Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Disiplin Soruşturması Afyon-Kasım 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Disiplin Soruşturması Afyon-Kasım 2015."— Sunum transkripti:

1

2 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Disiplin Soruşturması Afyon-Kasım 2015

3

4 Temel Kavramlar ve Tanimlar İnceleme emri ve inceleme raporu Soruşturma onayı ve görevlendirme Muhakkik, Soruşturma raporu, Yetkili Merci Ön inceleme onayı ve görevlendirme Ön incelemeci Ön inceleme raporu

5 4 18.12.2015 4 Müşteki (Şikâyetçi) Muhbir (İhbarcı) Tanık Kusur Suç Fiilin işlendiği tarih Fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarih Zaman aşımı Bilirkişi Yemin Temel Kavramlar ve Tanimlar

6 5 18.12.2015 5 İnceleme emri ve inceleme raporu İnceleme emri; sıralı disiplin amirleri tarafından yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gerek hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin; çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin; şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan tetkik ve soruşturmalar sonucunda cezaî takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi amacıyla verilen emir olup, bu işlem sonucunda düzenlenen raporlar da “İnceleme Raporu” olarak adlandırılır. Bu raporlarda disiplin cezası teklifinde bulunulmaz. 18.12.20155

7 6 6 Soruşturma onayı ve görevlendirme Konuları itibariyle adlî nitelikte olmayan ve memurların görevlerini yürütürken mevzuata aykırılık teşkil eden kusur niteliğindeki eylemlerin soruşturulması amacıyla yetkili disiplin amirlerince verilen onaylar Bu onay üzerine işlemlerin kim/kimler eliyle yürütülmesine yönelik yazılı emir de görevlendirme olarak nitelendirilir.

8 7 18.12.2015 7 Muhakkik Muhakkik Memurların görevlerini yürütürken mevzuata uygun kusur niteliğindeki eylemlerinin soruşturulması amacıyla yetkili disiplin amirlerince verilen onay üzerine görevlendirilen kimse. Soruşturma raporu, Soruşturma raporu, Konuları itibariyle adlî nitelikte olmayan ve memurların görevlerini yürütürken mevzuata uygun düşmeyen kusur niteliğindeki eylemlerinin soruşturulması amacıyla yetkili disiplin amirlerince verilen onay üzerine görevlendirilen muhakkik/soruşturmacı tarafından düzenlenen gerektiğinde disiplin ve idare teklifler içeren raporlar 18.12.20157

9 8 8 Yetkili Merci Memurların hizmet sırasında görevlerinden kaynaklanan ve TCK ile ceza özlü kanunlarda yer alan bazı suçları işlediklerinin öğrenilmesi üzerine ilgili memur hakkında gerekli inceleme ve soruşturma iznini vermeye yetkili kılınan makamlar 18.12.20158

10 9 9 Ön inceleme onayı ve görevlendirme Memurların görevlerini yürütürken görevlerinden kaynaklanan ve TCK ile ceza özlü kanunlarda yer alan bazı suçları işlediklerinin öğrenilmesi üzerine ilgili ve yetkili merci tarafından itham edilen memur hakkında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılmasını ön gören onaya ön inceleme onayı; iznini vermeye yetkili kılınan makamlardır. Bu onay üzerine işlemlerin kim/kimler eliyle yürütülmesine yönelik yazılı emir de görevlendirme olarak nitelendirilir. Ön incelemeci Yetkili merci tarafından itham edilen memur hakkındaki suçları inceleyip araştırmakla görevlendirilen eleman/lar 18.12.20159

11 10 18.12.2015 10 Ön inceleme raporu Görevlendirilen ön incelemeci tarafından düzenlenen ve itham edilen memur hakkında soruşturma izni verilmesi/ verilmemesi şeklindeki teklifi içeren ve yetkili merciin vereceği nihai karara esas teşkil eden rapor Ön inceleme raporu, aynı zamanda itiraz halinde yargı mercilerinin kanaat edinmesi ve oluşturmasında yararlı olacak, karara dayanak teşkil edecek bir metindir” şeklindeki Ocak 2000 tarihli Danıştay 2. Dairesi İlke Kararı ile ön inceleme raporlarının yetkili merciin izin kararına esas olması bakımından son derece önemli bir belge olduğu vurgulanmaktadır. 18.12.201510

12 11 18.12.2015 11 Müşteki (Şikâyetçi) Herhangi bir eylem ve işlemden fiziksel, mali ya da manevi zarar gördüğü iddiasıyla yetkili makam ve mercilere yazılı olarak şikâyette bulunan kimse Muhbir (İhbarcı) Herhangi bir eylem ve işlemden fiziksel, mali, manevi zarar görmediği halde, hata ya da suç niteliğindeki bir eylem ve işlemi resmi makam ve mercilere sözlü veya yazılı olarak ileten kimse 18.12.201511

13 12 18.12.2015 12 Bilirkişi Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren durumlarda oy ve görüşünün alınmasına ihtiyaç duyulan kimse, bir konunun uzmanıYemin Tanıkların görüp duyduklarını gizlemeden bildiklerini dosdoğru söylemelerini temin için onlara verilen ant 18.12.201512

14 13 18.12.2015 13 Tanık Gerek disiplin soruşturması gerekse ön inceleme çalışmaları sırasında onayda yer alan iddialarla ilgili olarak görüp duyduklarını görevlilere anlatan kimseKusur Memurların işlerini yürütürken mevzuatla belirlenen görevlerini bilerek veya bilmeyerek gereği gibi yapmayarak disiplin hukuku kapsamında haklarında işlem yapılmasını gerektiren hatalı eylemler Suç Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken TCK ve ceza özlü diğer kanunlarda yer alan hususlara aykırı olarak gerçekleştirdik-leri eylemler 18.12.201513

15 14 18.12.2015 14 Fiilin işlendiği tarih Fiilin işlendiği tarih Gerek disiplin gerekse ceza hukukuna aykırı bir eylemin vuku bulduğu, yani gerçekleştirildiği tarih; devam eden kusur ve suçlarda ise eylemin gerçekleştiği son gün Fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarih Fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarih Yasalara aykırı bir eylem ve işlemle ilgili soruşturma emri vermeye yetkili disiplin amirliğinin ya da ön inceleme emri ve izni vermeye yetkili merciin genel evrak kaydına girdiği veya basında yer aldığı tarih 18.12.201514

16 15 18.12.2015 Zaman aşımı Soruşturmada zaman aşımı ve ceza vermede zaman aşımı Soruşturmada zaman aşımı ve ceza vermede zaman aşımı söz konusudur. a) Soruşturmada zaman aşımı: öğrenilmesinden sonra bir ay altı ay a) Soruşturmada zaman aşımı: Disiplin hukuku kapsamındaki eylemlerin, yetkili disiplin amirince öğrenilmesinden –genel evrak kaydından- sonra uyarma-kınama-aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektirir fiil ve hallerde bir ay; Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektirir eylemler için de altı ay zarfından soruşturma onayı alınmamışsa gerçekleşen zaman aşımı türüdür.

17 16 18.12.2015 Zaman aşımı b) Ceza vermede zaman aşımı: eylemin bizzat işlendiği tarihten itibaren iki yıl b) Ceza vermede zaman aşımı: Disiplin hukuku kapsamındaki bir eylemin ne zaman öğrenilirse öğrenilsin bizzat işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılmaması durumunda oluşan zaman aşımıdır. Fiilin işlendiği tarih üzerinden iki yılın geçmesi durumunda hukuken yapılacak işlem kalmamıştır.

18 17 18.12.2015 Zaman aşımı c) Dava zaman aşımı: c) Dava zaman aşımı: Adli içerikli eylemlerle ilgili olup, TCK’nın 66 maddesinde belirtilen sürelerde dava açılmamış olması demektir. Bu maddede hangi suçlar/eylemler için ne kadar sürede dava açılması gerektiği yer almaktadır. d) Ceza zaman aşımı: d) Ceza zaman aşımı: Adli içerikli eylemlerde TCK’nın 68. maddesinde belirtilen sürelerde ceza verilememesidir.

19 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Memurun işlediği suç, ihbar, şikayet veya yapılan bir inceleme vesilesiyle ortaya çıkabileceği gibi, doğrudan amir tarafından da öğrenilebilir. Suçun hangi şekilde öğrenilirse öğrenilsin, yetkili amirlerce incelettirilmesi gerekmektedir. Disiplin soruşturmalarının nasıl yapılacağı yönünde herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 657 sayılı Kanun ile sadece disiplin suç ve cezaları sayılmış ve bazı esaslar belirlenmiştir.

20 DİSİPLİN SORUŞTURMASI 657 sayılı Kanuna göre çıkarılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ise, disiplin amirlerini, kurullarını belirlemiş, görev ve yetkilerini tespit etmiştir. Diğer bir ifade ile, disiplin soruşturmalarının yürütülme esasları ortaya konulmamıştır. Bu nedenle, disiplin soruşturmalarının yapılmasındaki usul ve esaslar konusunda, yargı kararları, doğrultusunda bir sistem oluşmuştur.

21 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Disiplin soruşturmasına, disiplin cezası vermeye yetkili amirin soruşturma onay emri ile başlanabilir. Yetkili amir mukakkik görevlendirirken, şikayetin türü, kapsamı, niteliği ve derinliğini görebilmeli, ona göre soruşturulacak kişi ya da kişilerin amiri konumundaki (en azından eşdeğer görevdeki) bir ya da birkaç muhakkik görevlendirmeli; muhakkikte konu ile ilgili bilgi bulunmasına, ret ya da çekilme şartlarının oluşturulmaması için titiz davranmalıdır.

22 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Disiplin âmiri Muhakkik atarken soruşturma konusunu açıkça belirterek (yer, kişi, tarih ve olay) kim hakkında soruşturma yapılacağını ve muhakkikin kim olduğunu içerir şekilde yazılı görevlendirme yapması, bu görevlendirme yazısını muhakkike tebliğ etmesi gerekir.

23 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Bir disiplin cezası verebilmek için öncelikle disiplin soruşturması yapılması zorunludur. Disiplin soruşturması yapılmadan sadece savunma istenerek ceza verilmesi işlemleri, idari yargıda iptal edilmektedir.

24 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Muhakkik olarak görevlendirilenler, kendisini yazılı olarak görevlendiren disiplin âmirinin disiplin cezası verme yetkisi hariç bütün yetkilerini hâiz olup; soruşturma konusuyla sınırlı olmak üzere her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan ve kişilerden bilgi ve belge almaya, tanık dinlemeye, mâhallinde keşif yapmaya, soruşturma raporu düzenlemeye yetkilidir.

25 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Ancak Muhakkik görevlendirildiği fiil veya hâlin dışında yeni bir disipline aykırı fiil veya hâl tespit ederse, kendiliğinden soruşturma yapamaz. Durumu disiplin âmirine yazılı olarak bildirir. Kendisine yazılı olarak ek soruşturma izni verildiği takdirde bu konularda da soruşturma yapabilir.

26 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Muhakkik öncelikle soruşturma konusunu dikkatli şekilde incelemeli, iddia konusunun hukuki çerçevesini belirlemek suretiyle bir soruşturma planı hazırlamalıdır. Muhakkik konularına ilişkin bilgi ve belgeler istenmeli ve incelenmelidir. Bilgi ve belgeler, genel kural olarak ilgili kurumlarda yazı ile istenmelidir. Belgelerin tasdikli örnekleri alınmalıdır. Ancak kriminal incelemeye tabi tutulmak üzere aslı alınacak belgeler için, bir tutanak tanzim edilmeli ve soruşturmacı tarafından onaylanmış birer örneği kuruma verilmelidir.

27 18.12.2015 26 Soruşturmanın yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler Onayın değerlendirilmesi Yetkili disiplin amirlerince verilen inceleme- soruşturma onayları görevlendirilen muhakkik tarafından:  Soruşturma emri ve varsa ekleri ile toplanacak belgeler, dinlenecek şikâyetçi, tanık ve haklarında ithamda bulunuln görevlilerin ifadelerinin konulacağı bir dosya hazırlaması  Onayın soruşturma zaman aşımına girip girmediğini belirlemesi  İddialara ilişkin yürürlükteki mevzuatın irdelenmesi 26

28 27 18.12.2015 27  Eylem tarihi bağlamında ceza zaman aşımına girip girmediğini tesbiti  Bilgisine başvurulacak kişilerin tespiti  Konuyla ilgili alınacak belgelerin neler olduğu ve hangi kurumlardan alınacağının irdelenmesi  Sübuta ermesi halinde iddiaların karşılığı olan yaptırımların irdelenmesi gibi hususlar değerlendirilerek bir çalışma planı yapılmalıdır. 18.12.201527

29 Muhakkik konularına ilişkin bilgi ve belgeler istenmeli ve incelenmelidir. Bilgi ve belgeler, genel kural olarak ilgili kurumlarda yazı ile istenmelidir. Belgelerin tasdikli örnekleri alınmalıdır. Ancak kriminal incelemeye tabi tutulmak üzere aslı alınacak belgeler için, bir tutanak tanzim edilmeli ve soruşturmacı tarafından onaylanmış birer örneği kuruma verilmelidir.

30 29 18.12.2015 Belgelerin incelenmesi, alınması ve değerlendirilmesi İddialara ilişkin konularda evrakın incelenmesi, delillerin toplanması ve ilgili mevzuat hükümlerinin dikkate alınarak değerlendirilmesi büyük önem taşır.  İddiaya ilişkin olmak üzere incelenen belgelerden alınıp rapora ek yapılması gerekenlerin ilgili kuruma onaylatılarak alınması  Gereksiz ve ilgisiz belge toplanmaması

31 30 18.12.2015  Aslı alınmak durumunda kalınanların muhakkik tarafından onaylanıp suretlerinin kuruma verilmesi  Belgeler üzerinde hiçbir şekilde silinti-kazıntı ve değişiklik yapılmaması  Olayı veya iddiaları açıklığa kavuşturabilecek her türlü delilin eksiksiz toplanmasına, şikâyetçi ya da itham edilenler tarafından verilen yada görülmesi istenilen kayıt ve belgelerin tamamının incelenip değerlendirilmesi gözetilmesi gereken hususlardandır.

32 DİSİPLİN SORUŞTURMASI İddiaların daha somut hale getirilmesi ihtiyacı nedenleriyle varsa muhbir yada müştekinin ifadesinin alınmasında yarar bulunmaktadır. Ayrıca hakkında disiplin soruşturması yapılan memurların ifadelerine başvurulur. İfade almak ile savunma istemek farklı kavramlardır. İfade alınması, iddia edilen konularda açıklama yapılmasını istemek niteliğindedir.

33 DİSİPLİN SORUŞTURMASI İfade alınması önemlidir. Çünkü alınacak ifade ile hakkında disiplin soruşturması yapılan memurun bilgi ve belge sunmasına ve varsa tanık göstermesine imkan yaratılmış olacaktır.

34 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Daha sonra durumun özelliğine göre gerek soruşturmacı tarafından tespit edilen ve gerekse muhbir yada müşteki ile hakkında disiplin soruşturması yapılanların göstereceği tanıkların ifadeleri alınmalıdır. İfade tutanakları yazıldıktan sonra, ifade verenin okuması sağlanmalı ve eklenecek bir şey olup olmadığı sorulduktan sonra topluca imzalanmalıdır.

35 18.12.2015 34 İfadelerin alınması (müşteki, tanık, itham edilen...) İdarî soruşturmada, yukarıda sayılan etkinlikler yanında, olayın aydınlığa kavuşturulabilmesi bakımından alınacak ifadeler de büyük önem taşımaktadır.  Belli ise önce şikâyetçinin ifadesinin alınması  Şikâyetçi veya muhbir çağırıldığında onay ekinde şikâyet dilekçesi varsa dilekçe ile altındaki imzanın kendisine ait olup olmadığının sorulup ifadeye geçirilmesi 18.12.2015

36  Şikâyetçinin ileri sürdüğü iddialara ilişkin yer, zaman ve varsa belge ve tanıklarının somutlaştırılmasının sağlanması  Müştekinin gösterdiği tanıkların dinlenmesi  Şikâyetçi belli değilse iddia konularında kimlerin görgü ve duygu tanığı olabileceğinin tespiti  Şikâyetçiden sonra tanıkların dinlenilmesine geçilmesi, İfadelerin soruların sözlü olarak sorulup cevabın hemen yazılmasıyla ‘ifade tutanağı’ şeklinde alınabileceği gibi, soruların yazılı olarak verilmesiyle, `yazılı ifade’ şeklinde de alınabileceği 18.12.2015

37 36  Yazılı ifadede soruların önceden yazılarak verilmesi, ifade tutanağı düzenlenmesi halinde de hüviyet tespitinden sonra, sorular yazılmadan ve alınacak cevapların satır atlanmaksızın, paragraf yapmaksızın yazılması, ifadenin birkaç sayfa sürmesi halinde her sayfanın altının ilgililerce parafe edilmesi, son sayfanın isim ve unvan açılarak imzalanması,  Müşteki ifadesinin “başka bir diyeceğinin bulunmadığı” ibaresi ile kapatılması,  Tanıkların sadece iddia konularında soru yöneltilmesi,

38 37 18.12.2015 37  Varsa iddia çerçevesinde kalmak kaydıyla bilgilerinin alınması,  İfadeler sırasında kişilere süre verilmesinde yasal bir zorunluluk bulunmadığı, (Devlet Personel Başkanlığının 11973/1023, Danıştay 3.Dairesinin 1973/169 sayılı kararları) zira ifadenin savunma değil sadece bilgi toplama işi olduğunun gözetilmesi,  Şikâyetçi veya itham edilen kişinin gösterdiği tanıkların çok fazla olması ve tamamının dinlenememesi halinde bu durumun nedeni, düzenlenecek raporda açıklanmalıdır.

39 18.12.2015 Disiplin raporlarının şekil unsurları M evzuatımızda disiplin raporlarının şekil unsurları konusunda emredici bir hüküm bulunmamakla birlikte kamu kuruluşlarında usul ve teamül haline gelmiş yaygın uygulamalar söz konusudur. Bu teamüllere göre bir disiplin raporunda:  Kapak  İnceleme/soruşturmanın konusu  Yapılan inceleme-soruşturma  Değerlendirme/tahlil-münakaşa  Sonuç,kanaat ve teklif  Dizi pusulası gibi başlıklardan oluşması benimmiştir

40 39 Değerlendirme/Tahlil-Münakaşa Değerlendirme/Tahlil-Münakaşa bölümü sağlıklı ve tutarlı bir sonuca ulaşabilmek adına raporun en önemli kısmı olup, iddiaların irdelenip, değerlendirildiği ve tahlil edilerek sonuçlandırıldığı bölümdür. Bu bölümde her iddia teker teker ele alınır ; İddiayla ilgili müşteki, tanık ve sanığın verdiği bilgiler irdelenir, değerlendirilir, Beyanlar arasında örtüşen ve ayrışan noktaları belirtilir, Varsa konuya ilişkin belgelerle bu bilgiler test edilir,

41 40 Sağlanan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek olay tahlil edilir, Sanığın lehindeki ve aleyhindeki bütün kanıtların toplanması, gösterilmesi ve değerlendirilmesi sonucunda iddianın kesinlik kazanıp kazanmadığı belirtilir; İfade ve belgelerden değerlendirmeye alınanların ek numaraları da gösterilir,

42 41 İddia kesinlik kazanmışsa fiil ve durumların yasal unsurlarının açık ve ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi ve bunun hangi kanunda belirtilen hangi kusurlu davranış olduğu gösterilerek (ilgilinin böylece, kurumlarca belirlenen usul ve esaslara uymayarak 657 sayılı Kanunun 125/A- a maddesine aykırı davrandığı kesinlik kazanmıştır gibi) ikinci iddiaya geçilir ve her iddia aynı şekilde sonuçlandırılır. Sonucu etkilemeyecek gereksiz ayrıntı ve açıklamalara girilerek kusurun, esas kanıt ve bulguların ikinci plana düşürülmemesi,

43 42 Raporun bütün soruşturma konularını kapsayacak şekilde doğru ve eksiksiz olması, Konulara duygu, etki ve isabetsiz yorumlardan uzak bir yaklaşımla eğilinilmesi, Sebep ve sonuçların açıkça belirtilmesi, Raporun bölümleri arasında herhangi bir çelişkiye meydan verilmeyerek gerekli dengenin sağlanması, ve böylece sağlıklı bir sonuca ulaşılması gereklidir.

44 43 Sonuç, Kanaat ve Teklif Sonuç, Kanaat ve Teklif bölümünde;  Her iddianın teker teker kesinlik kazanıp kazanmama durumları ile ihlal edilen yasa maddesi ve yasal karşılığı gösterilerek “...sonuç ve kanaatine ulaşıldığından...” denilerek teklif alt başlığı açılır.  Teklif alt başlığında ise hakkında işlem yapılan ve teklif getirilecek kişi sayı birden fazla ise her biri için ayrı ayrı olmak üzere; a) Disiplin Yönünden: b) İdari Yönden: c) Mali Yönden: alt başlıkları açılarak ihlal edildiği kesinlik kazanan eylemlerin yasal karşılıkları teklif olarak önerilir.

45 44  Şayet idari bir öneri getirilmeyecekse ve mali bir tazmin söz konusu değilse idari ve mali yönden alt başlıklarının açılmasına gerek duyulmaz.  Sonuç-kanaat ve teklif başlığı açılmadan da bu bölüm tahlil bölümünün altında da sonuçlandırılabilir.

46 45 18.12.2015 45 Dizi Pusulası İddialara yönelik olmak üzere alınan belgelerle ifadelerin kime ve neye ait olduğunu gösteren bir tablo demektir. Alınan ifade ve belgelere tahlil sırasında ek numaraları da verilerek sık sık atıf yapılacağı ve gereken durumlarda bakılacağı için belgelerin dosya ekinde kolay bulunmasını sağlamak amacını taşıyan bu tablo aynı zamanda rapora eklenen belgelerin sayısını da göstermesi bakımından son derece önemlidir. Dizi pusulasının kesin ve bağlayıcı bir formatı olmamakla birlikte aşağıdaki örnek daha yaygın biçimde kullanılır.

47 46... hakkında düzenlenen...tarihli soruşturmaya ait dizi pusulasıdır. SıraNoSıraNo Parça Sayıs ı Ekin Kime ve Neye Ait Olduğu 14...’nın...tarih...sayılı görevlendirme emrine bağlı...tarih ve sayılı onay ve ekleri 217...nın izin ve raporlarını gösterir belge örnekleri 31Müşteki...’nın ifadesi... Sıra numarasına kadar... parçadan ibarettir.../../2015

48 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Yapılan disiplin soruşturması sırasında gerek muhbir yada müşteki, hakkında disiplin soruşturması yapılanlar ve tanıkları ifadeleri ile ve gerekse ortaya çıkan yeni durumlar karşısından bilgi ve belge tamamlanmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu hallerde, eksik bilgi ve belge tamamlanarak dosya ikmal edilmelidir. Bu sürecin bitiminde raporlama işlemi yapılır. Raporlama, yapılan çalışmaların dayanakları ile birlikte sonucun yetkili amire sistemli biçimde sunulmasıdır.

49 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Yapılan soruşturma sonucunda, mevcut bilgi ve belgeler ile ifadeler bir arada değerlendirilmek suretiyle iddia konusu eylemin disiplin suçu oluşturup oluşturmadığı, disiplin suçunu oluşturması halinde ilgili mevzuata göre hangi tür disiplin cezasını gerektirdiğinin belirtileceği bir disiplin raporu düzenlenir

50 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Muhakkikler: İnceledikleri defter ve evrak üzerinde açıklama ve düzeltme yapmamalıdır. İncelemek üzere almayı gerekli gördükleri evrak ve belgeleri, sorumlulardan bir tutanak ile teslim almaları gerekmektedir.

51 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Muhakkikler: Soruşturmanın gizliliği ilkesine aykırı hareket edilmemelidir Muhakkik, hakkında, inceleme ve soruşturma yaptığı personele, inceleme ve soruşturmanın sonucu hakkında yorum yapmamalı, bu personelin leh ve aleyhindeki tüm delilleri toplamalıdır.

52 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Görevleri sebebiyle elde ettikleri bilgileri ve inceleme ve soruşturma sonuçlarını görevlendiren Makam haricinde kimseye açıklamamalıdır. Soruşturma sırasında nezaket kuralları dışına çıkmamalı hakaret ve tehdit edici tavırlardan kaçınmalıdırlar.

53 DİSİPLİN SORUŞTURMASI İnceledikleri veya soruşturdukları görevlilerin şahsiyet ve vakarını rencide edecek tutum ve davranışlardan kaçınmalı, hatta raporlarında bile görevlileri incitecek ima, istihza ve ağır ifadelere yer verilmemelidir.

54 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Raporlarını Soruşturmanın veya İncelemenin amacına uygun nitelikte, süresi içinde somut, güvenilir ve geçerli kanıtlara dayalı olarak özlü, açık, tam ve kesin olarak düzenlemelidirler.

55 ÇEKİLME Soruşturma görevlerini yürütürken görevini tarafsız ve nesnel bir şekilde yürütmesini engelleyecek bir durumun ortaya çıkması halinde bu hususu derhal kendisini görevlendiren Makama bildirir ve Muhakkiklikten çekilme talebinde bulunur.

56 DİSİPLİN SORUŞTURMASI Disiplin âmiri soruşturma raporu ile bağlı değildir. Gerekçelerini açıklamak şartıyla, disiplin cezası vermeyebilir ya da başka bir disiplin cezası gerektirdiğinden bahisle işlem yapabilir..

57 ÖZETLE SORUŞTURMA RAPORU NASIL HAZIRLANIR ? 1.Soruşturma planı hazırlanır. a-)Önce Olurun anlaşılmasına çalışılır. b-)Kimlere ve nelere ulaşılması saptanır. c-) Şikayetçi tanık ve zanlıya yöneltilecek sorular tespit edilir. d-) Değerlendirmeye alınacak iddialarla ilgili dayanak ve yasalar hazırlanır. e-) Süre ( zaman aşımı) dikkate alınarak belirlenir.

58 2.Soruşturmaya önce mahallinde başlanır. 3.Gerekli belge ve bulguya ulaşılır, yada ulaşılmaz. 4.İfade sahiplerinin ifadeler alınır. (Şikayetçi,tanık,sanık.................) 5.Belgeler, bilgiler, bulgular toplanır, tasnif edilir. Soruşturma raporunda kullanılacak gerekli belgeler, bulgular ve bilgiler raporda kullanılacak şekilde sıraya konur. 6.Soruşturma raporunun yazılmasına başlanır.

59 7. Hazırlanan Soruşturma Raporuna dizi pusulası yazılır. 8. Soruşturma kapağı hazırlanır. 9. Rapora sayfa numarası ve eklere ek numarası verildikten sonra ilgili yerlere paraflar ve imzalar atılır. Raporun ve eklerin her sayfası mühürlenir. (Belge niteliğinde olduğu için) 10. Bir sureti ekli olmak üzere iki adet rapor, dosya şeklinde düzenlenir. 11. Bir üst yazı ile ilgili emri veren makama teslim edilir.

60 ÖRNEK KARARLAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2008/6979 Karar No : 2009/854 Özeti : Soruşturma onayında yer almayan fiillerle ilgili olarak Bakanlığın bilgilendirilmesi, Bakanlık tarafından verilecek soruşturma onayı üzerine soruşturmanın o konular üzerinde de yürütülmesi gerektiği.

61 ÖRNEK KARARLAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2005/4949 Karar No : 2008/2571 Özeti : Giresun il sağlık müdürlüğünde şube müdürü olan davacı hakkında, İlköğretim Müfettişleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarında Kimya Mühendisi olarak görev yapan personel tarafından, muhakkik sıfatıyla yapılan disiplin soruşturması hukuka aykırı olduğundan, bu soruşturmaya dayalı olarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı.

62 ÖRNEK KARARLAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2007/1731 Karar No : 2010/1647 Özeti : Lise öğretmeni olan davacı hakkında disiplin amiri olan okul müdürü tarafından hem soruşturma yapılıp hemde ceza verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı.

63 ÖRNEK KARARLAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2008/1447 Karar No : 2010/5714 Özeti : Davacının işlemiş olduğu fiille ilgiliyi ve idareyi yanıltma veya zarara sokma kasdıyla hareket ettiğinin ve cezaya konu belgeyi bilerek ve isteyerek imzaladığının ve bu yolla herhangi bir menfaat temin ettiğinin ortaya konulamaması karşısında davacının eyleminin 657 sayılı Yasanın 125/D-f maddesindeki suçu oluşturmadığı.

64 ÖRNEK KARARLAR: D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2008/7739 Karar No : 2011/1108 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amirin önce delilleri toplayarak dosya oluşturması, memurun savunmasını alması, ardından da topladığı delilleri kendisinin değerlendirerek cezayı vermesinin tarafsızlık ilkesini zedelediği.

65 ÖRNEK KARARLAR: T.C. D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2008/6557 Karar No : 2011/1482 Özeti : Usulüne uygun bir soruşturma açılmaksızın davacının cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında..

66 YEMİN METNİ (CMK Md.55) “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime (Tanıklıktan sonra verilmesi halinde, söylediğime) namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.”

67 (Bilirkişi Yemini ve Göreve Başlama Tutanağı) BİLİRKİŞİ YEMİNİ VE GÖREVE BAŞLAMA TUTANAĞI.... Bakanlığı müfettişliğinin,... gün ve.... sayılı bilirkişi görevlendirme yazısı üzerine;... Lisesi..... öğretmenlerinden oluşan Bilirkişi Komisyonu,... odasında.... günü saat...’ da toplandı. Komisyon üyelerine ayrı,ayrı olmak üzere ve C.M..K. nun 64. Maddesine istinaden, “Görevimi adalete bağlı kalarak bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” şeklinde yemin ettirildi. Yemini müteakip, komisyona yapacağı görev aşağıdaki şekilde açıklandı: 1.......... 2.......... 3........... Bilirkişi komisyonu üyeleri, bu görevlerini (.....) günde bitireceklerini ve yapılan açıklamalara göre düzenleyecekleri Bilirkişi Raporunu......... tarihinde müfettişliğimize verebileceklerini belirttiler. Komisyon üyelerine,..... Lisesi öğrencilerinden.......,....... ve...... ‘ a ait sınav sınav komisyonunun imzalarını taşıyan (...) adet sınav kâğıdı ile...... sayfadan ibaret soru ve cevap anahtarı, diğer ilgili belgelerle teslim edildi. Bu tutanak tarafımızdan imza altına alındı................................................ Müfettiş Bilirkişi Bilirkişi

68 18.12.2015 67.......Müfettişi İnceleme/Soruşturma Emrini Veren Makam Onay Tarih ve Sayısı Görevlendirme Emri Tarih ve Sayısı Soruşturmanın Konusu Fiilin İşlendiği Tarih Fiilin İşlendiğinin Öğrenildiği Tarih İncelemenin/Soruşturmanın Yapıldığı Yer İncelemeci/Soruşturmacının İşe Başladığı Tarih İncelemeci/Soruşturmacının İşi Bitirdiği Tarih İtham Edilenlerin Adları ve Görevleri: İtham Edilenler Hakkında Yapılan Teklifler: DİSİPLİN YÖNÜNDEN :.........hakkında : ……sayılı Kanunun ….. maddesi uyarınca........; İDARI YONDEN : Hakkında işlem tayinine gerek bulunmadığı Bu işten dolayı başka rapor düzenlenmişse, tarih ve sayısı : T. C.... VALİLİĞİ...Müdürlüğü Sayı: Tarih İNCELEME / SORUŞTURMA RAPORU KAPAĞI

69 ÖRNEK FORM T.C. … VALİLİĞİ.......... Müdürlüğü Sayı: ……….…/…/2015 Konu: Muhakkik Görevlendirilmesi … isim ve adresiyle yazılarak doğrudan … Müdürlüğüne intikal ettirilen tarihsiz şikâyet dilekçesi ekte sunulmuştur. Söz konusu dilekçede özetle; Şube Müdürü …hakkında … iddia edilmektedir. Bahsi geçen dilekçedeki iddialarla ilgili olarak yapılacak disiplin soruşturmasına …………. Şube Müdürü ………..’ Muhakkik olarak görevlendirilmesini tensiplerine arz ederim.... Müdürü (Disiplin Amiri) O L U R …/…/2015 MAKAM

70 ÖRNEK FORM T.C. … VALİLİĞİ.... Müdürlüğü Sayı: ………. …/…/2015 Konu: Muhakkik Görevlendirilmesi ……………………. Şube Müdürü... Müdürlük Makamının…/…/2015 tarih ve …. Sayılı Olur’ u ile eki bir dilekçe ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu Olur ekinde yer alan dilekçedeki iddialar ile ilgili olarak disiplin soruşturması yapmak üzere Muhakkik olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüş olup, konu ile ilgili soruşturmanın tarafınızdan yapılarak düzenlenecek raporun üç nüsha halinde gönderilmesini rica ederim. ……………... Müdürü Ek: 1 Onay (Disiplin Amiri) ve eki bir dilekçe

71 ÖRNEK FORM İFADE TUTANAĞI ÖRNEĞİ Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No: Baba Adı: D. Yeri ve Yılı: Medeni Durumu: Görevi: İkametgâh Adresi: Yukarıda açık kimliği kayıtlı ilgiliye, davet edildiği … odada, konu hakkında bilgi verildikten ve tanıklığa engel bir hali olmadığı öğrenildikten sonra alınan tanık ifadesinde: Soruldu:.............(Bu kısma tanıktan öğrenilmesi gereken konu net ve bir şekilde sorulmalı ve soru yanlış anlamalara neden olmamalıdır. Diğer yandan sorulacak soru birden fazla ise dilekçedeki iddia sırasına göre sorular sorulmalıdır) Cevaben:............(Bu kısma tanığın bilgisi net bir şekilde ve başka bir olayla ilgi kurulmadan, yani konunun dışına çıkılmayarak ve konu dağıtılmadan ifade tarzına uygun bir şekilde cevapları yazılacaktır)........................... dedi. Başkaca bir bilgi, görgü ve duyumunun olmadığı ve söyleyeceğinin bulunmadığını beyan ederek, yazdırdığı ifadesinin doğru olduğunu okuyup, imzası ile tasdik etti. (tarih ve yer) (Adı Soyadı ve imzası) (Adı soyadı ve imzası) Muhakkikİfade Sahibi

72 Sayı :ANKARA Konu:Disiplin Soruşturması Raporu …/…/2015 DİSİPLİN SORUŞTURMASI RAPORU SORUŞTURMA EMRİ Bu bölüme Makam Onayı ve görev emirleri yazılacak. SORUŞTURMA NEDENİ Bu bölüme varsa muhbir ya da müştekilerin kimlik ve adresleri veya soruşturma isteminde bulunan merci yazılacaktır. HAKLARINDA SORUŞTURMA YAPILANLAR Bu bölüme haklarında soruşturma yapılanların açık kimlikleri ve soruşturmaya konu fiillerinin işleniş tarihleri itibariyle görev ve unvanları yazılacaktır. SORUŞTURMA KONUSU/KONULARI Bu bölüme Makam Onayında yer verilen soruşturma konu/konuları yazılacaktır. SORUŞTURMA KONUSUYLA İLGİLİ KAYIT VE BELGELER Bu bölümde incelenen tam kayıt ve belgeler özetlenecektir. ÖRNEK FORM

73 ÖRNEK FORMLAR (devamı) KONUYLA İLGİLİ İFADELER Öncelikle tanıkların ifadeleri, görevli personelin görüş ve mütalaaları daha sonra hakkında soruşturma yapılanın savunması özetlenecektir. (Bu işlem her konu için ayrı ayrı yapılacaktır.) KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YORUMU Bu bölümde soruşturma sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında fiilin disiplin suçu oluşturup oluşturmadığı ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmek üzere konunun yorumu yapılacaktır. SONUÇ VE ÖNERİ/ÖNERİLER Bu bölümde soruşturulan her konu ayrı ayrı numaralandırılacak fiile uygun disiplin cezası önerilecek, eğer fiil sabit değilse işlem yapılmasına gerek olmadığı belirtilecek ayrıca tazmin, 3628 sayılı Kanun ve 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılması ve yerine getirilmesi gerekli görülen diğer idari tedbirler varsa bunlar yazılacaktır.

74 ÖRNEK FORMLAR Sayı: ………. …/…/2015 Konu: Muhakkik Görevlendirilmesi Müdürü Disiplin Amiri) İlgi: …/…/2015 tarih ve …. sayılı emirleriniz. İlgi emirleriniz gereğince; ………….. Müdürlüğünde yapılan soruşturma sonucunda tarafımdan düzenlenen …/…/2015 tarih ve …. sayılı Disiplin Soruşturması Raporu üç nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. ………………… Şube Müdürü (Muhakkik) Ek: 2 adedi ekli 3 adet Disiplin Soruşturması Raporu.

75 ÖRNEK FORMLAR SAVUNMA İSTEK YAZISI Sayı: …/…/2015 Konu: Savunmanız. ÖZEL Sayın---------------- ……dilekçede bahsi geçen hususlarla ilgili olarak hakkınızda ….yaptırılan Disiplin Soruşturması neticesinde düzenlenen …………… tarihli Disiplin Raporunda, ……………. tarihinde yaptığınız ….fiiliyle "Görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık gösterdiğiniz iddiasıyla 657 sayılı DMK' nın 125. maddesinin A/a fıkrasına göre Uyarma Cezası ile tecziyeniz teklif edildiğinden, konu ile ilgili olarak savunmanızı 657 sayılı DMK' nın 130. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren, kanuni süre olan 7 (yedi) gün içerisinde vermenizi, yasal süre içerisinde savunma vermediğiniz takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim. ……………… DİSİPLİN AMİRİ

76 Nurullah DAVUTOĞULLARI ndavutogullari@gmail.com Teşekkür eder, meslek hayatınızda başarılar dilerim...


"METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Disiplin Soruşturması Afyon-Kasım 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları