Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları
Yasin GÖVEN Celal ÖNAL Müfettiş Başmüfettiş

2 4708 sayılı YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

3 4708 sayılı Kanuna Getiren Süreç
1999 yılında ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra yapı denetim sisteminde köklü bir değişikliğe gitmiştir. Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için, proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 13 Temmuz 2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun kabul edilmiştir. 4708 sayılı Kanunun 10. maddesinde yer alan «Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasında yapı denetim kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerini denetleme yetkisine sahiptir.» şeklinde düzenlemeyle BAKANLIĞIMIZA YAPI DENETİM KURULUŞLARININ İŞLEM VE FAALİYETLERİNİ DENETLEME YETKİSİ VERİLMİŞTİR.

4 Yapı Denetiminin Önemi
4708 sayılı Kanuna göre; Yapı Denetimi; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve uygulama denetimi işlemleri olduğuna göre; Proje, Malzeme ve Uygulama Kaynaklı güvenli yapılaşma sorunlarının, yapı denetimi işlemleri ile büyük oranda ortadan kaldırılma şansı bulunmaktadır. Yapı denetiminin önemi de burada ortaya çıkmaktadır.

5 3194 sayılı İmar Kanunu Açısından Yapı Denetim
3194 sayılı İmar Kanununun yapı denetimi ile ilgili maddeleri bir arada değerlendirildiğinde iki aşamalı bir denetim öngörülmüştür. İlk aşamada yapının imar ve proje açısından denetimini öngören yapı ruhsat aşaması, İkinci aşamada ise yapım aşamasındaki denetimi öngören fenni mesullüktür. İmar yasası doğası gereği daha çok imar açısından baktığı, gerek binanın inşaat ruhsatı aşamasında proje denetimi, gerekse yapımı aşamasında fenni mesul tarafından yapılacak yapım denetimi işlemlerini idari prosedür açısından genel düzenlendiği, bu şekli ile yapı güvenliğinin göz ardı edildiği, bu nedenle uygulamada gerek proje, gerekse yapı denetiminin etkin ve verimli olamadığı görülmektedir. 5

6 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Getirdiği Yapı Denetim Sistemi
Türkiye’de özel yapıların yapı denetimi; 4708 sayılı Kanun ile 3194 sayılı Kanunun öngördüğü iki denetim aşamasında da görev alacak ve münhasıran bu işi yapacak Yapı Denetim Kuruluşları getirilmiş olmaktadır. Pilot il sayısı, 4708 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 2010/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2011 tarihinden itibaren 81’e çıkarılmıştır.

7 4708 sayılı Kanun – Uygulama Alanı
4708 sayılı Kanun kapsamı; a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar, b) Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar, c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler, d) Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskân dışı alanlarda ve nüfusu 5000’in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı, Hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimi şeklindedir. (4708/1)

8 4708 sayılı Kanun – Yapı Denetimin Unsurları
4708 sayılı Kanunun getirdiği yapı denetim sisteminin en önemli unsuru olan yapı denetim kuruluşları, imar mevzuatında yer alan fenni mesulün yerine ikame edilmiş ve kanun kapsamındaki yapıların bu kuruluşların denetimi altında inşa edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu sistemin diğer unsurları laboratuvarlar, yapı denetim komisyonları, yapı denetim kuruluşunun teknik personeli, yapı müteahhidi, şantiye şefi, proje müellifi, yapı sahibi ve ilgili idaredir.

9 Yapı Denetim Sürecinin Kurgusu
(1) Yapı sahibi, bir yapı denetim kuruluşu ile anlaşarak, yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalanır. (2) Yapı denetim kuruluşu binanın proje aşamasındaki denetim işlemlerini yürütür. (3) Yapı sahibi, yapı müteahhidini seçerek inşaatın yapımı konusunda anlaşır. (4) Yapı denetim kuruluşu, Yapı Denetim Komisyonunun internet sitesinden Yapıya İlişkin Bilgi Formunu (YİBF) alır. (5) Yapı sahibi idareye ruhsat başvurusunda bulunur. Yapı denetim firması, ruhsatın fenni mesullükle alakalı yerini imzalar.

10 Yapı Denetim Sürecinin Kurgusu
(6) Yapı müteahhidi tarafından inşaatın yapımı gerçekleştirilir, yapı denetim kuruluşu da idare adına mezkûr inşaatı denetler. (7) Yapı sahibi, yapı denetim hizmet sözleşmesiyle belirlenen yapı denetim bedelini idarenin kontrolündeki yapı denetim hesabına yatırır. Yapı denetim kuruluşu denetim bedelini hesapladığı hakedişle idareye başvurur ve denetim bedelini idareden alır. (8) Yapının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğinde, yapı denetim kuruluşu ilgili idareye rapor verir. Yapı sahibi iskân başvurusunda bulunur. İskân alınmasıyla yapı denetim hizmet sözleşmesi tamamlanır. Yapı denetim firmasının yapım sonrası sorumluluk dönemi başlar.

11 Yapı Denetim Kuruluşu 4708 sayılı Kanunda yapı denetim kuruluşu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. (4708 md.1) 4708 sayılı Kanun uyarınca, yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının, mimar veya mühendislere ait olması zorunludur. Yapı denetim kuruluşları ortağı olabilecek mimar veya mühendisler, 05/02/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde, mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendisi olarak belirlenmiştir.

12 Yapı Denetim Kuruluşu – Yetki Sınırları
Yapı Denetim Kuruluşunun denetleyebileceği toplam yapı inşaat alanı m2 olarak belirlenmiştir. Ancak üzerinde bulunan işler toplamı denetleme yetki sınırını aşmayan yapı denetim kuruluşlarına aynı alanda, aynı proje dâhilinde olması kaydıyla üstlenilecek yeni işle toplam yapı inşaat alanı sınırını aşabilme olanağı verilmiştir. Bununla birlikte bu durumdaki firmalar belirlenen yetki sınırının altına düşene kadar başka bir yapının denetim işini üstlenemezler. (Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Madde 11)

13 Kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı sınırlanmıştır. Merkez Yapı Denetim Komisyonunca; Bu sayı hesap tarihi itibariyle o ilde her yıl için Türkiye İstatistik Kurumundan temin edilen bir önceki yıl sonuna ait nüfus istatistiklerinin ’e bölünmesi ile elde edilir. Ancak bu sayının, toplam denetlenen inşaat alanının kuruluş yetki sınırı olan m2’ye bölünmesi ile elde edilen sonucun %10 oranında artırılması ile belirlenen sayıdan az çıkması halinde, o ilde faaliyet gösterecek kuruluş sayısı toplam denetlenen inşaat alanına göre belirlenir. (Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Madde 12)

14 Yapı Denetim Kuruluşu – Kuruluşu
4708 sayılı Kanun gereğince, Yapı Denetim Kuruluşları denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları istihdam ederler. Bir yapı denetim kuruluşunda, asgari olarak; 1 adet proje ve uygulama denetçisi mimar, 1 adet proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi, 1 adet uygulama denetçisi inşaat mühendisi, 1 adet proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi, 1 adet proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi, İstihdam edilmesi gerekmektedir. (Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Madde 12)

15 Yapı Denetim Kuruluşu Görevleri -Sorumlulukları (4708/1)
Yapı denetim kuruluşları; eylem ve işlemlerinden dolayı sayılı İmar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler(4708/9) . Yapı sahibi ve idareye karşı sorumludurlar (3194/28). Yapı Denetim Kuruluşunun; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 2. maddesi ile diğer maddelerinde ve sayılı İmar Kanununda tanımlı görevleri ile bu görevleri yerine getirme sorumluluğu vardır. 4708 sayılı Kanunda sayılı görevlerin içeriği Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde açıklanmıştır.

16 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
Yapı Denetim Kuruluşlarından (4708/8) Yapı denetim kuruluşlarından 4708 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmedikleri tespit edilenlere, tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna göre,

17 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
a)Denetim personelinin görevi başında bulunmaması veya yapı denetim kuruluşunun denetim personeline görevi ile ilgili yazılı olarak bilgi vermediğinin anlaşılması, b) Mevzuatın öngördüğü evrakın tanziminde eksiklik veya kusur bulunması, c) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (b) veya (f) bendinde belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi, (( madde/ b) Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek. f) (Değişik: 4/4/ /31 md.) İşyerinde, çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına uygun olarak yapıldığını kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmek) hâllerinde, tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %10’u kadar idari para cezası,

18 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
Hataların yapının taşıyıcı sistemini etkilememesi kaydı ile, 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) veya (c) ile (g) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti hâlinde, ( madde/ a)Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek. c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. tespite konu olan yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %20’si kadar idari para cezası verilir.

19 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
d) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (d) veya (e) veya (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti hâlinde, tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %30’u kadar idari para cezası verilir. ( madde/4.fıkra d) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak. e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek. h) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek. ı) Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak laboratuvarlarda yaptırmak.)

20 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
Yapı denetim kuruluşlarına denetim sorumluluğunu üstlendiği bir işe yönelik yapılacak tespitler doğrultusunda yukarıdaki bentlerde belirtilen idari müeyyidelerden birden fazla cezanın verilmesinin gerekmesi hâlinde o işe ait yapı denetim hizmet sözleşmesinin en fazla %50’si kadar idari para cezası verilir.

21 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
1) Denetim hizmetinin bu Kanunda yazılı asgari hizmet bedelinden düşük bir bedel ile üstlenildiğinin tespit edilmesi, 2) Yapı sahibinden veya vekilinden, yapı denetim hesabına yatırılmaksızın yapı denetimi hizmet bedeli alındığının tespit edilmesi, Hâllerinde ise üstlenilen denetim işlerinin tamamına ait yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelleri toplamının %3’ü kadar idari para cezası verilir.

22 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
f) 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı hareket edilmesi hâlinde üstlenilen denetim işlerinin tamamına ait yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelleri toplamının %2’si kadar idari para cezası verilir. (Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşu durumu; gerekçeleri ile birlikte en geç altı iş günü içinde yazılı olarak Bakanlığa ve ilgili idareye bildirir. Aksi takdirde kanunî sorumluluktan kurtulamaz /1)

23 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
İdari para cezası, cezayı gerektiren fiil ve hâlin, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve denetimlerle tespit edilmesini müteakip yapı denetim kuruluşunun ve ilgililerin savunmaları alınarak verilir ve yazılı olarak tebliğ edilir. Bu Kanun kapsamında verilecek idari para cezaları İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilir ve verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir İdari para cezasına karşı on beş gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Bu süre içinde itiraz yoluna başvurulmaması hâlinde idari para cezası kesinleşir. İtirazlar, zaruret olmayan hâllerde evrak üzerinde incelenerek en kısa süre içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir.

24 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
Aşağıda belirtilen; 1) Hataların yapının taşıyıcı sistemini etkilemesi hâlinde 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) veya (c) ile (g) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi, 2) 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne aykırı hareket edilmesi, (Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz.) 3) Yapı denetim kuruluşuna son bir yıl içinde üç defa idari para cezası uygulanması, hâllerinde, cezayı gerektiren fiil ve hâlin, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve denetimlerle tespit edilip öğrenilmesinden veya son idari para cezasının tebliğinden itibaren İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir.

25 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
Yapı denetim kuruluşlarına denetim sorumluluğunu üstlendiği bir işte yeni bir iş almaktan men cezası almasını gerektiren 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (c) ile (g) bendine aykırı hareket ettiğinin aynı anda tespit edilmesi hâlinde bir kez yeni iş almaktan men cezası verilir.

26 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
h) Yeni iş almaktan men yönünde verilen ilk cezanın ilan edilmesinden sonra, yeni iş almaktan men yönünde cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip ilan edilmesinden sonra üçüncü defa yeni iş almaktan men yönünde ceza vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip ilan edilmesi hâlinde, son ilan tarihinden itibaren Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir ve teminatı irat kaydolunur.

27 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
Yeni iş almaktan men ve faaliyetine son verme cezalarına dair işlemler, Resmî Gazete’de ilan edilir. Yeni iş almaktan men cezası, yapı denetim kuruluşunun denetimindeki diğer işlerin devamına mani değildir. Ancak, yapı denetim kuruluşuna yeni iş almaktan men cezası verilmesine esas olan yapım işinin devam edebilmesi için, yapı sahibi tarafından başka bir yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe, ilgili idare tarafından işin devamına izin verilmez. Faaliyete son verme cezası verilen hâllerde de, yapı denetim kuruluşunun denetimini üstlendiği yapıların devamına, yeni yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe ilgili idare tarafından izin verilmez.

28 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
Yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortakları, ceza süresi içinde; faaliyete son verme cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortakları ise, üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz

29 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı belge düzenlendiğinin izin belgesi verildikten sonra anlaşılması hâlinde, izin belgesi derhal iptal edilir (4708/9).

30 Yapı Denetim Kuruluşunun İdari Sorumlulukları
Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının Yapı Denetim Kuruluşuna; Yapının mülkiyet durumuna, Bulunduğu alanın özelliğine, Durumuna (Seviyesine), Niteliğine ve sınıfına, Yerleşmeye ve çevreye etkisine, Can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine, Aykırılığın büyüklüğüne, Göre, sayılı Kanunun 42. maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanır. 3194 sayılı Kanunun, 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan Yapı Denetim Kuruluşuna, ilgisine göre aynı Kanunun 42. maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

31 Yapı Denetim Kuruluşunun Hukuki Sorumlulukları
Yapı Denetim Kuruluşunun yapı hasarı sorumluluğu; 4708 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince, yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından, dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı kusuru oranında, yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminden, dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıl süreyle sorumludur. Yapı Denetim kuruluşu; parsel dışında meydana gelebilecek ve yapıda hasar oluşturabilecek yer kayması, çığ düşmesi, kaya düşmesi ve sel baskını gibi durumları yapı sahibine yazılı olarak bildirip, önlem alınmasını istemediği takdirde oluşacak yapı hasarından sorumludur (4708/3).

32 Yapı Denetim Kuruluşu Ortakları ve Yöneticileri
Hukuki Sorumlulukları Yapı Denetim Kuruluşu yöneticileri ve ortakları sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur (4708/3).

33 Yapı Denetim Kuruluşu Ortakları ve Yöneticileri Cezai Sorumlulukları
4708 sayılı Kanunun 9. maddesinde Kanunun uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışıyla görevini kötüye kullanan Yapı Denetim Kuruluşu Ortak ve Yöneticilerinin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, Yapı denetim kuruluşunun ortak ve yöneticilerinin sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi gösteren veya yapmalarına rağmen gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen Yapı Denetim Kuruluşu Ortak ve Yöneticilerinin belge düzenlemeleri hâlinde Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılacağı (5237/204).

34 Yapı Denetim Kuruluşu Ortakları ve Yöneticileri Cezai Sorumlulukları
5237 sayılı Kanunun 184. maddesi İmar Kirliliğine Neden Olma Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yaptıran Yaptırım; bir yıldan beş yıla kadar hapis

35 Sistemin Uygulanmasında Teknik Personel
4708 sayılı Kanun uygulamasında görev alan teknik personel; Denetçi mimar ve mühendisler Yardımcı kontrol elemanları Proje müellifleri Laboratuvar personeli olarak sınıflandırılmıştır.

36 Denetçi Mimar ve Mühendisler (4708/1)
Denetçi mimar ve mühendis olmak için, mesleğinde fiilen en az beş yıl çalışmış olmak, Laboratuvar denetçisi mühendisler için ise beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılı ilgili alanda olmak üzere laboratuvarda çalışmış olmak, gerekmektedir. Yapı denetim kuruluşlarında görev alan; Proje ve uygulama denetçisi mimarın yetki sınırı m2, Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisinin yetki sınırı m2, Uygulama denetçisi inşaat mühendisinin yetki sınırı m2, Proje ve uygulama denetçisi makine mühendisinin yetki sınırı m2, Proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisinin yetki sınırı m2, Olarak belirlenmiştir.

37 Denetçi Mimar ve Mühendisler Görev ve Sorumlulukları
Denetçi Mimar ve Mühendisler; eylem ve işlemlerinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler (4708/9). Denetçi Mimar ve Mühendislerin Görevleri Yapı Denetim Kuruluşunun 4708 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılı görevlerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, buna neden olan denetçi mimar ve mühendisler de kendilerine verilen sorumluluğu yerine getirmemiş olurlar. Denetçi Mimar ve Mühendislerin görev ve sorumlulukları, ihtisas alanları da dikkate alınarak Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinde tanımlanmıştır.

38 Denetçi Mimar ve Mühendisler Görev ve Sorumlulukları
Denetçi Mimar ve Mühendislerin; denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır (4708/3). Denetçi Mimar ve Mühendisler; uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması veya şantiye şefi bulundurulmaksızın yapım işinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması veya istifaları halinde, bu durumları altı iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadırlar (3194/28). Denetçi Mimar ve Mühendislerin istifası halinde, istifa tarihinden önce yapılan işlere dair sorumluluğu devam eder. Yeni atanan Denetçi Mimar ve Mühendis, daha önce yapılan işlerin denetlenmesinden ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini sağlamaktan ve bildirimde bulunmaktan da sorumludur (3194/28).

39 Denetçi Mimar ve Mühendislerin İdari Sorumlulukları
4708 sayılı Kanunun 8. maddesi (4708/8) Yapı denetim kuruluşunun, 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmüne aykırı hareket eden veya yapı denetim kuruluşunda görevli iken laboratuvar kuruluşlarında da görev alan mimar ve mühendislerine İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır. ( md)

40 Denetçi Mimar ve Mühendislerin İdari Sorumlulukları
Yapı denetim kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan denetçi mimar ve denetçi mühendislerin belgeleri, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun kararı ile iptal edilir. Bu suretle belgesi iptal edilen denetçi mimar ve denetçi mühendisler, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz. (4708/8)

41 Denetçi Mimar ve Mühendislerin İdari Sorumlulukları
Hataların taşıyıcı sistemi etkilemesi nedeniyle yapı denetim kuruluşuna yeni iş almaktan men cezası uygulanmasına sebebiyet veren denetçi mimar ve mühendisler ile teknik elemanlar da, Kanunda yapı denetim kuruluşlarına idari para cezası uygulanmasına neden olan denetçi mimar ve mühendisler ile teknik elemanlar için öngörülen yaptırımlara tabidir. (Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 6.madde)

42 Denetçi Mimar ve Mühendislerin İdari Sorumlulukları
3194 sayılı Kanunun 42. maddesi 3194 sayılı Kanunun, 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davrananlara ilgisine göre Yaptırım; Para cezası

43 Denetçi Mimar ve Mühendislerin İdari Sorumlulukları
6235 sayılı Kanunun 26. maddesi (6235/26) Meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan Yaptırım; Yazılı uyarma, Kanunda belirtilen hafif para cezası, Kanunda belirlenen ağır para cezası, On beş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma, Odadan çıkarma ya da üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men,

44 Denetçi Mimar ve Mühendislerin Hukuki Sorumlulukları
Denetçi Mimar ve Mühendislerin yapı hasarı sorumluluğu; 4708 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince, yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından, dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı kusuru oranında, yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminden, dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıl süreyle sorumludur. 4708 sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur.

45 Denetçi Mimar ve Mühendislerin Cezai Sorumlulukları
4708 sayılı Kanunun 9. maddesi Kanunun uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışıyla görevini kötüye kullanan Yapı Denetim Kuruluşunun Mimar ve mühendislerinin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, Yapı denetim kuruluşunun 4708 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi gösteren veya yapmalarına rağmen gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen Mimar ve mühendislerinin Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılacağı (5237/204). Şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

46 Denetçi Mimar ve Mühendislerin Cezai Sorumlulukları
5237 sayılı Kanunun 184. maddesi İmar Kirliliğine Neden Olma Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yaptıran Yaptırım; bir yıldan beş yıla kadar hapis

47 Kontrol ve Yardımcı Kontrol Elemanları (4708/1)
Yapı denetim kuruluşunun istihdam ettiği kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının görev ve sorumlulukları, ihtisas alanları da dikkate alınarak Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinde tanımlanmıştır. Yapı Denetim Kuruluşunun 4708 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılı görevlerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, buna neden olan kontrol ve yardımcı kontrol elemanları da kendilerine verilen sorumluluğu yerine getirmemiş olurlar.

48 Kontrol ve Yardımcı Kontrol Elemanları
Yetki sınırları; İnşaat Mühendisi ve Mimar için m2, Makine Mühendisi için m2, Elektrik Mühendisi için m2, İnşaat, Makine ve Elektrik Teknik Öğretmeni için m2, İnşaat, Makine ve Elektrik Teknikeri için m2, İnşaat, Makine ve Elektrik Teknisyeni için m2, Olarak belirlenmiştir.

49 Kontrol ve Yardımcı Kontrol Elemanları
3194 sayılı Kanunun 28. maddesi Kontrol Elemanı Mimar ve Mühendisler; uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması veya şantiye şefi bulundurulmaksızın yapım işinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı yapılması veya istifaları halinde, bu durumları altı iş günü içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde kanuni mesuliyetten kurtulamazlar. Kontrol Elemanı Mimar ve Mühendislerin istifası halinde, istifa tarihinden önce yapılan işlere dair sorumluluğu devam eder. Yeni atanan Denetçi Mimar ve Mühendis, daha önce yapılan işlerin denetlenmesinden ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini sağlamaktan ve bildirimde bulunmaktan da sorumludur. Tespit edilen bu eksiklik ve hatalar giderilmedikçe inşaatın devamına izin verilmez.

50 Kontrol Elemanlarının Sorumlulukları (1) Mimar-Mühendis
İdari sorumluluk 4708 sayılı Kanunun 8. maddesi (4708/8); yapı denetim kuruluşunda görevli iken laboratuvar kuruluşlarında da görev alan mimar ve mühendislere İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Türk Lirası idari para cezası verilir. Yapı denetim kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan teknik personel, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

51 Kontrol Elemanlarının Sorumlulukları (1) Mimar-Mühendis
İdari sorumluluk Hataların taşıyıcı sistemi etkilemesi nedeniyle yapı denetim kuruluşuna yeni iş almaktan men cezası uygulanmasına sebebiyet veren denetçi mimar ve mühendisler ile teknik elemanlar da, Kanunda yapı denetim kuruluşlarına idari para cezası uygulanmasına neden olan denetçi mimar ve mühendisler ile teknik elemanlar için öngörülen yaptırımlara tabidir. (Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 6.madde)

52 Kontrol Elemanlarının Sorumlulukları (1) Mimar-Mühendis
İdari sorumluluk 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi Mükellefiyetini yerine getirmeyen 3194 sayılı Kanunun, 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davrananlara ilgisine göre Yaptırım; Para cezası

53 Kontrol Elemanlarının Sorumlulukları (2) Mimar-Mühendis
İdari sorumluluk 6235 sayılı Kanunun 26. maddesi (6235/26). Meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan Yaptırım; Yazılı uyarma, Kanunda belirtilen hafif para cezası, Kanunda belirlenen ağır para cezası, On beş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma, Odadan çıkarma ya da üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men,

54 Kontrol Elemanlarının Sorumlulukları (3) Mimar-Mühendis
Cezai Sorumluluk 4708 sayılı Kanunun 9. maddesi Kanunun uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışıyla görevini kötüye kullanan Yapı Denetim Kuruluşunun Mimar ve mühendislerinin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, Yapı denetim kuruluşunun 4708 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi gösteren veya yapmalarına rağmen gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen Mimar ve mühendislerinin Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılacağı (5237/204). Şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

55 Kontrol Elemanlarının Sorumlulukları (3) Mimar-Mühendis
Cezai Sorumluluk 5237 sayılı Kanunun 184. maddesi İmar Kirliliğine Neden Olma Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yaptıran Yaptırım; bir yıldan beş yıla kadar hapis

56 Proje Müellifleri (4708/1) Proje Müellifleri, işlerini 3194 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur (3194/28). Proje Müelliflerinin görev ve sorumlulukları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde tanımlanmıştır.

57 Proje Müellifleri İdari sorumlulukları
Bu sorumluluklarını yerine getirmeyen Proje Müelliflerine, ilgisine göre 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır. 6235 sayılı Kanunun 26. maddesi (6235/26). Meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan Yaptırım; Yazılı uyarma, Kanunda belirtilen hafif para cezası, Kanunda belirlenen ağır para cezası, On beş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma, Odadan çıkarma ya da üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men,

58 Proje Müellifleri Hukuki Sorumlulukları Cezai Sorumlulukları
4708 sayılı Kanunun 3. maddesi Yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı kusuru oranında, yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıl süreyle sorumludur. 4708 sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur. Cezai Sorumlulukları 4708 sayılı Kanunun uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışıyla görevini kötüye kullanan Proje Müellifi gerçek kişiler; altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (4708/9).

59 Laboratuvarlar (4708/1) Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuar İzni Onay Talimatının 8, 9 ve 10. maddelerinde, sırasıyla Laboratuvar genel yükümlülükleri, genel sorumlulukları ile kişi, kuruluş ve üçüncü kişilere karşı sorumlulukları belirlenmiştir. Laboratuvar İzni Onay Talimatının 12. maddesi gereğince Laboratuvarın; Personel, tesis, makine-teçhizat ve kalite kontrol sistem ve imkanlarında olumsuz yönde bir değişim olduğunun, Deneylerini belirlenen teknik kritere uygun olmayarak gerçekleştirdiğinin, Talimat ile sözleşmenin diğer hükümlerine aykırı hareket ettiğinin, Tespiti halinde, Yapı Denetim Komisyonu, gerekli düzenlemeyi sağlamak amacıyla Uyarma, Nakdi Ceza ve Belge Kullanma Hakkının Askıya Alınması uygulamalarını sırasıyla veya aykırılığın önem derecesine göre herhangi birinden başlayarak tatbik edecektir.

60 Laboratuvarlar (4708/1) Laboratuvar kuruluşlarının personel, tesis, makine, teçhizat ve kalite kontrol sisteminde olumsuz yönde bir değişiklik olduğunun veya gerçekleştirilen deneylerin belirlenmiş teknik kritere uygun olmadığının veya bu Kanunda ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde, tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna göre, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce; a) Laboratuvarların kalite sistemine ilişkin idari ve teknik şartlar bakımından tespit edilen aykırılıklar için uyarma cezası, b) Verilen ilk uyarma cezasının tebliğ edilmesinden sonra, aynı türden cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip tebliğ edilmesinden sonra üçüncü defa uyarma cezası vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip tebliğ edilmesi hâlinde, laboratuvar kuruluşuna Türk Lirası idari para cezası,

61 Laboratuvarlar (4708/1) verilir.
c) Alet ve cihaz kalibrasyonlarının zamanında yaptırılmaması veya kür havuzlarında veya kür odalarında kür şartlarına uyulmaması veya şantiye mahallinde alınan taze beton numunelerinin zamanında toplanmaması veya karot numunesi alınması sırasında laboratuvar denetçisinin hazır bulunmaması veya laboratuvar kuruluşunun deney kapsam listesindeki deneyler hariç olmak üzere deney raporlarında Bakanlık logosunun kullanılması veya numune kayıt ve rapor defterinde boşluklar bulunması hâllerinde, laboratuvar kuruluşuna Türk Lirası idari para cezası, verilir.

62 Laboratuvarlar (4708/1) Laboratuvar kuruluşlarına uyarı cezası vermeyi gerektiren birden fazla fiilin aynı anda tespit edilmesi hâlinde kuruluşa idari para cezasına esas olmak üzere tek bir uyarı cezası uygulanır. Laboratuvar kuruluşlarına idari para cezası vermeyi gerektiren birden fazla fiilin aynı anda tespit edilmesi hâlinde kuruluşa en fazla Türk Lirası idari para cezası verilir.

63 Laboratuvarlar (4708/1) verilir.
d) Bu fıkranın (c) bendine göre verilen ilk cezanın tebliğ edilmesinden sonra, aynı türden cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip tebliğ edilmesinden sonra üçüncü defa aynı cezayı vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip tebliğ edilmesi hâlinde, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir. verilir.

64 Laboratuvarlar (4708/1) e) Aşağıda belirtilen;
1) Bu fıkranın (d) bendine göre verilen cezanın ilan edilmesinden sonra, aynı türden cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip ilan edilmesinden sonra üçüncü defa aynı türden ceza vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip ilan edilmesi, 2) Laboratuvar kuruluşunun idarelere veya şahıslara verdiği deney raporlarının gerçeği yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi, hâllerinde Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça laboratuvar kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilir. Sözleşmesi feshedilir ve teminatı irat kaydolunur.

65 Laboratuvarlar (4708/1) Yapı denetim firmalarına uygulanacak idari müeyyidelere ilişkin, İdari para cezası, cezayı gerektiren fiil ve hâlin, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve denetimlerle tespit edilmesini müteakip yapı denetim kuruluşunun ve ilgililerin savunmaları alınarak verilir ve yazılı olarak tebliğ edilir. İdari para cezasına karşı on beş gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Bu süre içinde itiraz yoluna başvurulmaması hâlinde idari para cezası kesinleşir. İtirazlar, zaruret olmayan hâllerde evrak üzerinde incelenerek en kısa süre içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir. Yeni iş almaktan men ve faaliyetine son verme cezalarına dair işlemler, Resmî Gazete’de ilan edilir. Şeklinde düzenlemeler laboratuvar kuruluşu hakkında uygulanan idari müeyyideler için de geçerlidir.

66 Laboratuvarlar Yeni iş almaktan men cezası alan laboratuvar kuruluşunun ortakları, ceza süresi içinde; faaliyete son verme cezası alan laboratuvar kuruluşunun ortakları ise, üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

67 Laboratuvar Görevlileri İdari Sorumluluk
(4708/8) Laboratuvar kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan denetçi mühendislerin belgeleri, Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından iptal edilir. Bu suretle belgesi iptal edilen denetçi mühendisler, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.  Laboratuvar kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan teknik personel, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.

68 Laboratuvar Görevlileri (4708/8)
Gerçeği yansıtmayan raporlar hazırlayarak laboratuvarların belgesinin iptaline neden olan denetçi mimar ve mühendisler ile teknik elemanlar da, Kanunda yapı denetim kuruluşlarına ve laboratuvarlara idari para cezası uygulanmasına neden olan denetçi mimar ve mühendisler ile teknik elemanlar için öngörülen yaptırımlara tabidir. (Yapı Denetimi Uyg. Yön. Md.6)

69 Laboratuvar Görevlileri (4708/8)
İlgili meslek odaları, yapı denetim veya laboratuvar kuruluşlarına bu madde uyarınca idari yaptırım uygulanmasına sebep olan denetçi mimar ve mühendisler ile diğer mimar ve mühendisler hakkında, kendi mevzuatına göre cezai işlem yaparak neticesini Merkez Yapı Denetim Komisyonuna bildirir.

70 Laboratuvar Görevlileri (4708/8)
6235 sayılı Kanunun 26. maddesi (6235/26). Meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan Yaptırım; Yazılı uyarma, Kanunda belirtilen hafif para cezası, Kanunda belirlenen ağır para cezası, On beş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma, Odadan çıkarma ya da üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men,

71 Laboratuvar Görevlileri
Hukuki Sorumluluk 4708 sayılı Kanunun 3. maddesi Yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı kusuru oranında, yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıl süreyle sorumludur. 4708 sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur.

72 Laboratuvar Görevlileri Cezai Sorumluluk
4708 sayılı Kanunun 9. maddesi sayılı Kanunun 9. maddesi Kanunun uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışıyla görevini kötüye kullanan laboratuvar görevlilerinin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, 4708 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapmaları gereken denetimi yapmadıkları hâlde yapmış gibi gösteren veya yapmalarına rağmen gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen laboratuvar görevlilerinin Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılacağı (5237/204). Şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

73 Yapı Sahipleri Görevleri vardır.
Yapı Sahipleri; Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Yapı Sahiplerinin görev ve sorumlukları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesinde tanımlanmıştır. Yapı sahibinin; Bir Yapı Denetim Kuruluşu ile yapı denetim hizmet sözleşmesi akdetmek (4708/5) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere uymak (4708/5) Yapı Denetim Kuruluşunun geçici yasaklama veya belge iptali söz konusu olduğunda, yapım faaliyetine devam edebilmek için başka bir yapı denetim kuruluşunu görevlendirmek (4708/8) Görevleri vardır.

74 Göre, Yapı Sahipleri İdari Sorumlulukları Yaptırım; Para cezası
3194 sayılı Kanunun 42. maddesi Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının Yapı Denetim Kuruluşuna; Yapının mülkiyet durumuna, Bulunduğu alanın özelliğine, Durumuna, Niteliğine ve sınıfına, Yerleşmeye ve çevreye etkisine, Can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine Aykırılığın büyüklüğüne, Göre, Yaptırım; Para cezası

75 Yapı Sahipleri İdari Sorumluluk 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi
3194 sayılı Kanununun, 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan Yapı Sahibine, ilgisine göre, Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapıların sahiplerine, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmamaları veya bu yapıları yıkmamaları halinde Yaptırım; Para cezası

76 Yapı Sahipleri Hukuki Sorumluluk
4708 sayılı Kanunun 3. maddesi (4708/3). Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili idareden izin alınmadan yapılacak esaslı tadilattan doğacak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan yapı sahibi sorumludur. Yapı denetim kuruluşunun; yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dışında meydana gelen ve yapıda hasar oluşturan yer kayması, çığ düşmesi, kaya düşmesi ve sel baskınından doğan hasarlardan yapı sahibi sorumludur.

77 Yapı Sahipleri Cezai Sorumluluk 5237 sayılı Kanunun 203. maddesi
Mühür Fekki Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmesi ve yapının mühürlenmesi sonrasında, inşaata devam etmesi durumunda Yaptırım; altı aydan üç yıla kadar hapis, adli para cezası 5237 sayılı Kanunun 184. maddesi İmar Kirliliğine Neden Olma Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yaptıran Yaptırım; bir yıldan beş yıla kadar hapis Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, yapı sahibi hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

78 Yapı Sahipleri Yapı sahibi, ruhsat süresi dolmamış olan bir yapının etüt ve proje müellifliği, yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği görevlerinden herhangi birini üstlenmemiş ise bütün sorumluluk, ilgisine göre etüt ve proje müelliflerine, yapı müteahhidine, şantiye şefine ve ilgili fenni mesullere aittir. (3194/28)

79 Yapı Müteahhitleri (4708/1)
Yapı Müteahhitleri işlerini 3194 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur (3194/28). Yapı Müteahhitlerinin görev ve sorumlulukları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 9. maddesinde tanımlanmıştır. Görevleri 3194 sayılı Kanunun 28. maddesi (3194/28) İşlerini 3194 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur Yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte 3194 sayılı Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir. Yapı müteahhitleri, ilgili Yapı Denetim Kuruluşu görevlileri olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz. Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş idareden yetki belgesi almaksızın, inşaat ve tesisat dahil yapım işlerinin müteahhitliği üstlenilemez.

80 Yapı Müteahhitleri İdari Sorumlulukları
3194 sayılı Kanunun 42. maddesi (3194/42) Yapım işinin, ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve ilgili idaresince verilen bir aylık süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl, Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl, Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl, Yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde yetki belgesi bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça iptal edilir ve bunlara sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar yeni iş üstlenemez, ancak mevcut işlerini tamamlar. Yaptırım, Yetki belgesinin geçici iptali

81 Yapı Müteahhitleri İdari sorumlulukları
3194 sayılı Kanunun 42. maddesi Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının Yapı Müteahhidine; Yapının mülkiyet durumuna, Bulunduğu alanın özelliğine, Durumuna, Niteliğine ve sınıfına, Yerleşmeye ve çevreye etkisine, Can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine Aykırılığın büyüklüğüne, Göre, 3194 sayılı Kanununun, 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan Yapı Müteahhidine, ilgisine göre, Yaptırım; Para cezası

82 Yapı Müteahhitleri Hukuki Sorumlulukları
4708 sayılı Kanunun 3. maddesi Yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı kusuru oranında, yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıl süreyle sorumludur. 4708 sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur.

83 Yapı Müteahhitleri Cezai Sorumluluk 4708 sayılı Kanunun 9. maddesi
Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, icraî veya ihmalî davranışla görevini kötüye kullanan yapı müteahhidinin, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı şeklinde düzenleme bulunmaktadır.. 5237 sayılı Kanunun 184. maddesi İmar Kirliliğine Neden Olma Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yaptıran Yaptırım; bir yıldan beş yıla kadar hapis

84 Şantiye Şefleri Görevleri
3194 sayılı Kanunun 28. maddesi (3194/28) Şantiye Şefleri işlerini 3194 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur Şantiye şefleri; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte sayılı Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir. Şantiye şefleri, ilgili Yapı Denetim Kuruluşu görevlileri olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramazlar. Şantiye Şefinin görev ve sorumlulukları Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 9. maddesinde tanımlanmıştır.

85 Şantiye Şefleri İdari sorumluluk 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi
3194 sayılı Kanununun, 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan Şantiye Şefi, ilgisine göre, Yaptırım; Para cezası  6235 sayılı Kanunun 26. maddesi (6235/26) Meslekle ilgili işlerde, gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan Yaptırım; Yazılı uyarma, Kanunda belirtilen hafif para cezası, Kanunda belirlenen ağır para cezası, On beş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma, Odadan çıkarma ya da üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men,

86 Şantiye Şefleri Cezai Sorumluluk 5237 sayılı Kanunun 203. maddesi
Mühür Fekki Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmesi ve yapının mühürlenmesi sonrasında, inşaata devam etmesi durumunda Yaptırım; altı aydan üç yıla kadar hapis, adli para cezası 5237 sayılı Kanunun 184. maddesi İmar Kirliliğine Neden Olma Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yaptıran Yaptırım; bir yıldan beş yıla kadar hapis

87 İlgili İdare İlgili İdare; Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikler ve yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idarelerdir. İlgili İdarenin; 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde, Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, şantiye şefi mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarını, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezai işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve Bakanlığa bildirme Yapıya ilişkin bilgileri, etüt ve proje müelliflerinin, fenni mesullerin, yapı müteahhitlerinin ve şantiye şefi mimar veya mühendisin üyesi bulunduğu meslek odasına, üyelik kayıtlarına işlenmek üzere bildirme

88 İlgili İdare İlgili İdarenin;
3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinde, İmar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak 3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Yetki belgeli yapı müteahhidi olmaksızın başlanılan yapının ruhsatını iptal etmek ve yapıyı mühürlemek

89 İlgili İdare İlgili İdarenin; Görevleri vardır.
4708 sayılı Kanunun 6. maddesinde Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşu durumlarında; yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe başlatılmadıkça yapının devamına izin vermeme 4708 sayılı Kanunun 8. maddesinde Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşu hakkındaki kararın kendisine bildirilmesini müteakip , bu kuruluşun denetimini üstlendiği yapıların devamına izin vermeme Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinde tanımlı, Görevleri vardır.

90 İlgili İdarenin Sorumlulukları
İlgili mevzuata aykırılık ve/veya usulsüzlüğün tespit edilmesi durumunda; 3194 sayılı İmar Kanunu ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda sayılı bu görevlerini yerine getirmesi için İlgili İdareye bildirimde bulunulması. İlgili İdarenin, Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenen görevlerini tam ve zamanında yerine getirmemesi halinde; İlgili İdare hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Bağlı olduğu Kuruma bildirimde bulunulması.


"4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları