Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HBÖ Strateji belgesi eğitime erişimlerini Öğrenmeye değer veren bir sistem içinde istihdam fırsatlarını artırmak amacıyla kişilerin eğitime erişimlerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HBÖ Strateji belgesi eğitime erişimlerini Öğrenmeye değer veren bir sistem içinde istihdam fırsatlarını artırmak amacıyla kişilerin eğitime erişimlerini."— Sunum transkripti:

1

2 HBÖ Strateji belgesi eğitime erişimlerini Öğrenmeye değer veren bir sistem içinde istihdam fırsatlarını artırmak amacıyla kişilerin eğitime erişimlerini desteklemek için HBÖ açısından kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturarak bu konuda uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına destek sağlayacaktır.

3 Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarına Erişim kolay erişilebilir Hizmet sunumunun kesintisiz olarak yerine getirilmesi, verilen hizmetlerin kaliteli ve kolay erişilebilir kılınması…

4 Hizmet Sunumu Hizmet Sunumu Farkındalık Faaliyetleri Hizmete Erişim Hizmete Erişim

5 Bireylerin eğitime erişememe riskiyle karşılaşıldığında, hayat boyu öğrenme, özel durum ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.

6 HBÖ’nün temel prensipleri sürekli erişim sağlanması, Bilgi toplumu ve ekonomisine aktif katılım için yeni beceriler kazanılması ve bu yolla öğrenme fırsatlarına küresel düzeyde sürekli erişim sağlanması,

7 İnsan kaynaklarına İnsan kaynaklarına yatırımların artırılması, Hayatın her alanında öğrenmenin devamlılığı için yeni öğretme ve öğrenme yöntem ve kavramlarının geliştirilmesi, HBÖ’nün temel prensipleri

8 Öğrenmeye katılımın yanı sıra çıktıları değerlendirmeye ve anlamaya yönelik metotların geliştirilmesiyle öğrenmeye değer verilmesi, HBÖ’nün temel prensipleri

9 en yüksek seviyede ulaşılması. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gözden geçirilmesi, bireylere mümkün olduğunca fazla öğrenme fırsatı sunarak en yüksek seviyede ulaşılması. HBÖ’nün temel prensipleri

10 Hayat boyu öğrenme stratejik Eşitlik, kalite, demokratik vatandaşlık ve sosyal sermayeye ilişkin hedefleri gerçekleştirmek için stratejik bir öneme sahiptir.

11 Herkese açık ve erişilebilir Herkese açık ve erişilebilir olmasıdır. Ancak dezavantajlı gruplar hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımda zorluklar yaşayabilmektedir. Hayat boyu öğrenmenin temel ilkesi

12 Öğrenme, Herkes İçin Erişilebilir Olmalıdır.  Dezavantajlı grupların hayat boyu öğrenmeye daha kolay erişebilmesinin sağlanması  Kadınlar, Çocuklar (özellikle okul öncesi çağında olanlar),  Yaşlılar,  Engelliler,  Yurt İçerisinde Göç Edenler,  İşsizler,  Alt gelir grubuna dahil kişiler,  Becerileri yetersiz işçiler,  Sosyal uyum sağlamakta zorlanan bireyler,  Öğrenme merkezinden uzakta yaşayan kişiler gibi dezavantajlı gruplar hayat boyu öğrenmenin öncelikli hedef kitleleridir.

13 Hayat boyu öğrenme, örgün eğitimin içinde veya dışında kalan bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır.

14 Eğitim standardı: eğitim düzeyinin tespit edilmesinde Beşeri Kalkınma Endeksinde eğitim düzeyinin tespit edilmesinde iki ayrı unsurdan yararlanılmaktadır: hayatı boyunca 25 yaş ve üzeri kişilerin hayatı boyunca aldıkları eğitim yıllarının ortalaması olan yetişkin eğitiminin ortalama yılı, Yaşa bağlı okula kayıt oranlarının mevcut şekilde kalması halinde okula başlama yaşındaki bir çocuğun öğrenim hayatının toplam yıl sayısını gösteren okula beklenen okullaşma başlama yaşındaki çocukların beklenen okullaşma yılı göstergeleri ile ölçülmeye başlanmıştır.

15 açık öğretim esnek öğrenme uzaktan öğrenme Ülkemizde uzun yıllardan beri mevcut olan açık öğretim sisteminin yanı sıra bir diğer esnek öğrenme yolu olan uzaktan öğrenme fırsatları son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır.

16

17 ÖNCELİK 3 Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarına Erişimin Artırılması

18 TEDBİRFAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ 3.1 Yetişkinlerin yenilikçilik ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve becerilerini artırmaları teşvik edilecektir. Faaliyet 3.1.1: Bilgi ve İletişim Teknolojilerine yönelik Mesleki Eğitim Kursu ve İşbaşı eğitim Programı düzenlenecektir. İŞKUR Programlara katılan yetişkinlerin yüzdesi Evlerinde internet bağlantısı olan hane halkının yüzdesi Patent/ faydalı model başvuru sayısı Faaliyet 3.1.2: İkili anlaşma ve protokollerle yurt dışında açılan okul ve kurumlarda söz konusu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz bilgisayar ve internet kullanımı kursları açılacak ve süreç sonunda başarılı olanlara sertifika verilecektir. MEB (YYEGM) Büyükelçilikle r, Eğitim Müşavirlikleri, Eğitim Ateşelikleri Faaliyet 3.1.3: Aile Eğitim Programı kapsamında; medya ve iktisat alanlarında yer alan modül içerikleri çerçevesinde “girişimcilik” ile “bilişim teknolojilerini” doğru ve etkin kullanmaya yönelik farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılarak devam edecektir. ASPB Faaliyet 3.1.4: Güvenli ve etkin teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

19 TEDBİRFAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ 3.2 Okul öncesi eğitim dezavantajlı kesimleri gözeterek yaygınlaştırılacaktır. Faaliyet 3.2.1: Dezavantajlı bölgelerde maddi güçlükler nedeniyle okula devam edemeyen çocuklara maddi destek sağlanarak okula erişimleri sağlanacaktır. MEB (TEGM) Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı Yeni açılan okul öncesi eğitim/bakım hizmeti veren sınıf sayısı Gündüz çocuk bakım odası olan kamu kurumlarının yüzdesi Faaliyet 3.2.2: İkili anlaşma ve protokollerle yurt dışında yeni açılacak okul ve kurumların bünyesinde okul öncesi eğitim kurumunun da bulunması sağlanacaktır. MEB (YYEGM) Büyükelçilikl er, Eğitim Müşavirlikler i, Eğitim Ateşelikleri Faaliyet 3.2.3: 1-Prefabrik okulları hizmete açmak 2- Atıl mekanların onarımı ve donatımı yapılarak okul öncesi eğitim sınıfı olarak kullanmak 3- Uygun arazilerde anaokulu açma çalışmalarını sürdürmek MEB (TEGM) Faaliyet 3.2.4: Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevlerinde kullanılması gereken ücretsiz kontenjanın(% 3) tam olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. ASPB

20 TEDBİRFAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ 3.3 Özel eğitime (Tüm engel grupları ve üstün yetenekliler) ihtiyacı olan bireylrin, ailelerinin, öğretmenlerin ve yöneticilerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerine erişimi artırılacaktır. Faaliyet 3.3.1:Özel eğitime (Tüm engel grupları ve üstün yetenekliler) ihtiyacı olan bireylerin, ailelerinin, öğretmenlerin ve yöneticilerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerine erişimi artırılacaktır. MEB (DHGM) İlgili programlara katılan özel eğitime ihtiyacı olan birey sayısı Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin ailelerinin ilgili programlara kat. sayısı Eğitim faaliyetlerine katılan özel eğitime ihtiyacı olan bireylere hizmet vermekte olan kurumlardaki yönetici ve öğretmen sayısı Faaliyet 3.3.2: Engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonuna yönelik proje ve kurslar düzenlenecektir. İŞKUR Faaliyet 3.3.3: Aile Eğitim Programı kapsamında; 2014 yılında programa yeni eklenmiş olan “Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri” modül içerikleri çerçevesinde yapılmakta olan eğitimler devam edecektir. Yapılan eğitimlerle üstün yetenek ve zeka kavramlarının ayrımı, üstün yeteneğin farklı zeka alanlarında ortayaçıkabileceği, üstün yetenekli çocuklarla ilgili yanlış inanışlar, üstün yetenekli çocukların genel özellikleri, ihtiyaçları ve üstün yetenekli çocukla baş etmede ailelere öneriler, ana-baba tutumları, çocuğun eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Türkiye’de üstün yetenekli çocukların eğitimleri ile eğitim kurumlarında dikkate alınması gereken hususlar hakkında katkı sağlamak amaçlanmaktadır ASPB Faaliyet 3.3.4: Ailelere, yöneticilere ve eğiticilere yönelik bilgilendirme toplantıları ve kurs/seminerler düzenlenecektir. Faaliyet 3.3.5: Öğretim programları ve mevzuat uyarlaması yapılacaktır.

21 TEDBİRFAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ 3.4 Dezavantajlı (Engelliler, kadınlar, yaşlılar, eski hükümlüler, suça bulaşmış yada suç riski altındaki çocuklar ve gençler, uzun süreli işsizler, işsiz gençler, gezici geçici işçiler) grupların eğitime erişimleri desteklenecektir. Bu amaçla uzaktan eğitim ve açık öğretimden de yararlanılacaktır. Faaliyet 3.4.1: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın uzaktan eğitim ve açık öğretimden yararlanabilmeleri amacıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde konuyla ilgili koordinasyon ofisleri kurulması sağlanacaktır. MEB (YYEGM) Büyükelçilikl er, Eğitim Müşavirlikler i, Eğitim Ateşelikleri Dezavantajlı bireylerin ilgili programlara katılma oranı Faaliyet 3.4.2: Özellikle 15-44 yaş grubu okuryazar olmayan kadınların okuma yazma kurslarına katılımı, okuma yazma kurslarına devam edenlerin üst kademeye geçiş ve tamamlamalarını sağlamaya yönelik tanıtım kampanyaları, vb. destekleme faaliyetleri yürütülecektir. ASPB Faaliyet 3.4.3: Kız çocuklarının eğitimin her kademesinde okullaşma oranının düşük olduğu illerde, oranları arttırmaya yönelik tanıtım kampanyaları vb. destekleme faaliyetleri yürütülecektir. ASPB Faaliyet 3.4.4: Açıköğretim materyallerinin engelli gruplarına göre geliştirilecektir. MEB (HBÖGM- AÖDB)

22 3.5 Çalışan çocukların eğitime kazandırılması için teşvik mekanizmaları geliştirilecektir. Faaliyet 3.5.1:Çıraklık eğitim sistemi güçlendirilecektir. MEB (HBOGM- YMEDB) Eğitim öğretime devam eden öğrencilerin toplam çağ nüfusuna oranı

23 Katılım ve Katkılarınız için Teşekkürler…


"HBÖ Strateji belgesi eğitime erişimlerini Öğrenmeye değer veren bir sistem içinde istihdam fırsatlarını artırmak amacıyla kişilerin eğitime erişimlerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları