ş kandan olu ş an bir çalı ş ma gurubunun çalı ş ma tasla ğ ını hazırlamasıdır. Üzerinde uzla ş ılan çalı ş ma tasla ğ ı görü ş ülmek üzere ilgili komiteye gönderilir. Komite a ş aması : İ lk Komite tasla ğ ı olu ş turularak ISO Genel Sekreterli ğ i'ne kaydı yapılır. TC/SC üyelerinin yorum ve oyları sonucunda teknik içerik üzerinde uzla ş masıyla son halini alan metin Taslak Uluslararası Standart (DIS) olarak sunuma hazır olur. Soru ş turma a ş aması : Taslak Uluslararası Standart (DIS) ISO Genel Sekreterli ğ i tarafından ISO üyesi kurulu ş lara 5 ay boyunca yorumlanması ve onaylanması için gönderilir. Bu oylama sonucunda tüm oyların 1/4 'ünden fazla olumlu ve TC/SC üyelerinin oylarının da 2/3'u olumlu ise, Son Taslak Uluslar arası Standart (FDIS) olarak sunulması uygun olur.

21 Onay a ş aması : Son Taslak Uluslar arası Standart (FDIS) ISO Genel Sekreterli ğ i tarafından ISO üyesi kurulu ş lara 2 ay içinde kabul/red biçiminde oylanmak üzere gönderilir. Bu oylama sonucunda tüm oyların 1/4 'ünden fazla olumlu ve TC/SC üyelerinin oylarının da 2/3'u olumlu ise, Son Taslak Uluslar arası Standart (FDIS) olarak sunulması uygun olur. Yayın a ş aması : Son Taslak Uluslararası Standart (FDIS) onaylandıktan sonra üzerinde yalnızca gerekli görülen yazım düzeltmeleri yapılabilir. Son metin hazırlandıktan sonra uluslararası standartları yayınlayan ISO Genel Sekreterli ğ i'ne gönderilir.

22 ISO KalIte yönetIm ılkelerI İ lke 1: Mü ş teri Odaklılık İ lke 2: Liderlik İ lke 3: Çalı ş anların katılımı İ lke 4: Süreç yakla ş ımı İ lke 5: yönetim yakla ş ımı Sistemi İ lke 6: Sürekli iyile ş tirme İ lke 7: karar verme yakla ş ımı gerçekçi İ lke 8: Kar ş ılıklı yararlı tedarikçi ili ş kileri

23 İ ç yararlar: 1- Etkin Yönetim 2- Firma içi kültürde ya ş anan olumlu de ğ i ş im 3- Olu ş an kalite bilinci 4- İ htiyaca göre revize edilen verimli bir dokümantasyon 5- Sistematikle ş mek 6- Standardizasyon ve tutarlılık 7- Etkinlik ve üretkenlik artı ş ı 8- Maliyetlerin azaltılması Dı ş yararlar: 1- Kurulu ş un imajının güçlenmesi, 2- Mü ş teri memnuniyeti, 3- Mü ş teri artı ş ı, 4- Artan rekabet gücü 5- Etkin ş ekilde yönetilen tedarikçi ili ş kileri ISO YARARLARI

24

25  TARIHCESI  TSE'nin Misyonu  TSE'nin Vizyonu  TSE'nin Kurulu ş u  TSE'nin Görevleri  TSE Te ş kilatları  TSE Hizmetleri  yararları  ornek tse belgesı

26 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulmu ş tur. TSE, 26 Mayıs 1955'de ISO'ya, 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'na (IEC) asil üye olmu ş tur ve bu kurulu ş ların Türkiye temsilcisi konumuna gelmi ş tir. 7 Kasım 1959 tarihinde kabul edilen Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname ile, standartların uygulanmaya konulması konularına açıklık getirilmi ş tir. Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayınlamak gibi görevleri ifa eden TSE'nin kabul etti ğ i standartlara Türk Standardı adı verilir. TARIHCESI

27 Ba ş bakanlı ğ a ba ğ lı, tüzel ki ş ili ğ i olan ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurulu ş udur. 25 Eylül 1954’’te Türkiye Odalar ve Borsalar Birli ğ i (TOBB) bünyesinde kuruldu. 18 Kasım 1960 tarihli 132 sayılı kurulu ş kanunuyla TOBB’’den ayrıldı. 16 Mayıs 1985’’te 3205 sayılı kanunla yeniden düzenlendi. Dünyada, mal ve emtialarda kalite arayan ilk millet Türkler oldu ve ilk defa standardizasyon uygulamasını Osmanlılar ba ş lattı. 1502 tarihinde, Sultan İ kinci Bâyezîd zamanında ba ş latılan standart uygulaması Batı ülkelerine de örnek olmu ş tur.

28 MISYONU: Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır. VIZYONU: Hizmetlerinde; ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kurulu ş olmaktır.

29 Kurulusu: Türk standartları enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık sanayi ve ticaret bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir.

30  Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.  Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek ve uygun buldu ğ u takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek.  Kabul edilen standartları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını te ş vik etmek, mecburi olarak yürürlü ğ e konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlı ğ ın onayına sunmak olmak.  Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standartları veya projelerini hazırlamak ve görü ş bildirmek. TSE GÖREVLERİ:

31  Standartlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle ara ş tırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalı ş maları takip etmek, uluslararası ve yabancı standart kurumları ile ili ş kiler kurmak ve bunlarla i ş birli ğ i.  Üniversiteler ve di ğ er bilimsel ve teknik kurum ve kurulu ş larla i ş birli ğ i sa ğ lamak, standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası standartlardan ar ş ivler olu ş turmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.  Standartlarla ilgili ara ş tırma yapmak ve ihtiyari standartların uygulanmasını kontrol etmek için laboratuarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün isteyece ğ i teknik çalı ş maları yapmak ve rapor vermek.

32 tse teskılatları: TSE belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla a ş a ğ ıdaki ş ekilde te ş kilatlanmı ş tır:  Genel Kurul  Teknik Kurul  Yönetim Kurulu  Denetleme Kurulu  İ htisas Kurulları  Genel Sekreterlik ve Ba ğ lı Teknik ve İ dari Birimler

33 Tse hizmetleri :  Personel ve Sistem Belgelendirme  Ürün Belgelendirme  Personel Belgelendirme  Laboratuvar  Metroloji ve Kalibrasyon  Standard Hazırlama  Emlak İ n ş aat  Hukuk  Dı ş İ li ş kiler  Bilgi İş lem  Pazarlama ve Tanıtım  Kütüphane  İ dari İş ler ve Güvenlik  Yurtdı ş ı Temsilcilikleri ve Ortaklıklarımız

34 TSE MARKALARININ YARARLARI Üreticiye Sağladığı Yararlar: Üreticiye Sağladığı Yararlar: 1. Belirli bir plan ve programa göre üretim yapılmasına yardımcı olur. 2. Uygun kalitede seri üretime olanak sağlar. 3. Standartlar sayesinde kayıp ve artıklar en az düzeye iner. 4. Verimlilik artırılır. Depolamayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar. 5. Taşımayı ucuzlatır ve kolaylaştırır. 6. Maliyeti düşürür.

35 Tüketiciye Sa Ğ ladı Ğ ı Yararlar: 1. Tüketicinin can ve mal güvenliğini korur. 2. Standart mallar, tüketiciye karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar. 3. Standart, sipariş ve alım işlerini kolaylaştırır, alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmalarını önler. 4. Ucuzluğa yol açar. 5. Ruh sağlığını korur, stresi önler.

36 Ekonomiye Sa ğ ladı ğ ı Yararlar: 1. Standartlar, ulusal sanayii belirli hedeflere yöneltebilir. 2. Ulusal üretimin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur. 3. Ulusal ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardım eder. 4. Dağıtım masraflarını azaltır. 5. İhracatta üstünlük sağlar. 6. Ulusal karakterde bir sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde öncülük yapar. 7. Yan sanayi dallarının kurulmasını ve gelişmesini sağlar.

37

38  TARIHCESI  CE NEDIR ?  CE BELGESI FAYDALARI  HANGI ÜRÜNLER CE ISARETI TASIMALIDIR ?  CE I ş areti Gerektiren Yeni Yakla ş ım Yönetmelikleri  “CE” ISARETI ILISTIRME ISLEMLERI  CE ISARETININ USULSÜZ KULLANIMI

39 CE İş areti, "AB Yeni Yakla ş ım Direktiflerine Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européenne" sözcüklerinin kısaltmasından geliyor. Avrupa Birli ğ i’nde önce "insanların" serbest dola ş ımı sa ğ landı. Daha sonra buna "sermayenin" serbest dola ş ımı eklendi. Ancak ürünlerin üye ülkeler arasında serbestçe ticaretinin yapılabilmesi biraz daha karma ş ık bir olaydı. Nedeni de üye ülkelerin ürünlerle ilgili standartlarının birbirlerinden çok farklı ve hatta bazı özel durumlarda, birbirleriyle tamamen farklı olmalarıydı. TARIHCESI

40 Bunun için Avrupa Birli ğ i komisyonu, "yeni yakla ş ım" adını verdi ğ i bir yapısal süreç olu ş turdu ve ürünlerin serbest dola ş ımı için, söz konusu ürünlerin belirli standartlarda yapılması uygulamasını bir kenara bırakarak "belirlenen asgari güvenlik ş artlarını sa ğ laması ko ş ulunu tek ve yeterli ko ş ul olarak ilan etti.

41 Buna göre; 1-) İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, 2-) Hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, 3-) Çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olması, o "ürünün" serbest dolaşımı için gerekli ve yeterli olarak kabul edildi.

42 CE NEDIR ? CE i ş areti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunlu ğ unu sa ğ lama yükümlülü ğ ünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uydu ğ unu bilmesini sa ğ lar. CE Markası pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir, CE belgesi, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenli ğ i, bitki ve hayvan varlı ğ ı ile çevreye zarar vermeyece ğ ini, di ğ er bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün oldu ğ unu gösteren bir i ş arettir.

43 CE BELGESI FAYDALARI  CE İş areti ürünün AB ülkelerinde serbest dola ş ımını ve pazarlanmasını sa ğ lar,  Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” i ş areti koymak mecburiyetindedirler,  CE İş areti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunlu ğ unu belirtir,  CE İş areti, bir çe ş it ürün pasaport i ş levini görür,  CE İş areti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi de ğ ildir,  CE İş areti, kalitenin ba ş ladı ğ ı seviyeyi gösterir,  CE İş areti, Yeni yakla ş ım direktiflerine uygunlu ğ un bir göstergesidir. Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dı ş ında üretilen ürünler için de bir "Pasaport" niteli ğ indedir.

44 HANGI ÜRÜNLER CE ISARETI TASIMALIDIR ?  Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmi ş tüm yeni ürünler,  Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmı ş veya ikinci el ürünler,  Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmü ş gibi tabi olan, önemli ölçüde de ğ i ş ikli ğ e u ğ ratılmı ş ürünler. CE İş areti Gerektiren Yeni Yakla ş ım Yönetmelikleri  Alçak Gerilim Cihazları  Basit Basınçlı Kaplar  Gaz Yakan Cihazlar  Yeni Sıcak Su Kazanları  Elektromanyetik Uyumluluk  Makineler  Sivil Kullanım İ çin Patlayıcılar  Otomatik Olmayan Tartı Aletleri  Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar

45 “CE“ İŞ ARETI ILISTIRME ISLEMLERI 1- Ürün ile ilgili direktifler belirlenir. 2- Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir. 3- Modül veya modüller kombinasyonu seçilir. 4- Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir. 5-Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır. 6- Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir 7- Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye '' CE '' işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.

46 CE ISARETININ USULSÜZ KULLANIMI Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye'de yerle ş ik yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk i ş aretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sa ğ lamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzlu ğ un devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve ürünün kullanımının yasaklanmasına ili ş kin tüm önlemleri alır.

47


" TARIHCESI  HACCP NEDIR ?  Temel ilkeleri  Yararları  Uygulama Zorlukları  ÖRNEK HACCP BELGES İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları