Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Yönetimi
Sistem kavramı, Eğitim ve Eğitim Sistemi Kavramı, Eğitim Siteminin Diğer Sistemler ile ilişkisi, Eğitim Siteminin Görevleri Türk Eğitim Siteminin Tarihsel Gelişimi Türk Eğitim Siteminin Genel Amaçları, Özel Amaçları, İlkeleri Türk Milli Eğitim Siteminin Örgütsel Yapısı Türk Eğitim Sitemini Düzenleyen Esaslar Türk Eğitim Sitemini Düzenleyen Esaslara Göre Eğitimin İlkeleri Türk Eğitim Siteminin Nicel Durumu EPÖ

2 Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Yönetimi
Türk Eğitim Siteminin Nitel Durumu Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme Türk Eğitim Siteminde Yönetici, Uzman ve Denetçi Yetiştirme Türk Eğitim Siteminde Fırsat Eşitliği Türk Eğitim Siteminin Finansmanı Avrupa Birliği Sürecinde Türk eğitim Sistemi Genel Değerlendirme EPÖ

3 001 Hafta Sistem kavramı, Eğitim ve Eğitim Sistemi Kavramı, Eğitim Siteminin Diğer Sistemler ile ilişkisi, Eğitim Siteminin Görevleri EPÖ

4 Başaran’a (2006) göre, sitemler,
Sistem Nedir? Sistem, birbiri ile ilişkili öğelerin, belirli amaçlara yönelik birlikte çalışmalarına dayanan bir bütündür (Şişman, 2014). Sistem, bir amaç için birleşen, birbirine dayanan ve birbirini etkileyen parçaların oluşturduğu bir bütündür (Sarpkaya, 2008). Başaran’a (2006) göre, sitemler, doğal sistemler ve insan yapısı sistemler; açık sistemler ve kapalı sistemler; mekanik sistemler ve biyolojik sistemler gibi değişik biçimlerde sınıflandırılmaktadır. EPÖ

5 1. Bütünü oluşturan öğelerin bir birlerin bağlı olmaları,
Alt sistemler ve üst sistemler gibi ayrımlarda söz konusudur. Alt sistemler bütünü oluşturan parçaları, üst sistemler ise alt sistemlerin bağlı olduğu daha büyük sistemleri ifade eder (Kaya, 1996). Bir bütün sistem olabilmesi dört özelliğe sahip olmalıdır (Duverger, 1982): 1. Bütünü oluşturan öğelerin bir birlerin bağlı olmaları, 2. Bu öğelerin düzenli bir şekilde örgütlenmeleri, 3. Bu öğelerin tamamından oluşan bütünün, öğelerin toplamına indirgenememesi, 4. Bu bütünün, dışarıdan ve kendi iç öğelerinden gelen etkilere, bir bütün halinde tepki göstermesi EPÖ

6 Sistem kavramına dayalı olarak farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir
Sistem kavramına dayalı olarak farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Aşağıda Sosyal sistem ve açık sistem kavramları ile bu sistem yaklaşımların özelliklerine yer verilmiştir:  Sosyal Sistem Kavramı Sosyal Sistemler, insanlardan oluşan sistemler olarak ele alınıp, okul, fabrika, hastaneler gibi formel yapılardır (Şişman, 2014) ve şu özellikler sahiptir (Hoy ve Miskel, 1996): EPÖ

7 Sosyal Sistem Kavramının özelikleri: 1. İnsanlardan meydana gelir.
2. Belirli amaçları gerçekleştirmeye çalışır. 3. Belirli bir rol yapısı vardır. 4. Normatif (norm koruyucu) olup üyelerine yaptırımlar uygularlar. 5. Bir biri ile ilişkili eylem ve etkinlikler uluşur. 6. Politik olup sistem içerisinde belirli bir güç yapısı vardır. 7. Aynı zamanda açık sistemlerdir EPÖ

8 Çevresi ile etkileşen sistemler açık sistemlerdir.
Açık Sistem Kavramı Çevresi ile etkileşen sistemler açık sistemlerdir. Açık sistemler üyelerce paylaşılan ortak değerlere balı olarak kültürel; sistemin bireylerden rol beklentisi olan yapısal; sistem içerisindeki güce dayalı ilişkilere bağlı olarak politik; sistem içerisinde yer alan bireylerin bilinç yapısına ve motivasyonuna bağlı olarak bireysel öğelerden meydana gelir ve şu özelliklere sahiptir (Hoy ve Miskel, 1996): EPÖ

9 Açık Sistem Kavramının Özellikleri
1. Dış çevreden aldığı girdileri işleyerek çevrelerine bazı çıktılar sunar. 2. Çevrelerinden aldıkları girdilerin sürekliliğine başlı olarak yaşamlarını sürdürürler. 3. Çevrelerine sundukları ürünün bir kısmını tekrar girdi olarak alırlar. 4. Çevrelerinden gelecek istem ve beklentiler doğrultusunda amaç, süreç ve ürünlerinde gerekli değişiklik ve düzeltmeleri yaparlar. 5. çevreleri başka sistemler (Siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik) tarafından kuşatılmıştır. 6. Kendilerini çevreleyen diğer sistemlerden etkilenir ve onları etkiler. EPÖ

10 Eğitim Sistemi Eğitim sitemi, ulusun tüm üyelerinin haklarını gerçekleştirmek ve devletin eğitimden beklediği yararları sağlamak için devletçe kurulan ve ülke düzeyinde yayılan örgütler ve okullar bütünüdür (Başaran, 2006). Eğitim Sitemi, bir amaç doğrultusunda okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve işgören hizmetleri vb. alt sistemleri aracılığıyla bütünleşmiş bir yapıya sahiptir (Sarpkaya, 2008). İnsanlar tarafından kurulan örgütler birer toplumsal sistem ürünü olduğu için eğitim örgütü de toplumsal bir sistemdir (Kaya, 1993). EPÖ

11 2. İnsan gücü (Yöneticiler, Öğretmenler, Uzmanlar,
Şişaman’a göre (2014), Temel öğesi veya öznesi insan olan eğitim sisteminin başlıca öğeleri: 1. Eğitim Programları 2. İnsan gücü (Yöneticiler, Öğretmenler, Uzmanlar, memurlar, Yardımcı personel vb.) 3. Finansal kaynaklar 4. Teknolojidir. EPÖ

12 Türk Eğitim Sistemi Türk Eğitim sistemi alt ve üst sistem yaklaşımı açısından ele alındığında aşağıdaki düzeylerden oluşur (Başaran, 2006): Üst Sistemler, En tepede bulunan sistemlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Üniversiteler Arası Kurul. Aracı Üst Sistemler, Temel sistem ile en geneli kapsayan sistem arasındaki sistemlerdir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Yurt dışı eğitim Teşkilatı. Temel Sistemler, Tabanda ürünü üreten sistemlerdir. Okulöncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim; enstitüler, fakülteler) EPÖ

13 Eğitim Sisteminin Özellikleri
Sistemin, girdi, süreç, çıktı, çevre ve dönüt olmak üzere beş temel öğesi vardır (Akçay, 2006; Gürsel, 2007; Başaran, 2006): 1. Girdi: Okulun işleyişi ile ilgili olan her şey sisteme girdi olarak kabul edilir. Bina, kağıt, öğrenci, öğretmen, yönetici 2. Süreç: Belirlenmiş olan araç gereç ve yöntemler ile okula alınan girdilerin eğitim sistemi içerisinde işlenmesi. 3. Çıktı: Okula giren insan ve madde kaynaklarından belli işlemler sonucunda elde edilen ürün. Mezunlar, bilgi, sosyal etkinlikler. EPÖ

14 Eğitim Sisteminin Özellikleri
4. Çevre: Okul sosyal bir çevrenin içerisinde yer alır. Çevreden almış olduğu girdileri belli bir takım süreçlerden geçirerek yine topluma gönderir. Bu nedenle çevrenin sahip olduğu koşullar amaçların gerçekleştirilmesinde oldukça önemlidir. 5. Dönüt: Okulların birtakım amaçları gerçekleştirmek için vardır. Bu amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için dönüt yapılmalıdır. Yani çıktıların belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştiğini belirlemek gerekir. Girdiler ile çıktılar arasındaki farkın belirlenmesi için değerlendirmelerde bulunulur. Bu değerlendirme sonucunda istenilen amaçlara ulaşılmış ise sorun yoktur. Ama amaçlara ulaşılamamış ile girdiler ve süreci gözden geçirmek gerekir. . EPÖ

15 HAFTAYA Türk Eğitim Sistemi’nin Tarihsel Gelişimi Görüşmek Üzere….
EPÖ


"Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları