Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKREDİTASYON VE KALİTE FALİYETLERİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKREDİTASYON VE KALİTE FALİYETLERİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMLARI."— Sunum transkripti:

1 AKREDİTASYON VE KALİTE FALİYETLERİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMLARI

2 S AĞLıK KURUMLARıNDA AKREDİTASYON Bir organizasyonun(birsağlıkkurumunun), Standartlar veya kriterler ile uyumunun yetkili bir otorite tarafından değerlendirilmesi süreci. Hasta bakım kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan standartların sağlık kurumlarındaki uygulama yeterliliğinin, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslar arası bir kuruluş tarafından belgelenmesi.

3 S AĞLıK KURUMLARıNDA AKREDITASYON Güvenilir bir hasta bakım ortamı sağlanması, Hasta ve hizmet verenlerin risklerinin azaltılması, İyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığının sağlanması ve Hasta bakım kalitesini arttırılması için ihtiyaç duyulan standartların sağlık kurumlarındaki uygulama yeterliliğinin, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslar arası bir kuruluş tarafından belgelenmesi.

4 H ASTA VE Ç ALıŞAN G ÜVENLIĞI Sağlık hizmeti sunumunda hasta ve çalışanların zarar görmesine yol açabilecek her türlü işlem ve süreçler ile ilgili alınacak tedbir ve iyileştirme uygulamalarına yönelik faaliyetlerini ifade etmektedir

5 HASTA GÜVENLİĞİNDE TEMEL HEDEF Hatalar hastaya ulaşmadan önlemek Önlenebilir hataların ortaya çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmaktır

6 JCI H ASTA G ÜVENLIĞI H EDEFLERI 2010 Hasta kimliğinin doğru tanımlanması Etkin iletişimin sağlanması Yüksek-riskli ilaçların yönetimi/daha güvenli kullanımını sağlama Cerrahi tedavide yanlış taraf, yanlış hasta, yanlış uygulamaları önlemek Sağlık hizmetine bağlı enfeksiyonları azaltma; uygun el yıkama uygulamaları, Düşmelerin önlenmesi.

7 JCI H ASTA G ÜVENLIĞI H EDEFLERI 2014 Hasta kimliğinin doğrulanması, Ekip içinde etkin iletişimin sağlanması, İlaç güvenliğinin sağlanması, Kurumlardaki hasta güvenliği ile ilgili alarm sistemlerinin iyileştirilmesi, Sağlık bakımıyla ilgili enfeksiyonların önlenmesi, Hasta güvenliği ile ilgili risklerin tanımlanması ve önlenmesi ( Düşme, İntihar) Yanlış cerrahi girişimlerin önlenmesi

8 T ÜRKIYE ’ DE HASTA GÜVENLIĞI

9 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AKREDİTASYON FALİYETLERİ VE HEMŞİRELİK UYGULAMLARI

10

11 HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI

12 H ASTA KIMLIĞININ DOĞRULANMASı Amaç: Doğru hastaya, Doğru zamanda, Doğru işlemin yapılmasının sağlanmasıdır

13 H ASTA K IMLIĞININ D OĞRULANMASı Hasta Kimlik doğrulaması; kimlik belirteçleri ile yapılır ve bu bilgiler hasta kol bandında yer almaktadır. Hasta adı soyadı Protokol numarası T.C. kimlik numarası Doğum tarihi

14 H ASTA K IMLIĞININ DOĞRULANMASı Hasta kayıt kabul birimlerinde Hasta transferi öncesi ( iç/ dış) Girişimsel işlemler öncesi İlaç uygulamaları Kan ve kan ürünleri transfüzyonu öncesi Laboratuvar testleri öncesi örnek alımı Test sonuçlarının hastaya verilmesi Tüm cerrahi işlemler öncesi, sırası ve sonrası kimlik doğrulaması yapılır.

15 E TKIN İ LETIŞIMIN S AĞLANMASı İletişim: En az iki kişi arasındaki her türlü mesaj alışverişi olarak tanımlanabilir ve hasta bakım sürecinin önemli bir bileşenidir. İletişim sürecinde meydana gelen herhangi bir aksaklık, sağlık hizmetlerinin sunumunda da hatalara neden olabilir.

16 E TKIN İ LETIŞIMIN S AĞLANMASı İletişimde sıklıkla karşılaşılan hata nedenleri Sözel/Telefonla İstem Uygulamaları Kısaltma ve Sembollerin Kullanılması Kritik Test Sonuçlarının İletilmesi

17 E TKIN İ LETIŞIMIN S AĞLANMASı Sözel İstem Uygulamaları Nasıl Olmalıdır? Sözel istem/ telefonla istem ancak, acil bir durumda, hekim sterilse alınabilir. Sözel ilaç istemleri, ilgili forma yazıldıktan sonra teker teker istemi veren kişiye okunmalıdır. İstemi alan kişi, istemleri açık ve anlaşılır bir şekilde kaydetmeli ve en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır. ILC- F006 Sözel İstem Formu

18 E TKIN İ LETIŞIMIN S AĞLANMASı Kısaltma ve Sembollerin Kullanımını İstemler okunaklı bir yazı ile yazılmalı, mümkün olduğunca kısaltmalar kullanılmamalıdır. Örneğin; “.5mg” şeklinde yazılmış bir kısaltmada, 5 rakamının önündeki “. (nokta işareti)” görülmeyerek yanlışlıkla 5 mg ilaç uygulamasına neden olabilmektedir.

19

20

21

22 E TKIN İ LETIŞIMIN S AĞLANMASı Kritik Test Sonuçlarının İletilmesi Tanının zamanında ve doğru bildiriminin sağlanması amacı ile sonuç alınırken; Hasta kimlik doğrulaması yapılarak bilgiler kaydedilmeli, Kısaltma kullanılmamalı, Sonuç yazıldıktan sonra teker teker sonucu bildiren kişiye okunmalıdır. LAB-F003 Kritik Test Değer Panik Tanı Bildirim Alım Formu

23 İ LAÇ GÜVENLIĞI İlaç güvenliği, Bir ilacın üretim aşamasından Tüketim aşamasına, Hatta ilacın uzun süreli etkilerinin ortaya çıkıp, tamamen vücuttan uzaklaştırıldıktan sonraki sürece kadar devam eden bir kavramdır.

24 İ LAÇ G ÜVENLIĞI ABD’de ilaç güvenliği konusunda yapılan çalışmalarda; 1 yıl içinde ilaç hatası : 1.500.000 Zarar gören kişi sayısı : 60.000 Hayatını kaybeden kişi sayısı : 7000

25 İ LAÇ G ÜVENLIĞI İlaç uygulama hata nedenleri; Okunaksız el yazısı, Ondalık noktaların doğru kullanılmaması, Kısaltma kullanımı, Yanlış doz, form, süre bilgileri, İlaç istem bilgilerinin yanlış okunması ve kaydedilmesi,

26 İ LAÇ G ÜVENLIĞI İlaç uygulama hata nedenleri; Sözel istemlerin doğrulanmaması, İlaçların yanlış hasta poşetine konulması, İlaç- ilaç, ilaç- besin etkileşimine dikkat edilmemesi, İlaç hazırlama, saklama, depolama koşullarının uygunsuzluğu.

27

28 İ LAÇ G ÜVENL İ Ğ İ

29 İlaç uygulamalarında 8 doğru kuralı 1- Doğru hasta2- Doğru ilaç3- Doğru yol4- Doğru zaman5- Doğru doz6- Doğru form7- Doğru etki8- Doğru kayıt

30 ILC-F010 Buzdolabı Sıcaklık Takip Formu ILC-F011 Derin Dondurucu Sıcaklık Takip Formu ILC-F007 Stok Narkotik Ve Psikotrop İlaçlar Kontrol Formu ILC-F012 İlaç Hatası Bildirim Formu ILC-F005 İlaç İade - Zai - Kayıp Formu İLAÇ GÜVENLİĞİ

31 T RANSFÜZYON GÜVENLIĞI Kan/ kan ürünleri transfüzyonu işlemlerinin bilimsel kriterlere uygun ve komplikasyonsuz olarak yapılması şeklinde tanımlanabilir.

32 T RANSFÜZYON G ÜVENLIĞI Hasta kimlik bilgileri Kan ve/veya kan ürününün türü Kan grubu Kan transfüzyo n miktarı Çapraz karşılaştırma test sonucu Ürünün planlanan veriliş süresi iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdı r HAB-F008 Transfüzyon Takip Formu HAB-F012 Kan Ve/Veya Kan Ürünleri Transfüzyonu Bilgilendirme Ve Onay Formu HAB-Y001 Transfüzyon Sonrası Bilgilendirme

33 T RANSFÜZYON G ÜVENLIĞI Transfüzyonun ilk 15 dakikası 2 ml/dk hızla başlanır ve reaksiyon yok ise 4 ml/dk hıza çıkarılır. Transfüzyon boyunca Her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenir ve kaydedilir.

34 D ÜŞMELERIN Ö NLENMESI Düşmeler özellikle hastada meydana gelebilecek olumsuz durumlar ve hasta bakım maliyetindeki artış açısından önemlidir. 2008-2009 yılları arasında İngiltere’de yapılan bir çalışmada 1400 kırık83 ölüm 285.000 düşme olayı

35 D ÜŞMELERIN Ö NLENMESI Düşme riskinin önlenmesi amacı ile hastalar bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilir, Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınır.

36 D ÜŞMELERIN Ö NLENMESI Düşme Riski Değerlendirme Ölçeği

37 D ÜŞME RISK D EĞERLENDIRILMESI VE K AYıT Hataların hastaya ulaşmadan önce belirlenmesi, bildirilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak önlemlerin alınmasıdır. Erişkin hasta ise İtaki Düşme Riski Ölçeği Çocuk hasta ise Harizmi Düşme Riski Ölçeği

38 QDMS NO: HEM-T048 HASTALARIN DÜŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNLENMESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

39 QDMS NO: HEM-T048 HASTALARIN DÜŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNLENMESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

40 D ÜŞME RISK D EĞERLENDIRILMESI Genel durumunda değişikliğe neden olabilecek cerrahi ve girişimsel işlemler veya düşme riskini etkileyebilecek ilaç uygulandığında, düşme riski yeniden değerlendirilir. Hastanın servisler arası transferini ve (her türlü yeniden kabulünü) ve düşme olayını takiben düşme riski yeniden değerlendirilir.

41 D ÜŞME RISK D EĞERLENDIRILMESI Düşme riskinin değerlendirilmesi ve izlemi “Hasta İzlem Formu” na kaydedilir. Hastanın risk değerlendirmesine yönelik bakım planı gerçekleştirilir. Düşme riski için temel güvenlik önlemleri alınır.

42 Islak zemin

43 S AĞLıK HIZMETINE BAĞLı ENFEKSIYON RISKININ AZALTıLMASı Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar sadece el hijyeninin doğru uygulanması ile çok büyük oranda azaltılabilmektedir. Bu nedenle el hijyeni sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolünde en etkili yöntemlerdendir.

44 S AĞLıK H IZMETINE B AĞLı E NFEKSIYON R ISKININ A ZALTıLMASı ENF-Y013 El Yıkama Afişi

45 S AĞLıK H IZMETINE B AĞLı E NFEKSIYON R ISKININ A ZALTıLMASı ENF-Y001 Solunum İzolasyonu Kartı ENF-Y006 Damlacık Temas İzolasyonu Kartı ENF-Y007 Temas İzolasyonu Kartı

46 C ERRAHI T EDAVIDE Y ANLıŞ T ARAF, Y ANLıŞ H ASTA, Y ANLıŞ U YGULAMALARı Ö NLEMEK ( G ÜVENLI C ERRAHI ) Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre yılda; 234 milyon ameliyat yapılmakta, Yapılan ameliyatların 7 milyonunda ameliyatla ilişkili komplikasyon, 1 milyonunda ise ameliyatla ilişkili ölüm görülmektedir.

47 G ÜVENLI C ERRAHI Cerrahi işlemlerin daha güvenli hale gelmesi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” projesi geliştirildi. «Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi» hazırlandı.

48 G ÜVENLI C ERRAHI 2009 yılında da Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemiz şartlarına uygun olarak «Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR” düzenlenmiştir. HAB-F009 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi

49 E GE ÜNIVERSITESI TıP FAKÜLTESI HASTANESI HASTALARıN DEĞERLENDIRME VE IZLEMI HASTANIN KARŞILANMASI ERİŞKİN HASTALAR İÇİN; HAD-F004 Erişkin Yatan Hasta Hemşire Değerlendirme Formu HEM-F001 Erişkin Hasta İzlem Formu HEM-F004 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Erişkin Hasta İzlem Formu

50 E GE ÜNIVERSITESI TıP FAKÜLTESI HASTANESI HASTALARıN DEĞERLENDIRME VE IZLEMI HASTANIN KARŞILANMASI ÇOCUK HASTALAR İÇİN; Çocuk Yatan Hasta Hemşire Değerlendirme Formu Yeni Doğan Hemşire Değerlendirme Formu HEM-F002 Çocuk Hasta İzlem Formu HEM-F005 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Hasta İzlem Formu HAD-F031 Çocuk Yoğun Bakım Değerlendirme ve İzlem Formu HAD-F030 Yeni Doğan Yoğun Bakım Hasta İzlem Formu

51 H EMŞIRELIK BAKıM UYGULAMLARı Bakım vericilerin bireysel farklılıklarından korunarak, hastaların bakım ihtiyaçları doğrultusunda standart bakım uygulamalarının gerçekleşmesi için hasta sınıflandırma sistemleri kullanılmaktadır.

52

53 R USH - M EDICUS H ASTA S ıNıFLANDıRMA K RITERLERI H ASTA B AĞıMLıLıK D ÜZEYLERI 0- 24 Puan Bağımsız Hasta 25-48 Puan Alt Düzey Bağımlı Hasta 49- 120 Puan Orta Düzey Bağımlı Hasta 120 ve Üzeri Puan Üst Düzey Bağımlı Hasta

54 H ASTA B AĞıMLıLıK D ÜZEYLERI DOĞRULTUSUNDA BAKıM VE TAKIP SıKLıKLARı

55

56

57

58 A ĞRı D EĞERLENDIRILMESI VE K AYıT İlk ve yeniden yapılan ağrı değerlendirmeleri “ Hasta Değerlendirme/ Hasta İzlem Formu” na kaydedilmelidir.

59 A ĞRı D EĞERLENDIRMESINDE K ULLANıLAN S KALALAR NIPS (0 – 1 yaş) Yüz skalası 1 – 7 yaş ve konuşamayan erişkin hastalarda Sayısal Skala >7 çocuk ve bilinci açık erişkin Davranışsal Ağrı Skalası Entübe, Sedatize Yoğun Bakım Hastalarında Kendini İfade Edemeyen Hastalarda

60 AĞRI YÖNETİMİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 0-1 Yaş Çocuklarda; NIPS NIPS AĞRI DEĞERLENDİRME SKALASI 012 YÜZ İFADESİ Kaslar gevşek-rahat yüz, nötral ifade Yüzünü buruşturma-gergin yüz kasları, alın kırışıklığı, burun, ağız ve çenede negatif yüz ifadesi - AĞLAMASakin-ağlama yok İnleme, hafif sızlanma, aralıklı ağlama Güçlü ağlama- sesli bağırma, keskin ses, devamlı ağlama SOLUNUM ŞEKLİ Bebek için rahat-normal şekilde Gergin, düzensiz, normalden hızlı yada nefes tutması mevcut - KOLLAR Rahat- kaslarda sertlik yok, olağan kol hareketleri mevcut Gergin, kollar düz, sert ve/veya hızlı ekstansiyon, fleksiyon - BACAKLAR Rahat- kaslarda sertlik yok, olağan bacak hareketleri Gergin, bacaklar düz, sert ve/veya hızlı ekstansiyon, fleksiyon - UYANIKLIK DURUMU Uykuda/ uyanık- sessiz, huzurlu, uykuda veya uyanık ve rahat yerleşimli Uyanık huysuz, huzursuz ve kıvranan

61 NIPS; 0-1 Y AŞ Ç OCUKLARDA

62 Y ÜZ S KALASı ; 1– 7 Y AŞ A RASı Ç OCUKLARDA K ONUŞAMAYAN E RIŞKIN H ASTALARDA 0 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 Ağrı yok Çok hafif Hafif Orta Şiddetli Dayanılmaz

63 S AYıSAL S KALA ; >7 Y AŞ Ç OCUKLARDA K ONUŞABILEN E RIŞKIN H ASTALARDA ; Ağrı yok Çok hafif Hafif Orta Şiddetli Dayanılmaz

64 D AVRANıŞSAL A ĞRı S KALASı ; E NTÜBE, S EDATIZE Y OĞUN B AKıM H ASTALARıNDA VE K ENDINI İ FADE E DEMEYEN H ASTALARDA

65 A ĞRı D EĞERLENDIRMESINDE K ULLANıLAN S KALALAR □ N-PASS: NEONATAL AĞRI, AJİTASYON VE SEDASYON SKALASI ( Gestasyonel yaş ya da düzeltilmiş yaşı ≥ 34 hafta ya da cerrahi geçirmiş bebeklere) KRİTERLERSEDASYON -2 SEDASYON -1 NORMAL 0 AĞRI / AJİTASYON 1 AĞRI / AJİTASYON 2 Ağlama – İrritabilite Ağrılı uyaranla ağlama yok Ağrılı uyaranla minimal ağrı / inleme Ağlama +, irritabilite yok Aralıklı ağlama veya irritabilite Tiz sesle veya sessiz-sürekli ağlama +, sakinleştirilemiyor Davranış durumu Uyarana yanıt yok. Spontan hareket yok Uyarana minimal yanıt var. Minimal spontan hareket var Gestasyonel haftasına uygun hareket + Huzursuz, sık uyanmakta, Tekmeliyor, sürekli uyanık, sedatize olmadığı halde nadiren uyanık Yüz ifadesiAğız gevşek. İfade yok Uyaranla minimum ifade Sakin Uygun düzeyde Aralıklı her ağrıyı ifade etmekte Sürekli ağrı ifade etmekte Ekstremiteler- Tonus Yakalama refleksi yok. Flask tonus Yakalama refleksi zayıf. Kas tonusu azalmış Ekstremiteler rahat. Tonus normal Aralıklı olarak sıkıca kapalı ayaklar, yumruklar veya parmaklar. Vücut gergin değil Sürekli sıkı sıkı kapalı ayaklar, yumruklar veya parmaklar. Vücut gergin. Vital bulgular, KN, SS, kan basıncı, SaO2 Uyaranla değişiklik yok. Hipoventilasyon / apne Uyaranla bazal değerden <%10 değişiklik Gestasyon yaşına göre normal veya bazal değerler içinde Uyaranla bazal değerlerden %10- 20­değişiklik ve SaO2 %76-85, hızlıca yükselir Uyaranla bazal değerden >%20 fazla değişiklik, SaO2 ≤%75, yavaş yükselir TOPLAM

66 A ĞRı D EĞERLENDIRMESINDE K ULLANıLAN S KALALAR PIPP SKORLAMASI (Gestasyonel yaş ya da düzeltilmiş yaşı <34 hafta bebeklere ) PARAMETREBULGUPUAN Gestasyonel yaş≥ 36 hafta0 32 hafta- 35 hafta 6 gün1 28 hafta- 31 hafta 6 gün2 < 28 hafta3 Davranışsal durumAktif-uyanık, gözler açık yüz hareketleri var0 Sakin-uyanık, gözler açık yüz haraketleri yok1 Aktif-uykulu, gözler kapalı yüz hareketleri var2 Sakin-uykulu, gözler kapalı yüz hareketleri yok.3 Maksimum kalp tepe atımı0-4 atım/dk artış0 5-14 atım/dk artış1 15-24 atım/dk artış2 ≥ 25 atım/dk artış3 Minimum oksijen saturasyonu% 0-2.4 düşüş0 % 2.5-4.9 düşüş1 % 5- 7.4 düşüş2 %7.5 ve daha fazla düşüş3 Kaş çatmaHiç (zamanın ≤ %9)0 Minimum (zamanın %10-39)1 Orta (zamanın 40-69)2 Maksimum (zamanın %70’inden fazla)3 Gözlerini kısmaHiç (zamanın ≤ %9)0 Minimum (zamanın %10-39)1 Orta (zamanın 40-69)2 Maksimum (zamanın %70’inden fazla)3 Nazolabial olukHiç (zamanın ≤ %9)0 Minimum (zamanın %10-39)1 Orta (zamanın 40-69)2 Maksimum (zamanın %70’inden fazla)3 TOPLAM

67 A ĞRı D EĞERLENDIRME S ıKLıĞı Ağrı yok ve hafif ağrı durumunda: Her yaşam bulgusu değerlendirmesinde ağrı değerlendirmesi yapılır.

68 A ĞRı D EĞERLENDIRME S ıKLıĞı Bağımsız Hasta/ Alt Düzey Bağımlı: 2×1 ( 08- 16: 1 kez) ( 16- 08: 1 kez) Orta ve Üst Düzey Bağımlı: 4×1 ( 08- 16: 2 kez) ( 16- 08: 2 kez)

69 A ĞRı D EĞERLENDIRME S ıKLıĞı Orta şiddette ağrı ve şiddetli ağrı durumunda: Saatte bir ağrı değerlendirmesi yapılır.

70 A ĞRı D EĞERLENDIRME S ıKLıĞı Cerrahi hastalar; Ameliyatı izleyen ilk 6 saat saatte bir, daha sonra 24 saate kadar 4 saatte bir yeniden değerlendirme yapılır.

71 Ağrı değerlendirmesinde ilk kez ağrı skoru 5 (Orta Şiddetli Ağrı) veya daha fazla olan hastalarda: Akut ağrı tedavisi girişimi uygulanmalıdır.

72 Ö DEM DEĞERLENDIRMESI VE KAYıT Hastanın cilt bütünlüğünü korumak, cilt tonusunu sağlamak ve mevcut ödemi azaltmak için öncelikle tanılanması gerekir. Tanılama; Godenin derinliği, geri dönüş hızı ve cilt görünümü dikkate alınarak yapılır.

73 Ö DEM TANILAMASI

74 ÖDEMLİ HASTA BAKIMI Yumuşatıcı (losyon/ vazelin) ödemli bölgeye; bastırmadan, dairesel hareketlerle yayılarak sürülür. Ödemli bölge ya da ekstremiteler elevasyona alınır. Hastanın bağımlılık düzeyine ve hekim istemine göre “Aldığı Çıkardığı Sıvı Takip Talimatı” na uygun olarak aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılır. Ödemli ekstremiteye işaret konulup, ekstremite çevresi aynı yerden ölçülerek ödem takibi yapılır. 2 ve üzeri ödem tespitinde 24 saatte bir kilo ölçümü (aynı saatte ve aynı giysilerle) yapılır. Cilt bütünlüğü bozulmuşsa “ Yara Bakım Talimatı” na uygun bakım verilir 24 saatte bir kilo ölçümü (aynı saatte ve aynı giysilerle) yapılır.

75 BASINÇ YARASI RİSK DEĞERLENDİRMESİ önlemleri almada standart bir yöntem belirlenmiştir. Hastaların bireysel özelliklerine göre basınç yarası risk faktörlerini belirlemek, gelişimini önlemeye yönelik doku bütünlüğünün korunması ve sürdürülmesini sağlamaktır.

76 5 YAŞ VE ÜZERI HASTALARDA BRADEN BASINÇ YARASI RİSK DEĞERLENDİRME SKALASI

77 5 YAŞ ALTINDAKİ HASTALARDA MODİFİYE BRADEN Q BASINÇ YARASI RİSK DEĞERLENDİRME SKALASI

78 YENİDOĞAN HASTALARDA BRADEN Q BASINÇ YARASI RİSK DEĞERLENDİRME SKALASI

79 Yatışı yatan her hasta “Basınç Yarası Değerlendirme Skalası”na göre değerlendirilerek risk durumu belirlenir ( 6 saat içinde)

80 B ASıNÇ YARASı R ISK Ö LÇÜMLERI VE Y APıLACAK F AALIYETLER Risk ÖlçümüPuanlamaYapılacak Faaliyetler Yeniden Değerlendirme Sıklığı Risksiz 18 Risk tanılama yapılır. Haftada bir kez NOT: Hastanın genel durumu değiştiğinde, yeniden değerlendirme yapılır Riskli15-18 Basınç yaralarını önlemeye yönelik girişimler her gün uygulanır, form doldurulur Haftada bir kez Orta Riskli13-14 Basınç yaralarını önlemeye yönelik girişimler her gün uygulanır, form doldurulur Haftada bir kez Yüksek Riskli 10-12 Basınç yaralarını önlemeye yönelik girişimler her gün uygulanır, form doldurulur Haftada bir kez Çok Yüksek Risk 9 puan ve altı Basınç yaralarını önlemeye yönelik girişimler her gün uygulanır, form doldurulur Haftada bir kez Değerlendirme Hasta servise kabul edildiğinde, daha sonra haftada bir ya da hastanın durumu değiştikçe yeniden değerlendirme yapılır.

81

82 H ASTADA BASıNÇ YARASı VARSA ; Basınç yarasının yeri belirlenerek derece ve boyut değerlendirmesi yapılır ve haftada bir bu değerlendirme takip edilir.

83 ÖRNEK VAKA Yoğun bakımda yatmakta olan 45 yaşında erkek hasta, entübe, bilinci tamamen kapalı, ağrılı uyaranlara cevap vermiyor, yatağa bağımlı olan hasta hiçbir şekilde hareket edemiyor. Cildi oldukça nemli. Hastaya destek tedavisi olarak TPN uygulanıyor.

84 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ KOMİTESİ QDMS NO: HEM-T065 BASINÇ YARASI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNLENMESİ

85

86 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ KOMİTESİ QDMS NO: HEM-T065 BASINÇ YARASI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNLENMESİ 12 CM 10 CM 4.

87 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ KOMİTESİ QDMS NO: HEM-T065 BASINÇ YARASI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNLENMESİ 10 1 4

88 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ KOMİTESİ QDMS NO: HEM-T065 BASINÇ YARASI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNLENMESİ Haftada bir değerlendirme yaparak grafiğe kaydedilir.

89 E GE ÜNIVERSITESI TıP FAKÜLTESI HASTANESI HASTALARıN DEĞERLENDIRME VE IZLEMI ÖZELLİKLİ DEĞERLENDİRMELER GEREKİYOR İSE; Aşağıda belirtilen form/formlardan uygun olan seçilerek doldurulur. ERİŞKİN HASTALAR İÇİN;  HAD-F013 Anjio Hastası Değerlendirme ve Takip Formu  Beslenme ve Diyet Bölümü Erişkin Hasta Değerlendirme Formu  Erişkin KIT Kabul Değerlendirme Formu  Erişkin Yatan Hasta Palyatif /Terminal Bakım Değerlendirme Formu  HAD-F028 Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon A.D. Değerlendirme Ve Tedavi Formu  HAD-F034 Geriatri (65 yaş ve üzeri) Hasta Ek Değerlendirme Formu  Günübirlik Cerrahi Hastası Değerlendirme Formu  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Hasta Ek Değerlendirme Formu  HAD-F005 Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Gebe Hasta Ek Değerlendirme Formu  Konsültasyon Liyazon Formu  ILC-F015 TPN İstek Formu  HEM-F004 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Yatan Hasta Hemşire Değerlendirme Formu  HAD-F001 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alkol Ve Madde Bağımlılığı Tedavi Ünitesi Hasta Değerlendirme Ek Formu

90 ÖZELLİKLİ DEĞERLENDİRMELER GEREKİYOR İSE; Aşağıda belirtilen form/formlardan uygun olan seçilerek doldurulur. ÇOCUK HASTALAR İÇİN; E GE ÜNIVERSITESI TıP FAKÜLTESI HASTANESI HASTALARıN DEĞERLENDIRME VE IZLEMI  HAD-F013 Anjio Hastası Değerlendirme ve Takip Formu  Beslenme ve Diyet Bölümü Çocuk Hasta Değerlendirme Formu  HAD-F006 Çocuk Hasta Kuşkulu Örselenme Değerlendirme ve İzlem Formu  HAD-F007 Çocuk Hasta Palyatif /Terminal Bakım Değerlendirme Formu  HAD-F028 Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon A.D. Değerlendirme Ve Tedavi Formu  Günübirlik Cerrahi Hastası Değerlendirme Formu  HAD-F016 Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi Kabul ve Değerlendirme Formu  HAD-F001 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alkol Ve Madde Bağımlılığı Tedavi Ünitesi Hasta Değerlendirme Ek Formu

91 E GE ÜNIVERSITESI TıP FAKÜLTESI HASTANESI HASTALARıN DEĞERLENDIRME VE IZLEMI ACİL SERVİSİÇİN; Acil servisde triyaj uygulaması yapılarak Triyaj Formu doldurulur. Acil Servis giriş kaydı yapılır. Sonrasında aşağıda belirtilen form/formlardan uygun olan seçilerek doldurulur. ACL-F005 Acil Servis Hasta Muayene Formu ACL-F006 Çocuk Acil Bilim Dalı Değerlendirme Formu ACL-F002 Çocuk Acil Kartı ACL-F004 Erişkin Acil Travma Formu HAE-F007 Bilinci Kapalı Hastaya Müdahale Tutanağı

92 E GE ÜNIVERSITESI TıP FAKÜLTESI HASTANESI HASTALARıN DEĞERLENDIRME VE IZLEMI Adli Olgu ise;  BUS-F008 Adli Olgu Bildirim Formu  Genel Adli Muayene Raporu Formu  BUS-F014 Adli Olgu Bilgilendirme ve Onam Formu  BUS-F001 Adli Olgularda Yabancı Cisim/Giysi Tutanak Formu  Cumhuriyet Savcılığına Sevk Evrakı

93 Adli olgularda ayrıca;  BUS-F001 Adli Olgularda Yabancı Cisim/Giysi Tutanak Formu’ nu 5.8.6.Başhekimlik tarafından görevlendirilecek personel (İdari işler sorumlusu / sorumlu hemşire) imza karşılığı formun diğer örneğini ve materyali teslim alır ve polise teslim eder.

94 H ASTA EŞYALARıNıN TESLIM ALıNMASı GEREKIYOR ISE ? HAE-F018 Hasta Eşyalarını Saklama Formu doldurulur.

95 C ERRAHI / INVAZIV GIRIŞIM UYGULANACAK Mı ? Ameliyathanede ya da İnvaziv Girişim Labratuvarlarında aşağıda belirtilen form/formlardan uygun olan seçilerek doldurulur. HAB-F016 Anestezi İzlem Formu HADF-013 Anjiografi Hastası Değerlendirme ve Takip Formu Günübirlik Cerrahi Hasta Değerlendirme Formu Günübirlik Hasta Değerlendirme Formu HAB-F009 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi HAB-F015 Ameliyathane Hemşire Kayıt Formu HAB-F014 Ameliyathane Hazırlık ve Kontrol Formu HAB-F017 İndikatör Kontrol Formu PAT-F016 Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı İntraoperatif Değerlendirme (Frozen) Formu doldurulur, Gerekiyorsa ilgili Patoloji İstem Formu doldurulur

96 K URUM DıŞıNA / IÇINE TRANSFER EDILECEK MI ? BUS-F018 Hasta Transfer Formu BUS-F019 Hasta Transfer İzin Formu Epikriz Formu doldurulur.

97 H ASTAYA KıSıTLAMA UYGULANMASı GEREKIYOR ISE ? HAB-F021 Kısıtlama Altındaki Hasta Değerlendirme ve Takip Formu doldurulur.

98 HASTA VE YAKıNLARıNA VERILEN EĞITIMIN KAYDı IÇIN ; HAE-F006 Hasta Ve Yakınlarının Eğitim Kayıt Formu doldurulur.

99 TESTE ÖZEL BİLGİLENDİRME FORMLARI LAB-F008 Bebeklerden İdrar Toplama İçin Hasta Bilgilendirme Formu LAB-F007 24 Saatlik İdrar Toplama İçin Formu Hasta Bilgilendirme Formu LAB-F009 Dışkıda Gizli Kan Testi İçin Hasta Bilgilendirme Formu LAB-F010 Kültür İçin İdrar Örneği Alma Hasta Değerlendirme Formu

100 M AVI K OD Temel yaşam fonksiyonları (solunum, dolaşım) risk altında olması veya durması durumunda bireylere gerekli müdahalelerin (CPR) en kısa sürede, doğru ve güvenli yapılabilmesi için olayı fark eden sağlık personeli tarafından derhal 2222 nolu telefon aranarak «Mavi Kod» uygulanır. HAB-F007 CPR Arabası Kontrol Formu

101 OLAY BİLDİRİM FORMU Olay Bildirim Formu: Hastanemizde gerçekleşen tüm ciddi beklenmeyen olay, ters olay ve ramak kala olaylarının bildirimi için «Olay Bildirim Formu» doldurulur. KIG-F005 Olay Bildirim Formu

102 E XITUS D URUMUNDA Ölüm Belgesi BUS-F003 Cenazeyi Morga Teslim Belgesi BUS-F006 Testil Morg Teslim Formu BUS-F002 Cenaze Kimlik Kartı Beyin ölümü varsa; HAE-F001 Beyin Ölümü Bildirim Formu Epikriz Formu doldurulur. Organ bağışı söz konusu ise; T.C. Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Bağış Formu doldurulur.

103 E ĞITIM F ORMLARı PNE-F008 Eğitim Çağrı Formu PNE-F010 Eğitim Kayıt Formu PNE-F009 Eğitim Değerlendirme Formu

104 İ Ş KAZASı MEYDANA GELDI ISE ; PNE-F001 Personel İş Kazası Bildirim Formu doldurulur.

105


"AKREDİTASYON VE KALİTE FALİYETLERİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları