Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Milli Eğitimi’nin Yasal Dayanakları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Milli Eğitimi’nin Yasal Dayanakları"— Sunum transkripti:

1 Türk Milli Eğitimi’nin Yasal Dayanakları
Türk Milli Eğitimi’nin Yasal Dayanakları (Bakınız, 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 2. Türkiye Cumhuriyet Anayasası 3. İlköğretim ve Eğitim Kanunu 4. Milli Eğitim Temel Kanunu 5. Diğer kanunlar (Özel Öğretim Kurumları vb.) (1)Kanun Hükmünde Kararnamaler, (2)Tüzükler, (3)Yönetmelikler, (4)Yönerge, (5) Bakanlar Kurulu Kararı, (6)Tebliğler, (7) Usul ve Esaslar , (8)Genelgeler,

2 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu Kanun Numarası  : 430 Kabul Tarihi   : 3/3/1340 (1924) Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/3/1340 Sayı: 63 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 322 Madde 1 - Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur.

3 2. Türkiye Cumhuriyet Anayasası
2. Türkiye Cumhuriyet Anayasası Kanun Numarası : 2709 Resmi Gazete'de Yayım Tarihi ve Sayısı : 09/11/ Mükerrer II. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi Madde 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

4 2. Türkiye Cumhuriyet Anayasası
2. Türkiye Cumhuriyet Anayasası İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddî imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

5 2. Türkiye Cumhuriyet Anayasası
2. Türkiye Cumhuriyet Anayasası Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve Öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletler arası andlaşma hükümleri saklıdır.

6 3. İlköğretim ve Eğitim Kanunu
3. İlköğretim ve Eğitim Kanunu Kanun Numarası                  : 222 Kabul Tarihi                         : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 12/1/1961   Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 4   Cilt : 1   Sayfa : 1460 91 Maddeden oluşan bir kanundur., Bütün (4+4) eğitim-öğretim işleri ile ilgili açıklamalar yer alır.

7 4. Milli Eğitim Temel Kanunu
4. Milli Eğitim Temel Kanunu Kanun Numarası  : 1739 Kabul Tarihi   : 14/6/1973 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/6/1973 Sayı: 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2342 I – Kanunun kapsamı : Madde 1 – Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

8 Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 25/8/2011, No : 652
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 25/8/2011, No : 652 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 14/9/2011, No : 28054 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 50 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

9 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Yapısı
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Yapısı MADDE 3 – (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Müsteşar Talim ve Terbiye Kurulu Müsteşar yardımcıları (5) 1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 3) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 4) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 5) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 7) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 8) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 9) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 10) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 11) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 12) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 13) Hukuk Müşavirliği 14) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 15) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 16) Bilgi İşlem Grup Başkanlığı, 17) İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı, 18) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

10 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Millî Eğitim Şûrası
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Millî Eğitim Şûrası  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MADDE 28 – (1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve karar organıdır. (2) Kurul, eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir Başkan ile on üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir. Kurul Başkanı ve üyeleri, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş, eğitim alanında yaptığı çalışma ve yayınlarla temayüz etmiş; a) Eğitim ile ilgili alanlarda öğretim üyeleri, b) En az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar, c) Kamu görevlileri, arasından seçilir.

11 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (3) Hizmet birimlerinin amirleri oy kullanmamak şartıyla, kendi birimlerini ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasında Kurula katılır. (4) Kurul kararları, Bakan onayı ile yürürlüğe girer. (5) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve esasları, Başkan ve üyelerin diğer nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

12 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (6) Talim ve Terbiye Kurulu, evrensel değer ve standartları gözönünde bulundurarak, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir: a) Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını Bakan onayına sunmak. b) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve nihaî şeklini vererek Bakanın onayına sunmak.

13 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı c) Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak. ç) Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri tarafından oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde işbirliği yapmak. d) Millî Eğitim Şûrasının sekreterya hizmetlerini yürütmek.

14  Taşra teşkilatı MADDE 30 – (1) Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. (2) Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü kurulur. İlçe millî eğitim müdürlükleri, görev ve hizmetleri yürütürken il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. İş durumuna ve ihtiyaca göre millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir. (3) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde, millî eğitim müdürüne bağlı olarak Eğitim Denetmenleri Başkanlığı oluşturulur.

15 Yurtdışı teşkilatı MADDE 31 – (1) Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Çalışma grupları MADDE 32 – (1) Bakanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.

16 Kanun Hükmünde Kararanamaler
Kanun Hükmünde Kararanamaler Tüzükler 14/09/2011 28054  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 06/06/1997 23011  Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 01/05/1997 22976  1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük 19/02/1993 21501  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

17 Yönetmelikler 07/09/2013 28758  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 04/08/2013 28728  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 29/05/2013 28661  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği 27/11/2012 28480  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik 12/09/2012 28409  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği 18/05/2012 28296  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği 30/03/2012 28249  Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği 20/03/2012 28239  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 09/02/2012 28199  Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 16/12/2011 28144  Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

18 Yönergeler 16/04/2013 626476  Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge 16/01/2013 34932  Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi 27/12/2012 246415  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi 31/10/2012 138710  Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi 12/10/2012 115907  Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi 17/08/2012 8106  Özel Öğretim Kurumları Standatlar Yönergesi 11/04/2012 565  Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi 18/11/2011 77578  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi 29/06/2011 8080  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi

19 Bakanlar Kurulu Kararları
Bakanlar Kurulu Kararları 17/08/2013 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar 23/07/2009 27297  Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar 16/12/2006 26378  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar 02/11/1985 18916  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Sözleşmeli Çalıştırılmaları Hakkında Esaslar 28/06/1978 15754  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

20 Tebliğler 22/06/2011 27972  632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 15/04/2011 27906  Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No 2) 28/07/2009 27302  Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1) 08/09/2007 26637  Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği

21 Usul ve Esaslar // Okullarda Sivil Savunma Kolu Kurulması ve Çalışması İle İlgili Esaslar 906  Okullarin Genel Denetimlerinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar 08/12/2011 82202  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat_USUL ve ESASLAR_08 Aralık 2011_B.08.0.HUM /82421 07/11/2011 60250  Özel Yabancı Dil Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar 00/03/2010 2630  Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar 08/07/2002 55812  Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar İle Sınav Kurulları ve Sınav Esasları

22 Genelgeler 10/06/2013   Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı GENELGE2012/25 31/05/2013   SBS ve PYBS Uygulaması 18/05/2013   Özürlü Devamsızlık GENELGE 2013/14 15/05/2013 967215  2013 Yılında Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurla Hk. GENELGE2013/13 06/05/2013 847972  Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi GENELGE 2013/12 13/04/2013 590758  Uçak Biletleme ve Transfer Hizmeti GENELGE/11

23 Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
HAFTAYA Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Görüşmek Ümidiyle…


"Türk Milli Eğitimi’nin Yasal Dayanakları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları