Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ 15.04.2015. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOP İDARESİ) KOP İdaresi 08 Haziran 2011 tarihinde 642 sayılı Kanun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ 15.04.2015. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOP İDARESİ) KOP İdaresi 08 Haziran 2011 tarihinde 642 sayılı Kanun."— Sunum transkripti:

1 TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ 15.04.2015

2 KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOP İDARESİ) KOP İdaresi 08 Haziran 2011 tarihinde 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kalkınma Bakanlığı’nın bağlı bir kuruluşu olarak kurulmuş; 17 Ağustos 2011 tarihinde 649 sayılı KHK ile işleyişiyle ilgili esaslar yeniden düzenlenmiştir. Kuruluş amacı; KOP Bölgesi'nde proje uygulamalarını yerinde koordine etmek, bölgedeki kalkınmaya yönelik yatırımların ve projelerin gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin eylem planı aracılığıyla kalkınmasını hızlandırmaktır. Merkezi bir teşkilat olan KOP İdaresi’nin faaliyet merkezi Konya İli olup, görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeridir.

3 KOP EYLEM PLANI 2014 - 2018

4 KOP EYLEM PLANININ AMACI Bölge insanının refahını artırmak, Hayat standardını yükseltmek, Temel hak ve özgürlükler zemininde adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmektir. Bu çerçevede, insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve refahın bölgenin tüm kesimlerine yaygınlaştırılması temel politikadır. Nitelikli, becerikli, birlikte çalışma kültürüne yatkın, özgüveni yüksek, iletişime ve yeniliğe açık girişimci bir toplum yapısı oluşturulacaktır. Ekolojik dengenin korunması, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, beşeri sosyal altyapının güçlendirilmesi için yeni, sürdürülebilir strateji ve programların geliştirilmesi öngörülmektedir.

5 1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı 2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi 3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme 4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 5 Gelişme Ekseni 26 Alt Eksen 90 Eylem 246 Proje Paketi KOP EYLEM PLANI GELİŞME EKSENLERİ

6 KOP EYLEM PLANI TARIM STRATEJİSİ ⁻ Toprak ve Su Kaynaklarının Etkin Kullanımının Sağlanması ⁻ Ekonomik yapının güçlendirilmesi, amacıyla yapılacak faaliyetler bütünüdür. Eylemler, dağlık ve ovalık alanların coğrafi farklılıkları dikkate alınarak planlanmaktadır.

7 OVA TARIMINA YÖNELİK ÖNE ÇIKAN EYLEMLER 1. Arazi toplulaştırması (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetleri (TİGH) sulu tarım alanlar önceliğinde gerçekleştirilmesi, 2.Koruyucu tarım (KOR-TAR) tekniklerinin yaygınlaştırılması, 3.Meraların tespit, tahdit ve ıslahının yapılması, 4.Hayvancılık Yatırımlarının desteklenmesi (Türkiye’de sadece BKİ bölgelerine yönelik), 5.Tarımsal ARGE çalışmalarının desteklenmesi, 6.KOP Bölgesi Tarımsal Eğitim-Yayım Projesinin (KOP TEYAP) uygulanması, 7.Tarla içi modern sulama yöntemlerinin (damla + yağmurlama) bölgede kullanımının artırılması, 8.Devam eden büyük ve küçük sulama projelerinin tamamlanması, 9.Açık kanal sulama şebekesine sahip sulama birliği ve kooperatifi sahalarının rehabilitasyonu, 10.Havza dışından su transferi yapılmasına yönelik etüt çalışmalarının tamamlanması,

8 Dağlık Alanlara Yönelik Öne Çıkan Tarım Eylemleri (Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Modeli) 1) Alt Yapının Güçlendirilmesi 2) Modern Bahçe Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması 3) Hayvancılığın Geliştirilmesi 4) Organik Tarımın Yaygınlaştırılması 5) Ürün Yönetiminin Etkinleştirilmesi 6) Üretici Örgütlenmesinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi 7) Tarımsal Eğitim ve Yayımın Etkinleştirilmesi 8) İstihdam Çeşitliliğinin Yaygınlaştırılması

9 KOP TEYAP (TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ) 2015

10 KOP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ NEDİR? KOP TEYAP, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP Eylem Planı kapsamında, 2015-2018 döneminde kamu kurumları ve STK’larla işbirliği içerisinde yürütülecek tarımsal eğitim ve yayım projesidir.

11 PROJENİN GEREKÇESİ Çiftçilerimiz, sürekli gelişen ve kendini yenileyen tarım sektörüne ayak uyduramamaktadır. Kuraklıkla mücadele etmenin yanında, tarımsal su israfı giderek artmaktadır. Bu nedenlerle çiftçi eğitiminin güncel ve uygulanabilir olması, doğru yöntemlerle verilmesi gerekmektedir.

12 PROJENİN GENEL AMACI Tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. Bunun için iki temel konu üzerinde durulacaktır: 1.Bunlardan ilki bölgede ihtiyaç duyulan tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasıdır. 2.İkincisi ise çiftçi örgütlerinin tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerini verebilme kapasitelerinin kurumsal olarak artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

13 PROJENİN HEDEFLERİ Bölgedeki tarımsal eğitim ve yayımın ihtiyaç analizinin yapmak. Tarımsal yayımcıların kapasitesinin artırmak. Çiftçilerin kapasitesini artırmak. Çiftçi örgütlerinin tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarında yeterliliğini artırmak. Toprak, su ve enerji kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak. Modern tarım tekniklerinin kullanımını artırmak. Bölgede iyi ve organik tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak. Çiftçilere gelirlerini ve yaşam kalitelerini arttırmanın yollarını göstermek. Tarımsal üretimde verimliliği artıracak tarımsal yapıda sürdürülebilirliği sağlayacak uygulamaların önünü açmak. Gençlerin ve çocukların tarıma bakışları ve çiftçilik algıları iyileştirilecektir.

14 (USUL ESASLAR) İdarenin, KOP Eylem Planının stratejik önceliklerine göre belirleyeceği konularda, üniversiteler, araştırma kuruluşları veya sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde projelendirilmiş teorik ve pratik bileşenleri olan eğitim, yayım programlarına öncelik verilir. Kırsal dezavantajlı kesimlerde, toprak yapısının iyileştirilme ihtiyacı yüksek olan sahalarda ve su kullanım ve israfının fazla olduğu bölgelerde yapılacak beşeri kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri program kapsamında öncelikli olarak değerlendirilir.

15 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Orman ve Su işleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı GAP BKİ Yerel Yönetimler Üniversiteler Kalkınma Ajansları Araştırma Kurumları STK’lar

16

17 PROJE UYGULAMA VE YÖNETİMİ Proje; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte yönlendirilecek, bunlara bağlı yerel teşkilatlar, Ziraat Fakülteleri, Araştırma Enstitüleri ve çiftçilerin bağlı oldukları STK’lar aracılığı ile uygulamaya konulacaktır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların ve hedef grubun birlikte karar alacağı bir yapı oluşturulacaktır. Programının uygulanmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan merkezi karar alma ve yönlendirme işlevini yerine getirmek üzere “Proje Yönlendirme Kurulu” (PYK) oluşturulacaktır. Proje uygulamalarının yereldeki sevk ve idaresi KOP İdaresinin koordinasyonunda, İl Proje Yürütme Kurulları ile birlikte gerçekleştirecektir. KOP bünyesinde teknik destek ekibi (TDE) oluşturulacaktır. TDE izleme ve değerlendirme görevinin yanında ihtiyaç halinde eğitim düzenleyecektir. KOP TEYAP kapsamında kamu kurumları tarafından yürütülecek eğitim yayım projelerine de maddi destek sağlayacaktır.

18 YATIRIM PROGRAMI BÜTÇESİ

19 KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU

20 KOP TEYAP İHTİYAÇ ANALİZİ KOP TEYAP projesinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve çiftçi eğitiminin güncel, uygulanabilir bilgilerle, uygun yöntemlerle verilebilmesi için mevcut durumu bilmek adına KOP Bölgesinin tarımsal eğitim ve yayım ihtiyacının araştırılıp analiz edilmesi İdaremiz tarafından uygun görülmüştür. Bu maksatla bütçesi İdaremiz tarafından sağlanan araştırma, GTHB Bahri DAĞDAŞ Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne yaptırılmıştır.

21 Araştırma, KOP Bölgesinde (Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde) 51 ilçede 128 farklı tarımsal kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütü, kooperatif ve birlik yöneticisi 196 kişi ile 470 Tar-Gel Personeli, 25 GTHB il müdürlükleri tarımsal yayım personeli ve 34 Özel tarım danışmanı ile yüz yüze görüşülerek yapılan anketler ile bu illerde yapılan çalıştaylar sonucu elde edilen verilerden oluşmaktadır. Araştırmada, KOP Bölgesinde tarımsal kamu kurum kuruluşları ile tarımsal örgütlerin yönetici özellikleri ve tarımsal yayımla ilgili görüşleri; kamu kurumlarında Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel) personeli ve tarım yayımcısı olarak çalışan yayımcıların ve özel sektördeki sertifikalı tarım danışmanlarının özellikleri ve ihtiyaç duydukları eğitim konuları ile çiftçi eğitim konuları ortaya konulmuştur.

22 ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN VERİLER Tarımsal Kamu Kuruluşları ve Çiftçi Örgütü Yöneticileri Araştırmada, KOP Bölgesinde tarımsal kamu kurum kuruluşları ile STK, Birlik, Kooperatif vb. tarımsal örgütlerin yöneticilerinin cinsiyete göre dağılımı incelenmiş ve bölge yöneticilerinin %92.06’sının erkek, %7.94’ünün kadın olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerin eğitim durumları incelenmiş, kamu yöneticilerinin erkeklerde yaklaşık %98’i, kadınlarında ise tamamı lisans ve üzeri mezun iken, STK’larda erkeklerde %40’ı lisans ve üzeri mezunu, kadınlarda ise lisans ve üzeri mezunu olmayıp %50’si ön lisans mezunudur. Bölge yöneticilerinin toplantı türleri içerisinde en düşük olarak fuarlara katıldıkları belirlenmiştir. Fuarlara katılım erkek yöneticilerde %2.58’dir, kadın yöneticilerin ise hiçbiri katılmamaktadır. Araştırma Bölgesinde yöneticilerin çiftçilerle görüşme yapma sıklığına bakıldığında %76.04’ü çiftçilerle haftada birden fazla görüşme yapmakta ve %6.14’ü de çiftçilerle hiçbir zaman görüşme yapmamaktadır. Çiftçilerle hiçbir zaman görüşmeme durumu yalnızca kamu yöneticilerinde (%10.38) olmaktadır. STK yöneticilerinin hepsi çiftçilerle görüşme yapmaktadır. Araştırma bölgesinde yöneticilere tarımsal yayım personelinin yeterlilik düzeylerinin 10’lu likert ölçeğine göre değerlendirilmesi yapılmış ve tarımsal yayım personelinin yeterlilik düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, KOP Bölgesindeki kamu yöneticileri ve STK yöneticileri, Tarımsal yayım personelini özellikle teknoloji kullanma düzeyi ve yeniliklere açıklık bakımından yüksek düzeyde olduğunu; proje hazırlama, ekip çalışması ve kendini geliştirme isteği konularında yetersiz olduklarını belirtmişlerdir. KOP Bölgesinde yöneticiler yıllık yayım programlarını belirlemede farklı yöntemler kullanmaktadır. Kullanılan yöntemler: yöneticinin kendisinin belirlemesi (%25.66), Yöneticinin yardımcıları ile birlikte karar vermesi (%19.55), Bakanlığın talimatı (% 18.94), Kurum kuruluştaki teknik personelle (%13.85), Çiftçi talepleri (%11.81)ve bölgedeki diğer tarımsal kurum kuruluşların önerisi (%8.96) olarak sıralanmaktadır. KOP Bölgesi yöneticilerine çiftçiye verilen teknik bilginin yararlı kullanışlı ve katılımın çok yararlı olabilmesi için en uygun bilgi verilme yöntemlerinin neler olabileceği sorulmuş ve bu konuda tüm bölge yöneticilerinin ortak buluştuğu noktanın tarlada uygulamalı, demonstrasyon kurularak anlatılması olduğu belirlenmiştir.

23 ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN VERİLER Tarımsal Yayım Uzmanları ve Tar-Gel Personelleri Araştırma bölgesinde hizmet veren kayıtlı Tar-Gel Personellerinin %70,36’sına ulaşılmıştır. KOP Bölgesi’nde hizmet veren, 2014 yılı verileri toplamına göre 658 adet Tar-Gel personeli bulunmaktadır. Aksaray ilinde Tar-Gel personeli başına 41.853 dekar, Karaman ilinde 39.717 dekar, Konya ilinde 46.647 dekar ve Niğde ilinde 38.602 dekar arazi düşmektedir. KOP Bölgesinde Tarımsal Yayım Uzmanları ve Tar-Gel personelinin yaş ortalaması 33,41 olarak hesaplanmıştır. Tarımsal yayım personelinin çiftçiye ulaşma şeklindeki yerlerin başında kurum gösterilmektedir (%69,45). Bu oranın yüksek olması bilgilendirme faaliyetlerinde çiftçilerin kurumu tanımaları ve kuruma gelmelerinin önemli olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra tarımsal yayım personelinin çiftçi ile görüşme alanlarında, köy kahvelerinde toplantılar gösterilmiştir (%44,60). Tarımsal yayım personeli çiftçilerin sorunları karşısında, sorunları özellikle konu uzmanına ilettiklerini ya da kendileri çözdüklerini belirtmişlerdir. Özellikle tarımsal yayım personelinin yaklaşık yarısı sorunları kendilerinin çözdüklerini belirtmesi, tarımsal yayım personelinin yeterli tecrübe, bilgi ve özgüvenlerinin olduklarının bir göstergesidir. Bu durum kadınlarda daha az olup, kadınlar daha çok sorunları kendileri çözmek yerine ilgili konu uzmanına veya amirlerine ilettikleri görülmektedir. KOP Bölgesinde tarımsal üretimde yaşanan en önemli sıkıntıların başında su gelmektedir. Bölgede çalışan tarımsal yayım personelinin özellikle sulama konusunda bitki su ihtiyacını dikkate alan programlar yapması ve uygulaması beklenen konular içindedir. Bölgedeki tarımsal yayım personeline bitki su ihtiyacına göre sulama programları yapıp yapmadıkları sorulmuş ve tarımsal yayım personelinin %85,96’sının bu konuda program yapmadıklarını belirtmişlerdir. Tarımsal yayım personelinin bitki su ihtiyacına göre programları tarımsal yayım çalışmalarında kullanma oranının da düşük olması bu konuda bölgede yeterli bir çalışmanın yapılmadığını göstermektedir.

24 ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN VERİLER Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Sertifikalı Tarım Danışmanları Sertifikalı Tarım Danışmanlığı sisteminin amacı; ülke düzeyinde yaygın, etkin ve verimli bir tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi oluşturarak; çiftçi/tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik, yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlamaktır. Bölgede sertifikalı tarım danışmanları bireysel olarak, bir şirket çatısında şirketleşerek ya da bölgedeki oda, birlik, kooperatif veya STK’larda çalıştırılarak tarımsal yayım hizmeti vermektedirler. Karaman ve Niğde illerinde 1 kişi sertifikalı tarımsal danışmanlık hizmeti vermekte olup sayının az olmasından dolayı bu kişilerin anket sonuçları değerlendirmeye alınmamıştır. Konya ve Aksaray ilinde hizmet veren sertifikalı tarım danışmanları anket sonuçlarından en önemlileri aşağıda verilmiştir: Sertifikalı tarım danışmanlarının genel özellikleri itibariyle bakıldığında KOP bölgesi genelinde %73.53’ünün erkek, %26.47’sinin ise kadın olduğu belirlenmiştir. Sertifikalı tarım danışmanlarının çalıştıkları çiftçiler ile görüşme sıklığına bakıldığında bölge ortalamasına göre %42.42’si 2 haftada bir defa, %18.18’i haftada 3-4 kez, %15.15’i her gün, %15.15’i ayda bir defa üreticilerle görüştüklerini belirtmiştir. Sertifikalı tarım danışmanlarının çalıştıkları çiftçiler ile görüşme yerlerine gelince %29.17’si ev ziyaretlerinde, %16.67’si köy kahvelerindeki toplantılarda, %15.50’si tarla ziyaretlerinde, %12.50’si çiftçiler ofise geldiklerinde görüştüklerini kaydetmişlerdir. Sertifikalı tarım danışmanları kendilerine gelen sorunları daha çok kendileri çözme eğilimindedirler (%43,94). Bunun yanı sıra konu uzmanına danışırım diyenlerin oranı da yüksektir (%25,76). Bunu cinsiyetler açısından değerlendirdiğimizde ise kadınların erkeklere göre daha çok sorunları kendileri değil konu uzmanından yardım alarak çözdükleri görülmektedir. Bölgedeki sertifikalı tarımsal yayım personeline bitki su ihtiyacına göre sulama programları yapıp yapmadıkları sorulmuş ve tarımsal yayım personelinin %93.94’ü bu konuda program yapmadıklarını belirtmişlerdir.

25 ÖNE ÇIKAN EĞİTİM KONULARI Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel) Personeli ve Sertifikalı Tarım danışmanlarının ihtiyaç duydukları eğitim konuları bitkisel, hayvancılık ve genel olmak üzere 3 grupta incelenerek ortaya konulmuştur.  Bitkisel çalışmalarda; – Bitki koruma, – Gübre ve gübreleme teknikleri, – Ürün çeşit seçimi, – Sulama teknikleri  Hayvancılık çalışmalarında; – Yemleme ve bakım – Hayvan hastalıkları  Genel konularda ise; – Organik tarım, – Tarımsal destekler, – Mevzuat, – Pazarlama konuları en çok eğitimi talep edilen konu başlıkları olmuşlardır.

26 Çiftçi Eğitim Konuları Bölge çiftçisi için önerilen konuların içinde genel tarımsal eğitim ön plana çıkmış olup bu durum bölge çiftçisinin belirli bir kısmının tüm tarımsal faaliyetlerde uygun teknikleri kullanamadığına işaret etmektedir. Bunun dışında öne çıkan konuların başında; sulamanın etkin yapılması, bitki koruma, doğrudan ekim, koruyucu toprak işleme, iyi tarım uygulamaları, organik tarım ve izli tarım teknikleri gibi sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda da çiftçi için eğitimin gerekliliği ortaya konmuştur.

27 Çalıştaylardan eğitimci ve çiftçi için gerekli olan eğitim konularının belirlenmesinde dikkat çeken en önemli konuların başında bölgenin daha çok bitkisel konuda eğitim ihtiyaçlarının ön planda göstermesidir. Hayvancılıkla ilgili konular spesifik olmaktan çok genel olarak bahsedilmektedir. Bunlar içinde Hayvan bakım ve besleme ile hayvan hastalıkları başta gelen konulardır. Bu durum aslında bir noktaya dikkat çekmektedir. Bölgede hayvancılık büyük bir potansiyele sahiptir ve hayvancılık alanında çiftçilerin yaşadığı en önemli problem hayvan hastalıkları olduğu her platformda bahsedilmekte fakat bu konu eğitim ihtiyaçları içinde bahsedilmemektedir. Hayvan hastalıkları daha çok sağlıkla ilgili teknik bir konu oluşu çiftçinin tek başına çözmesinin mümkün olmadığı ve Veteriner Hekime ihtiyaç duyduğu bir konudur. Bölgedeki veteriner hekimliği hizmetlerinin yaygın oluşu bu konunun eğitim konuları içerisinde fazla gösterilmemesine neden olmaktadır. Bu nedenle bitkisel üretimdeki sıkıntılar hayvansal üretimdeki sıkıntıların önüne geçmektedir. Her durumda bölge için eğitim konularında bitki ve hayvan sağlığı ön plana çıkmaktadır.

28 Bunun yanı sıra bölgenin su konusunda sorunlu bir bölge olduğu düşünüldüğünde tarımsal yayım personelinin eğitim konularında su kullanımı ve sulama tekniklerinin hem eğitimcinin hem de çiftçi eğitim konuları içinde ön planda göstermesi beklenen bir durumdur. Bölgede su kullanımı ve sulama teknikleri konusunda yoğun bir programa ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Özellikle eğitim konuları içinde alternatif ürünlerin ve sürdürülebilir tarım tekniklerinin de öne çıkarılmasında bu durum etkili bir faktördür.

29 TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KÜNYESİ Program AdıTarımsal Eğitim ve Yayım Projesi Mali Destek Programı TürüMali Destek Başvuru Süresi Başvuru Başlangıç TarihiBaşvuru Bitiş Tarihi 01 Haziran 201510 Temmuz 2015 Program Amacı KOP Bölgesi’nde, bitkisel üretimde tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için bölgede faaliyet gösteren üniversiteler, GTHB müdürlükleri, araştırma kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla; örgütlü çiftçiler önceliğinde tüm çiftçilerin beşeri kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. Programın Önceliği Bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri. Destek Miktarı Asgari 10.000 Azami 120.000 Destek Oranı%100 Süre Azami proje süresi, proje protokolünün imzalandığı yılın sonuna kadar olan süresiyi kapsar. Uygun Başvuru Sahipleri Üniversiteler (Kamu), GTHB Müdürlükleri, Araştırma Kuruluşları (Kamu), Büyükşehir Belediyesi. Uygun Ortaklar İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Belediye Başkanlıkları, Kalkınma Ajansları, Araştırma Kuruluşları (Kamu), Üniversiteler (Kamu), Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları.

30 TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

31 Bölgenin kalkınmasına yönelik proje önerilerinizi, her zaman bekliyoruz. Destekleriniz ve katkılarınız için teşekkür ederiz.


"TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ 15.04.2015. KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOP İDARESİ) KOP İdaresi 08 Haziran 2011 tarihinde 642 sayılı Kanun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları