Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ 2. HAFTA OKUMA-2 15.10.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ 2. HAFTA OKUMA-2 15.10.2015."— Sunum transkripti:

1 İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ 2. HAFTA OKUMA-2 15.10.2015

2 OKUMA yazar ve okuyucu arasındaki etkili iletişim ön bilgiler uygun bir yöntem ve amaç düzenli bir ortam anlam kurma süreci

3 OKUMA Okumada anlam kurma: Sembolleri tanımasına Zihinsel becerisine Tecrübelerine Okuyucunun istekliliğine, ilgisine, yargılarına, Okuma amacına Ortama bağlıdır.

4 OKURYAZARLIK Okumaz yazmazlık Yarı okuryazarlık Temel okuryazarlık Gizli Okumaz yazmazlık Fonksiyonel okuryazarlık Multifonksiyonel okuryazarlık

5 OKURYAZARLIK UNESCO’ya göre; Bütün yaşam etkinliklerindeki uğraşını kolaylaştırmada gereksinim duyduğu bilgi ve becerileri kazanmasını, bu bilgi ve becerileri kendisinin ve toplumun gelişiminde sürekli kullanmasını olası kılan okuma, yazma ve aritmetikte hünerli kişiye okuryazar denir.

6 OKUMANIN PRENSİPLERİ Anlam kurma sürecidirAkıcı olmalıdırStratejik olmalıdırGüdülenmelidirHayat boyu devam etmelidir

7 OKUMANIN AMAÇLARI Bilgi bulmakÖğrenmekEleştirme/DeğerlendirmeGenel olarak okuma

8 OKUMA TÜRLERİ *Çevresel okuma *Sesli okuma *Sessiz okuma *İnşat *Toplu okuma *Görsel okuma *Serbest okuma *Güdümlü okuma *Bilgilenimsel okuma *Anlamlı okuma *Hızlı okuma *Seçmeli okuma *Eleştirel okuma

9 OKUMAYA HAZIR OLUŞLUK  Faktörcü görüş  Olgunlaşma teorisi  Doğuştancılar

10 OKUMAYA HAZIR OLUŞLUK  Takvim yaşı  Cinsiyet  Sağlık sorunları  Beyin başatlığı  Genel zeka  Zihinsel düşünme  Özel bilişsel problemler  Görsel ayrım  İşitsel ayrım  İlişkilendirici öğrenme  Dikkat  Sözel dil gelişimi  Kitap harf ve satırların özellikleri

11 OKUMA ORTAMINI DÜZENLEME Işık düzeni Oturma düzeni Sessiz ortam Havalandırma ve Isı

12 YAVAŞ OKUMA NEDENLERİ Hece hece okuma Yavaş kelime tanıma Kelime kelime okuma Fısıldayarak okuma Dudak hareketleri yapma Sessiz (iç) konuşma Parmakla takip Kafa hareketleri Geri dönmeler Satırdan satıra geçiş

13 İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ 2. HAFTA OKUMA YAKLAŞIMLARI 15.10.2015

14 OKUMA YAKLAŞIMLARI PARÇADAN BÜTÜNE YAKLAŞIMI BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI İ NTERAKT İ F YAKLAŞIM ÖZCAN DEM İ REL’E GÖRE; TEMEL OKUYUCU YAKLAŞIMI D İ L YAŞANTI YAKLAŞIMI B İ REYSELLEŞT İ R İ LM İ Ş YAKLAŞIM PROGRAMLI Ö Ğ RET İ M YAKLAŞIMI F İ RDEVS GÜNEŞ’E GÖRE; SENTEZ (Alfabe, ses, hece, bak söyle) ANAL İ Z (Kelime, cümlecik, cümle, hikaye) KARMA (Eklektik, bilinçlendirme)

15 PARÇADAN BÜTÜNE YAKLAŞIMI aşa ğ ıdan yukarıya-ses temelli yaklaşım-tümevarım yazılı metin önemlidir dildeki ses-sembol ilişkisini çözümleme harf yöntemi, ses yöntemi, hece yöntemi

16 PARÇADAN BÜTÜNE YAKLAŞIMI Çocuklara seslerin nasıl ö ğ retilece ğ ine ilişkin iki görüş bulunmaktadır. Sentetik/Bireşim Yoluyla Seslerin Ö ğ retilmesi: Analitik/Çözümsel Yolla Seslerin Ö ğ retilmesi:

17 PARÇADAN BÜTÜNE YAKLAŞIMI Harf (alfabe-elifba) yöntemi: Önce harf ö ğ retilir Harflerin birleştirilmesi ile hece, kelime, cümle Harf ve şekilleri aynı anda ö ğ retilir 1924 öncesi kullanılmıştır

18 PARÇADAN BÜTÜNE YAKLAŞIMI Ses yöntemi: Önce ses ö ğ retilir Seslerden hece ve kelimeler Okunuşu ve yazılışı farklı olan diller için daha uygun 1924-1926 arası kullanılmıştır (ses ve sözcük)

19 PARÇADAN BÜTÜNE YAKLAŞIMI Hece yöntemi: Önce heceler ö ğ retilir Hecelerden kelime ve cümleler

20 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI yukarıdan aşa ğ ıya-tümdengelim Okuyucu dile ve dünyaya ilişkin edindi ğ i deneyimleriyle okumaya başlar sözcük yöntemi, hikâye yöntemi, dil deneyim yaklaşımı, tüm dil yaklaşımı, dengeli okuma yazma ö ğ retimi

21 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Sözcük Yöntemi: sözcü ğ ün hecelere bölünmeden tamamının tanınması çocukların gördükleri anda tanıyabilecekleri çok fazla sayıda sözcük ö ğ retilir Bu yöntemin amacı, ilk okuma ve yazmada hızla gelişen sözcük da ğ arcı ğ ı oluşturmaktır.

22 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Sözcük Yönteminin Özellikleri çocuklar için anlamlı olan sözcükler seçilerek ö ğ retime başlanır Bu sözcüklerden cümleler ve metin oluşturulur.

23 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Sözcük Yönteminin Özellikleri Okutulan cümleler giderek zorlaştırılması daha uzun sözcüklerin tanınması çocuklar daha fazla sözcü ğ ü tanımaya başlamadan önce de ses ö ğ retimi yapılmaz.

24 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Sözcük Yönteminin Özellikleri Uygulamadaki temel nokta, çocukların gördükleri an tanıyabilecekleri sözcüklerden oluşan cümleler ve bu cümlelerden oluşan bir metin verilirken birkaç bilinmeyen sözcü ğ ün metine konulmasıdır.

25 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Sözcük Yönteminin Özellikleri Bilinmeyen sözcükler küçük kartlara ve tahtaya yazılarak metin okunmadan önce çocuklara tanıtılır ve anlamları açıklanır. Metin okunurken de bu sözcükler pekiştirilir.

26 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Sözcük Yönteminin Özellikleri: Bu yöntemle ilk okuma yazma ö ğ retilirken olayların düzgün sıralandı ğ ı ve çocukların olayları tahmin edebilece ğ i metinler, hikâye kitapları kullanılır.

27 Sözcük Yöntemi Uygulama Örneği I. Ders: Çocuklara ö ğ retilmek istenen sözcüklerin bulundu ğ u bir metin seçilir. Büyük boyutlardaki hikâye kitapları kullanılır. Kitap, birkaç defa çocuklara okunur. Hikâye sesli okunurken çocuklardan daha sonra ne olaca ğ ını tahmin ederek derse katılımları istenir.

28 Sözcük Yöntemi Uygulama Örneği II: Ders: Çocuklara hikâyedeki cümlelerin yazıldı ğ ı kâ ğ ıt şeritler verilir. Bu cümleleri hikâye kitabındaki cümlelerin üstüne koyarak eşlemeleri istenir. Daha sonra cümleleri oluşturan sözcük kartları çocuklara verilir cümlelerdeki sözcüklerin üstüne koyarak eşlemeleri istenir.

29 Sözcük Yöntemi Uygulama Örneği III. Ders: Çocuklardan kartlara yazılmış herhangi bir sözcü ğ ü seçmeleri ve hikâye kitabındaki yerine yerleştirmeleri istenir. Bu işlem yapılırken resimler kapatılır. Daha sonra çocuklardan hikâyeyi hep birlikte sesli okumaları istenir.

30 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Dil Deneyim Yaklaşımı : İ lk okuma ve yazma ö ğ retiminin başlangıcında çocuklar duygularını, düşüncelerini, olaylara ilişkin tepkilerini ö ğ retmene yazdırırlar; okumayı ve yazmayı yazdırdıkları bu metinlerden ö ğ renirler.

31 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Dil Deneyim Yaklaşımı : Çocukların becerileri geliştikçe düşüncelerini ö ğ retmene yazdırmayı bırakarak kendi düşüncelerini yazmaya başlayacakları üstünde önemle durulmaktadır.

32 Dil Deneyim Yaklaşımını Uygulama Basamakları 1. Amaçların belirlenmesi: Odaklanılacak noktalar belirlenir. Örne ğ in: Bir çocuk yolda buldu ğ u yaralı bir kuşu sınıfa getirebilir. Çocuklar da heyecanlanarak onun hakkında yazmak isteyebilirler.

33 Dil Deneyim Yaklaşımını Uygulama Basamakları 2. Uyaranın Sunulması: Çocukların yazdırabilecekleri ya da yazacakları herhangi bir konu bulunduktan sonra çocukların ilgisini çekebilecek bir sınıf ortamı hazırlanır. Örne ğ in: Çocukların kuşlara ve yavrularına ilgilerini devam ettirebilmek için bunlarla ilgili kitaplar, yazılar ve şiirler bulunarak sınıfta sergilenir.

34 Dil Deneyim Yaklaşımını Uygulama Basamakları 3. Tartışma/Konuşma: Çocuklarla birlikte bir deneyim edinildikten sonra deneyimler grupta tartışılır/konuşulur. Çocukların düşünceleri sıraya koyulur ya da yazmak istedikleri dinlenir.

35 Dil Deneyim Yaklaşımını Uygulama Basamakları 4. Söylenenlerin Yazılması ya da Çocu ğ un Yazması : Çocukların yaşlarına ve becerilerine göre deneyimlerini yazdırmaları ya da ö ğ retim amaçlarına göre ba ğ ımsız yazmaları istenebilir. Örne ğ in: Çocuklar kuşlar hakkında düşüncelerini ö ğ retmene yazdırdıktan sonra, kuşların neler yedi ğ i ve yaşadıkları yerler hakkında yazmaları için çocuklar cesaretlendirilir.

36 Dil Deneyim Yaklaşımını Uygulama Basamakları 4. Söylenenlerin Yazılması ya da Çocu ğ un Yazması : Okumaya yeni başlayan çocukların yazdırdı ğ ı dil deneyim tablosuna bir örnek: Zeynep “Sınıfa kuş geldi.” dedi. Mert “Kuş çok küçük.” dedi. Buse “Kuşun tüyleri sarı ve beyaz.” dedi. Barış “Kuşu sevmek istiyorum.” dedi.

37 Dil Deneyim Yaklaşımını Uygulama Basamakları 5. Okuma : Çocukların sesli ve koro halinde okumaları dır. Okuma etkinli ğ i örne ğ i: Önce tabloda yazılı cümleler çocuklara okunur. Sonra yazılanları ö ğ retmenle birlikte okumaları çocuklardan istenir. Okunan yerleri ö ğ retmen bir cetvelle gösterir. Okumak isteyen çocuklara tablodaki bazı cümleler sesli okutturulur. Çocuklardan tablodaki cümleleri sesli olarak ö ğ retmenle birlikte tekrar okumaları istenir..

38 Dil Deneyim Yaklaşımını Uygulama Basamakları 6. Beceri Ö ğ retimi : Do ğ al bir parçası oldu ğ u için ayrıca üstünde fazla durulmaz. Harf-ses ilişkisi kurmak, yazının yönü gibi basit beceriler olabilece ğ i gibi hikâyede yer alan karakterler, başlarından geçen olaylar, karakterlerin kullandı ğ ı dilin analizi gibi karmaşık bir beceri de olabilir.

39 Dil Deneyim Yaklaşımını Uygulama Basamakları 7. Konuya İ lişkin Çalışmaların Geliştirilmesi : Belirlenen konu hakkında yazılan di ğ er yazıların okunmasıdır.

40 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Hikâye Yöntemi: Küçük çocukların sevebilecekleri ve anlayabilecekleri hikâyeler seçilir. Seçilen hikâyelerin çocuklara okunması ve okutulması olarak tanımlanmaktadır.

41 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Hikâye Yönteminin İ lkeleri: İ lk okuma yazma ö ğ retiminin materyalleri hikâye kitaplarıdır. Strateji ve beceri ö ğ retimleri hikâyeler okunurken gerçekleştirilir. Anlamaya ilişkin alıştırmaların yapıldı ğ ı çalışma kâ ğ ıtları hazırlanmaz ve okumaya başlamadan önce sözcüklerin anlaşılmasına ilişkin fazla çalışma yapılmaz.

42 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Hikâye Yönteminin İ lkeleri: Okuduklarını yetişkinler ve akranlarıyla konuşması/tartışması için çocuklar cesaretlendirilir. Okuma materyali seçerken çocuklara seçenekler sunulur. Çocuklar okuduklarının anlamına odaklanır. Okumak için seçilen kitaplar farklı kültürleri kapsar.

43 Hikâye Yönteminin Uygulama Basamakları 1. Kitap çocuklara tanıtılır. Kapaktaki resim gösterilerek başlı ğ ı okunur. Çocuklardan hikâyenin konusunu tahmin etmeleri istenir. Çocuklar tahminlerde bulunurken kapaktaki resimden ve başlıktaki sözcüklerden ipucu almaları için yönlendirilir. 2. Kitap çocuklara okunur. ilk sayfa okunduktan sonra çocuklardan sonraki sayfada neler olaca ğ ını tahmin etmeleri istenir.

44 Hikâye Yönteminin Uygulama Basamakları 3. Çocukların tahminleri tartışılır/konuşulur. Çocuklardan tahminlerinin nedenlerini açıklamaları istenir. 4. Okumaya devam edilerek di ğ er sayfalar okunur ve tahminleri alınır, do ğ ru tahminler üstünde konuşulur.

45 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Tüm Dil Yaklaşımı Çocuk merkezli bir yaklaşım Çocuk kitaplarının/hikâyelerinin kullanımı önemli Gerçek okuma, yazma ortamları ve içerikleri kullanılmakta

46 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Tüm Dil Yaklaşımı Okuma süreci bir bütündür ve parçalara bölünmez. Metin, okuyucu ve bulunulan ortam bir bütün olarak düşünülmelidir. Okuma yazma ö ğ retiminde, okunan metnin özellikleri, okuyucunun bilgi ve deneyimleri ve sınıf ortamının önemli oldu ğ u düşünülmektedir.

47 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Tüm Dil Yaklaşımı Tüm dil yaklaşımını savunanlar okuma, yazma, konuşma ve dinlemenin dilin birlikte gelişen biçimleri oldu ğ unu ve toplumda iletişim amaçlı kullanıldı ğ ına inanmaktadırlar.

48 Tüm Dil Yaklaşımının Uygulanması Tüm dil yaklaşımında anlamı yapılandırmak, yaklaşımın özünü oluşturmakta ve e ğ itimde harf ya da sözcü ğ e de ğ il, cümleye odaklanılmaktadır. Okurken sözcüklerin anlamı do ğ ru anlaşılmalı, cümle bir ba ğ lam içinde olmalıdır.

49 Tüm Dil Yaklaşımının Uygulanması Bu yaklaşımı savunanlar ilk okuma yazma ö ğ retiminde dilin ipucu sistemleri olan anlam, söz dizimi, harf-ses ilişkisinin önemli oldu ğ unu savunmaktadırlar.

50 Tüm Dil Yaklaşımının Uygulanması Tüm dil yaklaşımına göre dili ö ğ renenler belli bir çevreyle sarılıdır. Bu çevre sosyal çevre ya da ba ğ lam olarak adlandırılır. Ba ğ lam, okuma yazma ö ğ retiminde de önemli bir etkendir.

51 Tüm Dil Yaklaşımının Uygulanması Ö ğ retmenin sınıfta bir hikâyeyi okurken hikâyenin farklı yerlerindeki sesinin tonları, sınıfta verdi ğ i ödevler, çocuklar sınıfta çalışırken ortamın sessizli ğ i, sınıfta bulunan kütüphane, kitap köşesi, duvara asılan yazılar ba ğ lamı oluşturur.

52 Tüm Dil Yaklaşımının Uygulanması Tüm dil yaklaşımında, ilk okuma yazma becerilerinin gelişimi çocukların sözlü dil becerilerini edinmelerine benzetilmektedir. Küçük çocuklar sözlü dili ya da konuşma dilini sosyal bir çevrede di ğ erlerini görerek duyarak anlamlı amaçlar edinerek ö ğ renirler.

53 Tüm Dil Yaklaşımının Uygulanması Örne ğ in: Bebek a ğ ladı ğ ında anne bebe ğ in aç olmasını ya da sıkılmasını, oyun oynamak istemesini anlayabilir ve bunlarla ilgili konuşur. Böylece bebekler o durumda söylenen sözcükleri anlamaya başlarlar. Burada anne ve baba dil ö ğ retimi için önceden belirlenmiş bir programı kullanmak yerine, bebek neyle ilgilenirse onunla ilgili konuşurlar.

54 Tüm Dil Yaklaşımının Uygulanması Tüm dil yaklaşımını uygulayanlar da buna benzer şekilde okuma yazmayı ö ğ renmeye başlayan her bir çocu ğ un bireysel ihtiyaçlarının karşılanması gerekti ğ ine inanmaktadırlar.

55 Tüm Dil Yaklaşımının Uygulanması Ö ğ retmenlerin yeterli şekilde e ğ itilmemesi, sınıftaki ö ğ renci sayısının fazla olması ve okul kütüphanesinde yeterli sayıda kitabın bulunmaması bu yaklaşımın do ğ ru ve eksiksiz uygulanmasını etkilemiştir. Böylece okuma yazma ö ğ retiminde dengeli okuma yazma yaklaşımı do ğ maya başlamıştır.

56 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı: Ö ğ retmenin stratejilere, sürece ve becerilere model olmasını gerektiren ö ğ retmen merkezli ö ğ retimle ö ğ renci merkezli etkinliklerin birlikteli ğ ini savunan bir yaklaşımdır.

57 BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı: Temelinde okumanın okuyarak, yazmanın ise yazarak ö ğ renilece ğ i görüşü bulunmaktadır. Bu görüşe göre çocuklar ve ö ğ retmenler günlük okuma- yazma etkinliklerinde sınıfta işlenilen konuya uygun hikâye kitapları kullanırlar. Okuma etkinlikleri çocukların kendi seçtikleri konularla ilgili yazma projeleriyle birlikte yürütülür

58 Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı: Temel üç dengesi: İ lk olarak, ö ğ retmenler ö ğ rencilerin dil gelişimlerini desteklerken hem çözümleme hem de anlama becerilerini desteklemelidirler. Ö ğ retmenler, ö ğ rencileri hem bilişsel (okudu ğ unu anlama ve yazılı anlatım stratejilerini kullanma) hem de duyuşsal (okuma ve yazma sevgisi kazandırma) açıdan desteklemelidirler.

59 Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı: Temel üç dengesi: İ kinci olarak, ö ğ retmenler, ö ğ rencilerin gereksinimleri do ğ rultusunda, farklı yaklaşımlardan yararlanmalıdırlar.

60 Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı: Temel üç dengesi: Son olarak, ö ğ retmenler, ö ğ rencilerini farklı metin türleri ile karşılaştırmalı ve ö ğ retimde yalnızca ders kitaplarına ba ğ lı kalmamalıdırlar.

61 Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımının Bileşenleri Sesli okuma: Ö ğ rencilerin dinleme ve okudu ğ unu anlama becerileri ile sözcük da ğ arcıklarını geliştirme amacıyla ö ğ retmenin, metni sınıfa sesli olarak okumasıdır. Birlikte okuma: Ö ğ retmen ve ö ğ renciler aynı metni okurlar. Ö ğ retmen sesli okumadaki kadar merkezde de ğ ildir.

62 Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımının Bileşenleri Rehberli okuma: Rehberli okumada ö ğ ret- men deste ğ i önceki iki bileşende sa ğ lanandan daha azdır. Rehberli okuma, benzer gereksinimi olan ö ğ rencilerden oluşan küçük gruplarla uygulanır.

63 Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımının Bileşenleri Ba ğ ımsız okuma: Yaklaşımda yer alan son bileşen, ba ğ ımsız okumadır. Ba ğ ımsız okuma sırasında, ö ğ renci okuyaca ğ ı metni kendi belirler ve okur.

64 İNTERAKTİF YAKLAŞIM Parçadan bütüne ve bütünden parçaya yaklaşımlarının kuvvetli yönleri birleştirilerek ve her iki yaklaşımın zayıf yönleri azaltılarak etkileşimli yaklaşım geliştirilmiştir.

65 İNTERAKTİF YAKLAŞIM Okumanın, okuyucunun önceden edindi ğ i bilgilerini kullanarak, yazı/metin hakkında varsayımlarda bulunmasıyla başladı ğ ını ileri sürmektedir. Örne ğ in: Balık tutmaya ilişkin bir metni okuyan okuyucu, balıkçılı ğ a ilişkin bilgileri ile bu konudaki deneyimlerini metindeki yeni bilgilerle birleştirir ve anlama ulaşır.

66 İNTERAKTİF YAKLAŞIM Eklektik yöntem: Okumayı ö ğ retmeye cümleleri ö ğ reterek başlanır. Daha sonra kelime, hece ve harf ö ğ retildikten sonra tekrar harfleri tamamlayarak hece, kelime ve cümleler oluşturulur.

67 İNTERAKTİF YAKLAŞIM Bilinçlendirme yöntemi: Seçilen kelimeler resimlerle desteklenerek kelimeler ve heceler sonra benzer heceler ö ğ retilerek okuma sa ğ lanmaktadır.

68 Osmanlıdan Günümüze Okuma Yazma Yöntemleri 1913 yılında yayınlanan ilkokul programında harf yöntemi önerilmiştir. 1924 yılında yöntemlerle ilgili ilk ciddi çalışma olan alfabe kongresinin yapıldı ğ ı, kongrede ses yöntemi ve sözcük yöntemi tavsiye edildi ğ i ve yöntemin kullanımının da ö ğ retmenlerin inisiyatifine bırakıldı ğ ı, ancak beklenen başarı sa ğ lanamadı ğ ı için ses ve harf yöntemi yasaklanarak hece yöntemine geçilmiştir.

69 OKUMA YAKLAŞIMLARI 1926 programında sözcük ve karma yöntem uygun görülmüştür 1936 programıyla cümle yöntemi kullanılmaya başlanmıştır 1936,1948,1968 ve 1982 programları da çözümleme yöntemi savunulmuştur. 2004–2005 ö ğ retim yılında ses temelli cümle yöntemi uygulanmaya başlanmıştır.


"İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ 2. HAFTA OKUMA-2 15.10.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları