Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTRENÖR VE İLETİŞİM. Antrenör: Sporcularını veya takımını; zihinsel, fiziksel ve teknik olarak yarışmalara hazırlayan, sporu meydana getiren unsurlarla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTRENÖR VE İLETİŞİM. Antrenör: Sporcularını veya takımını; zihinsel, fiziksel ve teknik olarak yarışmalara hazırlayan, sporu meydana getiren unsurlarla."— Sunum transkripti:

1 ANTRENÖR VE İLETİŞİM

2 Antrenör: Sporcularını veya takımını; zihinsel, fiziksel ve teknik olarak yarışmalara hazırlayan, sporu meydana getiren unsurlarla uyum içerisinde çalışan kişidir. Antrenörde Aranan Nitelikler 1 ) Sa ğ lam bir kişili ğ i olmalı. 2 ) Kuvvetli ve yeterli motivasyonu olmalı. 3 ) Mesle ğ ini sevmeli, kendine güveni olmalı. 4 ) Yaşayış ve davranışları ile örnek olmalı. 5 ) Do ğ ru sözlü ve güvenilir olmalı. 6 ) Tereddütlerini, kendi hata ve kusurlarını belli etmemeli.

3 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M Antrenör: Sporcularını veya takımını; zihinsel, fiziksel ve teknik olarak yarışmalara hazırlayan, sporu meydana getiren unsurlarla uyum içerisinde çalışan kişidir. Antrenörde Aranan Nitelikler 7 ) Otoriter olmalı. 8 ) Kişilik yapısı dışa dönük olmalı. 9 ) İ yi bir psikolog olup insan kişili ğ inden anlamalı. 10 ) Liderlik özellikleri olmalı. 11 ) Takımda ben yerine biz dinami ğ i kurmalı. 12 ) Ceza ve ödüllendirmede dengeli ve ölçülü olmalı. 13 ) Genel kültürü ve mesleki bilgisini artırmak için, arayış içinde olmalı. 14 ) Fiziksel yetenekleri tam olmalı. (Sa ğ lık, atletik yetenekler, görsel ve işitsel kavrayış v.s.)

4 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M Bu yüzden antrenörlük her spor branşı için çok önemlidir. Ancak antrenörlerde, bilgi ve becerilerinin dışında, kişilik özellikleri ve antrenör tiplerine göre farklılıklar gösterirler. Antrenör iyi bir planlamacı ve yol göstericidir. Yeni gelişmeleri takip eden bir araştırmacıdır. Özellikle spora yeni başlayan çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerinde çok önemli bir işleve sahiptirler.

5 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M Antrenörler, sporcuların fiziksel, psikolojik ve sosyal becerilerini geliştirmelerinde onlara yardımcı olmaktadırlar. İ yi antrenör, enerjisini, becerisini ve tüm bildiklerini sporcularına aktarmaya çalışır. Otoriter Antrenör: İ lkeli hareket eden, sert yapıda, istediklerinin yapılmasını isteyen, belli kuralları olan ve sporcuları o kurallara uymasını isteyen, ilkelerinden pek taviz vermeyen ve sporcunun inisiyatifini kullanmasına izin vermeyen antrenör tipidir. Sporcular, bu şekilde çok çabuk sonuca (başarıya) ulaşırlar. Demokratik Antrenör: Genellikle arkadaşça ve kişisel tarzda hareket eden, grubu bir bütün olarak ele alan, işin nasıl yapılaca ğ ı konusunda önerileri kabul eden ve sporcusuyla rahat konuşarak onların inisiyatiflerini kullanmasına izin veren antrenör tipidir. Bu şekilde sonuca bilinçli olmakla birlikte geç ulaşır.

6 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M GEVŞEK ANTRENÖR T İ P İ : Boyun e ğ meye meyilli, her şeyi rahatlıkla karşılayan, ciddiyetleri güven verici olmayan antrenör tipidir. Rahat, pasif ve anlaşmazlıklar karşısında yansız, düşüncelerini belirtmeyen bir kişili ğ e sahiptir. Bu takıma ve sporculara karşı ilginin olmadı ğ ını gösterir. İ yi hazırlanmazlar ve bu yüzden sadece danışman olarak görülürler. Avantajları; sporcuya ve kişiye ba ğ lı kalmadı ğ ı için, ba ğ ımsızlık hissi verir. Bu rahat ortam, grubun performansı üzerinde baskıcı bir unsur oluşturmaz. Dezavantajları; antrenör ciddi olaylar karşısında sık sık yetersiz kalır. Tam bir gelişme planı yoktur. Sporcu, antrenöre ba ğ ımlı olmadı ğ ı için tam olarak ne yapılması gerekti ğ ine emin olamaz.

7 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M Antrenörlük yapmak iletişim kurmak demektir. Antrenörlü ğ ün her eylemi iletişim gerektirir. Başarılı antrenörler iyi birer iletişimcidir. Bir antrenör olarak sayısız durumlarda etkili iletişim kurabilmelisiniz: -Çocu ğ u takımda yeterince yer almayan bir ebeveynle konuşurken, -Sporculara bir konuyu izah ederken -Takımınızı bir toplantıda temsil ederken, -Bir hakemle konuşurken..

8 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M Antrenör İ letişimi; bilgi üretme, üretilen bilgiyi yorumlama ve onu sporculara aktarma sürecidir. Antrenörlerin bilgi, beceri ve zamanlarını etkin kullanabilmelerinin bir yolu da etkili iletişimdir. Etkili bir iletişimde antrenörün, sporcusuyla sürekli diyalog içinde olması önemlidir. Bu durum antrenörün mesajları do ğ ru bir biçimde algılamasına yardımcı olacaktır. "Sporcular Birinci, Kazanmak İ kinci" felsefesi kısaca, antrenörün verdi ğ i her kararda ilk olarak sporcusunun ilgisine cevap vermesi ve daha sonra kazanmaya önem vermesidir.

9 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M Antrenör sporcularla konuşmaya başladı ğ ında 5 noktayı göz önünde bulundurmalıdır: -Kolay ve anlaşılabilir bir dil kullanın. -Sporcuların anlayıp anlamadıklarını kontrol edin. -Söyledi ğ iniz sözler ile yaptıklarınız çelişmesin. -Hem sözel hem de sözel olmayan mesajlar kullanın. -Sporcunuzu dinlemesini bilin!

10 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M Antrenörlerin bilgi, beceri ve zamanlarını etkin kullanabilmelerinin bir yolu da etkili iletişimdir. Etkili olmayan bir iletişimin kaybettirdi ğ i zaman ve prestij, yetersiz planlama ve antrenmanın kaybettirdiklerinden daha fazladır.

11 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M Sporcular yüksek performans hedefleyen uzun ve yorucu yolda başta antrenörler olmak üzere kulüp idarecileri, izleyiciler, basın, takım arkadaşları ve do ğ al olarak ailesinden destek görmek ister. Olumlu ve etkili bir iletişim pozitif düşünme, güven duyma, do ğ ru davranışları pekiştirme ve övme hatta ödüllendirme ile olur.

12 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M Etkili bir iletişim ise sözlü oldu ğ u kadar sözsüz mesajların önemini bilerek do ğ ru ve yerinde kullanmaya dayanır. Ayrıca etkili bir iletişim için gönderilen mesajlar, do ğ ru bir şekilde algılanabilmelidir. Genelde Antrenörler sporcularına sürekli talimatlar gönderir. Ne yapması gerekti ğ i ve yapmaması gerekti ğ i ne yemesi gerekti ğ i ne zaman yatması gerekti ğ i vs.. sporcuyu nadiren dinlerler. Oysa sporcular görev ve sorumlulukların farkındadır. Hiçbir sporcu başarısız olmak istemez. Başarısızlık durumunda hatalarını bilirler. Hataların nedenlerini açıklayacak durumdadırlar. Antrenörlerin sadece kendileri konuşmak yerine sporcuyu dinlemeye de önem vermeleri gerekir. Sporcu kendi tespitleri ve kendi düşüncelerine önem verildi ğ ini hissetmelidir. Sporcuyla iletişim kurma, olumsuzluklarını söyleyerek yermeye de ğ il, bilgi vermeye yardım etmeye kendine güvenini pekiştirmeye yönelik olmalıdır.

13 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M Antrenör sporcusunun anlayabilece ğ i nitelikte mesaj göndermelidir. Kullanılan kelimeler, sembol ve işaretler sporcular tarafından bilinmiyorsa, anlam hataları artacak bu da iletişimini etkisini azaltacaktır. Kulüp ortamı, antrenör ve sporcuların ortak kullandıkları bir mekandır. Bu mekanda antrenörler sürekli iletişim halindedir. Sa ğ lıklı bir iletişim kurulabilmesi güzel konuşma ve do ğ ru davranıştan geçer. Antrenörlerin davranışlarıyla sporcularına örnek olması önemlidir. Kulüp ortamı sa ğ lıklı ise, sporcu her yönden kendini geliştirmeye yönelecektir.

14 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M İ letişim kurmakta oldu ğ unuz sporcunun yaşını ve olgunluk düzeyini asla unutmayın. E ğ er sporcunuzla bir şeyler konuşuyorsanız, bunu mutlaka onun anlayabilece ğ i dilden yapın. Do ğ ru davranışları ö ğ renmesini kolaylaştırmak için sporcularınızın çevresinde ona örnek olabilecek olumlu karakterlerin olmasına dikkat edin. (ö ğ retmeni, arkadaşı) Sa ğ lıklı bir kulüp içi iletişimi için açık ve do ğ rudan iletişim kurun. Ne istedi ğ inizi, ne bekledi ğ inizi direk olarak ilgili sporcuya iletin. Sadece kendi istek ve beklentilerinizi anlatmayın, karşı tarafın da iletti ğ i mesajları dikkatli bir şekilde dinleyin.

15 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M Antrenör do ğ ru davranış ve yönetim sergilemeli, Sporcusunun performansını sa ğ lıklı bir şekilde geliştirmeli, Sporcuları dikkatli bir şekilde dinlemeli,ciddiye almalı Antrenör, sporcusu hakkındaki bilgileri sporcunun ailesine bildirmelidir. Antrenör her sporcuya aynı tarzda, aynı üslupla hitap etmemelidir. Sporcularla tek ve grup halinde konuşarak onlara performans gelişimi sa ğ lamalıdır.

16 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M NEDEN İ LET İ Ş İ M BAZEN ETK İ S İ ZD İ R? Antrenörle sporcu arasındaki etkisiz iletişim aşa ğ ıdakilerden bazılarını veya hepsini içerebilir. -Vermek istedi ğ i mesajın içeri ğ i duruma uygun olmayabilir. -Mesajı vermek için gerekli sözlü veya sözsüz becerilerden yoksun oldu ğ unuz için, mesajınız istedi ğ iniz anlamı iletmez. -Sporcu uygun dinleme veya sözsüz mesaj algılama becerilerine sahip olmadı ğ ı için mesajın içeri ğ ini yanlış anlar veya hiç anlayamaz.

17 ANTRENÖR VE İ LET İ Ş İ M NEDEN İ LET İ Ş İ M BAZEN ETK İ S İ ZD İ R? Antrenörle sporcu arasındaki etkisiz iletişim aşa ğ ıdakilerden bazılarını veya hepsini içerebilir. -Sporcu mesajı anlar, fakat yanlış yorumlar. -Zaman içinde mesajlar çelişkili ve düzensiz olursa sporcunun kafasını karıştırır ve anlamasını engeller. Etkisiz iletişim her zaman antrenörün hatası de ğ ildir. Sorun sporcudan veya her ikisinden birden kaynaklanabilir.

18 TEŞEKKÜRLER...


"ANTRENÖR VE İLETİŞİM. Antrenör: Sporcularını veya takımını; zihinsel, fiziksel ve teknik olarak yarışmalara hazırlayan, sporu meydana getiren unsurlarla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları