Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim stratejileri Öğretmenler dersin amacını gerçekleştirmeye yardım edecek en uygun stratejiyi seçmelidirler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim stratejileri Öğretmenler dersin amacını gerçekleştirmeye yardım edecek en uygun stratejiyi seçmelidirler."— Sunum transkripti:

1 Öğretim stratejileri Öğretmenler dersin amacını gerçekleştirmeye yardım edecek en uygun stratejiyi seçmelidirler.

2 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Öğretmen merkezliden öğrenci merkezliye Doğrudan öğretim yaklaşımı Bağımsız öğretim yaklaşımı Sunuş,buluş ve araştırma - inceleme stratejileri Tümevarımsal öğretim yaklaşımı Sosyal öğretim yaklaşımı

3  Doğrudan öğretim yaklaşımları: Öğretmen öğrenilecek kavram ve becerileri anlatır. Sunumlar,gösteriler,sorular,anlatımlar, göz ezdirme,uygulama ve ev ödevi etkinlikleri kullanılır.

4  Tümevarımsal öğretim yaklaşımları Keşfetmeye yardımcı buluş etkinliklerini kapsar. Kavram öğrenme, araştırmalar, projeler, raporlar ve problemler gibi etkinlikler kullanılır

5  Sosyal öğretim yaklaşımları Öğrencilerin birlikte bilgi ve beceriyi toplaması sağlanır. Tartışmalar, kubaşık öğrenme, paneller, tartışmalar, rol oynama ve problem çözme etkinlikleri kullanılır

6  Bağımsız öğretim yaklaşımları Öğrencilerin içeriği öğretmenden bağımsız bir şekilde kazanmaları sağlanır. Öğrenme merkezleri bu şekilde öğretim yaklaşımına örnektir.

7 Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımı  İlke kavram ve genellemelerin öğretmen tarafından düzenli bir şekilde sıralanması ve öğrenciye verilmesi sürecidir.  Bilgiler düzenlidir ve öğretmenin etkindir  Öğretmen ve öğrenci arasında etkileşim yoğundur.  Çok sayıda örnek kullanmak gerekir.  Öğretim genelden özele doğrudur.  Konular basamak basamak ilerler.

8 1.Giriş(ön organize edicinin sunulması)  İlgi çekme,güdüleme,hedeften haberdar etme  Organize edicinin sunulması(kavram haritaları,şemalar ve matrisler)  Tanımlama ve ön açıklama  Örnekler verme ve şekillerle anlatma  Öğrencilere tekrar ettirme

9  Bilgi birimi sunulur  Bilgi biriminin özellikleri açıklanır  Bilgi birimi organize edicilerle ilişkilendirilerek açıklanır 3. bilişsel yapının güçlendirilmesi  Farklı tanımların ve düşüncelerin ortaya konması  Öğrencinin örnekler sunması  Öğrencinin farklı durumlara uyarlaması

10  Bir dersin giriş bölümünde  Konunun yeni öğretileceği durumlarda kullanılır. Dersi sıkıcılılıktan kurtarmak için; Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanma Konuları bütünden parçalara bölerek verme Kavram haritası gibi organize ediciler kullanma Öğrenmeye güdüleme,ilgi ve dikkat çekme, pekiştireç kullanma Soru-cevap tekniğini kullanma Öğretim materyali ve araç-gereç kullanma Dersin sonunda konuyu kısaca özetleme

11  Buluş yoluyla öğretim stratejisinde 2 temel yaklaşım vardır. Yapılandırılmamış yaklaşım: Öğrenci kavramaları,ilke ve problemin çözümünü doğal bir ortamda kendi kendine bulur. Yapılandırılmış yaklaşım: öğretmen öğrencinin kazanacağı hedef ve davranışları belirler,bilgiye ulaşması için gerekli yönergeler ve ipuçları verir.

12  Öğrenciye kazandırılacak hedef ve davranışlar belirlenir.  Öğrenme konularıyla ilgili somut örnek durumları ve örnek olmayan durumları belirlenir.  Örnekler öğrencini merakını sürdürecek bir şekilde basitten,karmaşığa doğru sıralanır.  Fazla zaman gerektirdiği için zaman iyi ayarlanmalıdır.

13  Öğretmenin örnekleri sunması  Öğrencilerin örnekleri açıklaması  Öğretmenin ek örnekler vermesi  Öğrencinin ek örnekleri açıklaması ve önceki örnekleri karşılaştırması  Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları vermesi  Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırması ve duruma uymayan örnekleri belirlemesi  Öğretmenin öğrencilerin belirlediği ilkeleri açıklaması  Öğrencilerin belirlediği ilkelerin düzenlenmesi  Öğrencilerin ek örnekler vermasi

14 Buluş yoluyla Kurucusu Bruner’dir. Öğrenci merkezli Kavramlara öğrenci ulaşır. Özelden-genele Etkinlikler kısmında kullanılır. Kavrama,uygulama, analiz sentez kazandırılır. Merak ve keşfetme isteği harekete geçirilir. Sunuş yoluyla Kurucusu Asubel’dir Öğretmen merkezde Öğrenci kısmen aktif Kavramları öğretmen verir. Genelden-özele Giriş kısmında kullanılır. Bilgi düzeyi kazandırılır. Hazır bilgi aktarılır.

15  J.Dewey tarafından geliştirilmiştir.  Öğrencilerin araştırma ve inceleme yaparak öğrenmeleri sağlanır.  Öğrenciler problem çözme becerilerini kullanırlar.  Öğretmen rehberdir.

16  Problemin hissedilmesi ve belirlenmesi  Problemin tanımlanması ve sınırlandırılması  Problem durumu ile ilgili bilgilerin toplanması  Problemin çözümü ile ilgili hipotezler kurma  Problemin çözümü için yöntem geliştirme, veri toplama ve analiz etme  Hipotezleri test etme,doğruluklarını belirleme  Çözüme ulaşma,uygulama ve sonuçlandırma

17 HEDEF ALANLARISTRATEJİLERYÖNTEM VE TEKNİKLER BİLMESUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİMANLATIM-SORU CEVAP BİLG.DESTEKLİ ÖĞRETİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM GÖSTERİ-BEYİN FIRTINASI KAVRAMABULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM ÇOKLU-ZEKA YAKLAŞIMI TARTIŞMA-ÖRNEK OLAY SORU-CEVAP-BİLG. DESTEKİ EĞİTİM BEYİN FIRTINASI UYGULAMA ANALİZ SENTEZ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ÇOKLU-ZEKA YAKLAŞIMI GÖSTERİP-YAPTIRMA,PROJE TABANLI ÖĞR,PROBLEM ÇÖZME,BİREYSEL ÇALIŞMA,DENEY DRAMA, SİMÜLASYON TÜM HEDEF ALANLARI TAM ÖĞRENMETÜMÜ

18 STRATEJİ-MODEL- YAKLAŞIM BAŞLICA TEMSİLCİSİ TEMEL ÖZELLİKLERİ PROGRAMLI ÖĞRETİMSkinnerBireyselleştirilmiş öğretme-öğrenme Bilgi küçük parçalara ayrılır. Her aşama pekiştirilir Kademeli olarak davranış kazandırılır TAM ÖĞRENMEB.BloomGrupla ve sınıfla öğretim Bilgi üniteler şeklinde verilir. Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun öğretim sağlanır. İŞBİRLİKÇİ(KUBAŞIK) ÖĞRENME J.Dewey Vygotsky Slavin Ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde yardımlaşarak öğrenme.öğrenciler arasında işbirliği, sorumluluk,görev paylaşımı,grup etkileşimi sağlanır. YAPILANDIRMACI (OLUŞTURMACI- YAPISALCI) ÖĞRENME Piaget Vygotsky Dewey Bruner Gestalt Öğrenme bilginin zihinde oluşturulması sürecidir. Sorumluluk öğrencidedir. Deneyimler ve yaşantılar üzerinden öğrenme olur. Öğretmen öğrenmeye yardımcıdır.

19 ÇOKLU ZEKA YAKLAŞIMI GardnerZeka;öğrencinin bir yada birden fazla alanda ürün ve performans ortaya koyma kapasitesidir. Öğretme- öğrenme çoklu zeka alanlarını geliştirecek yöntem ve teknikleri içermeli SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM AsubelBilgi belli bir düzen ve akış içersinde aktarılır. Tümden gelim yaklaşımı ile öğrenme sağlanır. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM BrunerTümevarımsal yaklaşım yoluyla öğrenmeyi içerir. TEMEL ÖĞRETME MODELİ GlaserDavranışçı ve bilişsel yaklaşımın sentezidir. Hedeflerin saptanması,giriş davranışların belirlenmesi,öğrenme-öğretme ortamının seçimi, değerlendirme olmak üzere 4 öğretim tasarımını ele alan bir modeldir. OKULDA ÖĞRENME MODELİ CarrollGerekli zaman ve uygun öğretim olanakları sağlanırsa her öğrenci öğrenir.öğrencinin öğrenme için ihtiyaç duyduğu uygun zamanda nitelikli öğretim yapılmalıdır. BASAMAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI NunleyÖğrenen merkezlidir.öğrencinin ilgi,yetenek ve gereksinimlerini karşılamayı,farklı öğrenme yolları geliştirmeyi amaçlar.öğrenci etkin, öğretmen rehber. Öğrencilere bilgiyi edinme,kullanma,analiz, sentez yapma,eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi etkinlikleri içeren öğretim planları sunar.

20 Sunuş yoluylaBuluş yoluylaAraştırma- inceleme yoluyla Yapılandırmacı öğrenme Tam öğrenme Anlatım Soru-Cevap Tartışma Bilgisayar destekli öğretim Beyin fırtınası Gösteri Tartışma Örnek olay Soru-cevap Beyin fırtınası Problem çözme Proje tabanlı öğretim Deney Gösterip yaptırma Problem çözme İşbirlikçi öğrenme Simülasyon Mikro öğretim Proje tabanlı öğrenme Problem çözme Gözlem Deney Koleksiyon Sergi Drama Beyin fırtınası Tüm yöntem ve teknikler

21  Tam öğrenme modeline göre öğrenciler arasındaki farklılıkların nedeni doğuştan değil,çevre koşullarından kaynaklanır.  Ek öğretim zamanı ve nitelikli öğretme hizmeti(ipucu,katılım,pekiştireç,dönüt) sağlanırsa her öğrenci öğrenebilir.  Okullar öğrencilerin değiştirilemez özelliklerini değil, değiştirilebilir özelliklerini geliştirerek öğrenmeyi sağlamalılar.

22 DEĞİŞTİRİLEBİLİRDEĞİŞTİRİLEMEZ Ön koşul bilgiler (öğrenmeler) Derse –konuya ilgi ve tutum Akademik özgüven (başarı inancı) Öğretim hizmetinin nitelikleri (ipucu, öğrenci katılımı, pekiştireç,dönüt- düzeltme) Zaman Araç-gereç Zeka Genel ve özel yetenek Kişilik özellikleri Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi

23  Ünite yada konunun hedef ve davranışlarının belirlenmesi  Öğrenme konularının ayrıntılı olarak belirlenmesi  Ön koşul öğrenme düzeyinin (bilişsel ve duyuşsal giriş davranışları) belirlenmesi  Ön koşul öğrenmelerdeki eksikliklerin giderilmesi  Öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi  Ünitenin işlenmesi  İzlemeye dönük değerlendirmenin yapılması  En az %70 ölçütünü kullanarak öğrenme düzeyini belirleme  Tam öğrenme standardına(%70)ulaşamayan öğrencileri için ilave öğretim etkinlikleri düzenleme

24 ÖĞRENCİ NİTELİKLERİÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİKLERİ ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Bilişsel giriş davranışları Sözel,işlemsel yetenek Okuduğunu anlama Dinleme becerisi Bilgi,beceri,yetenek Ön koşul bilgiler Problem çözme becerisi Duyuşsal giriş davranışları İlgi Tutum Akademik özgüven(benlik) Dışsal koşullarıdır: İPUCU: öğrencinin neyi öğreneceğini açıklayıcı mesajlar. PEKİŞTİRME: davranışı gösterme eğilimini güçlendiren uyarıcılar. KATILIM: öğrencilerin öğrenme sürecinde yaptıkları DÖNÜT VE DÜZELTME : öğrencilerin neyi öğrenip neyi öğrenmediklerini bildirme öğrenme düzeyi ve çeşidi Öğrenme hızı Duyuşsal ürünler (kendine güven, ruh sağlığı, güdü) Bilişsel ürünler (kavrama,analiz,sentez, değerlendirme)

25 PROGRAMLI ÖĞRETİMTAM ÖĞRETİM  Davranışçı öğrenme kuramına bağlı olarak Skinner tarafından geliştirilmiştir.  Okul sınıf içinde ve dışında kullanılır.  Bireysel öğrenme vardır  Konular küçük parçalara ayrılır.  Öğrenme hızına göre adım adım ilerlenir. Bilgiden hemen sonra sorunun sorulup cevaba göre ileri gidilir yada geri dönülür.  Bilişsel öğrenme kuramına bağlı olarak Bloom tarafından geliştirilmiştir.  Okul ve sınıf öğrenmelerinde kullanılır.  Grup öğretimi tekniğidir.  Üniteler ve konular basitten karmaşığa hiyerarşik olarak sıralanır.  Konu yada ünite bütün öğrencilere öğretildikten sonra diğer konuya yada üniteye geçilir

26  Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak, bir görevi yerine getirmek, bir konuyu öğrenmek, bir konuya çözüm getirmek yada problemi çözmek için ortak bir amaç doğrultusunda birlikte çalışmalarıyla gerçekleşen bir öğrenme yaklaşımıdır.

27  Öğrenmeye güdülenmeyi ve dikkatin sürdürülmesini sağlar  Sınıfta öğrenciler arasında yarışmayı kaldırır  Başarı ve başarısızlık grubun tüm üyelerinindir  Etkili iletişim becerisi,başkalarının düşüncelerine saygı duyma,çok yönlü düşünme olumlu bağlılık hoşgörülü olma,demokratik yaşam kazandırır  Psiko-sosyal ve duyuşsal gelişime katkı sağlar  İşbirliği,sorumluluk,paylaşma değerlerini geliştirir  Düşük yetenekli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencileri öğrenme sürecine katar  Özsaygı ve özyeterlik duygularını geliştirir.

28  Öğrenciler arasında farklı yetenek,cinsiyet, başarı ve kişisel özellikleri bakımında heterojen gruplar oluşturulur.  Küme çalışması oturma düzeni sağlanır.  Öğretmen heterojen grupları oluşturma, gruplarda işbirliği,verimin arttırılması ve ürünün değerlendirilmesini planlar.  Değerlendirmede grup içi etkinliklerin değerlendirilmesi ve bireysel değerlendirme vardır.bireyin başarısı grubun başarısına dönüştürülür. Öğretmen ve grupça değerlendirme ölçütlere göre yapılır.

29  Çoklu zeka yaklaşımı öğretim uygulamalarında ve öğrenmede her zeka alanının belirli oranlarda kullanılması ilkesine dayanmaktadır.  Her öğrencinin güçlü olan zeka alanlarının geliştirilmesi değil farklı olan birden fazla zeka alanlarının güçlendirilerek öğretimde etkili hale getirilmesi üzerinde durulur.

30  İnsanlar bütün zeka alanlarına değişik miktarlarda sahiptirler.  Herkesin farklı kişiliği,karakteri ve zeka profili vardır.  Bireyler kendi zekalarını arttırma ve geliştirme yeteneklerine sahiptirler.  Zeka çok yönlüdür,ancak kendi içersinde bir bütündür.  Zeka başkalarına öğretilebilir  Zeka güçlendirilebilir.  Zeka alanları bir arada uyum içinde çalışır  Kişisel altyapı,kalıtım,kültür,inançlar ve tutumlar zekanın gelişiminde etkilidir.

31  Matematiksel-mantıksal zeka  Matematiksel problemleri rahat çözerler  Grafikleri rahat yorumlarlar  Teknolojiyi iyi kullanırlar  Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında araştırma yaparlar  Satranç ve dama oynamayı,bulmaca çözmeyi ve matematik dersini severler  Problemlere bilimsel çözümler üretme,deney tasarlama,neden-sonuç etkinlikleri,eleştirel düşünme, kavram haritası yapma, denklem dönüştürme başlıca öğretim faaliyetleridir.

32  Sözel - dilsel zeka  Şiir okuma ve yazma,hikaye anlatma konularında isteklidirler  Konuşmalarında ikna edicidirler  Okuduklarını kolay anlar,yorumlar ve hatırlarlar  Yaşlarına göre kelime hazineleri zengindir.  Dilbilgisini etkili kullanırlar  Öykü yaratma, sunu yapma, kitap okuma, hikaye ve dergi okuma, mektup yazma başlıca öğretim faaliyetleridir.

33  Bedensel – kinetiksel zeka  Söylenenlerden çok yapılanları hatırlarlar  Hareketli olmayı severler  Taklit etme yetenekleri güçlüdür  Gördükleri nesneyi dokunarak inceler ve analiz ederler  Hareket etme ihtiyacı duyarlar  Motor becerileri gerektiren etkinliklerde başarılıdırlar  Oyun ve dramalarda yer almayı severler  En az bir sportif faaliyette başarılıdırlar  Rol yapma,drama,hareketsel oyunlar,gezi- gözlem başlıca öğretim yöntemleridir.

34  görsel – uzamsal zeka  Yardım almaksızın yönlerini bulabilirler  Gözlemleyerek ve görerek öğrenirler  Şekilleri,detayları,renkleri ve yüzleri kolayca hatırlarlar  Hayal güçleri kuvvetlidir  İlginç üç boyutlu modeller ve yapılar oluşturabilirler  Şekil kullanma,harita,grafik,resimlerle hikaye oluşturma,heykel yapma,çizme başlıca öğretim faaliyetleridir.

35  Müziksel – ritimsel zeka  Müzik aletlerini çalabilirler  Şarkı sözlerini ve melodilerini hatırlayabilirler  Seslere duyarlıdırlar  İnsan sesi, doğa sesi ve müziğe tepki gösterirler  Şarkı söyleme, müzik aleti kullanma, ritim tutma başlıca öğretim faaliyetleridir

36  Sosyal – bireylerarası zeka  İletişim becerileri yüksektir  Ekip çalışmasında gönüllüdürler  Yakın ve samimi insan ilişkilerine girer  Başkalarının duygu ve isteklerini dikkate alır  Grup çalışmaları, tartışma teknikleri, proje çalışmaları, yarışmalar başlıca öğretim faaliyetleridir.

37  Öze dönük zeka – içe dönük zeka  Bağımsız kalmayı ve çalışmayı sever.  Yalnızlıktan hoşlanır  Bireysel hedefler oluşturur  Bireysel sorumluluklar alır  Amaçları belirgindir  Bireysel başarılar peşinde koşar  Zayıf ve güçlü yönleri hakkında gerçekçidir  Kendi kendine yetebilir. Özgüven yüksektir  Duygu ve düşüncelerini açık ve net ifade eder  Gazete makalesi yazma,kendi kendini değerlendirme,hislerini açıklama ve günlük tutma başlıca öğretim faaliyetleridir

38  Doğa zekası  Doğayı sever ve korurlar  Hayvan beslemeye ve bitki korumaya dönüktür  Çevre temizliğine karşı duyarlıdır  Okul dışı geziler, gözlem ve müzelere gitme başlıca öğretim faaliyetleridir.

39  Bireylerin öğrendikleri bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını ortaya koyan ve bilgiyi temelden kurmaya dayanan yaklaşım.  Yapılandırmacılık bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasını ifade eder. Her öğrenci öğrenirken, anlamı, bireysel ve sosyal olarak yapılandırır. Öğrenme; bu anlamlandırma ya da anlam yapılandırma sürecidir

40  Bilginin doğasını ve kaynağını inceleyen kuramdır.  Tümdengelim yaklaşımı benimsenmiştir  Temel kavramlara ağırlık verilir  Öğrenme sürecini öğrenen açısından ele alır.  Öğrenenin bilgiyi nasıl inşa ettiğiyle ilgilenir  Bilginin doğruluğu kişiye,kültüre,duruma göre değişebileceği için bilginin doğruluğundan çok üretilmesi ve kullanışlılığı önemlidir.  Bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasını ifade eder.  Öğrenci bilgiyi aktif olarak özümler ve davranışa dönüştürür.

41  Anlamlı öğrenme, keşfederek öğrenme, bağlamsal öğrenme, düşünmeyi öğrenme, araştırma-keşfetme ve problem çözme gibi öğrenme yaklaşımları kullanılır.  Bilgi ve beceri kazandırmaktan çok bireylerin düşünmesi,anlaması, kendi öğrenmelerinden sorumlu olması,kendi davranışlarını kontrol etmesi ve deneyimler yaşamasını vurgular.

42 Jacquelin Brooks ve Martin Brooks’a göre;  Öğrenilmesi gerekenleri öğrenme sorunları haline getirme,  Öğrenmeyi ana fikirler veya kavramlar etrafında yapılaştırma,  Öğrenci bakış açılarının ve görüşlerinin araştırılması ve onlara değer verilmesi,  Öğrencilerin tahminlerini ifade edebilecekleri fırsatları içeren programı yapılaştırmak  Öğretme içeriğin de öğrenci öğrenmesini değerlendirme

43 Fosnot’a gore;  öğrenme yapılandırmanın sonucu değildir, öğrenme yapılandırmadır.  denksizlikler öğrenmeyi kolaylaştırır. Çelişmeler; özellikle; aydınlatma, araştırma ve tartışma gerektirir.  öğrenmeye götüren şey ‘anlaşılmazı’ tekrar tekrar düşünmektir.  toplulukla dialog kurmak; daha fazla düşünmeye yol açar.  Öğrenmek; yapıları oluşturmaya doğru girisimde bulunmaktir.

44 Glathorn’a göre;  Öğrenme, pasif bir alma süreci değil, aktif bir anlam oluşturma sürecidir.  Öğrenme, kavramsal bir değişmeyi içerir. Öğrenme, bireylerin daha önceden sahip oldukları kavramları yeniden yapılandırmasıdır.  Öğrenme bireyseldir.  Öğrenme durumsaldır ve çevresel şartlara göre şekillenir.  Öğrenme sosyaldir.

45  Öğrenme duygusaldır; bireyin kişisel beklentileri, kendi hakkındaki fikirleri ve öğrenmeye karşı olan motivasyonundan etkilenir.  Öğrenme işinin niteliği; yani öğrencilerin gelişimsel düzeyine ve ihtiyaçlarına uygunluğu öğrenme sürecinde önemlidir.  Öğrenme gelişimseldir ve bireylerin sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerinden doğrudan etkilenir.  Öğrenme, öğrenci merkezlidir.  Öğrenme belli bir yer veya zamanda başlayıp belli bir yer veya zamanda durmaz, sürekli olarak devam eder.

46  Öğrencileri,konuya ilgi uyandıracak problemlere yöneltme  Eski bilginin harekete geçirilmesi ve yeni bilgiyle ilişkilendirilerek öğrenmeyi sağlama  Öğretim programı tümdengelim yoluyla ve temel kavramlara ağırlık verilerek işlenir.  Öğretim programı öğrenci sorunlarına göre yönlendirilir.  Öğretme-öğrenme etkinlikleri gerçek öğrenme ortamlarına yöneliktir.  Bireysel görüşler ortaya çıkartılır ve görüşlere değer verilir  Bilginin anlaşılması ve uygulanması gerekir  Öğretim programı öğrenci katılımıyla yönlendirilir.  Değerlendirme öğretim sürecine dönük yapılır.

47  Önceki bilgiler harekete geçirilmesi  Yeni bilgi kazandırılması  Bilginin anlaşılması  Bilgiyi uygulama  Bilginin farkında olma

48  Araştırma ya da proje hazırlamak  Benzetim ya da rol çalışmaları yapmak  Çoklu öğrenme ortamları tasarlamak  Durum çalışmaları yapmak  Sözlü durum çalışmaları yapmak  Sorgulamaya dayalı konuşma/tartışma ortamları oluşturmak

49  Öğrenci katılımını ve kabulünü teşvik etme.  Etkileşimli fiziksel materyaller ile birlikte ham ve birincil kaynakları kullanma.  Sınıf içinde sınıflandır, çözümle, tahmin et, oluştur gibi eylem ifadeleri kullanma.  Kavramlara ilişkin kendi anlamlarını öğrencilerle paylaşmadan önce öğrencilerin kavramdan ne anladıklarını ve ön bilgilerini araştırma.  Öğrencilerin eğitim programlarıyla bağlantılı öğrenmelerini sağlama.

50  Öğrencileri günlük sınıf çalışmaları bağlamında değerlendirme.  Öğrencilerin ne bildiklerini tartışarak birbirlerinin fikirlerini karşılaştırmalarına fırsat verme  Öğrencileri grup etkinliklerinde yer almaya ve işbirliği içinde çalışmaya teşvik etme.  Soru sorduktan sonra öğrenenlere düşünmeleri için zaman verme.  Öğrencileri, tartışma ve karşılaştırma yapmaya teşvik etme.

51  Öğrenciye bilgisini yeniden yapılandırılması için zengin ortamlar sunulmalıdır  Öğrenci merkeze alınmalı, problem çözmesine olanak ve fırsat verilmelidir; çünkü öğrenecek olan kendisidir  Öğretmen rehber olmalı, öğrenciye yol önermemeli, öğrencinin çözüm yollarını kendisinin bulmasını sağlayacak ortamlar sunmalıdır.

52  Öğrencilerin soru sormalarını, duygu ve düşüncelerini söylemelerini, yanlışlarını düzeltmelerini, eksiklerini tamamlamalarını, birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını, işbirliğine girerek çalışmalarını, yeni kuramlar, şemalar ve kavramlar oluşturmalarını, bunları ve ön öğrenmelerini geliştirip değiştirmelerini, karmaşık düşünmelerini sağlayacak çok boyutlu zengin ortamlar sunmalıdır  Öğrenci çok boyutlu değerlendirilmelidir


"Öğretim stratejileri Öğretmenler dersin amacını gerçekleştirmeye yardım edecek en uygun stratejiyi seçmelidirler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları