Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Prof. Dr. M. Kasım ŞENER Yrd. Doç. Dr. Ömer SAVAŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR Sevda KAYA Hülya ALIR FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Prof. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Prof. Dr. M. Kasım ŞENER Yrd. Doç. Dr. Ömer SAVAŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR Sevda KAYA Hülya ALIR FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Prof. Dr."— Sunum transkripti:

1 FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Prof. Dr. M. Kasım ŞENER Yrd. Doç. Dr. Ömer SAVAŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR Sevda KAYA Hülya ALIR FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Prof. Dr. M. Kasım ŞENER Yrd. Doç. Dr. Ömer SAVAŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR Sevda KAYA Hülya ALIR

2 GENEL ÇERÇEVE

3 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR ? Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı’na bugüne kadar, 90 devlet ve 15 vakıf üniversitesinden 10.000’e yakın öğrenci ve 45 öğretim üyesi katılmıştır.

4 PROGRAMIN AMACI; Yükseköğretim kurumları arasında etkileşime ve öğrenci ile öğretim üyelerinin hareketliliğine imkan sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için de YÖK hem yükseköğretim kurumlarındaki koordinatörlük yapılandırmasına destek verir, hem de programa katılan öğretim üyelerini desteklerken, aynı zamanda öğrencilere karşılıksız burs olanağı sunar.

5 YASAL DAYANAK VE YÜRÜTME; Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programına ilişkin yönetmelik, 18 Şubat 2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Farabi Değişim Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen bir programdır.

6 PROGRAMIN UYGULANMASI; Program mevzuatta yer alan ilke, usul ve esaslara göre uygulanmaktadır. Uygulayıcı kurumlar esas olarak yükseköğretim kurumlarıdır. Programa katılmak isteyen yükseköğretim kurumları öncelikle değişime ilişkin ofisleri oluşturmak, protokolleri hazırlamak ve tüm ilgililere ulaşacak şekilde programı duyurmakla yükümlüdür.

7 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMININ ORGANİZASYONU; Program kapsamında gelen ve giden öğrencilerin başvuru aşamasından değişimin sonlanmasına kadar olan tüm süreçler kurum ve birim koordinatörlükleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, akademik ve idari çalışmaları bir arada yürütmek durumunda olduğumuzdan; üniversitemizin diğer akademik ve idari birimleriyle işbirliği yapılmaktadır.

8 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI VE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  Yıldız Teknik Üniversitesi olarak 78 üniversite ile Farabi değişim protokolümüz bulunmaktadır.  Farabi Değişim Programı kapsamında 2009-2014 yılları arasında; Gelen Öğrenci Sayısı: 585 Giden Öğrenci Sayısı: 8’dir.

9  Yıldız Teknik Üniversitesi 2009-2013 yılları arasında, Farabi Değişim Programı yüzdelik dağılımında ilk beş üniversite arasında yer almıştır.

10 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMININ İŞLEYİŞİ

11 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR ? Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin;  Ön Lisans ve Lisans programında kayıtlı öğrenciler (Hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler hariç)  Yüksek Lisans ve Doktora programına kayıtlı öğrenciler (Hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl hariç)  Öğretim Üyesi hareketliliği, 22.12.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.

12 DEĞİŞİM SÜRESİ; Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar. İkinci kez öğrenci değişimi faaliyeti Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir defaya mahsus burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

13 BAŞVURU ŞARTLARI;  Ön lisans, Lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2.0/4.0 olması,  Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2.5/4.0 olması gerekir.

14 GİDEN ÖĞRENCİ

15 BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ;  Öncelikle gidilecek yükseköğretim kurumu ile Farabi Değişim Programı protokolümüz olmalıdır.  Giden öğrenci başvuruları Güz/Güz+Bahar eğitim öğretim yılı olmak üzere yılda bir kez yapılır.  Yükseköğretim kurumları ilan metnini en az 15 gün süre ile internet sayfası, afiş vb. yöntemlerle ilan eder.  15 günlük ilan süresinin sonunda başvurular başlar.  Farabi Değişim Programına başvuracak öğrenciler gerekli belgeleri ilgili bölüm koordinatörlüklerine teslim ederler.

16 ADAY BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER; 1)Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet) 2)Not Çizelgesi (2 adet) 3)Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (gerekli ise) 4)SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu ve Özel Teşebbüste çalışmadığını gösteren belge (Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabii istihdam edilen öğrencilere program kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır) 5)Çalışma ve Bildirim Dilekçesi 6)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

17 ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Değişim programı kapsamında bölüm koordinatörlüklerine başvuran adayların belgeleri kurum koordinatörlüğümüze iletilir.  Farabi Kurum Koordinatörlüğünde başvuru belgeleri incelenir. Değerlendirme yapılırken;  Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise değerlendirmede her bir program için başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.  Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise %50 yabancı dil puanı + %50 not ortalamasına göre sıralanarak seçim yapılır.

18 ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  Tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarına gitmek için başvuran adaylardan istenen yabancı dil belgesi, ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde belirlenen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi olabilir.  Başvuru sonuçları, üniversitemiz Farabi internet sayfasında ilan edilir.  Farabi Kurum Koordinatörlüğümüz, başvuru formunu ve not çizelgesini ilgili yükseköğretim kurumlarına iletir.

19 ADAYLIĞI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ  Farabi Kurum Koordinatörlüğümüz, başvurduğu yükseköğretim kurumundan olumlu yanıt alan öğrencilerin listesini, üniversitemiz internet ana sayfasında ve Farabi internet sayfasında ilan eder.  Listede adı geçen öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde ilanda belirtilen başvuru belgelerini bölüm koordinatörlüklerine teslim eder.

20 BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER; 1)Öğrenci Başvuru Formu (2 adet, fotoğraflı) 2)Öğrenim Protokolü (her dönem için 3 adet) 3)Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet) 4)Öğrenci Bilgi Formu (3 adet) 5)İntibak Formu (1 adet) 6)Dilekçe (Farabi Değişim Programı kapsamında gideceği yükseköğretim kurumunda geçireceği süre içerisinde izinli sayılması için)

21 ADAYLIĞI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ  Bölüm Koordinatörlükleri, intibak formunu Fakülte Yönetim Kurulu kararı için ilgili bölüme, diğer belgeleri de onaylayarak Kurum Koordinatörlüğümüze gönderir.  Kurum Koordinatörlüğümüze iletilen tüm başvuru belgeleri onaylandıktan sonra üst yazı ile başvurulan yükseköğretim kurumuna gönderilir.  Gidilecek yükseköğretim kurumu tarafından gerekli imzalar atıldıktan sonra başvurular YÖK’e bildirilir ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile resmiyet kazanır.

22 BURS ÖDENMESİ; Öğrenci, bursunu YÖK tarafından belirlenen süre dahilinde Farabi öğrencisi olarak ilk ayını tamamladıktan sonra düzenli aylıklar halinde üniversitemizden alır. Öğrenci toplam burs tutarının %70’ini Güz yarıyılı için 4 ay, Bahar yarıyılı için 4 ay, olmak üzere toplam 8 ay süresince aylıklar halinde alır. %30’luk kalan burs tutarı Farabi Değişim süreci tamamlandıktan sonra başarı durumuna göre hesaplanır ve 45 gün içerisinde ödenir.

23 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMININ TAMAMLANMASI;  Değişimi tamamlayan öğrencinin not çizelgesi (tez dönemindeki lisans üstü öğrencileri için başarı durum belgesi) ve katılım belgesi tarafımıza iletilir.  Öğrenciye ait not bilgileri ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca otomasyon sistemimize aktarılır.  Öğrenci, öğrenimini tamamladıktan sonraki 15 gün içerisinde nihai raporunu koordinatörlüğümüze teslim eder.

24 GELEN ÖĞRENCİ

25 BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ;  Üniversitemize değişim programı kapsamında gelmek isteyip kendi yükseköğretim kurumlarınca uygun bulunan aday öğrencilerin başvuru formu ve not çizelgesi kurum koordinatörlüğümüze gönderildikten sonra listeler şeklinde ilgili bölüm koordinatörlüklerine iletilir. Bölüm koordinatörlükleri,  Kontenjanlar farklı yükseköğretim kurumlarına dağılacak,  Not ortalaması daha yüksek olan öğrencilere öncelik verilecek şekilde seçim yapar.  Sonuçlar, kurum koordinatörlüğüne iletildikten sonra Farabi internet sayfalarında ilan edilir.

26 ÖĞRENCİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR;  Öğrenci seçimi ilgili bölüm başkanı, bölüm koordinatörü ve yardımcısından oluşan bir komisyon tarafından yapılmalı ve kurum koordinatörlüğüne gönderilecek listede imzaları bulunmalıdır.  Kurum koordinatörlüğümüze gönderilecek olan kabul edilen öğrenci listelerinde asil ve yedek öğrenciler belirtilmelidir.  Kabul edilmeyen öğrencilerle ilgili gerekçe belirtilmelidir.

27 BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ;  Kabul edilen öğrencilerin öğrenim protokolleri gönderen yükseköğretim kurumları tarafından koordinatörlüğümüze gönderilir.  Farabi Kurum Koordinatörlüğü, gelen öğrenim protokollerini ilgili bölüm koordinatörlüklerine iletir. Öğrenim protokolleri onaylandıktan sonra gönderen yükseköğretim kurumuna öğrenci kabul belgesi ve gerekli belgeler gönderilir.

28 ÖĞRENİM PROTOKOLÜ

29 ÖĞRENİM PROTOKOLÜ;  Öğrenim protokolü, her iki kurum yetkilileri ve öğrenci tarafından imzalanan bir taahhüt belgesidir ve bilgisayarda 3 orijinal kopya halinde hazırlanmalıdır.  Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan bir Öğrenim Protokolü;  Öğrencinin kabul eden yükseköğretim kurumunda alacağı dersler ve kredileri (Alınacak Dersler),  Alacağı derslerin karşılığı olarak, gönderen yükseköğretim kurumunda hangi derslerin sayılacağı ve kredileri (Sayılacak Dersler),

30 ÖĞRENİM PROTOKOLÜ;  Derslerin karşılıklı eşleştirilmesi (hangi ders veya derslerden geçerse, hangi ders veya derslerden geçmiş sayılacağı),  Gönderen yükseköğretim kurumunun, sayılacak-alınacak dersler listesinin uygun olduğunu belirten yetkili imzaları,  Kabul eden yükseköğretim kurumunun öğrenim protokolünde belirtilen alınacak derslerin açılacağına dair yetkili imzaları içermektedir.  Öğrenim protokolü gönderen yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulu kararı ile geçerlilik kazanır.

31 SAYILACAK DERSLER VE KREDİLERİ;  Sayılacak dersler, öğrencinin kendi kurumunda öğrenime devam etmesi durumunda almak zorunda olduğu derslerdir.  Sayılacak dersler, öğrencinin öğrenim göreceği yarıyılın ve öğrencinin durumuna göre alt ve üst yarıyılların derslerini içerebilir.  Gönderen yükseköğretim kurumu tarafından Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliği hükümlerine göre, üstten ders alma koşulları gibi nedenlerle kredi sınırlaması getirilemez.

32 ALINACAK DERSLER VE KREDİLERİ;  Alınacak dersler, öğrencinin Farabi öğrencisi olarak kabul edildiği yükseköğretim kurumunda alacağı derslerdir.  Alınacak derslerin kredileri, sayılacak derslerin kredileri cinsinden belirtilmelidir.  Alınacak derslerin tek tek kredilerinin sayılacak derslerin kredilerine eşit olması gerekmez. Ancak, alınacak derslerin toplam kredisi, sayılacak derslerin toplam kredisine eşit veya toplam kredisinden daha fazla olmalıdır. Alınacak derslerin eksik kredisi mutlaka tamamlanmalıdır (seçmeli dersler ile yapılabilir).  Derslerin eşleştirilmesinde, içerik açısından da tam bir uyum olamayacağı dikkate alınmalıdır.

33 ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜN HAZIRLANMASI;  Sayılacak dersler belirlenirken, alttan alınması gereken dersler varsa, bunlara öncelik verilmelidir.  Alınacak dersler, gidilen yükseköğretim kurumunda alttan-üstten seçilmiş olabilir.  Sayılacak derslerin karşılığı bulunamazsa, bu dersler öğrenim protokolünden silinir. Bu durumda, öğrencinin kendi kurumundan mezun olması için alması zorunlu derslerin tamamı dikkate alınarak, gidilen kurumun ders programından alınacak dersler belirlenir. Bu dersler, öğrencinin daha önce takip ettiği ve başardığı dersler olamaz.

34 ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜN HAZIRLANMASI;  Öğrenim protokolü tercihen her yarıyıl için ayrı hazırlanmalıdır. Ancak zorunlu hallerde öğrenim protokolü yıllık da yapılabilir. Bu durumlar;  Yıllık program uygulayan birimler,  Güz ve Bahar yarıyıllarının derslerinin karşılıklı örtüşmesi,  Dersin iki döneme yayılmış olması,  Güz döneminde kredi eksiği veya bahar döneminde kredi fazlası (veya tersi)

35 ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜN HAZIRLANMASI;  Öğrenim protokolünde bir dersin bir derse eşleştirilmesi zorunlu değildir. Bir ders birden fazla ders ile eşleştirilebilir (veya tersi).

36 ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜN HAZIRLANMASI;  Öğrenim protokolünde hangi derslerin hangi derslerle eşleştirildiği açık olarak belirtilmeli ve açıkta ders kalmamalıdır. Ayrıca dersin adı ve içeriği aynı ise kredi hesaplamalarındaki farklılıklar öğrenci lehine işletilmelidir. Hatalı protokol örneği →

37 Doğru düzenlenmiş öğrenim protokolü

38 2014-2015 AKADEMİK YILI DEĞİŞİM TAKVİMİ

39 Başvuru İlanı İçin Son Tarihi: 13 Mart 2015 Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderim Tarihi: 3 Nisan 2015 Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması: 30 Nisan 2015 Öğrenim Protokolünün Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarih: 8 Mayıs 2015 YÖKSİS Üzerinden YÖK’e Nihai Sonuçların İletilmesi: 15 Mayıs 2015

40 FAYDALI LİNKLER

41 https://farabi.yok.gov.tr www.farabi.yildiz.edu.tr

42 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Prof. Dr. M. Kasım ŞENER Yrd. Doç. Dr. Ömer SAVAŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR Sevda KAYA Hülya ALIR FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Prof. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları