Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim ve Eğitim İhtiyacı Kişi grup ya da örgütlerin performanslarını geliştirmeye yarayan planlı ve düzenli etkinliklere eğitim adı verilir. Kısaca eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim ve Eğitim İhtiyacı Kişi grup ya da örgütlerin performanslarını geliştirmeye yarayan planlı ve düzenli etkinliklere eğitim adı verilir. Kısaca eğitim."— Sunum transkripti:

1 Eğitim ve Eğitim İhtiyacı Kişi grup ya da örgütlerin performanslarını geliştirmeye yarayan planlı ve düzenli etkinliklere eğitim adı verilir. Kısaca eğitim bir değişim ve gelişim sürecidir. Küreselleşen dünyada değişim ve gelişim kaçınılmaz olması sebebiyle çalışanların bilgi ve becerileri zamanla yetersiz kalmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmanın yolu çalışanların sürekli olarak işletme içi eğitimlere tabi tutulmasıdır.

2 Toplam Kalite bir değişimi ifade etmektedir. Bu değişimin de belli bir zamanda gerçekleşmesi beklenir. Bu zaman içerisinde eğitim büyük rol oynar. Günümüzün eğitimi sadece eski şeylerin elde edilmesi için değil değişmenin sağlanması için de gerekli görevleri yerine getirmektedir. Her sistemin bir hazırlık dönemi vardır. Bu hazırlık döneminde şirket ilk önce "ne olmak, neyi gerçekleştirmek istiyor", bunun iyi tespiti gerekir. Çünkü eğitimler bu doğrultuda planlanacaktır. "Hedefe yönelik olarak iyi hazırlanmış bir eğitim programı, değişimi başlatma gibi son derece önemli bir işleve sahiptir." Toplam Kalite Yönetimi basit bir oluşum değildir. Bir organizasyonun personeli, Toplam Kalite Yönetiminde eğitilmediği taktirde, stratejilerinin eyleme dökülmesi zor olacak ve amacı da kolaylıkla elde edilemeyecektir. Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim

3 Odak noktası müşteri tatmini olan toplam kalite yönetiminin ilk hedefi müşteri tatminini sürekli bir şekilde iyileştirmektir. Toplam kalite yönetiminde müşteri odaklı çalışma, sürekli iyileştirme, sıfır hata, tam katılım önde gelen hedeflerdir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için insan kaynaklarının bunu gerçekleştirebilecek nitelikte olması gerekir. Bunun için işletmelerin planlı bir eğitim sistemine ihtiyacı vardır. Eğitimin asıl amacı yeni şeyler öğrenmekten çok yapılan işin daha iyi yapılmasını sağlamaktır.

4 TKY uygulamalarında eğitim programları işletmedeki herkesi kapsamalı ve sürekli olmalıdır. Bu sebeple personelin eğitimiyle ilgili bir departmanın kurulması gerekir. TKY’ de eğitimi sürekli kılan sebepler: Küresel Pazar koşulları, Zaman içerisindeki bilgi erozyonu, Teknolojik değişiklikler, Yasal değişiklikler, İşletmeye yeni katılımlar. Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim

5 Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Eğitim Toplam kalite yönetimi işletmede topyekun bir değişimi ifade eder. Bu değişimin gerçekleştirilebilmesi için eğitim her kademede çalışan kişiler için gereklidir. Hedefe yönelik olarak iyi hazırlanmış bir eğitim programı, değişimi başlatmak gibi son derece önemli bir fonksiyona sahiptir. Toplam Kalite Yönetimi basit bir oluşum değildir. Bir işletmede çalışanlar, Toplam Kalite Yönetimin konusunda eğitilmediği taktirde, stratejilerinin eyleme dökülmesi zor olacak ve amacı da kolaylıkla elde edilemeyecektir. Toplam Kalite'yi uygulamada eğitim üç döneme ayrılmaktadır. Bunlar, üst yönetimin Toplam Kaliteye karşı duyarlığın sağlanması, örgüt yapısında kalite felsefesinin tanıtılması görevini yürütecek grubun oluşturulması ve Toplam Kalite'nin örgütte yerleştirilmesi olarak ifade edilir.

6 Klasik anlayış ve TKY Felsefesinde Eğitim Klasik anlayışta eğitim üstten alt kademelerde doğru bir aktarım olarak algılanmıştır. Yani bilenin bilmeyene bir şey öğretmesi şeklinde uygulanmıştır. Toplam Kalite eğitiminin bilgi aktarımı şeklinde uygulanmasının yanında sağladığı eğitim alanındaki en büyük fayda, bireylerin kendilerini geliştirme sorumluluğu hissetmelerini sağlaması ve bunu paylaşmaları esasına dayanmasıdır. Her çalışanın birbirinden öğrenebileceği bir şeyler vardır. Toplam Kalitede eğitim anlayışında geleneksel anlayıştaki edilgen olarak dinleme şeklinde değildir. Çalışanların aktif olarak katılımıyla uygulamalı şekilde, geri besleme yaparak gerçekleşir.

7 Klasik eğitim ve TKY’nde eğitim

8

9

10 Eğitimin Amaçları Eğitimin amaçları şöyle sıralanabilir: Performans artışı, Çalışanların yeteneklerinin güncellenmesi, Güncel yönetim modellerinin takip edilmesi, Organizasyonel problemlerin çözümlenmesi, İşe yeni başlayanların oryantasyonunun sağlanması, İşletmede Toplam Kalite Yönetimi kültürünün yerleştirilmesi, Kişisel yeteneklerin iş gereksinimleri ile uyumlu hale getirilmesi, Kişisel gelişim tatmininin oluşması, Sürekli iyileştirme çabalarının desteklenmesi, Kalite yönünden işletme standartlarına uygun bir üretimin gerçekleştirilmesi.

11 TKY‘de Eğitim Programları Eğitimde önemli problemlerden biri de kişilerin verilen eğitimi nasıl daha iyi öğreneceğidir. İnsanlar okuduklarının %10 unu, duyduklarının %20 sini, gördüklerinin %30 unu, hem görüp, hem de duyduklarının %50 sini, hem görüp hem de konuştuklarının %70 ini hem uygulayıp hem de konuştuklarının %90 ını hatırlarlar. Bu sebeple verilecek eğitimlerde bu durum dikkate alınarak maksimum öğrenmeyi sağlayacak şekilde eğitimlerin gerçekleştirilmesi gerekir.

12 TKY‘de Eğitim Programları TKY ‘de verilecek eğitimlerin verimli olabilmesi için eğitim amaçları belirlenmeli ve eğitim planları yapılmalıdır. Eğitim planının aşamaları şöyle olur. Eğitim organizasyonlarının kurulması, Kalite eğitim ihtiyaçlarının tesbiti, Eğitim program ve materyallerinin hazırlanması, Programın uygulanması ve denetlenmesi, Sonuçların değerlendirilmesi, Eğitimin performansının ölçülmesi, Eğitim politikasının gözden geçirilmesi şeklinde özetlenebilir.

13 TKY‘de Temel Eğitim Konuları Kalite eğitiminin temel amacı işletmede her düzeyde çalışanın kalite sorumluluğunu alması ve müşteri memnuniyetini kendi sorunları olarak görüp bu süreçlere katılımlarının sağlanmasıdır. Bir işletme için temel kalite eğitim programları şunları içermelidir. Kalite konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme, Takım çalışma ruhunun geliştirilmesi, Süreç yönetiminin kavranması, Müşteri bilincinin sağlanması, Kalite ölçüm yöntemleri, İstatistik yöntemler.

14 TKY’de verilen eğitimlerin sınıflandırılması TKY ‘de verilen eğitimler, elde edilen sonuçlar açısından üç ana grupta toplanabilir. İş bilgisi ve beceri geliştirme: Temel kalite kavramları, problem çözme teknikleri, iletişim ve iletişim teknikleri, istatistik yöntemler ve istatistik süreç kontrol teknikleri vs. Tutum değişiklini destekleyen eğitimler: müşteri algısı, katılımcı yönetim, takım çalışması, süreç yönetimi, değişim yönetimi vs. Davranış değişikliğine yönelik eğitimler: Liderlik, kendi kendini yönetme, zaman yönetimi vs.

15 TKY ‘de Verilen Eğitimlerin Değerlendirilmesi Eğitimin Planlanmasının değerlendirilmesi 1- Hedefler ( Açıktan - Belirsize) 2- Gereksinimler ( Mücadelecilikten - Mücadelesizliğe) 3- Görevlendirmeler ( Faydalıdan - Faydasıza) 4- Materyaller ( Mükemmelden - Yetersize) 5- Test Prosedürleri (Etkiliden - Etkisize) 6- Derecelendirme Uygulaması (Açıklanmıştan - Açıklanmamışa) 7- Öğrenci Çalışmalarının İadesi (Zamanında‟ dan - Gecikmeliye) 8- Genel Organizasyon ( Mükemmelden - Sıradana)

16 TKY’de Eğitim İhtiyacı Yapılan eğitim ihtiyaç analizleri sonucunda ihtiyaç duyulan konularda ilgili kesimlere eğitimler verilerek eğitim ihtiyacı giderilir. Eğitim ihtiyaçlarının giderilmesinde eğitim süreci üç ana safhada gerçekleştirilir. Bunlar; İhtiyaçların analiz safhası Gelişme safhası Değerlendirme safhası dır. Verilen eğitimlerin istenen sonuçları verebilmesi için eğitim sürecinin önceden tanımlanması, dökümante edilmesi, yeterliliğinin sağlanması ve kontrol edilmesi gerekir. Eğitim süreci şu adımlardan oluşur.

17 TKY’ Eğitim Sürecinin Aşamaları TKY’ de eğitim Sürecinin Aşamaları şöyle sıralanabilir: Müşteri ihtiyaçlarının tanımlanması Eğitim sürecinin sorumlularının tanımlanması Eğitim hedeflerinin belirlenmesi Eğitim organizasyonunun oluşturulması Eğitim program ve araç, gereçlerinin hazırlanması Eğitimlerin verilmesi ve izlenmesi Sonuçların değerlendirilmesi Eğitimin performansının ölçülmesi. Bütün bu faaliyetler somutlaştırılmalı ve ölçülebilir hale getirilmelidir.

18 Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinin en belirgin faydaların Uzun vadede eğitimden maksimum faydanın sağlanmasında önemli katkı sağlar, Alınan eğitimlerin firmanın hedeflerine uygunluğunu sağlar, Her gruptan çalışan için kariyer planlaması doğrultusunda almaları gereken eğitim belirlenir, İhtiyaç belirleme sürecine çalışanların katılımı aidiyet duygusunu artırır, eğitimlere daha yoğun katılımı sağlar, Çalışanların doğru eğitime yönlendirilmesi, bireysel performansı dolayısıyla kurumun performansını artırır. Eğitimin işe yansıtılmasını sağlar, Eğitime harcanan kaynağın israfını önler, Eğitim alınması gereken konularda önceliklerin belirlenmesini sağlar, İş süreçlerinde karşılaşılan sorunları ortaya koyar.

19 Eğitim İhtiyacı Analizinin faydaları İşletme açısından faydaları İşe yeni başlayan çalışanların işe alıştırılması, Nitelikli ve becerikli işgücünün geleceğe hazırlanması, Ekonomik, sosyal, teknik ve hukuki gelişmelere ayak uydurulması, Çalışanların potansiyelini kullanmak için motivasyon sağlamak, Paydaşların saygınlığını ve güvenini kazanmak, Yetersizlikleri gidererek işletmenin faaliyetlerine daha etkin bir şekilde devam etmesini sağlamak, İşletmeyi daha iyi çalışılır bir ortama dönüştürür.

20 Çalışan açısından faydaları Çalışanların yetersizliklerinin giderilmesi, Daha iyi ve cazip bir iş ortamının hazırlanması, İyi bir kariyer planlamasının yapılması Çalışanların işletme ile bütünleşmesi, İletişimin ve alt üst ilişkilerin güçlenmesi, Çalışanlarının moralinin yükseltilmesi, Motivasyon sağlar ve liderlik yeteneğini geliştirir, Önlemeye dönük iş ve yönetim anlayışını geliştirir, Çalışanları değişime uyum sağlamalarına yardımcı olur. Eğitim İhtiyacı Analizinin faydaları

21 TKY de Eğitim İhtiyaç Analizinin Uygulanması TKY de eğitim ihtiyacı üç aşamada ortaya konur. Bunlar: 1- Örgüt analizi 2- Görev analizi 3- Kişi analizidir. Bu analiz hem üst ve orta düzey yöneticilere, hem insan kaynakları departmanına, hem de tüm işletme çalışanlarına işlerini daha etkili yapabilmeleri için girdi sağlar.

22 Örgüt analizi amacıyla aşağıdaki faaliyetler yapılır. İşletmenin hedef, amaç ve mali durumunun incelenmesi, İşgücünün niteliğinin araştırılması, İşgücünün yetenek envanterinin belirlenmesi, İşletme kültürünün tesbiti, Verimlilik analizi, Süreçlerdeki değişimlerin izlenmesi, Olumsuzlukları görebilmek amacıyla işten ayrılanlarla görüşmeler, Hedeflerle yönetim: hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi ile hedeflere ulaşmak için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenir. TKY de Eğitim İhtiyaç Analizinin Uygulanması Örgüt analizi

23 Görev analizi için şu faaliyetler yapılır: İş analizi, bir işin özelliklerini, işin yapılış şeklini, işin yapılması için gerekli beceri, sorumluluk, çaba ve asgari başarı standartlarını belirlemek amacıyla yapılan faaliyetlerdir. İş tanımları: bir nevi işin kimliğinin çıkarılmasıdır. İşin gereklilikleri: iş gereklilikleri yetenek gerekleri, çaba gerekleri, sorumluluk ve çalışma şartları bağlamında ele alınır. TKY de Eğitim İhtiyaç Analizinin Uygulanması Görev analizi

24 Kişi analizi, çalışanların niteliklerinin analizi yapılır. Performans değerlendirme: Çalışanların sahip olduğu yetkinlik ve teknik bilgi seviyesiyle, işletmenin çalışanlardan beklediği yetkinlik ve teknik bilgi seviyesi karşılaştırılarak aradaki farkın belirlenmesini sağlar. Ortaya çıkan farka göre eğitim ihtiyaçları belirlenir. Performans değerlendirme süreci şu adımlardan oluşur: – Performans standartlarının tesbiti, – Ulaşılabilir hedeflerin tesbiti, – Mevcut performansın değerlendirilmesi, – Mevcut performans ve beklenen standartların karşılaştırılması, – Çalışanlarla fikir alışverişi yapılması, – Gerekli ise düzeltici faaliyetlerin yapılması. TKY de Eğitim İhtiyaç Analizinin Uygulanması Kişi analizi

25 Test Yöntemleri: Çeşitli test yöntemleri ile çalışanlar için kişi analizleri yapılarak eğitim ihtiyaçları belirlenir. Anket, Yüz yüze görüşme, Gözlem, iş örneklemesi, Genel tutumların incelenmesi, Değerlendirme kurulunca çeşitli testler ve rol oynama teknikleri ile çalışanların mevcut potansiyeli tesbit edilir. Çalışanlardan beklenenler ve mevcut durum karşılaştırılarak eğitim ihtiyacı belirlenir. TKY de Eğitim İhtiyaç Analizinin Uygulanması Kişi analizi

26 TKY’nde Başlıca Eğitim Konuları Başlıca eğitim konuları şu şekilde özetlenebilir; ISO 9000: Gerekliliği ve yapılması gerekenlerin açıklanması. Toplam Kalite Felsefesi: Tüm çalışanların sahip olunması gereken değerlerin benimsetilmesi. Kalite Geliştirme Yöntemleri: İstatistiki tekniklerin öğretilmesi. (Yedi Temel Araç, Yedi Yeni Araç). Yedi yeni araç şunlardır: - İlişki diyagramı, - Beyin fırtınası, - Ağaç diyagramı, - Matriks diyagramı, - Matriks veri analiz diyagramı, - Proses karar program tablosu, - Ok diyagramı.

27 Sağlıklı Ekip Bileşimlerinin Oluşturması: Takım kurma ve takım içinde etkin çalışma, ortak karar alma yöntemlerinin açıklanması, verimli ekip çalışmalarının sağlanması. İletişim Etkinliğinin Artırılması: Gelişen iletişim tekniklerin öğretilmesi. (Bilgisayar ağları...) İnsanları tanıma ve iletişim kurabilme, bütünü görerek kavrayabilme yeteneklerini geliştirilmesi. İş sağlığı ve iş güvenliği: Bireylerin güvenlik konusunda bilinçlendirmesi. Liderlik Becerileri: Astlarını etkileyebilme ve verimli grup oluşturabilme becerilerinin öğretilmesi. Lider eğitim programları ile yeni çember liderleri yetiştirilmesi, çalışanların daha yüksek oranda teşvik edilmesi. Yönetim Becerilerini Geliştirme: Bilimsel ve beşeri yeteneklerin geliştirmesi. Yetkilendirme: Sorumluluk getirecek bilgilerin aktarılması Yaratıcılık: Gerçeklerin değerlendirilmesinin, yaratıcı düşünmenin, etkin zaman kullanımı becerisini sağlaması. TKY’nde Başlıca Eğitim Konuları

28 Kalite Eğitim Matrisi

29 Kalite İçin Eğitim Programlarının Tasarımı Eğitim, kalitenin iyileştirilmesi için tek ve en önemli faktördür. Eğitim ile etkili olabilmek için, konulara sistematik ve objektif yaklaşmak gerekmektedir. Kalite eğitimi, yalnızca teknolojideki yenilikleri karşılamak için değil, ayrıca işletmenin faaliyette bulunduğu çevresel değişiklikleri de karşılamak için sürekli olmalıdır. Kalite eğitim faaliyetleri, bir iyileştirme döngüsü şeklinde değerlendirilmektedir. Bu “döngü”, aşağıdaki elemanlardan oluşmaktadır: Eğitimin, kalite politikasının parçası olmasını sağlayınız. Eğitim konusundaki sorumlulukları yönetim içinde dağıtınız. Eğitim hedeflerini belirleyiniz. Eğitim ile ilgili organizasyonu oluşturunuz.

30 Kalite eğitimi ihtiyaçlarını belirleyiniz. – Kim eğitime ihtiyaç duymaktadır? – Ne düzeyde yeterlilik gereklidir? – Eğitim ne kadar sürecektir? – Ne türlü yararlar beklenmektedir? – Alınan eğitimin aciliyeti nedir? – Kaç kişi eğitim görecektir? – Eğitimi kim üstlenecektir? – Ne çeşit kaynaklar gereklidir (para, insan, teçhizat, yer, dış kaynak, vb.) Eğitim programlarını ve materyallerini hazırlayınız. Eğitimi yaygınlaştırınız ve gözlemleyiniz. Sonuçları değerlendiriniz. Eğitimden elde edilen etkileri gözden geçiriniz. Kalite İçin Eğitim Programlarının Tasarımı

31 Kalite Eğitimi Döngüsü

32 Eğitime nereden başlanmalıdır? Eğitim ihtiyacı bir işletmenin 4 seviyesi için gereklidir: En Üst Düzey Yöneticiler (Stratejik kararları verenler) Orta Kademe Yöneticileri (Taktik kararları verenler, politikayı yürütenler) İlk Düzey Danışmanlar ve Kalite Ekip Liderleri (İş başında karar verenler) Diğer Tüm Çalışanlar (İş görenler)

33 Yöneticiler İçin Eğitim İşletme içinde yöneticiler hem kendilerinden hem de çalışanların faaliyetlerden sorumludur. Bilgi çağının gerekleri ve yöneticinin sorumlulıkarı yöneticinin fonksiyonel becerilerini ve yönetsel yeteneklerini geliştirecek eğitim faaliyetlerinin (buna geliştirme faaliyetleri de diyebiliriz) önemini arttırmıştır. Yöneticiler kendilerini geliştirmek için birtakım bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bu bilgiler yürütsel ve yönetimsel olarak ikiye ayrılır. Yürütsel bilgi, daha çok teknik ağırlık taşır. Yönetimsel bilginin ise, yönetsel ve beşeri yönü daha ağırlıklıdır. Bu bilgiler ışığında yönetici geliştirme programları; Yönetim teorisi, Organizasyon teorisi ve pratiği, Hedef planlama ve görevlendirme, Liderlik becerileri gibi konuları kapsar.

34 KALİTE EĞİTİMİ MÜFREDATI Yöneticilerin toplam kalite de liderlik rolü oynayabilmeleri için en azından M. Juran‟ın Juran üçlüsü olarak tanımladığı kalite planlaması, kalite kontrolü, kalite geliştirme konularında iyi eğitim almaları gereklidir. Bu alanlarla ilgili genel müfredat aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

35 Kalite Planlaması Eğitimi Juran’a göre kalite planlaması eğitimi aşağıdaki konuları içermelidir. 1- Kalite için stratejik yönetim 2- Kalite politikaları ve bunların yayılması 3- Stratejik kalite hedefleri ve bunların yayılması 4- Juran üçlüsü 5- Büyük Q ve Küçük Q 6- Üçlü rol kavramı 7- Kalite planlaması yol haritası 8- iç ve dış müşteriler 9- Müşteriler nasıl tanımlanır? 10- Makro süreçlerin tanımlanması 11- Mikro süreçlerin tanımlanması 12- Ürün dizaynı 13- Süreç kontrolü için planlama 14- Operasyonlara transfer 15- Santayana gözden geçirişi (öğrenilen dersler) 16- Planlama araçları

36 Kalite Kontrolü Eğitimi Juran’a göre kalite kontrolü eğitimi aşağıdaki başlıkları kapsamalıdır. 1- Kalite için stratejik yönetim 2- Kalite kontrolünde geribildirim döngüsü 3- Kontrol edilebilirlik (Kendi kendini kontrol) 4- Kontrol için planlama 5- Kontrol başlıkları 6- Kontrol için sorumluluk 7- Performans nasıl değerlendirilir? 8- Önem taşıyan istatistik ve ekonomik yerlerin yorumlanması 9- Karar alma 10- Düzeltici Hareketler 11- Kalite güvencesi denetimleri 12- Kontrol Araçları

37 Kalite Geliştirme Eğitimi Juran’a göre kalite geliştirme eğitimi aşağıdaki başlıkları içermelidir. 1- Kalite için stratejik yönetim, 2- Juran üçlüsü, 3- Kalite konseyi ve sorumlulukları, 4- Düşük kalitenin maliyeti ve tahmin edilmesi, 5- Projeden projeye kavramı, 6- Yatırımın getirisini tahmin edebilme, 7- Projelerin adaylığı, görüntülenmesi ve seçilmesi, 8- Kalite geliştirme için altyapı, 9- Makro süreçler geliştirme projeleri, 10- Teşhis yolculukları, 11- İyileştirici yolculuklar, 12- Aşama gözden geçirmesi 13- Onaylama ve ödüllendirmenin motivasyon amaçlı kullanımı, 14- Kalite geliştirme araçları ve teknikleri


"Eğitim ve Eğitim İhtiyacı Kişi grup ya da örgütlerin performanslarını geliştirmeye yarayan planlı ve düzenli etkinliklere eğitim adı verilir. Kısaca eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları