Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstişare ve tanıtım toplantısına hoş geldiniz…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstişare ve tanıtım toplantısına hoş geldiniz…"— Sunum transkripti:

1 İstişare ve tanıtım toplantısına hoş geldiniz…
EĞİTİMDE KALİTEYİ İYİLEŞTİRME PROJESİ (EKİP42) İstişare ve tanıtım toplantısına hoş geldiniz…

2 “O ‘Oku’ buyurdu, okuyoruz.”

3 «okumak»

4 « Okuma, bilgi kaynağı olmanın yanı sıra insanın kişiliğine şekil veren, hayal dünyasını geliştiren, farklı deneyimleri öğrenmesine katkı sağlayan bir beceridir. »

5 « Günümüzde bilgiye ulaşmak için sayısız yol varsa da bunların birçoğu temel bilgi edinme yolu olan okumaya dayanmaktadır. »

6 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
PİSA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı Üyesi de olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yapılan uluslararası ölçme ve değerlendirme çalışmalarında en güvenilir ve en kapsamlı araştırmalardan biri

7 PISA ile ülkelerin eğitim sisteminin mevcut durumu tespit edilmekte ve diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırmalar yapılmaktadır. İlk defa 2000 yılında uygulanan ve üç yılda bir yapılan PISA araştırmasında matematik, fen ve okuma becerileri ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.

8 PISA 2012 uygulamasına, 65 ülkeden 15 yaş grubunda yaklaşık 28 milyon öğrenciyi temsilen 510 bin civarında öğrenci katılmıştır. Türkiye evren öğrencidir. Seçkisiz yöntemle belirlenen 57 il ve okul türlerine göre tabakalandırılarak 170 okuldan toplam 4848 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin yaklaşık %49’u kız öğrencilerden, %51’i erkek öğrencilerden oluşmaktadır.

9 PISA 2012’ye katılan ülkelerin okuma becerileri performansları 384 ile 570 puan arasında değişmektedir. OECD üyesi ülkelerin ortalaması 496 puandır. Ülkelerin genel ortalaması 495’tir.

10 65 katılımcı içinde okuma becerileri bakımından en yüksek performans gösteren beş ülke Hong Kong-Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur gibi uzak doğu topluluklarındandır. En düşük puana sahip beş ülke sırasıyla Peru, Katar, Kazakistan, Arnavutluk ve Arjantin’dir. Bu ülkelerin puanları 384 ile 396 arasında değişmektedir.

11 PISA 2012 okuma becerileri alanında Türkiye’nin ülke puanı 475’tir
PISA 2012 okuma becerileri alanında Türkiye’nin ülke puanı 475’tir. Türkiye okuma becerileri performansı bakımından, ülke puanları sıralamasında 34., OECD üye ülkesi arasında 31. sırada, 65 toplam katılımcı arasında 41. sıradadır. Türkiye’nin okuma becerisi puanı OECD üyesi ülkeler ortalamasının altındadır.

12

13 Okuma becerisinde ülke olarak neden gerilerdeyiz?

14 Dinimizin ilk emri «Oku» değil mi?

15

16 Bu araştırmanın genel evrenini, Konya ilindeki devlet ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldığından örneklem seçimine gidilmemiştir. İlköğretim Öğrencilerinin Kitap Okuma Eğilim Alışkanlık ve Profillerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmanın verileri, Konya'daki tüm ilköğretim okullarından online anket ile elde edilmiştir.

17 Öğrencilerin %49’u erkek, %51’i kızdır.
Yine aynı şekilde öğrencilerin 19636'sı (%97) devlet okulunda, 536'sı ise (%3) özel okullarda öğrenim görmektedir.

18 Ders kitapları dışında düzenli olarak kitap okuyan öğrencilerin oranı %25.84’tür.
Haftada bir gün düzenli olarak kitap okuduklarını söyleyenler ise %16.80’dir.

19 Öğrencilerin 1 yılda ders kitapları dışında okudukları kitap sayısı

20

21 Okuma alışkanlığı kazanmak için neler yapabiliriz?

22

23 2015-2019 Stratejik Planımızın II. Temasının I. Hedefi
Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeyini artırmaya da bir katkı sağlamak.

24 Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi
(EKİP42) Eğitimde kaliteyi ve öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak için her alanda okuma ile ilgili çalışma ve etkinlikleri kapsayan bir projedir.

25 Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi (EKİP42)
Öğretmenlerimiz ve velilerimiz de bu projede yer alarak hem öğrencilerini takip edebilecek hem de çoğulcu bir katılımla kitap okumayı alışkanlık haline dönüştürmek için katkıda bulunacaklardır.

26 Anne-babalarının, öğretmenlerinin kitap okuduğunu gören öğrenciler için kitap okumak, özendirici ve teşvik edilen bir alışkanlık olacaktır. Okuma sevgisi toplumun her kesimine yayıldıkça toplumumuz daha sağlıklı, daha kültürlü, daha hoşgörülü kişilerden oluşacaktır. Böylece toplumun yaşam ve eğitim kalitesi de büyük oranda artacaktır.

27 Projenin Amacı: Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi; ilimizde bütün okullarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretmen ve velileri ile birlikte kitap okuma faaliyetlerine katılarak bunu bir alışkanlığa dönüştürebilmek maksadıyla hazırlanmıştır.

28 Alt Amaçlarımız Öğrencilerin kitap okumama nedenlerini ortaya çıkararak okuma ile ilgili problemlere çözüm odaklı yaklaşım sağlamak, Okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayan, okumayı bir yaşam kültürü haline getiren gelecek kuşakların yetişmesine katkı sağlamak, Okul ve çevresinde, öğrencileri okumaya teşvik edici çalışmalar yapmak,

29 Alt Amaçlarımız “Kitapseverler Kulübü”nü okullara kazandırmak,
Proje kapsamında okuma alışkanlığının öğrenciler tarafından içselleştirilmesini sağlamak, Öğrencilerimizin kelime haznelerinin zenginleşmesine katkı sağlamak, “Kitapseverler Kulübü”nü okullara kazandırmak, Öğretmenlerimizin okuma alışkanlıkları ile çevrelerine iyi bir model olmalarını sağlamak,

30 Alt Amaçlarımız Velilerimiz ile işbirliği içerisinde, öğrencilerimizdeki okuma alışkanlığının kalıcı hâle gelmesini sağlarken, ailelerimizin de kitap okumaya teşvik edilmesiyle okuyan bir toplum oluşturmaya yardımcı olmak, Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, Öğrencilerimizin Türkçeyi etkin kullanmalarını sağlamak,

31 Alt Amaçlarımız Okul ve kurumlarda, farklı alanlardaki başarıların farkındalığını artırmak, Olumlu örnekleri ödüllendirmek ve bu ödüllendirmelerle diğer okul ve kurumları okumaya özendirmek, Öğrenci-yazar buluşması sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, İlimiz bünyesinde kütüphane sayısını artırmak, Okullar ile kurumlar arası işbirliği sağlamak.

32 Hedef Kitle: İlimiz genelindeki bütün okullar
İlimiz genelindeki bütün okullar Konya il genelindeki bütün okul yöneticileri, öğretmenleri ve velileri Web tabanlı olarak ilimiz ortaokul öğrencileri (5, 6 ve 7. sınıflar)

33 Projenin İşleyişi: İl Millî Eğitim Müdürlüğünde “EKİP42 İl Yürütme Kurulu” nun oluşturulması. (Bu kurul; İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, Araştırma-Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibinden [ASKE] oluşur.)

34 Projenin İşleyişi: İlçelerde kaymakamlık onayıyla “EKİP42 İlçe Yürütme Kurulu”nun oluşturulması. (Bu kurul; ilçelerde temel eğitimden sorumlu bir şube müdürü, bir koordinatör okul müdürü ve bir koordinatör öğretmenden oluşur.)

35 Projenin İşleyişi: Okullarda “EKİP42 Okul Yürütme Kurulu« nun oluşturulması. (Bu kurul; okul müdürü başkanlığında, bir müdür yardımcısı, varsa bir okul rehber öğretmeni, okul-aile birliği başkanı, liselerde bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, ortaokullarda bir Türkçe öğretmeni ve ilkokullarda bir sınıf öğretmeninden oluşur.)

36 Projenin İşleyişi: Okullarda “Kitapseverler Kulübü” kurulması, kulüpte yer alacak gönüllü danışman öğretmenlerin ve öğrencilerin belirlenmesi. (Ortaokullarda gönüllü öğretmenler, fonetik sanatlar alanının edebiyat dalında bu konuyla ilgili egzersiz yapabilir. Söz konusu egzersiz ile ilgili örnek planı ve kitapseverler kulübü çerçeve planını sitesinde bulabilirsiniz.)

37

38 Projenin İşleyişi: Sisteme kaydı yapılacak olan (5, 6 ve 7. sınıflar) öğrencilere, internet sitesinde yayınlanacak “Öğrencilerin Okuma Durumlarını Tespit Anketi”nin uygulanması

39 Projenin İşleyişi: Ortaokullarda, Türkçe öğretmenlerinin 5, 6 ve 7. sınıflarda dersine girdiği öğrencilere internet sitesindeki modülü kullanarak kitap ataması ve takibini yapması; öğrenciler tarafından kitap okunduktan sonra da öğretmenlerin aynı modüldeki kitap görevlerini onaylamaları.

40

41 Projenin İşleyişi:    Okul yöneticileri tarafından okullarda yapılacak törenlerde, öğretmenler kurulunda ve veli toplantılarında projeyi tanıtma çalışmalarının yapılması.

42

43

44 Projenin İşleyişi: “Her gün ailemle kitap okuyorum.” isimli kitap okuma saati uygulaması kapsamında okul müdürlükleri tarafından her hafta Pazartesi günü 19.45’te velilere düzenli olarak hatırlatma SMS’i gönderilmesi. (SMS metnini yöneticilerimiz sitesinde bulabilirler.)

45

46 Projenin İşleyişi: Kitap okuma saatinde vali, büyükşehir belediye başkanı, vali yardımcıları, il millî eğitim müdürü, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri, yazarlar, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılacağı ev ziyaretlerinin yapılması.

47 Projenin İşleyişi:  Öğretmenlerin öğrencilerine verecekleri “ders etkinliklerine katılım” veya “performans görevi” notlarında, öğrencilerin kitap okumada gösterdikleri performansları da dikkate alması.

48 Projenin İşleyişi:  “Her Okula Bir Yazar” etkinliği için proje kapsamındaki okulların en az bir yazar ile kitap söyleşisi, imza günü gibi bir etkinlik düzenlenmesi.

49

50

51

52

53 Projenin İşleyişi: Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yapılarak gönüllü okullarda öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik “Hızlı Okuma Teknikleri” kurslarının açılması.

54 Projenin İşleyişi: İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Kardeş Kütüphane Etkinliği”nin afişlerle duyurulması.

55

56

57

58 Projenin İşleyişi: İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Sevdiğin Kitabı Anlat” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi. Okullar tarafından, “Okumanın Önemi” adlı slogan yarışmasının yapılması. Dereceye giren sloganın Konyaspor’un bir maçında sahada sergilenmesi.

59 Projenin İşleyişi: İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyada (instagram vb.) “Okumak” konulu fotoğraf yarışmasının yapılması ve yarışmanın afişlerle duyurulması. Sene sonunda her ilçeden en çok kitap okuyan öğrencinin bulunduğu okula İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından bir Teşekkür Belgesi ile birlikte “O, ‘Oku!’ buyurdu, okuyorum.” sloganının yer aldığı bir bayrak hediye edilmesi.

60 Projenin İşleyişi: Proje etkinliklerinin internet sitesinde yer alan «sizden gelenler» bölümüne gönderilmesi ya da okullar tarafından doğrudan “facebook”, “instagram” gibi sosyal medya sayfalarına yüklenmesi Okulların proje ile ilgili çalışmalarını internet sitelerinde, dergilerinde ve panolarında yayımlaması

61 Projenin İşleyişi: Yapılan etkinliklerin okullar tarafından raporlanarak ilçelere gönderilmesi ilçeler tarafından değerlendirilen raporlar üç ayrı okul düzeyinde (ilkokul-ortaokul-lise) hazırlanarak ASKE birimine gönderilmesi Proje raporları ve istatistikleri birimimizce arşivlenecek ve sonuç raporları okul müdürlüklerimiz ile paylaşılacaktır.

62 İrtibat: Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi/ASKE Personeli
E-posta: Telefon: ( )

63


"İstişare ve tanıtım toplantısına hoş geldiniz…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları