Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir."— Sunum transkripti:

1

2  Kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir. Asitle baz arasındaki tepkime nötrle ş me tepkimesi olup bu esnada tuz ve su ortaya çıkar. Erimi ş tuz veya çözelti halindeki tuzların ço ğ u eksi ile artı yüklü iyonlarına ayrı ş ır ve elektri ğ i iletir. Tuz adı ayrıca sofra tuzu veya sodyum klorür (NaCl) için de kullanılırbazçözelti

3  Tuzları çe ş itli ş ekilde sınıflandırmak mümkündür. Sınıflandırmanın birisi tuzun bünyesinde OH - veya H + iyonunun olup olmayı ş ına ba ğ lı olandır. Bu sınıflandırmada tuzlar normal, asidik ve bazik tuzlar ş eklinde sınıflandırılır

4  1) NORMAL TUZ:Tam nötralle ş me ürünü olup, meydana getirici  asit ve baz kuvvet olarak birbirine denktir. NaCl, NH 4 Cl, Na 2 SO 4, Na 2 CO 3, Na 3 PO 4 ve ca 3 (PO 4 ) 2 birer normal tuzdur.kuvvetca

5  2)AS İ D İ K TUZ: Tuzun bünyesinde bir veya daha çok proton vardır. Suda çözündükleri zaman  bünyelerindeki protonu vererek ortamı asidik yapar. NaH CO 3, NaH 2 PO 4, Na 2 H PO 4 ve NaHSO 4 birer asidik tuzdur.

6  3) BAZ İ K TUZ:Bünyelerinde en az bir OH iyonu bulunduran tuzlardır. Suda çözündükleri zaman ortamızaman  bazik yaparlar. Pb (OH)Cl, Sn(OH)Cl ve Al(OH) 2 Cl’de oldu ğ u gibi. Di ğ er sınıflandırma metodunda ise,  basit, çift ve kompleks tuzlar ş eklinde sınıflandırılır. NaCl, NaHCO 3 ve Pb (OH)Cl gibi tuzlar bazik tuzlardır.çiftkompleks

7  a)Ç İ FT TUZLAR: İ ki basit tuzdan meydana gelen tuzlardır. Bunlar suda çözündükleri zaman kendilerini  meydana getiren iyonlara ayrı ş ır. Ş aplar da çift tuzlar sınıfına girer. Na Al(SO 4 ) 2 ve NH 4 Cr(SO 4 ) 2 birer çift tuzdur.

8  b)KOMPLEKS TUZLAR: Asit kökü aynı olan iki basit tuzun kompleks kök vererek meydana getirdi ğ i tuzlardır. Asit kök  K 4 Fe(CN) 6, K 3 Fe(CN) 6, birer kompleks tuzdur. Bunlar suda çözündükleri zaman kendini meydana getiren tuzların iyonlarına ayrı ş mazlar.

9  Tuzlar, önce metalin ismi, sonra asidin kökü söylenerek adlandırılır. Na 2 SO 4 = sodyum sülfat, KCl= potasyum klorür, KHCO 3 = potasyum hidrojen karbonat (potasyum bikarbonat) gibi.Bazı tuzlar kuvvetli asit ne zayıf bazdan veya kuvvetli baz zayıf asitten meydana gelmi ş tir. Bu tuzlar suda çözündükleri zaman hidrolize u ğ rarlar ve çözeltiyi asidik veya bazik yaparlar.hidrojen Na 2 CO 3 +2HOH › 2 Na + + 2OH - + H 2 CO 3 Bu hidroliz olayından dolayı ortam bazik olur.

10 1) Asit ve bazların nötralle ş mesinden elde edilirler: Baz + Asit › Tuz + Su 2) Metallere asit tesir ettirmekle elde edilirler: Metal + Asit › Tuz + H 2 3) Elementlerinden elde edilebilirler: Metal + Halojen › Tuz TUZ (Yemek tuzu);

11  Kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristalize bir bile ş ik. İ nsan da dahil olmak üzere bütün canlıların besin kaynaklarından olan tuz, ticari bakımdan da önemli bir maddedir. Dünyanın her yerinde rastlanabilen sofra tuzu tarih boyunca önemli bir ihtiyaç ve ticaret maddesi olmu ş tur.tarihticaret

12  Saf sofra tuzunun erime noktası 801°C olup, erime esnasında bozunma olmaz. 1440°C’de buhar haline geçer. 100 g suda 0°C’de 35,7 g ve 100°C’deyse 39,8 g tuz çözünür ki, bu da sofra tuzunun çözünürlü ğ ünün sıcaklıkla pek de ğ i ş medi ğ ini gösterir. % 23,31’lik sodyum klorür çözeltisi -21,11°C’de donar. Saf halde renksiz olup, kübik sistemde kristallenir. Bir tuz kristali kırıldı ğ ı zaman konkoidal yapı gösterir.erimebozunmag

13

14

15


" Kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları