Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SULUOVA TİCARET ODASI Organ Üyeleri Oryantasyon Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SULUOVA TİCARET ODASI Organ Üyeleri Oryantasyon Programı"— Sunum transkripti:

1 SULUOVA TİCARET ODASI Organ Üyeleri Oryantasyon Programı
ODA TOPLANTI SALONU Ağustos 2015

2 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Sunum Planı Oda Tanımı ve Görevleri Oda Organları ve Görevleri Oda Organlarının Çalışma Usulü Komisyonlar ve Çalışma Usulleri Genel Sekreter Görev ve Yetkileri Oda Gelirleri ve Bütçe Kalite Yönetim Sistemi Oda Akreditasyon Sistemi Mükemmellik Modeli Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

3 Oda Nedir? Üyelerinin Müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
Mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, Mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak Kanunla verilmiş görevleri yerine getirmek, İçin kurulmuş KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞUDUR. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

4 Odalara ve Ticaret Sicili’ne Kayıt Zorunluluğu
Tacir, Sanayici, Deniz Taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler Ticaret Siciline kayıtlı ŞUBE FABRİKA BULUNDUKLARI YERDEKİ TİCARET SİCİLİ’NE VE ODAYA KAYDOLMAK ZORUNDADIR. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

5 Odaların Görevleri Nelerdir?
Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, Ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak, Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, İlgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek Üyelerin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

6 Odaların Görevleri Nelerdir?
Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; Üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

7 Odaların Görevleri Nelerdir?
Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. Sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

8 Oda Organları Nelerdir?
Yönetim Kurulu Üye Sayısı:5 Kişi Disiplin Kurulu Üye Sayısı:4 II. TUR SEÇİM Oda Meclisi Üye Sayısı:14 I.TUR SEÇİM Meslek Komiteleri 7 Adet Üye Sayısı:35

9 Meslek Komitelerinin Görevleri Nedir?
Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek. Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

10 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Oda Meclisi Nedir? Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

11 Oda Meclisin Görevleri Nedir?
Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini, kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. Uyulması zorunlu mesleki kararlar almak. Çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf,adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. Mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

12 Oda Meclisin Görevleri Nedir?
Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. Üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

13 Oda Meclisin Görevleri Nedir?
Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. Yurt içi ve yurt dışı sınai, ticari ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. Tahsili imkansızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen,ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel,deprem ve benzeri tabii afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılması Oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tamsayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

14 Oda Yönetim Kurulunun Görevleri Nedir?
Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. Disiplin Kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylamak üzere meclise sunmak. Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

15 Oda Yönetim Kurulunun Görevleri Nedir?
Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilan etmek. Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. Hakem veya hakem heyeti seçmek. Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

16 Disiplin Kurulunun Görevleri Nedir?
Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek. Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

17 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Ehliyet Odalar MECLİS kararıyla Taşınmaz mal almak, Satmak, İnşa, İfraz, Tevhit ve rehin etmek Kamulaştırma yapmak, Ödünç para almak, Okul ve derslik yapmak Kanun çerçevesinde şirket ve vakıf kurmak Kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek Odalar YÖNETİM KURULU kararıyla Taşınır mal almak, Satmaya, Bağış ve yardımda bulunmak Sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek Burs vermek Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

18 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Temsil ve İmza Yetkisi Odanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. Odayı, yönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar. Odayı protokolde meclis başkanı temsil eder. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

19 Organ Toplantılarının Usulü
Meslek komitesi, meclis ayda bir kez, yönetim kurulu haftada bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde, başkanın, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Beş kişilik meslek komitesinde en az iki, yedi kişilik meslek komitesinde en az üç üyenin meslek komitesi başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine meslek komitesi, üç gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Meclis, üye tam sayısının en az dörtte birinin veya yönetim kurulunun meclis başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine yedi gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. En az beş üyenin yönetim kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine yönetim kurulu üç gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Disiplin kurulu, gerektiğinde başkanının veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Ayrıca, en az üç üyenin disiplin kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine disiplin kurulu, üç gün içinde toplantıya çağrılır. Meslek komitelerinin başkanları, başkan yardımcıları veya uygun görülen üyeleri, komite kararına binaen oy kullanmamak üzere kendi mesleklerini ilgilendiren konularda meclis toplantılarına katılabilir. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

20 Toplantı Gündemi ve Yeri
Organ toplantılarının gündemi, genel sekreter veya görevlendireceği personel tarafından yapılacak hazırlık üzerine, ilgili organ başkanı, yokluğunda toplantıya başkanlık edecek üye tarafından belirlenir. Ayrıca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanıncaya kadar: Beş kişilik meslek komitesinde en az iki, yedi kişilik meslek komitesinde en az üç, Meclis üyelerinin en az dörtte birinin meclis başkanlığına Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin yönetim kurulu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine toplantıların gündemine yeni maddeler eklenir. Organ toplantılarının hizmet binasında yapılması esastır. Zorunlu hallerde hizmet binası dışında da toplanılabilir. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

21 Toplantı Karar ve Yeter Sayısı
Meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üye tam sayılarının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, disiplin kurulunda üye tamsayısının çoğunluğuyla, diğer organlarda toplantıya katılanların oy çokluğuyla verilir. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. Organ üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin toplantılar hariç, meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren işlere ilişkin gündem maddesi görüşülürken toplantılara katılamaz ve oy kullanamaz. Aksi halde, bu gündem maddesine ilişkin alınan karar ve bu karar uyarınca yapılan işlemler hükümsüz kalır. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

22 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Hazirun Cetveli Hazirun cetveli, ilgili organ başkanının gözetiminde genel sekreter tarafından tutulur ve muhafaza edilir.   Organ üyeleri, toplantı başlamadan önce hazirun cetvelini imza ederler. Organ Başkanı toplantıya kaç kişinin katıldığı, kaç kişinin katılmadığı ve toplantı yeter sayının mevcut olup olmadığı hakkında ilgili organa bilgi verir, toplantı yeter sayısı sağlandığında başkan oturumu açar.   Toplantı gündem maddelerinin müzakeresine geçildikten sonra toplantıya yeni katılan üyeler, söz konusu toplantıya katılmamış kabul edilir.   Hazirun cetvelini imzalayıp toplantı sırasında oturumu terk eden üyeler, alınan tüm kararlara katılmış sayılır. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

23 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Toplantıya Katılmama Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan meslek komitesi, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile şube meclisi ve şube yönetim kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Altı aylık süre, organ seçimlerinin kesinleştiği tarihten sonraki herhangi bir altı aylık zaman dilimi göz önünde bulundurularak hesaplanır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle olağan organ toplantılarının üst üste üç kez gerçekleşememesi halinde, bu üç toplantıya gelmeyenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Oda tarafından bir yere görevlendirilmeleri nedeniyle organ toplantılarına katılamayan üyeler, katılamadıkları bu toplantılara katılmış sayılır. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

24 Organ Üyeliğinden Düşme Nasıl Olur?
Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenler Aidat borçlarını ödememeleri sebebiyle üyelikleri askıya alınan organ üyeleri Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin sona ermesi Oda organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilenler Milletvekili veya belediye başkanları oda organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde Adli sicil belgesini tebellüğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde oda genel sekreterliğine süresi içinde teslim edilmemesi Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

25 Organ Üyeliğinden Düşme Nasıl Olur?
Meslek komitesi veya meclis üyeliğine seçilenler aynı faaliyet alanı içinde bulunan başka bir oda veya borsanın meslek komitesi veya meclisinde görev alamaz. Seçildikleri takdirde hangi oda ve borsa meslek komitesi ve meclisinde görev alacaklarını seçimlerin kesinleşmesinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili oda ve borsa yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Bu süre içinde bildirim yapmamaları halinde Meslek komiteleri ve meclis üyeliğine seçilenler Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa tabi olarak kurulan odalarda görev alamazlar. Bu durumda olanlar, seçimlerin kesinleşmesinden itibaren tercihlerini on beş (15) gün içinde ilgili oda yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirir. Bu süre içinde bildirim yapmamaları halinde Özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde ODA ORGANLARINDAKİ GÖREVLERİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERER Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

26 Meslek Komitelerinin Çalışma Düzeni
Meslek komiteleri, üye tam sayılarının çoğunluğu ile ayda bir defa toplanır. Meslek komiteleri toplantıları gizlidir. Gerektiğinde toplantının aleni yapılmasına komitece karar verilebilir. Meslek komiteleri ihtiyaç duydukları hallerde bilgi almak veya bilgi vermek üzere meslek grubuna dâhil üyelerinden lüzum gördüklerini veya diğer ilgilileri toplantıya çağırabilirler. Meslek komitelerinin bütün toplantılarına oda genel sekreterinin görevlendirdiği personel katılır. Ancak oy hakkı yoktur. Meslek komitesi kararları danışma mahiyetindedir; yönetim kurulu ve meclisin çalışmalarına ışık tutar. Meslek komiteleri kararlarının gerekçeli ve anlaşılır bir şekilde açık olması lazımdır. Yönetim kurulu, kararların açıklanmasını veya yeniden gözden geçirilmesini komiteden isteyebilir. Meslek komiteleri, yönetim kurulunca kabul edilmeyen tekliflerin bir defa daha incelenmesini yönetim kurulundan isteyebilir. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

27 Oda Meclisinin Çalışma Düzeni
Oda meclisi, üye tam sayısının çoğunluğu ile olağan olarak ayda bir defa toplanır. Oda Meclisi 5174 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen ancak kendi görev ve yetki alanında olan konularla ilgili olarak karar verir. Meclis toplantıları aksine karar alınmadıkça gizli olarak yapılır. Meclis divanı gündem maddeleri görüşülmeye başlamadan önce oturumu yöneten meclis başkanından toplantının aleni yapılması konusunda karar alınmasını teklif edebilir. Meclis Başkanı teklifi derhal meclisin onayına sunar. Meclis toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile meclis toplantısının aleni yapılmasına karar verilir. Karar münhasıran, yapılmakta olan toplantı için uygulanır. Meclis Başkanı toplantı maddelerinin içeriği hakkında bilgi verilmesi için misafir çağırabilir. Genel sekreter, meclis toplantılarına katılır. Ancak, oy hakkı yoktur. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

28 Oda Meclisinin Çalışma Düzeni
Meclis müzakerelerini Meclis Başkanı yönetir. Meclis başkanı, mevzular oya konulurken leh veya aleyhte mütalaa beyan edemez ve oyunu ihsas edemez, yalnız oylamada oyunu kullanır. Toplantı yeter sayısı bulunmadığı takdirde meclis başkanı toplantıyı yarım saat sonraya bırakır. Meclis o gün oturum yapmadığı takdirde ertesi oturum meclis başkanının belirleyeceği tarihte, aynı gündem ile yapılır. Bununla beraber, arada gündeme girmesi gerekli hususlar çıkmışsa, onlar da gündeme alınır. Konuşmacının sözü kesilmez. Ancak İç Yönerge ve ilgili mevzuata aykırı hareket edilirse meclis başkanı tarafından konuşmacının sözü kesilebilir. Müzakeresi biten bir konu hakkında meclis başkanı teklifleri oylamaya açar. Oylama yapılırken söz söylenemez. Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan Yönetim Kurulu Üyeleri, Komisyonlar ve Meclis üyeleri açıklama yapabilir veya cevap verebilirler. Açıklama ve cevaplar için Başkan aynı toplantı içinde olmak üzere söz verme zamanını takdir eder. Meclis toplantılarında alınan kararlara muhalif olan üyeler, muhalefet şerhlerini karar metninin altına gerekçeli olarak yazıp imza ederler. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

29 Yönetim Kurulunun Çalışma Düzeni
Yönetim kurulu müzakerelerini yönetim kurulu başkanı yönetir. Konuşmacının sözü, ancak İç Yönerge ve ilgili mevzuata uygun harekete davet etmek üzere başkan tarafından kesilebilir. Yönetim kurulu toplantıları gizlidir. İstisnai ve zaruri haller hariç, evvelce kararlaştırılmış olmadıkça görevli olanların dışında hiç kimse Yönetim Kurulu toplantılarına alınmaz. İstisnai ve zaruri hallerin nelerden ibaret bulunduğunu Yönetim Kurulu takdir eder. Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy hakkı yoktur. Yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcıları, yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanmadan meclis gündemine re’sen bir madde koyduramazlar. Oda meclisinde yönetim kurulu adına sözcü yönetim kurulu başkanıdır. Yönetim kurulu başkanı lüzumu halinde sözcülüğü yönetim kurulu başkan yardımcılarına veya yönetim kurulu üyelerinden birine verebilir. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

30 Organ Başkanlarının Görevi Nedir?
Başkanı olduğu organı sevk ve idare etmek, yönetmek, Organ toplantısının gündemini hazırlamak, Olağanüstü toplantıların günlerini ve saatlerini tespit etmek, Organ üyelerini toplantı zamanından önce usulüne uygun olarak toplantıya davet etmek Organ toplantılarında kararların gerekçeli ve sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak Organ toplantılarında alınan kararların ve/veya toplantı karar tutanaklarının uygun şekilde muhafazasını sağlamak, toplantı kararlarının uygulanmasını kontrol ve takip etmek Organ toplantılarına katılmayan organ üyelerinin devamsızlıklarını takip etmek ve düşen üyenin yerine yeni üyeyi çağırmak Beypazarı ticaret odası oryantasyon sunumu

31 Meclis Katip Üyesinin Görevleri Nedir?
Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar ve toplantı tutanağını okumak. Toplantıda alınan kararlara ilişkin karar özetlerini ve toplantı tutanaklarını meclis başkanı ve başkan yardımcıları ile birlikte imzalamak. Yapılacak oylamalarda, oylama usulüne göre meclis başkanı ya da başkan vekillerinin gözetimi altında oy pusulaları veya oyların sayımlarını yapmak Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

32 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Komisyonlar Meclis, kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurabilir veya kurulmuş olanları kaldırabilir. İhtisas komisyonları münhasıran meclis başkanlığı veya yönetim kurulu başkanlığı tarafından kendilerine verilen işleri inceler ve karara bağlar. Komisyonların Odayı temsil yetkisi yoktur. Oda dışındaki kurum ve kuruluşlarla yapacağı görüşmeler sadece araştırdıkları konular ile sınırlıdır. Komisyonların yaptıkları incelemeler sonunda aldıkları kararlar veya hazırladıkları raporlar bağlayıcı olmayıp, istişarî mahiyette ve tavsiye niteliğindedir. Komisyon kararları ve raporları Meclise ve/veya Yönetim Kurulu’na sunulur.   Komisyonlar, en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Komisyonlar ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Komisyona başkan, yokluğunda yardımcısı başkanlık eder. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

33 Hesapları İnceleme Komisyonu
Meclis, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. Sayman üye hesapları inceleme komisyonunun doğal üyesidir. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi, yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Hesapları inceleme komisyonu oda meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık mizanı, kesin hesabı ve oda meclis başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik eder. Komisyon, kendisine sunulan tasarı ve hesapları meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

34 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Satın Alma Komisyonu Odaca yapılacak satın almaların serbest rekabet ilkeleri gözetilerek daha karlı ve daha verimli yapılabilmesi için, meclis, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından satın alma komisyonunu seçer. Sayman üye satın alma komisyonunun doğal üyesidir. Satın alma komisyonu üyelerinin görev süresi, yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Satın alma komisyonu yönetim kurulu başkanlığının kendisine tevdi ettiği satın almalarda, yönetim kurulunca alınan teklifleri değerlendirir ve görüşünü bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar. Satın alma komisyonunun yaptığı incelemeler sonunda aldığı kararlar veya hazırladıkları raporlar bağlayıcı olmayıp, istişarî mahiyettedir. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

35 Genel Sekreterin Görev Yetkileri
Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek. Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak.

36 Genel Sekreterin Görev Yetkileri
Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek. Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek. Yayın işlerini yönetmek. Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak. Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. Odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir. Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

37 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Odaların Gelirleri Kayıt ücreti Yıllık aidat Munzam aidat Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler Belge bedelleri Yayın gelirleri Bağış ve yardımlar Para cezaları İştirakler kârı Misil zamları Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, şirket kârları ve döviz gelirleri Tarife tasdik ücreti Sair gelirler Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

38 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Aidatlar Her yıl, Haziran ve Ekim aylarında, 2 eşit taksitte, yıllık aidat ve munzam aidat ödenir. Yıllık aidat: İlgili mevzuatta gösterilen usullere göre belirlenen dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur. Munzam aidat: Odamızca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. Zamanında ödenmeyen aidatlar 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince gecikme zammına tabi tutulur. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

39 Belge ve Hizmet Bedelleri
Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Odalarca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli de bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

40 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Belge ve Hizmetler Fatura suretlerinin onayı. Rayiç fiyatların onayı. Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı. Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları. Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler. Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler. Ticarî kefalet onayları. Tahsis ve sarfiyat belgeleri. Kalite, yeterlik ve numune belgeleri. Yerli malı belgeleri. Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı. Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri. Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi. TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN -UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler. Mücbir sebep belgeleri. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri. Ticaret sicili hizmetleri. Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

41 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Bütçe Yıl başından sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren Gelirlerin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasına ve harcamalara izin veren bir “meclis kararı”dır Odanın plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

42 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Bütçede Aktarma Aktarma: Bütçenin herhangi bir faslında veya fasıl maddesinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider fasıllarına ve fasıl maddelerine yapılan ekleme Oda bütçesinde; fasıllar arasındaki aktarmalar yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla, Fasıl maddeleri arasındaki aktarmalar ise yönetim kurulunun kararıyla yapılır. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

43 Kalite Yönetim Sistemi
Kalite: Müşteri ihtiyaçlarını beklentinin ötesinde karşılamak. Yönetim: İşleri çekip çevirme, bir girişime ilişkin işleri belli bir anlayış içinde yürütme Sistem: Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni TS-EN-ISO 9000 Kalite standartları serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini ortaya koymaktadır. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

44 Oda Akreditasyon Sistemi
Temel Yeterlikler Temel Hizmetler Akreditasyon süreci: Odaların ve borsaların yıllık olarak kendilerini değerlendirmesi Akreditasyon Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından her 3 yılda bir dış denetime tabi tutulması Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

45 Oda Akreditasyon Sistemi
5 yıldızlı oda Yönetim ve Oda Mevzuatı (Vizyon, misyon, strateji) Mali Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi İş Planlaması ve Yönetim Haberleşme ve Yayınlar Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Üye İlişkileri Kalite Yönetimi İletişim Ağı Politika Temsil Bilgi Danışmanlık Destek İş Geliştirme ve Eğitimi Uluslararası Ticaret Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

46 EFQM Mükemmellik Modeli
Model kurumsal mükemmelliğe ulaşabilmek, belirlenen vizyon ve misyona ulaşabilmek için temel bir yapı taşı oluşturmaktadır. Mükemmel kuruluşlar tüm paydaşlarının (üye, çalışan, iş birliği yapılan kuruluşlar, tedarikçiler, toplum) beklentilerini karşılayan veya aşan yüksek düzeyde performans geçekleştirir ve bu performansı sürdürür. Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

47 Mükemmelliğin Temel Kavramları
Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

48 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
Mükemmelik Aşamaları Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu

49 Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu 16.08.2015
TEŞEKKÜRLER Suluova Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon sunumu


"SULUOVA TİCARET ODASI Organ Üyeleri Oryantasyon Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları