Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASIM 2015 / İSTANBUL 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASIM 2015 / İSTANBUL 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 KASIM 2015 / İSTANBUL 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

2 KASIM 2015 / İSTANBUL 2/21 SORU 1- Aşağıdakilerden hangisi doğrudan temin yöntemi ile alım yapabilir? A) Anamur Meteoroloji Müdürlüğü B) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü C) Atatürk Meydan Meteoroloji Müdürlüğü D) Muğla Meteoroloji Müdürlüğü E) Hepsi

3 KASIM 2015 / İSTANBUL 3/21 SORU 2- 2014 yılı için aşağıdaki “birim - birim faaliyet raporu hazırlayan” eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A) Erzincan Meydan Met. Müd.lüğü – Erzincan Met. Müdürü B) Atatürk Meydan Met. Müd.lüğü – Meteoroloji 1. Bölge Müdürü C) Balıkesir Meydan Met. Müd.lüğü – Balıkesir Met. Müdürü D) Çanakkale Meydan Met. Müd.lüğü – Çanakkale Met. Müdürü E) Siirt Meydan Met. Müd.lüğü – Siirt Met. Müdürü

4 KASIM 2015 / İSTANBUL 4/21 SORU 3- Merkez dışı harcama birimlerinde ön mali kontrolü yapacak görevliyi aşağıdakilerden hangisi belirler? A) Üst Yönetici B) Vali C) Harcama Yetkilisi D) Kaymakam E) Bölge Müdür Yardımcısı

5 KASIM 2015 / İSTANBUL 5/21 SORU 4- Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda, “Sözleşme – İhale komisyonu kararı – Hakediş raporu”nun damga vergisi karşısındaki durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Sadece sözleşmeden DV kesintisi yapılır. B) Üç belgeden de DV kesintisi yapılır. C) Sözleşme ve hakediş raporundan DV kesintisi yapılır, ihale komisyonu kararından yapılmaz. D) Sadece hakediş raporundan DV kesintisi yapılır. E) Üç belgeden de DV kesintisi yapılmaz.

6 KASIM 2015 / İSTANBUL 6/21 SORU 5- Doğrudan temin yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İhale usulü değildir, özel alım yöntemidir. B) Alım için harcama (ihale) yetkilisince onaylanan bir onay belgesinin bulunması zorunludur. C) Mal ve hizmet alımları için kullanılabilir, yapım işleri için kullanılamaz. D) İhale komisyonu kurulmayabilir. E) Alım için ilana çıkılması zorunlu değildir.

7 KASIM 2015 / İSTANBUL 7/21 SORU 6- MGM Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi birim risk sorumlusu ve birim risk yönetim ekibinin görevlerinden değildir? A) Riskleri, Risk Seviyesi Belirleme Formu-Risk Haritası Formu’na işleme/düzenleme B) Birim Risk Yönetim Eylem Planı’nı hazırlama C) Birim risklerinin yönetimini takip etme D) Birim risk yönetim sistemini iyileştirme ve geliştirme E) Risklere karşı eylem kararı alma ve uygulama

8 KASIM 2015 / İSTANBUL 8/21 SORU 7- «Harcama birimlerinde, ön mali kontrolü -----; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini ----- yapar.» cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) Harcama Yetkilisi / Gerçekleştirme Görevlisi B) Gerçekleştirme Görevlisi / Muhasebe Yetkilisi C) Muhasebe Yetkilisi / Ödeme Emri Belgesi Düzenlemekle Görevli Gerçekleştirme Görevlisi D) Ödeme Emri Belgesi Düzenlemekle Görevli Gerçekleştirme Görevlisi / Gerçekleştirme Görevlisi E) Gerçekleştirme Görevlisi / Ödeme Emri Belgesi Düzenlemekle Görevli Gerçekleştirme Görevlisi

9 KASIM 2015 / İSTANBUL 9/21 SORU 8- 22(d) kapsamında doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda “yasaklılık teyidi” işleminin yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru konumlandırılmıştır? A) Yaklaşık Maliyet / Yasaklılık Teyidi / Piyasa Fiyat Araştırması B) Fatura / Yasaklılık Teyidi / Ödeme C) Onay Belgesi / Yasaklılık Teyidi / Yaklaşık Maliyet D) Piyasa Fiyat Araştırması / Yasaklılık Teyidi / Alım E) Teslim / Yasaklılık Teyidi / Muayene ve Kabul

10 KASIM 2015 / İSTANBUL 10/21 SORU 9- Doğrudan temin yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Alım yapılacak gerçek veya tüzel kişilerde bulunması zorunlu yeterlik kriterleri aranmayabilir. B) Alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda sözleşme düzenlenir. C) Alımlar, Kamu İhale Kurumu nezdinde şikayete konu edilemez. D) 22(d) kapsamındaki alımlarda yasaklılık teyidi, yapılması zorunlu bir işlemdir. E) İdareler, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm alımlarını bu yöntemle gerçekleştirebilir.

11 KASIM 2015 / İSTANBUL 11/21 SORU 10- Mardin Met. Müd.lüğü, 2015 yılı için 60.000 TL ödeneği bulunan ve yaklaşık maliyeti 53.395 TL olan bina tadilatı işini, 22(d) kapsamında doğrudan temin yöntemi ile yaptırabilir mi? A) Harcama yetkilisinden onay alınmak suretiyle yaptırabilir. B) Yaptıramaz, çünkü yapım işleri doğrudan temin kapsamında değildir. C) Yaptırabilir, çünkü bütçe ödeneği bulunmaktadır. D) Yaptıramaz, çünkü işin yaklaşık maliyeti doğrudan temin limitini aşmaktadır. E) Hiçbiri

12 KASIM 2015 / İSTANBUL 12/21 SORU 11- Aşağıdaki bilişim ürünlerinden hangileri için alım öncesi Bilişim Kurulu onayı gerekmez? A) Monitör – Tablet Bilgisayar – Yazıcı B) Yazılım – Renkli Yazıcı – Sunucu C) Mouse – Projeksiyon cihazı – Klavye D) Sunucu – Tarayıcı – Yazılım E) Monitör – Bilgisayar – Yazıcı

13 KASIM 2015 / İSTANBUL 13/21 SORU 12- Aşağıdakilerden hangisi harcama sürecinde yer almaz? A) Genel Müdür Yardımcısı B) Ödeme emri düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi C) Gerçekleştirme görevlisi D) Muhasebe yetkilisi E) Harcama yetkilisi

14 KASIM 2015 / İSTANBUL 14/21 SORU 13- EBYS Kullanım Esasları Talimatı’nda sayılan istisnai haller dışında, aşağıdaki yazışma şekillerinden hangileri yanlıştır? A) 1, 2, 5 ve 7 B) 1 ve 6 C) 4, 5 ve 7 D) 2, 4 ve 6 E) 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 GÖNDEREN BİRİMGÖNDERİLEN BİRİM 1Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü7. Bölge (Kayseri) Müdürlüğü 215. Bölge (Diyarbakır) Müdürlüğüİşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü 31. Bölge (İstanbul) Müdürlüğüİç Denetim Birimi Başkanlığı 4Havacılık Meteorolojisi Şube MüdürlüğüÇarşamba Meydan Meteoroloji Müdürlüğü 5Araştırma Dairesi BaşkanlığıSosyal İşler Şube Müdürlüğü 6Bütçe ve Yatırımlar Şube Müdürlüğü13. Bölge (Elazığ) Müdürlüğü 7Erzincan Meteoroloji MüdürlüğüGözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı

15 KASIM 2015 / İSTANBUL 15/21 SORU 14- Aşağıdakilerden hangisi 22(d) kapsamında doğrudan temin sürecinde zorunlu olarak yer almaz? A) Onay belgesi B) İlan C) Yasaklılık teyidi D) Ödeme E) Piyasa fiyat araştırması

16 KASIM 2015 / İSTANBUL 16/21 SORU 15- Doğrudan temin yönteminde yaklaşık maliyetin belirlenmesi aşağıdaki risklerden hangisini en aza indirmez? A) Ödenek üstü harcama yapma B) Kullanılabilir ödeneğin yeterliliği C) Şartname düzenlenmemesi D) Alımın kısımlara bölünmesi E) Alım tutarının doğrudan temin limiti içerisinde olup olmadığının tespiti

17 KASIM 2015 / İSTANBUL 17/21 SORU 16- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında birim faaliyet raporu hazırlar? A) Meteoroloji Genel Müdürü B) Genel Müdür Yardımcısı C) İç Denetim Birimi Başkanı D) Döner Sermaye İşletmesi Müdürü E) Sabiha Gökçen Meydan Meteoroloji Müdürü

18 KASIM 2015 / İSTANBUL 18/21 SORU 17- Harcama sürecinde; kendisine “ ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimin en üst yöneticisi ” MGM merkez dışı birimleri için kimi ifade eder? A) Bölge Müdürü B) Meydan Meteoroloji Müdürü C) Harcama Yetkilisi D) Vali veya kaymakam E) Meteoroloji Müdürü

19 KASIM 2015 / İSTANBUL 19/21 SORU 18- “Uşak Met. Müdürlüğü, doğrudan temin verilerini --------, -------- gönderir.” ifadesindeki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) EBYS üzerinden - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısına B) Islak imzalı olarak posta yoluyla - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına C) EBYS üzerinden - Genel Müdürlük Makamına D) EBYS üzerinden - bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına E) Elektronik posta yoluyla - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına

20 KASIM 2015 / İSTANBUL 20/21 SORU 19- MGM Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi, birimler tarafından 6 ayda bir gözden geçirilmek ve değerlendirilmek zorundadır? A) Risk Haritası B) Genel Müdürlük Risk Eylem Planı C) Karşılaşılabilecek ve Tespit Edilmiş Riskler D) Etki-İhtimal Seviyesi E) İş Akış Şemaları / İş Süreçleri

21 KASIM 2015 / İSTANBUL 21/21 SORU 20- MGM 13. Bölge Müdürlüğü’nün 5 adet tablet bilgisayar ihtiyacını temin etmesi için yapması gereken ilk işlem nedir? A) Üst Yöneticiden onay almak B) Piyasada fiyat araştırması yapmak C) MGM Bilişim Kurulu’nun onayını almak D) Ödenek talep etmek E) Harcama yetkilisinden onay almak


"KASIM 2015 / İSTANBUL 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları