Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEMURLAR VE D İĞ ER KAMU GÖREVL İ LER İ N İ N YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEMURLAR VE D İĞ ER KAMU GÖREVL İ LER İ N İ N YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 MEMURLAR VE D İĞ ER KAMU GÖREVL İ LER İ N İ N YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN SUNUMU

2 Kanunun Amacı Memurlar ve di ğ er kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için; ◦ izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ◦ izlenecek usulü düzenlemektir.

3 Kanunun Kapsamı Devletin ve di ğ er kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdi ğ i asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve di ğ er kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır.

4 Kanunun Kapsamı Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteli ğ i yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. A ğ ır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir. Disiplin hükümleri saklıdır.

5 Kanunun Kapsamı Dışında Olanlar 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

6 Soruşturma İ zin Vermeye Yetkili Merciler Kimlerdir Soruşturma İ zin Vermeye Yetkili Merciler Kimlerdir Soruşturma izni yetkisi; ◦ İ lçede görevli memurlar ve di ğ er kamu görevlileri hakkında kaymakam, ◦ İ lde ve merkez ilçede görevli memurlar ve di ğ er kamu görevlileri hakkında vali, ◦ Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve di ğ er kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi,

7 Soruşturma İ zin Vermeye Yetkili Merciler Kimlerdir ◦ Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve ba ğ lı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan di ğ er memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri, ◦ Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile ba ğ lı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve di ğ er kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan,

8 Soruşturma İ zin Vermeye Yetkili Merciler Kimlerdir ◦ Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve di ğ er kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, ◦ Cumhurbaşkanlı ğ ında görevli memurlar ve di ğ er kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlı ğ ı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlı ğ ı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı,

9 Soruşturma İ zin Vermeye Yetkili Merciler Kimlerdir ◦ Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İ çişleri Bakanı, ◦ İ lçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,

10 Soruşturma İ zin Vermeye Yetkili Merciler Kimlerdir ◦ Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren di ğ er memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali, ◦ Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır.

11 Soruşturma İ zin Vermeye Yetkili Merciler Kimlerdir Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun ba ğ lı oldu ğ u merciden istenir.

12 Olayın Yetkili Mercie İ letilmesi Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve di ğ er kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu ö ğ rendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya di ğ er kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örne ğ ini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.

13 Di ğ er makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendi ğ ini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak ö ğ rendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler.

14 İ hbar ve Şikayette Bulunması Zorunlu Unsurlar Memurlar ve di ğ er kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin; ◦ Soyut ve genel nitelikte olmaması, ◦ İ hbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, ◦ İ ddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, ◦ İ hbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin do ğ ru ad, soyad ve imzası, ◦ İ ş veya ikametgâh adresinin bulunması, zorunludur.

15 İ şleme Konulmayacak İ hbar ve Şikayetler Sayılan şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette bulunana bildirilir.

16 İ stisna İ ddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin do ğ rulu ğ u şartı aranmaz. Başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır.

17 Ön inceleme İ zin vermeye yetkili merci, 4483 s. Kanun kapsamına giren bir suç işledi ğ ini bizzat veya yukarıdaki belirtildi ğ i gibi yazılı şekilde ö ğ rendi ğ inde bir ön inceleme başlatır.

18 İ şleme Koyma yada Koymama Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar. Ancak ihbar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler.

19 Ön İ ncelemeyi Kimler Yapar Ön inceleme; İ zin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabilece ğ i gibi, ◦ Görevlendirece ğ i bir veya birkaç denetim elemanı, ◦ Hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı, eliyle de yaptırılabilir.

20 İ nceleme Yapacakların Belirlenmesi İ nceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulundu ğ u kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İ şin özelli ğ ine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu iste ğ in yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine ba ğ lıdır.

21 Ön İ ncelemede görevlendirilemeyecekler Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez. Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.

22 Ön İ nceleme Yapanların Yetkisi Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haizdir. Bunlar 4483 s. Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler;

23 Rapor Hakkında inceleme yapılan memur veya di ğ er kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.

24 Soruşturma İ zni Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

25 Süre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun ö ğ renilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde (veli bey) onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

26 Karar Verme Zorunlulu ğ u Yetkili merci, belirtilen süreler içinde memur veya di ğ er kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır.

27 Soruşturma İ zninin Kapsamı Soruşturma İ zninin Kapsamı Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara ba ğ lı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.

28 Yeniden İ zin Alınması Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktı ğ ında, yeniden izin alınması zorunludur. Suçun hukuki niteli ğ inin de ğ işmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.

29 İ tiraz Yetkili merci, ◦ Soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılı ğ ına, ◦ Hakkında inceleme yapılan memur veya di ğ er kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir.

30 İ tiraz Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya di ğ er kamu görevlisi; Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılı ğ ı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir.

31 İ tiraz Süresi İ tiraz süresi, yetkili merciin kararının tebli ğ inden itibaren on gündür.

32 İ tiraza Bakacak Yargı Mercileri İ tiraza, soruşturma izin yetkisi ; ◦ Bakan ( İ çişleri Bakanı dahil) veya Başbakan, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlı ğ ı Genel sekreterince verilenler için Danıştay İ kinci Dairesi, ◦ Di ğ erleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulundu ğ u bölge idare mahkemesi, bakar.

33 Yargı Karar Süresi ve Niteli ğ i İ tirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara ba ğ lanır. Verilen kararlar kesindir.

34 İ ştirak Halinde İ şlenen Suçlarda Yargılama İ ştirak Halinde İ şlenen Suçlarda Yargılama 4483 s. Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır.

35 Soruşturma İ zninin Gönderilece ğ i Merci Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılı ğ ına gönderilir.

36 Hazırlık Soruşturması İ zin üzerine ilgili Cumhuriyet başsavcılı ğ ı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve di ğ er kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır.

37 Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılı ğ ı tarafından yapılır.

38 İ stisnalar Cumhurbaşkanlı ğ ı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler ile ilgili yapılacak olan hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili, Kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması ise il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili tarafından yapılır.

39 Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınması gerekince başvurulacak merciler Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; ◦ Cumhurbaşkanlı ğ ı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, ◦ Kaymakamlar için il asliye ceza mahkemesine, ◦ Di ğ erleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur.

40 Yetkili ve görevli mahkeme Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir. Ancak Cumhurbaşkanlı ğ ı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için yetkili ve görevli mahkeme Yargıtayın ilgili ceza dairesi, Kaymakamlar için ise il a ğ ır ceza mahkemesidir.

41 Vekillerin durumu 4483 sayılı Kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tabi oldu ğ u usule tabidir.

42 Cumhuriyet başsavcılı ğ ınca re'sen dava açılacak haller Memurlar ve di ğ er kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin ihbar veya şikayet edileni ma ğ dur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldı ğ ı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılı ğ ınca re'sen soruşturmaya geçilir.

43 Ma ğ durların Dava Açma Hakkı Memurlar ve di ğ er kamu görevlilerinin haksız isnat ve iftiralara karşı kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılı ğ ına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları saklıdır.

44 Teşekkür eder meslek hayatınızda başarılar dilerim.


"MEMURLAR VE D İĞ ER KAMU GÖREVL İ LER İ N İ N YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları