Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu"— Sunum transkripti:

1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
(Ödüllendirme , Memur Bilgi sistemi ve Özlük Dosyası Nurullah DAVUTOĞULLARI MGM İSTANBUL-KASIM 2015

2 ÖDÜLLENDİRME

3 BAŞARI VE ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ
Memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Başarı belgesinin hangi hallerde verileceği 657 sayılı Kanunda sayılmaktadır. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

4 KİMLERE VERİLEBİLİR Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında,

5 KİMLERE VERİLEBİLİR kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara verilebilir.

6 ÖDÜL Üstün başarı belgesi verilenlere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir. Ödül merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde verilir.

7 ÖDÜL Bir Mali Yıl İçinde Ödüllendirilecek Memur Sayısı:
Kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz.

8 MEMUR BİLGİ SİSTEMİ VE ÖZLÜK DOSYASI

9 MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI
Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Memurun adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, öğrenimi, kadro unvanı ve derecesi, memuriyete başlama tarihi, memuriyetten ayrılma tarihi ve sebebi, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler ile gerekli görülecek diğer mesleki bilgiler kaydedilir.

10 MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI
Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyalarının itina ile doğru ve tarafsız bir şekilde tutulmasından personel birimleri sorumludur. Özlük dosyaları memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde göz önünde bulundurulur.

11 MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI
Özlük dosyası sekiz bölümden oluşur: Birinci bölümde; ilk-yeniden-naklen atamaya ilişkin belgeler, İkinci bölümde; öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili belgeler, katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin belgeler, kendisi tarafından verilen yayın ve eserlerine ilişkin bilgiler, Üçüncü bölümde; memurun kullandığı izinlere ilişkin belgeler,

12 MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI
Dördüncü bölümde; disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları, Beşinci bölümde; kurumlarca gerekli görülmesi halinde memurun maaş, ücret, harcırah ve sair parasal haklarına ilişkin belgeler, emeklilik durumuna ilişkin belgeler, bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bildirimler, mal beyannameleri ile sendika üyeliğine ilişkin belgeler,

13 MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI
Altıncı bölümde; adaylık ve asli memurluğa atanma belgeleri, derece ve kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici görevlendirilmesine ilişkin belgeler, Yedinci bölümde; ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler, Sekizinci bölümde; askerlik, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük durumuna ilişkin belgeler ile yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen memurun hizmet durumuna ilişkin diğer mesleki bilgi ve belgeler, yer alır. 

14 MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI
Belgeler ilgili bölüme, eski tarihli olan altta olacak şekilde, kronolojik sıraya göre yerleştirilir. Görevi herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyaları kurumlarınca saklanır. Özlük dosyalarının tutulması ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine riayet edilir. Özlük dosyası içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılamaz, bilgi verilemez.   

15 Nurullah DAVUTOĞULLARI
Teşekkür eder, meslek hayatınızda başarılar dilerim... Nurullah DAVUTOĞULLARI


"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları