Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASIM 2015 / İSTANBUL 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASIM 2015 / İSTANBUL 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 KASIM 2015 / İSTANBUL 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

2 KASIM 2015 / İSTANBUL 2/21 SORU 1- “Ödeme emri belgesi düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi, harcama birimlerinde -------- işlemini yapar.” cümlesindeki boş alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Harcamaya onay verme B) Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanması C) Ödeme D) Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde ön mali kontrol E) Tahakkuk

3 KASIM 2015 / İSTANBUL 3/21 SORU 2- “Merkez dışı harcama birimlerinde ön mali kontrolü yapacak personeli ------- belirler.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Bölge Müdürü B) Meteoroloji Müdürü C) Harcama Yetkilisi D) Vali E) Bölge Müdür Yardımcısı

4 KASIM 2015 / İSTANBUL 4/21 SORU 3- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında birim faaliyet raporu hazırlar? A) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü B) Döner Sermaye İşletmesi Müdürü C) Meteoroloji Genel Müdürü D) Genel Müdür Yardımcısı E) Bolu Meteoroloji Müdürü

5 KASIM 2015 / İSTANBUL 5/21 SORU 4- 2014 yılı için aşağıdaki “birim - birim faaliyet raporu hazırlayan” eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A) Çorlu Meydan Met. Müd.lüğü – Tekirdağ Met. Müdürü B) Yenişehir Meydan Met. Müd.lüğü – Bursa Met. Müdürü C) Balıkesir Meydan Met. Müd.lüğü – Balıkesir Met. Müdürü D) Esenboğa Meydan Met. Müd.lüğü – Meteoroloji 9. Bölge Müdürü E) Mardin Meydan Met. Müd.lüğü – Mardin Met. Müdürü

6 KASIM 2015 / İSTANBUL 6/21 SORU 5- Aşağıdakilerden hangisi doğrudan temin yöntemi ile alım yapamaz? A) Cizre Meteoroloji Müdürlüğü B) Atatürk Meydan Meteoroloji Müdürlüğü C) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü D) Genel Müdürlük Büro (Özel Kalem) Şube Müdürlüğü E) Akıncı (Ankara) Meydan Meteoroloji Müdürlüğü

7 KASIM 2015 / İSTANBUL 7/21 SORU 6- 2015 yılı için 20.900 TL ödeneği bulunan ve yaklaşık maliyeti KDV hariç 17.686 TL olan büro mobilyasını, Bingöl Meteoroloji Müdürlüğü doğrudan temin yöntemi ile alabilir mi? A) Harcama yetkilisinden onay alınmak suretiyle alabilir. B) Alamaz, çünkü mal alımları doğrudan temin kapsamında değildir. C) Alabilir, çünkü bütçe ödeneği yeterlidir. D) Alamaz, çünkü işin yaklaşık maliyeti doğrudan temin limitini aşmaktadır. E) Bölge Müdüründen izin almak kaydıyla alım yapabilir.

8 KASIM 2015 / İSTANBUL 8/21 SORU 7- Doğrudan temin yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İhale usulüdür. B) İhale komisyonu kurmadan alım yapılamaz. C) Alım için ilana çıkmak ve teminat almak idarenin takdirindedir. D) Harcama yetkilisince onaylanan bir onay belgesinin bulunması zorunlu değildir. E) Alım yapılacak gerçek/tüzel kişilerde yeterlik kriterleri aranması zorunludur.

9 KASIM 2015 / İSTANBUL 9/21 SORU 8- Doğrudan temin yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumu ve 22 nci maddenin (c) bendi kapsamındakiler hariç diğer bentlere göre yapılan alımlarda sözleşme düzenlenmesi zorunludur. B) Teknik ve idari şartname düzenlenmeden alım yapılamaz. C) Alımlar, İdare nezdinde şikayete; Kamu İhale Kurumu nezdinde de itirazen şikayete konu edilebilir. D) İdareler, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm alımlarını bu yöntemle gerçekleştirebilir. E) Alım yapılmadan önce, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişilerin yasaklı olup olmadıkları teyit edilmek zorundadır.

10 KASIM 2015 / İSTANBUL 10/21 SORU 9- Doğrudan temin yönteminde yaklaşık maliyet belirlenmemesi aşağıdaki risklerden hangisini içermez? A) Alımın kısımlara bölünmesi B) Alım tutarının doğrudan temin limiti içerisinde olup olmadığının tespiti C) Alım yapılan gerçek veya tüzel kişilerden teminat alınamaması D) Ödenek üstü harcama yapma E) Alım için kullanılabilir ödeneğin yeterliliği

11 KASIM 2015 / İSTANBUL 11/21 SORU 10- Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda, damga vergisi kesintisi yapılacak belgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplanmıştır? A) Piyasa fiyat araştırması tutanağı – Onay belgesi – Sözleşme B) Sözleşme – İhale komisyonu kararı – Hakediş raporu C) Doğrudan temin karar tutanağı – Fatura – Onay belgesi D) İhale komisyonu kararı – Piyasa fiyat araştırması tutanağı – Fatura E) Sözleşme – Fatura – Hakediş raporu

12 KASIM 2015 / İSTANBUL 12/21 SORU 11- Aşağıdakilerden hangisi harcama sürecinde yer almaz? A) Üst yönetici B) Ödeme emri düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi C) Harcama yetkilisi D) Muhasebe yetkilisi E) Gerçekleştirme görevlisi

13 KASIM 2015 / İSTANBUL 13/21 SORU 12- Normal şartlarda MGM merkez dışı birimlerinde harcama yetkilisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Vali veya Kaymakam B) Bölge Müdürü C) Ödenek gönderme belgesiyle ödenek gönderilen merkez dışı birimin en üst yöneticisi D) Meydan Meteoroloji Müdürü E) Meteoroloji Müdürü

14 KASIM 2015 / İSTANBUL 14/21 SORU 13- 22(d) kapsamında doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda yasaklılık teyidi ne zaman yapılmalıdır? A) Yaklaşık maliyet belirlendikten sonra, onay belgesi imzalanmadan önce B) Onay belgesi imzalandıktan sonra, piyasa fiyat araştırmasından önce C) Fatura kesildikten sonra D) Piyasa fiyat araştırmasından sonra, alım yapılmadan önce E) Muayene ve kabul işlemleri yapıldıktan sonra

15 KASIM 2015 / İSTANBUL 15/21 SORU 14- Aşağıdakilerden hangisi kronolojik olarak doğrudan temin sürecini doğru yansıtmaktadır? A) Yaklaşık maliyet tespiti – Onay belgesi – Piyasa fiyat araştırması – Teslim, muayene ve kabul – Yasaklılık teyidi – Ödeme B) Yaklaşık maliyet tespiti – Onay belgesi – Piyasa fiyat araştırması – Yasaklılık teyidi – Teslim, muayene ve kabul – Ödeme C) Onay belgesi – Yaklaşık maliyet tespiti – Piyasa fiyat araştırması – Yasaklılık teyidi – Teslim, muayene ve kabul – Ödeme D) Piyasa fiyat araştırması – Yaklaşık maliyet tespiti – Onay belgesi – Yasaklılık teyidi – Teslim, muayene ve kabul – Ödeme E) Onay belgesi – Yasaklılık teyidi – Piyasa fiyat araştırması – Yaklaşık maliyet tespiti – Teslim, muayene ve kabul– Ödeme İhtiyacın BelirlenmesiYaklaşık Maliyetin TespitiOnay Belgesinin DüzenlenmesiOnay Belgesinin Harcama (İhale) Yetkilisi tarafından imzalanması/onaylanmasıPersonelin görevlendirilmesi ve piyasada fiyat araştırması yapılmasıPiyasa Fiyat Araştırması Tutanağının düzenlenmesi (M.Y.H.B. Yön., Örnek No: 2)Alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin yasaklı olup olmadığının teyit edilmesiSözleşmenin imzalanması (Düzenlenecek ise)Muayene ve Kabul Komisyonunun kurulması, muayene ve kabul işlemleri Mal alımlarında Taşınır İşlem Fişi; Yapım işi ise Yapım İşi Hakediş Raporu; Hizmet işi ise Hizmet İşleri Hakediş Raporu Ödeme SÜREÇ

16 KASIM 2015 / İSTANBUL 16/21 SORU 15- MGM birimlerinin yazılım, bilgisayar ve çevre donanımları edinebilmesi için yerine getirmesi gereken ön koşul nedir? A) Harcama yetkilisinden onay almak B) Üst Yöneticiden onay almak C) Bilişim Kurulu’ndan onay almak D) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü veya İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirmek E) Herhangi bir makam veya merciden onay almadan ihtiyacı temin etmek

17 KASIM 2015 / İSTANBUL 17/21 SORU 16- Aşağıdaki bilişim ürünleri grubundan hangisi için alım öncesi Bilişim Kurulu onayı gerekir? A) Monitör – Tablet Bilgisayar – Klavye B) Mouse – Renkli Yazıcı – Sunucu C) Yazıcı – Yazılım – Tarayıcı D) Masaüstü Bilgisayar – Projeksiyon Cihazı – Yazılım E) Dizüstü Bilgisayar – Ağ Kablosu – Yazıcı

18 KASIM 2015 / İSTANBUL 18/21 SORU 17- Batman Meteoroloji / Yenişehir Meydan Meteoroloji Müdürlüğü 2016 mali yılı bütçe tekliflerini hangi birime, nasıl bildirir? A) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına, doğrudan, EBYS üzerinden B) Genel Müdürlük Makamına, EBYS üzerinden C) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına, bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü aracılığıyla, elektronik posta yoluyla D) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına, bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü aracılığıyla, EBYS üzerinden E) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü aracılığıyla, EBYS üzerinden

19 KASIM 2015 / İSTANBUL 19/21 SORU 18- MGM Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesine göre merkez dışı birimlerde “birim risk yetkilisi” kimdir? A) İl Meteoroloji Müdürü B) Meydan Meteoroloji Müdürü C) Bölge Müdür Yardımcısı D) Birim Risk Yönetim Ekibi E) Bölge Müdürü

20 KASIM 2015 / İSTANBUL 20/21 SORU 19- MGM Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesine göre riskler, birimler tarafından hangi zaman aralığında gözden geçirilir? A) Haftada bir B) Yılda bir C) 6 ayda bir D) 3 ayda bir E) Ayda bir

21 NİSAN 2015 / AFYON 21/21 SORU 20- EBYS Kullanım Esasları Talimatı’nda sayılan istisnai haller dışında, aşağıdaki yazışma şekillerinden hangileri doğrudur? A) 1, 3, 5 ve 7 B) 1, 2, 3 ve 6 C) 4, 5 ve 8 D) 2, 4, 6 ve 8 E) 3 ve 8 GÖNDEREN BİRİMGÖNDERİLEN BİRİM 1 Aydın Meteoroloji Müdürlüğü10. Bölge Müdürlüğü 2 11. Bölge Müdürlüğüİşletme ve Bakım Şb. Müd.lüğü 3 4. Bölge MüdürlüğüTahminler Dai. Bşk.lığı 4 Havacılık Meteorolojisi Şb. Müd.lüğüÇardak Meydan Met. Müdürlüğü 5 İns. Kayn. ve Eğt. Dai. Bşk.lığıSosyal İşler Şb. Müd.lüğü 6 Bütçe ve Yatırımlar Şb. Müd.lüğü6. Bölge Müdürlüğü 7 Erzincan Meteoroloji MüdürlüğüGözlem Sistemleri Dai. Bşk.lığı 8 5. Bölge MüdürlüğüDöner Sermaye İşlt. Müd.lüğü


"KASIM 2015 / İSTANBUL 1/21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları