Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB KURUMLARI 357-490. sayfalar arası. AB Kurumları Lizbon antlaşmasına göre; Parlamento, AB Konseyi, Bakanlar Konseyi, Komisyon, Adalet Divanı, Avrupa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB KURUMLARI 357-490. sayfalar arası. AB Kurumları Lizbon antlaşmasına göre; Parlamento, AB Konseyi, Bakanlar Konseyi, Komisyon, Adalet Divanı, Avrupa."— Sunum transkripti:

1 AB KURUMLARI 357-490. sayfalar arası

2 AB Kurumları Lizbon antlaşmasına göre; Parlamento, AB Konseyi, Bakanlar Konseyi, Komisyon, Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası, Sayıştay.

3 1-AB Parlamentosu

4 Roma anlaşmasıyla 6 ülkeden 142 temsilci 1973 İrlanda, Danimarka ve İngiltere ile 198 1976 Brüksel zirvesinde 410 1981 yılında Yunanistan'la beraber 434, 1986’da İspanya ve Portekiz'le 518 Avusturya, Finlandiya ve İsveç'le beraber 567 Nice anlaşmasıyla 732 Lizbon anlaşmasıyla 751

5 Parlamento üyeleri Brüksel, Strasburg ve Lüksemburg'da görev yaparlar 2 Meclis (Brüksel ve Strasburg) ve bir sekretaryası (Lüksemburg) bulunur Parlamentonun 1 Başkanı ve 14 yardımcısı bulunur. Başkan 2,5 yıl için seçilir. Ayda bir defa Strasburg'da toplanır. Komiteler ve siyasi gruplar Brüksel'de toplanır. Parlamento başlangıçta Konsey ve Komisyonu demokratik yönden denetleme ve daha çok danışma organı niteliğindeydi.

6 Parlamenterler 1979’dan itibaren seçimle belirlenir ve seçimler 5 yılda bir yapılır. Hangi üye devletin kaç parlamenter ile temsil edileceği üye devletlerin nüfus yoğunluklarına göre tespit edilir. En fazla 96 en az 6 üye ile temsil mümkün

7 Oy verme Yaşı 18’dir (Avusturya’da 16) Partiler için %5 barajı mevcuttur Belçika, Yunanistan ve Lüksemburg dışında hiçbir ülkede oy kullanmak zorunlu değil. GKRY’de zorunlu fakat cezası yok. İkamet edilen ülkede oy kullanılır.

8 - Komisyon üyelerini atar ve 2/3 oy çokluğuyla görevden alır -Komisyon ve Konseyi yazılı ve sözlü sorularla denetler. -Soruşturma Komisyonları kurar ve birlik vatandaşlarının dilekçelerini inceler -Bütçeyi oylar ve uygulanmasını izler -Konsey önem taşıyan konularda Parlamentonun onayını alması gerekir; Uluslararası anlaşmalar, Yeni üyelerin katılımı, Vergi, Vatandaşların ikamet hakları gibi.

9 7 Siyasi grup vardır; Hristiyan Demokratlar (EPP) 221 Sosyalistler (S&D) 191 Muhafazakar ve Reformcular (ECR) 68 Liberaller (ALDE) 67 Aşırı sol (GUE/NGL) 52 Yeşiller (G/EFA) 50 Aşırı sağ (EFD) 48 Bağımsızlar 54

10

11 Bir partinin tanınması için en az 3 ülkede faaliyet göstermesi ve seçimlere katılması gerekir. AB bütçesinden yararlanabilmek için ise Parlamento veya üye ülkelerin 1/3’nin ulusal parlamentolarında temsil ediliyor olması gerekir.

12 Çalışma sistemi Komitelere dayanır. Aksi hüküm bulunmadıkça oyların salt çoğunluğuyla karar alınır.

13 2- AB Konseyi (Zirve)

14 AB’nin en üst yetkili siyasi kurumudur. Yasama ve yürütme gücü yoktur. AB’nin önceliklerini ve genel politikalarını belirler. 1969 Lahey: ilk genişleme kararı 1985 Milan: Tek pazara geçiş kararı 1991 Maastricht: Ekonomik ve parasal birliğe geçiş

15 Geniş kapsamlı ekonomik ve politik konularda görüşmeler yapılır. Yılda iki kez toplanır. Hükümet ve devlet başkanları, komisyon başkanı katılır. Ayrıca dışişleri bakanları da katılabilir. Başkanı nitelikli çoğunlukla 2.5 yıllığına seçilir. Kararlar uzlaşı ile alınır.

16

17 3-Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi

18 AB kurumsal yapısı içinde en kuvvetli kurumdur. AB’nin beyni olarak nitelendirilebilir. AB’nin yasama ve karar alma organıdır. Nitelikli çoğunlukla kararlarını alır. Konseyin önerisini oybirliği ile değiştirebilir.

19 Başkanlık 6 aylık dönemlerle ülkeler arasında el değiştirir. 2015 Letonya/Lüksemburg 2016 Hollanda/Slovakya 2017 Malta/İngiltere 2018 Estonya/Bulgaristan 2019 Avusturya/Romanya

20 -AB adına üçüncü ülkelerle anlaşmalar imzalar -Ekonomi politikaları arasında uyum sağlar -Yasama yetkisini Parlamento ile paylaşır -Parlamento ile birlikte bütçeyi onaylar -ODGP AB Konseyiyle belirler -Ulusal mahkemeler ve polis güçleri arasında işbirliği

21 Toplantıların hazırlıkları Daimi Temsilciler Meclisi (COROPER) tarafından yapılır. Konseyde alınacak kararlar önce COROPER’de görüşülür. Coroper 1- Daimi temsilci yardımcıları- teknik konular Coroper 2- Büyükelçiler – siyasi konular Konsey gündemine göre konseye katılacak bakanlar belirlenir.

22

23 4-Avrupa Komisyonu

24 Avrupa Komisyonu, yasama sürecini başlatır Ulusal devletlerde hükümetlere denk gelir. Birliğin yürütme organıdır. 28 üyeden oluşur. Görev süresi beş yıldır.

25 Görevleri; Yasal düzenlemeleri hazırlar Yasal düzenlemeleri uygulanmasını sağlar Bütçeyi hazırlar Anlaşmaları müzakere eder Yapısal fonların yönetiminden sorumludur

26 Yasal düzenleme önerisinden önce komitelerin görüşlerini almak zorundadır Komisyon yardımcılarından biri AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi (Dış İşleri Bakanı) (Federica Mogherini)

27 Kurucu antlaşmalarla oluşturulan Komiteler; Daimi temsilciler komitesi Ekonomik ve sosyal komite Bölgeler komitesi Avrupa Yatırım bankası Para Enstitüsü Para Komitesi Merkez Bankaları sistemi

28 5-Avrupa Adalet Divanı (AAD)

29 AB’nin en yüksek yargı organıdır. 28 yargıçtan oluşur 6 yıl için atanırlar. AB kurumları, üye devletler, gerçek ve tüzel kişiler dava açma hakkına sahiptir. Kararları ulusal devletlerin idari organları ile uygulanır. İcra organına sahip değildir.

30 4 alanda sorumluluk taşır; Temel görüşler; Hükümetlerin tasarruflarının anlaşmalar ile uyumlu olup olmadığını denetlemek Bir yükümlülüğün yerine getirilmesi; Komisyon veya bir üye ülke diğer bir üyenin sorumluluğunu yerine getirmesini isteyebilir. AB mevzuatının iptali; doğrudan özel kişileri olumsuz etkiliyorsa mevzuatın iptali istenebilir. Yanlış uygulamanın tescili; AB hukukunun çiğnendiğinin resmi olarak kayıtlara geçirilmesini sağlar.

31 Görev alanına giren başlıca davalar; Üye devletlerin üye devletlere açtığı, Komisyonun üye devletlere açtığı, Topluluk kurumları aleyhine açılan.

32 6. Sayıştay AB’nin tüm gelir ve harcamalarını hukuka uygun ve düzenli yapıp yapmadığını kontrol eder ve Birliği mali yönden denetler. Her yıl parlamentoya rapor sunar. Her ülkeden bir üyeden oluşur. 6 yıllığına seçilirler

33 7-Avrupa Merkez Bankası Tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir organdır. Temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Euro bölgesi içinde kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkilidir.

34

35 Soru; Türkiye’nin üyeliğinin muhtemel etkileri neler olabilir?

36 1. Jeopolitik Açıdan a- Türkiye, Akdeniz, Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya gibi komşu bölgelerde dış politikayı etkileyebilecek stratejik bir devlettir. b-Adı geçen bölgelerde AB üye devletlerle örtüşen çıkarlarımız

37 c-Büyük askeri harcamaları ve insan gücüyle AB’nin güvenlik ve savunma politikalarına katkı sağlayabilir

38 2. Ekonomik Açıdan a-Bölgesel farklılıkların giderilmesinde AB fonları büyük oranda katkı sağlayacak b-Sanayi ve tarım gibi alanlardaki tarife ve miktar kısıtlamalarının kalkmasıyla ekonomik entegrasyon hızlanacaktır.

39 c- Tek pazara girişimizle mal ve hizmet talebi artacak, rekabetin artması verimliliği artması ve fiyatların düşmesi şeklinde bize yansıyacaktır. d- Doğrudan yabancı yatırımlarda artış

40 e-Azalan ve yaşlanan işgücüne çare olabilir. f- Enerji arzının çeşitlenmesi ve güvenliği sağlanmış olacak g- Turizm alanında önemli bir hizmet sağlayıcıyız. Sektörün güçlenmesine ve artan rekabete katkıda bulunabiliriz.

41

42 3. Tarım Açısından AB’nin ekilebilir tarım alanının %23’ü Hububat, pamuk, tütün, meyve ve sebze, fındık, incir, kayısı, şekerpancarı gibi ürünlerde en büyük üreticilerden biriyiz. 2014’de ihracat17 milyar Dolar, ithalat 12 milyar dolar. 2023 ihracat hedefi 40 milyar dolar. Nüfusun 1/3 tarım sektöründe, GSYİH’nın %12,2 Katma değerin sadece %2’si

43 a- AB’nin 500 milyonluk tüketicisine ulaşacağız. b- Rekabetin artmasıyla tarım sektörünün modernizasyonu ve verimlilik artışı sağlanabilir. c- fiyatların düşmesiyle tarım sektöründe çalışanlar gelir kaybına uğrayabilir. -Müdahale alımları, -girdi destekleri -ürünlerde çeşitlilik sağlanması -alternatif gelir kaynakları -Köylerde ekonomik kalkınma hamleleri

44 4. Bölgesel ve Yapısal Açıdan a- AB’deki bölgesel farklılıklar artacak AB’nin en fakir 10 bölgesi Türkiye’nin doğusunda yer alacak.

45 b- AB’ye tam üye olunması durumunda Türkiye’nin 30 Milyar Euro ‘tam üyelik uyum fonu’, Yapısal fonlardan 7-8 Milyar Euro, Tarımsal fonlardan 6-7 Milyar Euro yardım alması bekleniyor.

46 5. Siyasi Açıdan -Karar alma mekanizmalarında etkin söz sahibi olacağı endişesi. Veto hakkı ile karar alma mekanizmalarını kilitleme imkanı.

47 6. İçişleri açısından a- AB 2477 km’lik yeni dış sınıra sahip olacak İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşu olacak b- İllegal göçmenler konusu çok daha önemli hale gelecek. İlk 9 aydaki göçmen sayısı 710.000 AB’nin teklifi; Vizesiz Avrupa

48

49 Geri Kabul anlaşması (Aralık 2013) Yasadışı olarak bulunan kişilerin anlaşma yapılmış kaynak ülkeye veya en son transit geçiş yaptıkları ülkeye geri gönderilmesini düzenler. Yükümlülüklerimiz; -pasaportların AB standartlarına uygun olarak hazırlanması -sınırlarda yeterli kontrol ve gözetimin sağlanması, -örgütlü suçlar, terör ve yolsuzlukla mücadele edilmesi ve bu suçların önlenmesi, bu kapsamda terörizmin finansmanı, insan ticareti ve siber suçlara ilişkin AB ile işbirliği,

50


"AB KURUMLARI 357-490. sayfalar arası. AB Kurumları Lizbon antlaşmasına göre; Parlamento, AB Konseyi, Bakanlar Konseyi, Komisyon, Adalet Divanı, Avrupa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları