Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anadolu’da Kurulan İ lk Türk Beylikleri Ve Yaptıklari Eserler Hazirlayan:alpere nclkgl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anadolu’da Kurulan İ lk Türk Beylikleri Ve Yaptıklari Eserler Hazirlayan:alpere nclkgl."— Sunum transkripti:

1 Anadolu’da Kurulan İ lk Türk Beylikleri Ve Yaptıklari Eserler Hazirlayan:alpere nclkgl

2 Saltuklular (1072-1202) Ebulkasım Saltuk tarafından Erzurum’da kurulmu ş tur. Anadolu’nun ilk Türk beyli ğ idir. Haçlılar ve Gürcüler ile mücadele etmi ş tir. Türkiye Selçuklularının son verdi ğ i beylik Kale Camii, Ulu Camii, Üç Kümbetler, Mama Hatun Külliyesi ve Tepsi Minare eserlerini yapmı ş tır.

3 Mama Hatun Külliyesi(Erzurum)

4 Tepsi Minare(Erzurum)

5 Üç Kümbetler(Erzurum)

6 Erzurum Ulu Camii(Erzurum)

7 Mengücekliler (1080-1228) Mengücek Gazi tarafından Erzincan merkez olmak üzere kurulmu ş tur. 1228 ′ de Türkiye Selçuklularının himayesine giren Mengüceklilerin en önemli eseri Sivas İ li Divri ğ i ilçesinde yer alan Divri ğ i Ulu Camii‘dir.

8 Divriği Ulu Camii Divri ğ ii Ulu Camii(Sivas)

9 Divriği Ulu Camii Divri ğ i Ulu Cami ve Ş ifahanesi UNESCO tarafından 1985 yılında, 358 sıra numarası ile Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmi ş tir. UNESCO’nun koruma çalı ş maları kapsamında olu ş turulan Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi yapı, özgün mimarisi, estetik, kültürel ve.evrensel de ğ eriyle 13. Yüzyılda kadın-erkek e ş itli ğ ini de simgeleyen bir anıt olarak bu listeye alınmaya layık görülmü ş tü.

10 Danişmentliler ( 1080-1178) Dani ş ment Gazi tarafından Sivas Merkez olarak kurulan Dani ş mentliler beyli ğ i Bizans, Ermeni ve Haçlılar ile mücadele etmi ş tir. 1178 Yılında Türkiye Selçuklularına ba ğ lanan beyli ğ in en önemli eserleri Kayseri Ulu Camii ve Tokat’taki Ya ğ ıbasan Medresesi’dir. (Ya ğ ıbasan Medresesi Anadolu’nun ilk medresesidir.)

11 Kayseri Ulu Camii(Kayseri)

12 Ya ğ ıbasan Medresesi(Tokat)

13 Artuklular ( 1102-1409) Artuk Beyin o ğ ulları tarafından kurulmu ş tur. Artuklulardan kalan en önemli eser dünyanın en büyük ta ş kemerli köprüsü olma özelli ğ ine sahip Malabadi Köprüsü‘dür.

14 Malabadi Köprüsü(Diyarbakır)

15 Mardin Ulu Camii(Mardin)

16 Çaka Beyliği ( 1081-1093) Bizans kuvvetleri tarafından esir edilen Çaka Bey’in esaretten kurtularak İ zmir’e gelmesi ile 1081 yılında kurulmu ş tur. Çaka Beyli ğ i’nin Türk Tarihi açısından en önemli özelli ğ i ilk kez denizcilik faaliyetleri gösteren Türk beyli ğ i olmasıdır. 1081 yılı Türk Deniz Kuvvetleri’nin Kurulu ş u olarak kabul edilmi ş tir. Not : Bu beylikler dı ş ında Anadolu’da kurulan ba ş ka beylikler de olmu ş tur. Bu beylikler : Sökmenliler, Dilmaço ğ ulları, İ nalo ğ ulları, Çubuko ğ ulları ve Tanrıvermi ş o ğ ullarıdır.


"Anadolu’da Kurulan İ lk Türk Beylikleri Ve Yaptıklari Eserler Hazirlayan:alpere nclkgl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları