Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OBSTETRİK ENFEKSİYONLAR ARAŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 1/40.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OBSTETRİK ENFEKSİYONLAR ARAŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 1/40."— Sunum transkripti:

1 OBSTETRİK ENFEKSİYONLAR ARAŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 1/40

2 Gebelikte enfeksiyon hastalıkları önemlidir. Çünkü hastalık kadını etkilediği kadar, fetüsu ve gebeliğin seyrini de etkiler. Gebelikte enfeksiyonların önlenmesi, prenatal bakımın önemli bir amacıdır. Hastalığı önlemenin en önemli kısmı ise enfeksiyonu hazırlayan faktörleri tanımaktır. 2/40

3 TERATOJENİK ENFEKSİYONLAR Teratojenin embriyoyu etkilemesinde zaman önemlidir. Gebeliğin ilk 12 haftası içinde embriyo ile temas eden teratojen, gebeliğin daha sonraki dönemlerine göre kötü sonuçlar yaratır. Fetal dokular, teratojenlere atrofiye ya da hipertrofiye uğrayarak cevap verir. Hemşire/ebe gebeyi ve gelişen fetüsu bu tehlikelerden koruyabilmek için teratojenik ajanları tanıması gerekir. 3/40

4 Teratojen olarak bilinen önemli mikrooganizmalar TORCH adı altında toplanır.  T Toksoplazma  O Other (Varisella-zoster virüsü, Parvovirüs ve diğer m.organizmalar)  R Rubella  C Sitomegalovirüs  H Herpes Simpleks virüsü 4/40

5 TORCH enfeksiyonlarında prenatal tanı Utrasonografi Koriyonik villüs örneklemesi Amniyosentez IgM antikorlarında artış ELISA testi 5/40

6 Annenin fetal bağışıklıktaki etkisi: Anneden fetüse IgG geçerek pasif bağışıklığı sağlar. 16. haftada İlk IgG geçişi 26. haftada IgG anne IgG fetüs 6/40

7 Enfeksiyonun anneye ve fetüse olası sonuçları İlk 3 ayda yapısal anomalilere neden olur, Sinir sistemi gelişiminin bozulmasın sonucunda gebeliğin geç dönemlerinde nörolojik hasarlara yol açar, Doğumda; Asidoz, kusma veya batın distansiyonu, Azalmış emme refleksi, Letarji veya irritabilite, Hipotermi, Fetal lökosit veya nötrofil sayılarında 7/40

8 TORCH enfeksiyonunun yenidoğana ait bulguları Prematürite İUGG Mikrosefali Hepoto-splenomegali Trombositopeni Hemolitik anemi Korioretinit Adenopati 8/40

9 TOKSOPLAZMOZİS İntrasellüler bir parazit olan toksoplasma gondii adlı bir protozoan parazit tarafından oluşturulan infeksiyondur. Tüm dünyada yaygın olarak görülür ve insan dahil pek çok memeli türünde enfeksiyona neden olur. Parazit, doku kisti veya ookist şeklinde bulunur. 9/40

10 Görülme sıklığı %0.1 Belirtiler (ANNE) Nadiren; Hipertermi, Titreme, Baş ağrısı, Halsizlik, Miyalji, Lenfadenopati 10/40

11 Belirtiler (FETAL-NEONATAL) Nadiren; İntrakraniyal kalsifikasyonlar, Hidrosefali veya mikrosefali, Mikrooftalmi, Korioretinit. DDA, Hepotosplenomegali, İkter, Anemi, Konvülsiyonlar, 11/40

12 Tedavi Antimikrobial ilaç Hastalıktan korunma Gebelikte çiğ ve az pişmiş etlerin tüketilmemesi, Çiğ ete temas eden ellerin yıkanması, Evde beslenen kedilerin pişmiş et ile beslenmesi, Kedi feçesine veya kontamine olmuş bölgelere dokunulmaması veya ellerin hemen yıkanması. 12/40

13 RUBELLA Enfeksiyon gebelik yoksa yaşamı tehdit edici değildir. Virüs plasenta yoluyla fetüse geçer. Tanı; deri döküntüleriyle birlikte, pozitif rubella antikor titresi ile birlikte konur. Klinik tablo ortaya çıkmadan 1 hafta önce viremi saptanır. 13/40

14 Gebelikte Rubella Gebeliğin ilk 2 ayı %65-85 oranında konjenital defekt Spontan abortus Gebeliğin 3.ayı İşitme kaybı Konjenital kalp hastalığı 14/40

15 Deri döküntüleri Genellikle asemptomatik Belirtiler (MATERNAL) 15/40

16 Belirtiler (NEONATAL) Geçici DDA Kalıcı İşitme kaybı Gelişimsel Miyopi En sık görülen tablolar; sağırlık, katarakt veya glokom, konjenital kalp hastalığı, mental retardasyondur 16/40

17 Bağışıklama Aşılama önemlidir. Canlı aşıdır. Gebelikte uygulanmaz. Aşı yapıldıktan sonra da 2 ay gebelik önerilmez. 17/40

18 SİTOMEGALOVİRÜS (CMV) DNA Herpes virüs ailesindendir. Damlacık yoluyla, transplasental yolla, cinsel temas ile ve kan transfüzyonuyla bulaş olur. En sık görülen perinatal enfeksiyon nedenidir. 18/40

19 Genellikle asemptomtiktir. Gebelikte farklı seyir göstermez. Nadir görülen semptomlar; Ateş, Farenjit, Lenfadenopati, Poliartrit. Belirtiler (MATERNAL) 19/40

20 Konjenital CMV enfeksiyonunda vakaların %10’u semptomatik olmaktadır. Konjenital semptomatik enfeksiyonun karakteristik bulguları: Belirtiler (FETAL-NEONATAL) IUGG, prematurite, hepatosplenomegali, sarılık, trombositopeni, purpura, mikrosefali, intrakranial kalsifikasyondur 20/40

21 Korunma İyi hijyen ve el yıkama teknikleri, Yenidoğana yakın temastan kaçınmak, Eldiven kullanmak. 21/40

22 HERPES SİMPLEKS VİRÜSÜ (HSV) Tip I ve tip II olmak üzere ikiye ayrılır. Bulaş yolu; mukokütanöz’dür. Bebeğe bulaş yolu: Doğum öncesi; transplasental / membran rüptürü Doğum sırasında; enfekte doğum kanalı Doğum sonrasında; enfekte kişi ile yakın temas 22/40

23 Prodrom: Vulvar bölgede karıncalanma, yanma, kaşıntı İnguinal adenopati ve grip türevi semptom Ağrılı veziküler lezyonlar Lezyonların ülserayonlaşması Belirtiler (MATERNAL) Veziküller genelde; perine, vajen ve servikste olur, Ağrı belirgin ise idrar retansiyon, Yaygın hastalık; hepatit, trombositopeni, koagulopati, menenjit ve ensefalit. 23/40

24 Spontan abortus Preterm eylem İnternal organlara yayılım Mikrosefali Mental gerilik Konvülsiyon Mikrooftalmi Retinal displazi Koryoretinit Menenjit Ensefalit Apne Koma Belirtiler (FETAL-NEONATAL) 24/40

25 Yaklaşım Kesin tedavisi yoktur Rahatlatıcı kremler ve analjezikler gibi semptomatik tedavi. Oturma banyoları önerilir. Sezaryen ??? 25/40

26 OTHERS (Varisella-zoster virüsü/ Parvovirüs) Varisella-zoster virüsü Herpes simpleks virüsü ile benzerlik gösterir. Primer enfeksiyon; Suçiçeği Sekonder enfeksiyon; Zona Hastalığı Bulaştırıcılığı yüksektir. Respiratuvar sekresyonlar Damlacık yolu Direkt temas Salgılarla indirekt temas 26/40

27 Prodrom dönemi: Belirtiler (MATERNAL) Ateş Keyifsizlik, Miyalji, Artralji, Başağrısı Lezyonlar: Veziküler Kaşıntılı Firajil Kabuklaşan Makülopap üler Yüz, saçlı deri,gövde Pnömoni: Lezyonlardan 1-6 gün sonra Öksürük Dispne Ateş Anjina Hemoptizi 27/40

28 Ekstremiteler: Hipoplazi / Kontraktürler Deri: Skar dokusu Göz: Koryoretinit, Mikrooftalmi, Katarakt Merkezi sinir sistemi: Mikrosefali, Serebral atrofi Belirtiler (FETAL-NEONATAL) 28/40

29 Önlem Suçiçeği olduğu bilinen kişilerle Yenidoğan, enfekte anneden ayrılmalı Pasif immünizasyon (VZIG) Canlı aşıdır Gebelere uygulanmaz 29/40

30 Parvovirüs B19 Yalnızca insanlarda enfeksiyon oluşturur. ‘Beşinci Hastalığa’ neden olur. Bulaş yolu; Respiratuvar sekresyonlar Transplasental 30/40

31 Maternal hipertansiyon Belirtiler (MATERNAL) 31/40

32 Spontan abortus Nonimmün fetal hidrops Geçici effüzyon Aplastik anemi Kardiyak yetmezlik Belirtiler (FETAL-NEONATAL) Fetal hidrops 32/40

33 İMMÜN YETMEZLİK VİRÜSÜ (HIV) Etkeni HIV virüsüdür. Bulaş yolu; Parenteral yol Kan ve kan ürünleri Cinsel ilişki Transplasental Anne sütü 33/40

34 Sürekli halsizlik Ateş, titreme Gece terlemesi Diyare Kilo kaybı Döküntü ve lezyonlar Gözde uçuşan cisimler Ağızda lüser Yaygın lenfadenopati Kuru öksürük İnatçı mantar enfeksiyonları Fırsatçı enfeksiyonlar Belirtiler (MATERNAL) 34/40

35 Spontan abortus Preterm eylem DDA Hepatosplenomegali Adenopati Ciddi bakteriyel enfeksiyonlar Lenfositik intertisiyel pnömonotis Belirtiler (FETAL-NEONATAL) 35/40

36 Yaklaşım Stresin azaltılması Yeterli protein alımının sağlanması Amniyotomi açılmasının geciktirilmesi İnvaziv işlemlerden kaçınılmalı Doğumdan hemen sonra bebek mümkün olduğu kadar çabuk banyo yaptırılmalı Yenidoğana anne sütü verilmemeli 36/40

37 SİFİLİZ Etkeni Treponema pallidum ’ dur. Kronik bir hastalıktır. Gebelikte sifiliz taraması zorunludur. %50-80 transplasental geçiş vardır. 37/40

38 Plasenta genişler Plasental kan damarları Preterm eylem Fetal mortalite Belirtiler (FETAL-NEONATAL) 38/40

39 Erken evre konjenital sifiliz Hepatomegali Asit Nonimmün fetal hidrops Anemi Trombositopeni Deri lezyonları Döküntüler Pnömoni Hepatit Geç evre konjenital sifiliz Dental anomali İnce bacaklar Sağırlık Gelişme geriliği 39/40

40 GONORE Etkeni Neisseria gonorrhea ’dır. Gebelikte; Abortus Preterm eylem EMR Koriyoamniyotis Fetal enfeksiyon Annede; Artrit Dermatit Endokardit Menenjit Yenidoğanda; Oftalmi Sepsis Artrit 40/40


"OBSTETRİK ENFEKSİYONLAR ARAŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 1/40." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları