Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 T.C. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı

2 2014 Mali Yılı denetiminde Sayıştay, eksiklik gördüğü konularda kurum tarafından cevaplanması istemiyle 25 Maddelik ön inceleme raporu hazırlamıştır. Kurum savunması ardından hazırlanan 2014 Mali Yılı kesin denetim raporunda 11 bulguya yer verilmiş 3 bulgu içinse gerekli düzenlemelerin yapılıp yapılmadığının takibe alınmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Kesin raporda yer verilen bulgular

3 BULGU 1: Kurum Mali Tablolarında Yer Alan Alacak Hesaplarının Mevcut Durumu Tam ve Doğru Yansıtmaması AÇIKLAMA: Kurumun Alacaklar Hesap Grubunda yer alan kayıtlı tutarlar üzerinde yapılan incelemede alacakların kanıtlarının bir yardımcı defterle izah edilmediği, yardımcı defter yerine geçebileceği değerlendirilen HBYS kayıtları ile de tutarsız olduğu dolayısı ile gerçek durumu yansıtmadığı görülmüştür. 120-Alacaklar Hesabı için 156.094.262,50 TL, 135-Personelden Alacaklar Hesabı için 8.383.386,68 TL ve 136-Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı için 48.841.833,39 TL tutar tespit edilmiştir.

4 BULGU 2: Alacak Senetleri Hesabının mahiyetine uygun kullanılmaması ve bu hesaba kayıtlı bazı alacakların zamanaşımına uğraması AÇIKLAMA: 121 Alacak Senetleri Hesabında kayıtlı bazı alacakların zamanaşımına uğradığı ve 120 Alıcılar Hesabına kaydedilmesi gereken bazı alacakların ise 121 Alacak Senetleri Hesabına kaydedilerek muhasebeleştirildiği görülmüştür.. DÜZENLEME : Geçmiş dönemlerde 121 hesabına alınan kayıtların incelenerek hatalı kayıtların düzeltme kayıtlarıyla ilgili hesaba alınması sağlanmalıdır.

5 BULGU 3: Kuruma Ait şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında Kayıtlı Bazı Alacakların Zamanaşımına Uğratılması AÇIKLAMA : Kuruma ait şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının incelenmesi neticesinde; genel olarak hesabın doğru kullanıldığı ancak bazı alacaklara ilişkin kayıtların sağlık tesisi ve muhasebe biriminde mevcut olmadığından alacağın kaynağının tespitinin yapılamadığı, bazı alacakların ise zamanaşımına uğratıldığı tespit edilmiştir. DÜZENLEME : Kayıtların bulunduğu muhasebe birimleri gerekli incelemeleri yapmış kayıtlarla ilgili belgelere ulaşmış tutarların önemli bir kısmı 128 hesabından alınmıştır.

6 BULGU 4: Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabında kayıtlı bazı alacakların ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak terkin edilmesi veya zamanaşımına uğratılması AÇIKLAMA : Kurum mali tablolarında yer alan 138 şüpheli Diğer Alacaklar Hesabının tümünün incelenmesi neticesinde; Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından çıkarılan terkin genelgesinde belirtilen şartlar taşınmadığı halde terkin yapıldığı, denetim elemanı tarafından yazılan rapora istinaden bu hesaba alınan tutarın takibinin yapılmayarak zamanaşımına uğramasına sebep olunduğu, idare tarafından açılan davaya istinaden bu hesaba alınan alacağın davanın temyiz sonucunun 2007 yılında kesinleşerek idare aleyhine onanmasına rağmen alacağın terkin edilmeyerek halen mali tablolarda mevcut olduğu tespit edilmiştir. DÜZENLEME : 1 Sağlık Tesisi haricindeki kayıtlarda gerekli incelemeler yapılarak ilgili hesaplara alınmıştır.

7 BULGU 5: Kuruma Bağlı Sağlık Tesislerindeki Fiili İlaç ve Tıbbi Sarf Stokları ile TDMS'de Yer Alan Stokların Uyumsuzluğu AÇIKLAMA : Kuruma bağlı sağlık tesislerinde fiilen mevcut olan ilaç ve tıbbi sarfların stokları ile TDMS’de yer alan stokların uyumlu olmadığı görülmüştür. DÜZENLEME : Yıl sonu hesabı kapatılmadan önce mutlaka stok birimlerinden gelecek olan MKYS Yıl Sonu Stok Cetvelleriyle TDMS sistemindeki kayıtların tutarlılığı kontrol edilmeli uyuşmazlık giderilmeden hesap kapatılmamalıdır.

8 BULGU 6: Kuruma bağlı sağlık tesislerinin birbirlerinden satın aldıkları hizmetlere ilişkin gelirlerin hatalı muhasebeleştirilmesi ve raporlanması AÇIKLAMA : Kuruma bağlı sağlık tesislerinin birbirlerinden hizmet satın aldığı durumlarda, hizmet satın alan bazı tesislerin bu bedele ilişkin olarak “610.02.12 Diğer İşletmelere Verilen Tedavi ve Hizmetlerden İadeler” hesabını kullanmaması nedeniyle, aynı gelir kalemi üzerinden her iki sağlık tesisinin de ayrı ayrı ek ödeme dağıttığı, buna bağlı olarak sağlık tesislerinden mükerrer şekilde Hazine Hissesi, SHÇEK ve Bakanlık Merkez payı ayrıldığı tespit edilmiştir.

9 HİZMET ALIMLARINDA MUHASEBELEŞTİRME

10 BULGU 7: Kurum Mali Tablolarındaki Amortisman Kayıtlarına ilişkin Hatalı Uygulamalar AÇIKLAMA : Sağlık tesisleri bazında amortismana tabi maddi duran varlıklar için hesap alt kodları itibariyle yapılan incelemede, kayıtlı maddi duran varlık tutarından daha fazla amortisman ayrıldığı tespit edilmiştir. DÜZENLEME : Mart-Nisan-Mayıs 2015 Döneminde hatalı kayıtlar için düzeltme kayıtları ilgili Muhasebe Birimleri tarafından yapılmıştır. 2013 Yılı raporunda benzer hususlara dikkat çekildiğinden 2015 yıl sonu işlemlerinde kapatma yapılmadan varlık değerleriyle amortisman değerleri arasındaki tutarlılık mutlaka kontrol edilmeli kayıtlar MKYS yıl sonu cetvelleriyle uyumlu hale getirilmelidir.

11 BULGU 7: Kurum Mali Tablolarındaki Amortisman Kayıtlarına ilişkin Hatalı Uygulamalar AÇIKLAMA : Kuruma bağlı sağlık tesislerinin 2014 yılı kesin mizanında yer alan 257 Birikmiş Amortisman tutarları ile fiili durumunu gösteren MKYS sistemindeki Amortisman İcmal Cetvelindeki amortisman tutarlarının eşit olması gerekmektedir.. DÜZENLEME : Yıl sonu kapatma işlemlerinde Tesislerden Amortisman İcmal Cetvelleri mutlaka istenmeli ilgili cetveller sistemden kontrol edilmeden kapatma işlemi yapılmamalıdır.

12 BULGU 7: Kurum Mali Tablolarındaki Amortisman Kayıtlarına ilişkin Hatalı Uygulamalar AÇIKLAMA : Kuruma bağlı sağlık tesisleri, hurdaya ayırdıkları maddi duran varlıklarına ilişkin olarak 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı ve 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabını kullanmaları gerekmektedir. DÜZENLEME : Hurda işlemlerinde 253-255 / 294 ve 257-299 hesaplarının karşılıklı olarak çalıştırılması hurda satışı gerçekleştiğinde 294-299 hesabının karşılıklı kapatılması sağlanmalıdır.

13 EKONOM İ K ÖMRÜ TAMAMLANAN VE HURDAYA AYRILAN VARLIKLAR İ Ç İ N MUHASEBE KAYDI ÖNCELİKLE VAR İSE İZ BEDELİ AMORTİ EDİLİR HESAP ADIBORÇALACAK 740.09.01 Üretimde Kullanılan Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanları 1 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 1 Bu kayıtla 9999 olan amortisman tutarı 10.000'e tamamlanmış olur. DEMİRBAŞ MALZEMENİN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI HESAP ADIBORÇALACAK 255 DEMİRBAŞLAR 10.000 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI10.000 Bu kayıtla demirbaş hesabındaki tutarlar düşülür. HURDAYA AYRILAN DEMİRBAŞIN BİRİKMİŞ AMORTİSMANININ KAYITLARDAN DÜŞÜLMESİ HESAP ADIBORÇALACAK 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı10.000 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 10.000 Bu kayıtla demirbaş malzemenin birikmiş amortisman hesabındaki tutarlar 299 hesabına alınarak sıfırlanır. Üstteki işlemler tek fişle yapılabilir.

14 ŞATIŞI GERÇEKLEŞEN HURDANIN MUHASEBE KAYDI (HURDA SATIŞ BEDELİ 100 TL OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR) HESAP ADIBORÇALACAK 102 BANKA100 679.04.03 Diğer Stok, Hurda Satış Gelirleri 100 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 10.000 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )10.000 Satış işlemi gerçekleştirildikten sonra 294 ve 299 hesapları karşılıklı çalıştırılarak hurda malzeme kayıtlardan çıkarılmış olur.

15 BULGU 8:Kurum Mali Tablolarındaki Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Mahiyetine Uygun Kullanılmaması AÇIKLAMA : Kuruma bağlı sağlık tesislerinde, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında yer alan kayıtların hesabın mahiyetine uygun olmadığı görülmüştür. DÜZENLEME : İlgili Muhasebe Birimi tarafından hesabın mahiyeti tespit edilmiş kayıt düzeltilmiştir.

16 BULGU 9: Kuruma Bağlı Sağlık Tesisleri Tarafından Elde Edilen Bazı Gelirlerin Mahiyetine Uygun Hesaplarda Muhasebeleştirilmemesi AÇIKLAMA : Kuruma bağlı sağlık tesisleri tarafından elde edilen bazı gelirlerin, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne uygun olarak muhasebeleştirilmediği görülmüştür. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde hangi gelirlerin 602 no’lu hesapta muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak bazı sağlık tesislerinde, ticari alan kira gelirleri, gelir kaydedilen teminatlar, gelir kaydedilen sayım ve tesellüm fazlalarının, ihalelerde firmalara kesilen ceza gelirlerinin hatalı olarak 602 Diğer Gelirler Hesabında muhasebeleştirildiği görülmüştür.

17 BULGU 9: Kuruma Bağlı Sağlık Tesisleri Tarafından Elde Edilen Bazı Gelirlerin Mahiyetine Uygun Hesaplarda Muhasebeleştirmemesi AÇIKLAMA : Ticari alan kira gelirlerine ilişkin 103.212,03 TL tutarın 649 Diğer olağan gelir ve karlar hesabı yerine 602 Diğer gelirler hesabında, Gelir kaydedilen depozito ve teminatlara ilişkin 189.770,88 TL tutarın 679 Diğer olağandışı gelir ve karlar hesabı yerine 602 Diğer gelirler hesabında, İhalelerde firmalara kesilen ceza gelirlerine ilişkin 2.208.413,94 TL tutarın 679 Diğer olağandışı gelir ve karlar hesabı yerine 602 Diğer gelirler hesabında, Gelir kaydedilen sayım ve tesellüm fazlalarına ilişkin 11.195,76 TL tutarın 679 Diğer olağandışı gelir ve karlar hesabı yerine 602 Diğer gelirler hesabında muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir.

18 BULGU 10:Kira Alacaklarının TDMS Üzerinden Gelir Tahakkuk İşlemlerinin Yapılmaması AÇIKLAMA : Kuruma bağlı sağlık tesislerindeki ticari alanlara ilişkin kira bedellerinin 5018 sayılı Kanun'a ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne uygun şekilde muhasebeleştirilmediği tespit edilmiştir. DÜZENLEME : Sağlık tesislerinde kira alacağının doğduğu anda tahakkuk kaydının yapılması, yılsonunda, kira alacaklarının tahsil edilememesi durumunda veya hukuki sonuç doğduğunda TDMS sistemine kira gelirlerinin tahakkuk kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

19 BULGU 11:Bedelli Taşınırların Devir İşlemlerinde; Satışı Gerçekleştiren Sağlık Tesisi Tarafından Yapılan Kayıtların Hatalı Muhasebeleştirilmesi BİRLİK İÇİ MALZEME SATIŞINDA HATALI KAYIT BİRLİK İÇİ MALZEME SATIŞINDA OLMASI GEREKEN KAYIT

20 BULGU 11:Bedelli Taşınırların Devir İşlemlerinde; Satışı Gerçekleştiren Sağlık Tesisi Tarafından Yapılan Kayıtların Hatalı Muhasebeleştirilmesi BİRLİKLER ARASI MALZEME SATIŞINDA HATALI KAYIT BİRLİKLER ARASI MALZEME SATIŞINDA OLMASI GEREKEN KAYIT

21 2014 Mali Yılı kesin raporunda takibe alınan bulgular.

22 BULGU 1: Kuruma Ait Alacaklara Faiz İ şletilmemesi AÇIKLAMA : Kurum mali tablolarında Alacaklar Hesap Grubuna ilişkin yapılan inceleme neticesinde alacaklara faiz işletilmediği tespit edilmiştir. DÜZENLEME : Sağlık tesislerinin alacaklarına faiz işletilerek elde edilen faizlerin ilgili gelir hesaplarında muhasebeleştirileceği, dönem sonunda, sonraki dönemde tahsil edilecek faiz tutarlarının ise gelir tahakkuklarının yapılacağı bildirilmiştir.

23 BULGU 2:Kuruma Bağlı Sağlık Tesislerinde ve Muhasebe Birimlerinde Borç, Emanet ve Alınan Depozito/Teminat İşlemlerinin Tam ve Doğru şekilde Kayıt ve Takibini Sağlayacak Bir Kontrol Sisteminin Mevcut Olmaması AÇIKLAMA : Kuruma bağlı sağlık tesislerinin hesap ve işlemleri üzerinde yapılan denetimlerde yabancı kaynak niteliğindeki borç, emanet ve alınan depozito ve teminat işlemleriyle ilgili sağlık tesisi bünyesinde bir kontrol ve takip sürecinin işlemediği tespit edilmiştir. Ayrıca muhasebe birimlerinde Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) dışında, bu hesaplara yönelik kayıt ve kontrol sisteminin mevcut olmadığı, geçmiş yıllarda doğmuş borçlarla ilgili TDMS üzerinden detaylı bir raporlama yapılamadığı görülmüştür.. DÜZENLEME : Depozito ve teminat işlemlerinin takibi amacıyla muhasebe birimlerinde TDMS sistemi üzerinde 01.01.2015 tarihi itibaren teminat takip modülü devreye sokulmuştur. Ayrıca firma borçları Raporlar menüsü altında BL raporları ile takibi yapılabilmektedir.

24 BULGU 3:Kuruma Bağlı Sağlık Tesislerinin Birbirleri Arasındaki Mal ve Hizmet Alımlarının Hatalı Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması AÇIKLAMA : Kurumunun konsolide mali tabloları üzerinde yapılan incelemede, Kuruma bağlı sağlık tesislerinin kendi aralarındaki mal ve hizmet alımlarını yönetmelik hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirmediği tespit edilmiştir. Hesap KoduHesap Adı Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi 136.02.01.09 Birlik İ çi Taşınır Devrinden Do ğ an Alacaklar 68.398.420,2849.252.254,0719.146.166,210,00 336.11.03Birlik İ çi Taşınır Devrinden Do ğ an Borçlar44.420.313,4955.410.553,440,0010.990.239,95 Hesap KoduHesap Adı Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Bakiyesi Alacak Bakiyesi 136.02.01.07Kurumlararası Bedelli Taşınır Satışından Alacaklar140.838.728,8395.883,904,4644.954.824,370,00 336.11.01Kurumlararası Bedelli Taşınır Satışlarından Do ğ an Borçlar90.622.422,33108.844.970,680,0018.222.548,35

25 TEŞEKKÜRLER


"T.C. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları