Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI"— Sunum transkripti:

1 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

2 Ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması geçmişten bugüne tartışılan bir konu haline gelmiştir. Uygulamada çıkacak zorluklar göz önünde bulundurularak ev hizmetleri hem İş Kanununda hem Sosyal Sigortalar Kanunu’nda kapsam dışı bırakılmıştır. 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen ek 9. madde ile ev hizmetlerinde çalışanların sigortalığına ilişkin hükümler yeniden düzenlenerek ev hizmetlerinde çalışanların tamamı sosyal güvenlik kapsamına alınarak, ev hizmetlerinde çalışanlara ilişkin Kuruma yapılması gereken bildirimlerde büyük kolaylıklar getirilmiş, bu uygulama 1 Nisan tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

3 ÇALIŞTIRAN, EV, EV HİZMETİ, İŞVEREN KAVRAMLARININ ANLAMI
Çalıştıran: 5510 sayılı Kanun’un Ek 9’uncu maddesine ilişkin düzenlenen Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ’de tanımlanmıştır. Buna göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az sigortalı çalıştıran ve işveren sayılmayan gerçek kişidir. İşveren sayılmamasının sonucu, 5510 sayılı Kanun ve diğer düzenlemelerin işverene yüklediği sorumlulukların altına girmemiş olmamasıdır. İşveren: 4857 sayılı İş Kanunu m. 2’de “İşveren, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş” olarak tanımlanmıştır sayılı Kanun’un 12. maddesinde de “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir”.

4 ÇALIŞTIRAN, EV, EV HİZMETİ, İŞVEREN KAVRAMLARININ ANLAMI
Tebliğde işveren kavramı “5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran gerçek kişi” şeklinde tanımlanmıştır. Tebliğ ve Kanun’un tanımı arasındaki farka bakılırsa; 5510 sayılı Kanun’a göre işveren olabilmek için sigortalı sayılan bir kişiyi bir gün bile çalıştırmak yeterliyken, Tebliğ’e göre işveren olabilmek için ev hizmetlerinde çalışan kişiyi işveren bir ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırması gerekir.

5 ÇALIŞTIRAN, EV, EV HİZMETİ, İŞVEREN KAVRAMLARININ ANLAMI
Ev: Tebliğin üçüncü maddesine göre; aralarında aile bağı olup olmadığına bakılmaksızın bireylerin içinde yaşadığı yapı ile bu yapının garaj, depo, bahçe ve benzeri bölüm ve eklentileridir. Ev hizmeti: Öğretideki bir tanıma göre; evin günlük işlerinin ve yönetiminin, aile üyelerinin ihtiyaçlarının kendileri dışında başka kişiye ya da kişilere gördürülmesidir. Örneğin; temizlik, yemek pişirmek, çocuk bakımı gibi. Tebliğdeki tanıma göre ise; ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılmasıdır.

6 ÇALIŞTIRAN, EV, EV HİZMETİ, İŞVEREN KAVRAMLARININ ANLAMI
Ancak, evde yapılan her iş ev hizmeti olarak sayılmamaktadır. Kapıcılık mesleği ele alındığında verilen hizmet eve değil apartman yönetimine ilişkin olduğundan bu kişiler ev hizmetlisi sayılmayacaktır. Sigortalı: 5510 sayılı Kanun’un üçüncü maddesine göre kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişidir.

7 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEME
6552 sayılı Kanun öncesi 6552 sayılı Kanun sonrası 11 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun ile ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığında çok önemli değişiklikler yapılmıştır.

8 6552 SAYILI KANUN ÖNCESİ EV HİZMETLERİNİN SİGORTALILIĞI
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda başlangıçta ev hizmetleri tamamen kapsam dışında bırakılmışken, tarih 2100 sayılı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3. Maddesinin Bazı Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile ücretle ve sürekli çalışanlar kapsama alınmışlardır. 5510 sayılı Kanun, 5754 sayılı Kanun’la değiştirilmeden önce “Ev hizmetlerinde süreksiz çalışanlar ile ev hizmetlerinde hizmet akdiyle sürekli çalışmasına rağmen, haftalık çalışma sürelerinin sayılı İş Kanunu’nda belirtilen sürelerden az olması nedeniyle, aylık kazançları prime esas günlük kazancın alt sınırının otuz katından az olanlar”ın sigortalı sayılmayacakları hükmüne yer verilmişti.

9 6552 SAYILI KANUN ÖNCESİ EV HİZMETLERİNİN SİGORTALILIĞI
5510 sayılı Kanun’un sigortalı sayılmayanlar kenar başlıklı altıncı maddesinde ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı sayılmamışlar, maddenin devamında “ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç” denilerek ev hizmetlerinde ücretli ve sürekli çalışanların sigortalı sayılacakları düzenlenmişti. Aşçı, hizmetçi gibi ev hizmetlerinde çalışan kişiler, ücretle ve sürekli olarak çalışıyorlarsa sigortalı sayılırken, gündelik ücretle zaman zaman evlerde temizlik işleri yapanlar sigortalı sayılmıyordu

10 6552 SAYILI KANUN ÖNCESİ EV HİZMETLERİNİN SİGORTALILIĞI
5510 sayılı Kanun, ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı bakımından sürekli – süreksiz çalışma kıstası getirmiş ancak sürekli çalışmaktan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir kural getirmemişti. Buna göre bu konuda iki ölçüt geliştirilmişti. Birinci olarak, İş Kanunu m. 10’a bakılarak; niteliği itibariyle en çok 30 işgünü süren işler süreksiz iş, 30 işgününü aşan işler ise sürekli iş olarak kabul edilmiştir. Ev hizmetleri bakımından da bu kıstasa göre yorum yapılabilir. İkinci olarak da haftanın bazı günlerinde çalışmanın süreklilik unsurunu oluşturacağıdır. Yargıtay da haftanın en az üç günü çalışmayı kriter olarak belirlemiştir.

11 6552 SAYILI KANUN SONRASI EV HİZMETLERİNİN SİGORTALILIĞI
6552 sayılı Kanun’la birlikte ev hizmetlilerinin sigortalılığında sürekli-süreksiz çalışma kıstası kaldırılmış, onun yerine ev hizmetlerinde 10 günden az ya da fazla çalışma kıstası getirilmiştir. Buna göre bu Kanun’la tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Ek 9. madde eklenmiş ve bu madde ile ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılık şartları belirlenmiştir. Kanunun Ek 9. maddesine tabi sigortalılar 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. 10 günden az çalışanlar ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortalısı olacaktır. Buna göre, Kanun’da her ne kadar ev hizmetlerinde çalışanların istisna tutulanlar hariç sigortalı sayılmayacakları düzenlenmiş olsa da, bu düzenleme dikkate alındığında kapsam dışında kalan kimse olmadığı görülmektedir.

12 6552 SAYILI KANUN SONRASI EV HİZMETLERİNİN SİGORTALILIĞI
5510/Ek 9. madde kapsamında sigortalı sayılmayacak olanlar da vardır sayılı Kanun’un 6/b bendi ile aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar sigortalı sayılmadıklarından, aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini yapanlar Ek 9. madde kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. 5510 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesi kapsamında sigortalı olabilmek için kişinin gerçek kişi olması, hizmetin ev tanımı kapsamında ve ev hizmetleri olarak belirtilen işlerden sayılması ile çalışanın sigortalılık niteliğini taşıması zorunlu unsurlardır.

13 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞANLAR
5510 sayılı Kanun’un ek 9. maddesine göre “Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanır”. Buna göre ev hizmetlerinde bir ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar 5510 sayılı Kanun anlamında 4/1-a sigortalısı sayılacaklardır. Bunun sonucunda da uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanununda yer alan işsizlik sigortasından yararlanabilecektir.

14 Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar
5510 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesinin ikinci fıkrasında ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların sigortalılık durumu düzenlenmiştir. 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilmektedir. Bu kişiler her halükarda iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Ayrıca Kanun özel olarak bu kişilerin hastalık sigortasından yararlanamayacağını düzenlemiştir. Bu kişiler hakkında, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin hükümler uygulanmayacağı gibi, hastalık, analık ve GSS hükümleri de uygulanmayacaktır. Ancak isterlerse, isteğe bağlı sigortalılık gibi kalan prime esas kazancının %32,5’unu ödeyerek 4/1-a’lı sigortalı olmaları da mümkündür.

15 Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar
Öğretide düzenlemedeki % 32,5’luk oran eleştirilmiştir. Buna göre bu düzenlemedeki % 32,5’ oranını anlamak zordur. Bunun yerine isteğe bağlı sigortadaki % 32 oranının esas alınması daha isabetli olacaktır. Bu şekilde sigortalıdan hem 0,5 daha fazla prim alınmakta hem prime esas kazanç miktarına sınırlama getirilmekte ve ayrıca süresinde ödenmeyen primin ödenme hakkı da düşmektedir. Tüm bu düzenlemelerin sigortalı aleyhine olduğu açıktır.

16 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalışanların Sosyal Sigorta Yükümlülükleri Sigortalılık Başlangıç Tarihi Ve Bildirimi Prim Oranları, Tutarları ve Prim Ödeme Yükümlüsü Genel Sağlık Sigortası Uygulaması İdari Para Cezası ve İtiraz

17 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Sigorta Yükümlülükleri Sigortalılık Başlangıç Tarihi ve Bildirimi Prim Oranları, Tutarları ve Prim Ödeme Yükümlüsü Genel Sağlık Sigortası Uygulaması İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Yararlanma Şartları ve Bildirim İdari Para Cezası ve İtiraz

18 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Sigortalılık Başlangıç Tarihi ve Bildirimi Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirimde bulunmak amacıyla öncelikle çalıştırdıkları kişilerin çalışma sürelerini hesaplamalıdırlar. Bu hesaplama bir ay içerisinde çalışma saatlerinin toplanarak çalışma gün sayısının belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bir ay içerisindeki çalışma gün sayısının belirlenmesi ay içinde toplam çalışılan saat sayısının 7,5 saate bölünmesi ile bulunmaktadır. Çalıştıranlar, çalıştırdıkları sigortalıların ay içindeki çalışma gün sayılarını belirledikten sonra SGK’ya bildirimde bulunmak zorundadırlar.

19 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Sigortalılık Başlangıç Tarihi ve Bildirimi Bu bildirim için “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” şeklinde yeni bir bildirge türü ortaya çıkmıştır. Bu bildirge ile işverenlerin işlemlerini kolayca yapabilmesi amaçlandığı düşünülebilir. Zira söz konusu bildirgenin verilmesiyle işverenlerden ayrıca işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi istenilmeyecektir. Bir ay içindeki çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar hakkında bu bildirge doldurarak en geç çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet edilen yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine verilmelidir.

20 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Prim Oranları, Tutarları ve Prim Ödeme Yükümlüsü Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar tahakkuk edecek primleri çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ ya yatırmak zorundadırlar. Yatırılacak prim, prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla sigortalıya ödenen brüt ücretin % 37,5’ i (% 20 uzun vadeli sigorta kolları, %12,5 genel sağlık sigortası, % 2 iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ve % 3 oranında işsizlik sigortası primi) kadardır.

21 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Prim Oranları, Tutarları ve Prim Ödeme Yükümlüsü Örneğin; ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün çalışan bir sigortalı için ödenecek prim alt sınırı yılının ikinci altı ayı için şu şekilde hesaplanır: 1.273,50 TL (aylık asgari ücret) /30 = 42,45 TL (günlük asgari ücret alt sınırı), Günlük prim = 42,45 TL x % 37,5= 15,91 TL, Aylık ödenecek prim = 15,91 TL x 10 gün = 159,10 TL’dir.

22 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Genel Sağlık Sigortası Uygulaması Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı bulunanlar 5510 sayılı Kanun’un 60/a-1 numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaktır (4/1-a ve c bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler). Sağlık yardımlarından yararlanılabilmesi için Kanunun 67. maddesinde sayılan diğer haller dışında sigortalının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması yeterlidir. Kanun’un Ek 9. maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması bulunanlardan ay içindeki çalışması 30 günden az olanların kalan sürelerine ait genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri gerekmektedir. Ancak, ay içinde 30 günden eksik kalan günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayanlar hakkında eksik kalan günler için ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

23 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞANLARIN SOSYAL SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İdari Para Cezası “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin; yasal süresinde verilmemesi halinde, işverenlerin yasal süresi dışında Bildirge’yi ilgili yerlere vermeleri halinde, işverence herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde, sigortalının işten ayrılması halinde Bildirge’yi belirtilen sürede verilmemesi halinde asgari ücretin belirli oranlarında idari para cezası verilir.

24 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Sigorta Yükümlülükleri
Sigortalılık Başlangıç Tarihi ve Bildirimi Bir ay içindeki çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar (en fazla 9 gün) “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştıracaklara İlişkin Başvuru Formu”nu doldurarak en geç çalışmanın yapıldığı ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu, genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine verilmesi gerekmektedir. Bu bildirim aynı zamanda ‘www.turkiye.gov.tr’ internet adresinin “e hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmının seçilmesi ile de yapılabilir.

25 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Sigorta Yükümlülükleri
Sigortalılık Başlangıç Tarihi ve Bildirimi Bu kişilerin sigortalılık başlangıç tarihleri de yine Ek 9. maddede “Sigortalılık başlangıcında bu belge üzerinde çalışma başlangıcına dair kayıtlı en eski tarih esas alınır” şeklinde düzenlenmiştir. Ev hizmetlisi olarak çalışan sigortalıların kendilerinin de, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, “Sigortalı Bildirim Belgesi” ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda SGK’ya bildirmeleri mümkündür.

26 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Sigorta Yükümlülükleri
Sigortalılık Başlangıç Tarihi ve Bildirimi SGK’ca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediği ya da bildirildiği halde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğu tespit edilirse durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalının kendini bildirmemesi ise sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.

27 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Sigorta Yükümlülükleri
Prim Oranları, Tutarları ve Prim Ödeme Yükümlüsü Burada çalıştıranın yatıracağı prim, prime esas günlük kazanç alt sınırının %2’si (sadece iş kazası meslek hastalığı sigortası primi) kadardır. Bu yine 5510 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesinde yer almaktadır. Örneğin; ev hizmetlerinde ay içinde 9 gün çalışan bir sigortalı için ödenecek prim 2015 yılının ikinci altı ayı için şu şekilde hesaplanır: 1.273,50 TL (aylık asgari ücret) /30 = 42,45 TL (günlük asgari ücret alt sınırı) Günlük prim = 42,45 TL x % 2= 0,80 Krş Aylık ödenecek prim = 0,849 Krş x 9 gün = 7,641 TL’dir.

28 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Sigorta Yükümlülükleri
Genel Sağlık Sigortası Uygulaması Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların GSS’den yararlanmaları, sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihten önceki yıl içinde en az 30 günlük prim ödemiş olmalarının yanında sağlık hizmet sunucuna başvurdukları tarihte 60 günden fazla prim borcunun olmamasına bağlanmıştır.

29 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Sigorta Yükümlülükleri
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Yararlanma Şartları ve Bildirim Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası dışında hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır. Yani, bu kapsamda sigortalı olan kişiler sadece iş kazası veya meslek hastalığı geçirmeleri halinde geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri alabilmekte, hastalık veya doğum hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği alamamaktadırlar.

30 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Sigorta Yükümlülükleri
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Yararlanma Şartları ve Bildirim 5510 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesinin üçüncü fıkrasına göre bu kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanabilmesi için şu şartlar gerekmektedir: İş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olması, Sigortalılığının sona ermemiş olması, 5510 sayılı Kanun’a göre iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

31 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Sigorta Yükümlülükleri
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Yararlanma Şartları ve Bildirim Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar çalıştırdıkları sigortalıların ay içindeki çalışma gün sayılarının 10 günden az veya fazla olmasına bakılmaksızın, çalışanlarının çalışmaları sırasında uğradıkları iş kazası olaylarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, meslek hastalıklarını ise durumu öğrendikleri günden başlayarak üç işgünü içinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ekinde bulunan “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

32 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Sigorta Yükümlülükleri
İdari Para Cezası Çalışanların bildiriminin Ek 2 adı verilen “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışacaklara Ait Form” ile çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar Kurum’a verilmesi gerekmektedir. Bildirilmemeleri halinde herhangi bir ceza öngörülmemiştir. Ancak sigortalının iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalması durumunda 5510 sayılı Kanun’un 14. maddesine göre iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminin süresinde yapılmaması durumunda SGK tarafından sigortalıya bu durum için yapılmış tüm masraflar ile ödenen geçici iş göremezlik ödemeleri sigortalıyı çalıştıran işverene rücu edilmektedir. Yine 5510 sayılı Kanun’un iş kazası ve meslek hastalığı olaylarından çalışanın sigortasının olmaması durumunda kusur oranına bakılmaksızın SGK tarafından yapılan tüm masraf ve ödemeler ile ileride yapılması gerekli görülen her türlü masraflar işverene ödettirilmektedir.

33 Arş. Gör. Ayşe Nur GÜLEŞCİ
TEŞEKKÜR EDERİM. Arş. Gör. Ayşe Nur GÜLEŞCİ


"EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları