Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kasım- 2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kasım- 2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 Kasım- 2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

2  Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı  Birlik Fatura İnceleme Komisyonları Nejdet OKTAN Finansal Analiz Daire Başkanlığı tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.trwww.tkhk.gov.tr

3 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ KAMU SAĞLIK TESİSLERİNDEN HİZMET ALIMI

4 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Düzenleme ihtiyacının ortaya çıkışı Özel Sağlık Kuruluşlarının, sağlık hizmeti alımına yönelik taleplerinin yazılı olarak Kurum Başkanlığımıza intikali. Mevzuat yönünden, özel sağlık kuruluşlarına hizmet satılabileceğine dair pozitif bir norm bulunmaması, Vergi (Kurumlar Vergisi ve KDV) mükellefiyeti açısından belirsizlik, Kurum Başkanlığımızın 28 Kasım 2013 tarihli ve 5454.4595 sayılı yazısı. «… yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu tür taleplere ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmemesi»

5 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Düzenleme yapılmasının katkıları Özel sağlık kuruluşunun yapılanma sağlayamadığı alanlarda (örn. MR, CT) hizmet sunumu sağlanabilecek. Gereksiz sağlık harcaması ortaya çıkmayacak. Global bütçe dışında döner sermaye geliri elde etme imkânı Sağlık tesislerimizde atıl durumda olan tıbbi cihaz, insan kaynağı vb. kapasitenin değerlendirilmesi.

6 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Yürürlük “Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge” Bakanlık Makamının 21 Ocak 2015 tarihli ve 1046 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

7 I. Bölüm (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar II. Bölüm (Genel Usul ve Esaslar) Kamu Sağlık Tesislerinden Talep Edilebilecek Hizmetler Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonlarının Teşkili Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Sunum Süreci Özel Sağlık Kuruluşu Tarafından Sunulacak Belgeler Hizmet Alımında Dikkat Edilecek Hususlar III. Bölüm (Sözleşme Düzenlenmesi ve Mali Hususlar) Sözleşme Düzenlenmesi Fiyatlandırma Faturalandırma ve Ödemeler Uyuşmazlıkların Halli Yürürlük Yürütme

8 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Alabileceği Hizmetler (Ek-1) A.Onkoloji, kemoterapi ve radyasyon onkolojisi tetkik ve tahlilleri, B.Hematoloji tetkikleri ve işlemleri, C.Tıbbi laboratuvar ve radyolojik görüntüleme ile genetik tanı hizmetleri, D.Hiperbarik tıp uygulamaları, E.Total Parenteral Nütrisyon (TPN) hazırlama hizmetleri, F.Cildiye PUVA tedavisi, G.Ağız ve diş sağlığı görüntüleme hizmetleri ve diş protez laboratuvar hizmetleri.

9 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Komisyonlar (1): Birlik Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu Yönerge kapsamındaki hizmetlere yönelik olarak özel sağlık kuruluşlarından gelen talepleri değerlendirmek üzere, Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulan Komisyon.

10 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Birlik Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu Genel Sekreter (komisyon başkanı), Tıbbi Hizmetler Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı, İdari Hizmetler Başkanı, İlgili sağlık tesisinin Hastane Yöneticisi olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşur.

11 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Birlik Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu Komisyon, Genel Sekreterin daveti üzerine müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde toplanır. Değerlendirme Komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyon kararları bir tutanakla tespit edilir ve Genel Sekreterlik bünyesinde tutulur.

12 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Kurum Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu Yönerge ekinde (Ek-1) yer almayan ancak yönerge kapsamındaki hizmetlere dâhil edilmesi amacıyla Birliklerden gelen talepleri değerlendirmek üzere Kurum bünyesinde oluşturulan Komisyon Komisyonlar (2):

13 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Kurum Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı (Komisyon Başkanı), Aynı Kurum Başkan Yardımcılığı’ndan 2 (iki) Daire Başkanı, Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı’ndan 2 (iki) Daire Başkanı, İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı’ndan 1 (bir) Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, olmak üzere teşkil edilir. Komisyonun sekretarya işlemlerini Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı yürütür.

14 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Komisyonlar (3): Komisyon üyelerinin görevli, izinli vb. sebeplerle komisyona katılamaması halinde vekâlet eden kişi üye olarak katılır. Gerektiğinde alanında uzman personel komisyonlara davet edilir, uzman personel teknik görüşünü sunar ancak oy kullanamaz.

15 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Özel Sağlık Kuruluşu Tarafından Sunulacak Belgeler Özel sağlık kuruluşu tarafından başvuru esnasında sunulacak belgeler: a)Özel Sağlık Kuruluşu Ticaret Sicil Gazetesi, b)Ruhsatname ve Faaliyet İzin Belgesi, c)İmza Sirküleri (Yetki Belgesi). Özel sağlık kuruluşu tarafından sözleşme esnasında sunulacak belgeler: Banka Kesin Teminat Mektubu

16 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Banka Kesin Teminat Mektubu Özel sağlık kuruluşunun alacağı tahmini işlem/hizmet sayısı ile işlem/hizmet bedelinin çarpımı sonucu tahmini toplam bedel belirlenir, tahmini toplam bedelin % 6 (altı)’sı oranında tutar Banka Kesin Teminat Mektubu tutarı olarak tespit edilir.

17 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Hizmet Alımında Dikkat Edilecek Hususlar Özel sağlık kuruluşu tarafından, hastaya ve/veya yakınlarına tetkiklerin kamu sağlık tesisinde yapılacağına dair bilgi verilir. Görüntüleme vb. hizmet alımlarında tüm hastaların transferi özel sağlık kuruluşu tarafından yapılacaktır. Total Parenteral Nutrisyon (TPN) hizmet alımında, transfer özel sağlık kuruluşu tarafından yapılacaktır.

18 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Hizmet Alımında Dikkat Edilecek Hususlar Tıbbi laboratuvar test hizmet alımlarında aşağıdakilere uyulması zorunludur: a) Hastadan numuneler özel sağlık kuruluşu tarafından alınmalıdır. b) Numunelerin transferi, özel sağlık kuruluşu tarafından sağlanır. Numunenin transferinin sağlanması ve sonucunun alınması hasta/hasta yakınlarından istenilemez. c) Tetkiki çalışan kamu sağlık tesisinin adı ve adresi tetkik sonuç raporunda yer alacaktır.

19 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Sözleşme Düzenlenmesi Sözleşme, özel sağlık kuruluşu yetkilisi ve kamu sağlık tesisi hastane yöneticisi tarafından imzalanır, Genel Sekreter tarafından onaylanır. Sözleşmede; asgari olarak yönerge ekinde yer alan (Ek-2) tip sözleşme hükümleri yer almalıdır. Sözleşme kapsamında özel sağlık kuruluşlarından gelen hastalara, kamu sağlık tesislerinde ayrıcalık veya öncelik sırası tanınmaz.

20 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Sözleşme Düzenlenmesi Bildirimde bulunulmasına rağmen, özel sağlık kuruluşunun sözleşmeyi imzalamaması halinde, bir yıl süreyle Birlik kamu sağlık tesislerinden Yönerge kapsamında hizmet alamaz. Sözleşme imzalamayan özel sağlık kuruluşlarının listesi birliklerde güncel olarak bulundurulur ve süre takibi yapılır. Sözleşme imzalanmasına rağmen özel sağlık kuruluşunca taahhüt edilen sayıda ya da hiç talepte bulunulmaması halinde, katlanılan giderlerin karşılanmasına yönelik olarak Banka Kesin Teminat Mektubu işleme alınarak sağlık tesisine gelir kaydedilir.

21 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Fiyatlandırma “Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi”ne göre fiyatlandırılır. Afiliye sağlık tesisleri, sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedirler.

22 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Faturalandırma ve Ödemeler Sunulan hizmetlerin bedeli, hizmeti alan özel sağlık kuruluşu tarafından fatura tarihinden itibaren, en geç 30 (otuz) gün içerisinde ödenir. Sözleşmede, faturanın düzenlenmesi ile ilgili özel koşullar ve ödeme süresi belirtilir.

23 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Muhasebe Kaydı Tahakkuk kaydı: ------------------------------------------- / -------------------------------------------------------- 120.16- Özel Sağlık Kuruluşlarına Verilen Sağlık Hizmetlerinden Alacaklar Hes...B 600.01- Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının İlgili Alt Hes………………...…….…...……....A ------------------------------------------- / -------------------------------------------------------- Tahsilat kaydı: ------------------------------------------- / -------------------------------------------------------- 102- Bankalar Hesabının İlgili Alt Hesabı………………………….…….B 120.16- Özel Sağlık Kuruluşlarına Verilen Sağlık Hiz. Alacaklar Hes……….…..A ------------------------------------------- / --------------------------------------------------------

24 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Alabileceği Hizmetler (Ek-1) dışında kalan hizmetler

25 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Ancak! Konsültan Hekim Hizmet Alımı Talepleri Ek-1’de yer almamakla birlikte, Kurum Başkanlığımızın 26.06.2015 tarihli ve 797 sayılı yazısı ile: Özel sağlık kuruluşlarının konsültan hekim hizmet alımı taleplerinin, ‘Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge’ kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu konuda Kurumumuzdan izin talebinde bulunulmaması hususu Genel Sekreterliklerimize duyurulmuştur. Öncelikle Sevk Diğer özel sağlık kuruluşlarından talep İstisna Kamu sağlık tesisinden konsültan hekim hizmeti KSHT S520012

26 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Sağlık Tesisinin Hizmet Alımı Yoluyla Sunduğu Hizmetler Ek-1’de yer alsa dahi, Kamu sağlık tesisinin hizmet satın alma yoluyla sunmuş olduğu hizmetler bu yönerge kapsamı dışında olup sözleşmeye konu edilemez.

27 Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge Algoritmalar Ek-1’de yer alan hizmetler (algoritma)algoritma Ek-1’de yer almayan hizmetler (algoritma)algoritma Muhasebe kaydı (algoritma)algoritma

28 FATURA İNCELEME KOMİSYONLARI

29 Birlik Fatura İnceleme Komisyonları 19/03/2015 tarihli ve 306 sayılı Makam Onayı SGK dışındaki diğer ödeme kuruluşları tarafından tedavi bedelleri ödenecek kişilere yönelik düzenlenen faturaların, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine Sağlık Uygulama Tebliği usul ve esaslarına Protokol hükümlerine uygun düzenlenip düzenlenmediğine dair bir değerlendirmenin yapılabilmesi için Genel Sekreterlikler bünyesinde Fatura İnceleme Komisyonları oluşturulmuştur. Birlik Fatura İnceleme Komisyonları

30 Özel sigortalar, banka emekli ve yardım sandığı vakıfları, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bakanlıklar vb. kuruluşlara düzenlenen, 01.07.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren götürü bedel sağlık hizmeti alım sözleşmesi kapsamında, geçici koruma altına alınan Suriyelilere sunulan hizmetler için fiziki olarak fatura düzenlenmemektedir. Ancak sağlık tesislerimizce mevzuat çerçevesinde üniversite veya özel hastanelere sevk sonucu düzenlenen faturalar Birlik Fatura İnceleme Komisyonlarınca incelenir. Birlik Fatura İnceleme Komisyonları

31


"Kasım- 2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları