Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA. 2  İhale Sürecinde Yasaklama  Sözleşme Sürecinde Yasaklama İhalelere Katılmaktan Yasaklama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA. 2  İhale Sürecinde Yasaklama  Sözleşme Sürecinde Yasaklama İhalelere Katılmaktan Yasaklama."— Sunum transkripti:

1 İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA

2 2  İhale Sürecinde Yasaklama  Sözleşme Sürecinde Yasaklama İhalelere Katılmaktan Yasaklama

3 İHALE SÜRECİNDE YASAKLAMA

4 4 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun; 17 inci maddesinde, ihalelerde yasak fiil ve davranışlar belirlenmiş ve bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtilmiştir. 58 inci maddesinde üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtilmiştir. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

5 5 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun; 59 uncu maddesinde, taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtilmiştir. 61 inci maddesinde, madde hükmünde belirtilen hususların aksine hareket edenler hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği belirtilmiştir. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

6 6 Madde 17; İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, İhale Sürecinde Yasaklama İHA

7 7 Madde 17; İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: b. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

8 8 Madde 17; İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: d. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e. 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

9 9 Önemli Not : Sadece 17/e bendinde belirtilen durumda verilen yasaklama kararlarında teminat gelir kaydedilir. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

10 10  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci maddesinde;  17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar,  Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, İhale Sürecinde Yasaklama İHA

11 11 Madde 58 ;  2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

12 12 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Mücbir sebepler Madde 10- Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a)Doğal afetler. b)Kanuni grev. c)Genel salgın hastalık. d)Kısmî veya genel seferberlik ilânı. e)Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

13 13 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Mücbir sebepler Madde 10- Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; İhale Sürecinde Yasaklama İHA

14 14 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Mücbir sebepler Madde 10-  Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,  Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması,  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

15 15 Madde 58 ;  Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin;  şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında,  sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

16 16 Madde 58 ; Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre;  ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da,  sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

17 17 Madde 58 ; İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler,  idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi  yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

18 18 Madde 58 ;  Yasaklama Kararı Bakanlık tarafından verilmektedir.  İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

19 19 Madde 58 ;  Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.  Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

20 20 İsteklilerin ceza sorumluluğu Madde 59 ; Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

21 21 Madde 59 ;  Hükmolunacak cezanın yanı sıra,  idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

22 22 Madde 59 ;  Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

23 23 Madde 58 ;  Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında;  Geçici teminatı gelir kaydedilir.  Altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar  2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

24 24 Not:  Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar  ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.  haklarında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. İhale Sürecinde Yasaklama İHA

25 SÖZLEŞME SÜRECİNDE YASAKLAMA

26 26  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26 ncı maddesi;  25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir… Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

27 27 Madde 25- Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

28 28 Madde 25 ; b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. c)Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. d)Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

29 29 Madde 25 ; e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek. f )Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. g) Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

30 30 Madde 27 ;  İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında TCK hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

31 31 Madde 27 ;  Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 26 ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

32 32 Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi Madde 19;  Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

33 33 İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Madde 20 - Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

34 34 MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME 34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde [bir] 55 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/39. md.) Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır. İdare tarafından alımın niteliği esas alınarak bu sayı değiştirilebilir. 55 İdare tarafından alımın niteliği esas alınarak bu sayı değiştirilebilir. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

35 35 MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK İşin süresi içinde muayene hakları Madde 19- (Değişik: 3/7/2009 – 27277 R.G. / 1 md.) …İşin süresi dolmuşsa ihale dokümanında belirtilen ihtarlı süre verilerek bu süre içinde bir defa olmak üzere getirilecek mallar teslim alınarak muayeneleri yapılır… Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

36 36 Madde 20 - Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,  Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

37 37 Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih Madde 21; Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

38 38 Madde 21;  Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a)İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b)Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c)Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

39 39 Madde 21; Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

40 40 Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler Madde 22;  19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır.  Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

41 41 Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler Madde 22; 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

42 42 45 Günlük Sürenin Başlangıcı Yasaklamaya esas bilgi ve belgelerin yasaklama kararını verecek mercie ulaştığı tarihin değil, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın, ihaleyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından tespiti anlamına gelecek onayın veya bu anlama gelecek idari işlemin tesis edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir. (Örnek: Sözleşme feshi) Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

43 43 45 Günlük Sürenin Başlangıcı  Yasaklamayı gerektirir yasak fiil veya davranışın başka bir kurum birim v.b. Tarafından tespiti durumunda;  Bu durumun idare tarafından öğrenildiği tarihten itibaren 45 günlük süre başlamaktadır. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

44 44 45 Günlük Sürenin Başlangıcı Yasaklama işlemlerinin 45 günlük sürede tamamlanamaması ve yürürlüğe girmemesi halinde ilgili ve görevli kamu görevlileri hakkında disiplin ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanabilecektir. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

45 45 Kamu İhale Genel Tebliği 28.1.10. Doğrudan temin usulünde yasaklama kararı 28.1.10.1. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda, Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi mümkün değildir. 28.1.10.2. Doğrudan teminin ihale usulü olmadığı dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan yasak fiil veya davranışlar düzenlendiğinden; aynı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen müeyyidelerin doğrudan temin için uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

46 46 Kamu İhale Genel Tebliği 28.1.10.3. Bununla birlikte; doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda ortaya çıkan 4734 sayılı Kanunun 17 inci ve 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi; bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

47 47 Bakanlığımıza gönderilecek yasaklamaya ilişkin bildirimler; a)Döner sermaye kaynaklarından yapılan mal ve hizmet alım ihalelerine ilişkin yasaklama taleplerinin Strateji Geliştirme Başkanlığı’na, b)Döner sermaye kaynaklarından yapılmayan mal ve hizmet alım ihalelerine ilişkin yasaklama taleplerinin, ihaleye ilişkin ödeneği gönderen Bakanlık Merkez Birimine, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

48 48 Bakanlığımıza gönderilecek yasaklamaya ilişkin bildirimler; c)Yapım işleri ihalelerine ilişkin tüm yasaklama taleplerinin Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

49 49 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Kamu İhale Genel Tebliğ’i ekinde yer alan «İhalelere Katılmaktan Yasaklama» formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olarak),  Ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi sureti,  Sermaye hisse oranlarını gösteren ticaret sicil gazetesi sureti, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

50 50 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri gösteren (son durumu) Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

51 51 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası,  Tüzel kişiliklerde sermayesinin yarısından fazlasına sahip gerçek kişi ortağın T.C. Kimlik Numarası, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

52 52 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.1.3 üncü maddesinin (b) bendi başlığı altında yapılan açıklamalar doğrultusunda tespit edilen ortaklar/ortaklıklarla ilgili tüm bilgi ve belgeler (T.C. kimlik numarası, vergi kayıt numarası, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi gibi), Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

53 53 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Teklif mektubu,  Teklif mektubunu imzalayan kişinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, vekaleten ihaleye katılma halinde ise; ihaleye katılmaya ilişkin vekil adına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

54 54 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,  İhale komisyon kararı,  İdari şartname, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

55 55 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Yasak fiil veya davranışın tespitini gösterir tüm bilgi ve belgelerin (sözleşmeye davet, ihtarname, yapılan tebligatlar, sözleşme fesih kararı, tespite ilişkin rapor – tutanak - yazı vb.) suretleri, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

56 56 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Sözleşme, münferit sözleşme veya çerçeve anlaşma imzalamaya gelmediği için yapılan ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bildirimlerinde bu belgelere ilave olarak;  Kesinleşen ihale kararı bildirim yazısı ile sözleşme/anlaşma yapmaya davet yazıları ve bu yazıların bildirim ve tebligatının yapıldığını gösterir bilgi ve belgeler, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

57 57 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  İsteklinin yasal süre içerisinde sözleşme imzalamadığına dair tutulan tutanak,  Münferit sözleşme ihalelerinde; çerçeve anlaşma ihalesi için verdiği teklif mektubu, münferit sözleşme için teklif vermeye davet yazısı, münferit sözleşme ihalesi için verilen teklif mektubu ve münferit ihale komisyon kararı, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

58 58 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmediği veya işi süresinde bitirmediği için ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bildirimlerinde ilave olarak;  Yüklenici ile imzalanan sözleşmenin tamamı,  Teknik şartnamenin tamamı, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

59 59 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmediği veya işi süresinde bitirmediğine dair ( muayene ve kabul komisyonu tutanakları, bildirimler, sipariş yazıları, durum tespit tutanakları, firma dilekçeleri vb.) belgeler, Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

60 60 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirmediği veya işi süresinde bitirmemesi üzerine gönderilmesi gereken en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname ile bu ihtarnamenin yükleniciye usulüne uygun olarak tebligatının yapıldığını gösterir bilgi ve belgeler,  Fesih kararı ve bu kararın yükleniciye bildirildiğine dair belge. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

61 61 Yasaklama Durumu Bakanlığımıza Bildirilirken Gönderilecek Belgeler  Gönderilen tüm belgeler ASLI GİBİDİR onayı yapılarak gönderilecektir. Sözleşme Sürecinde Yasaklama İHA

62 Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.

63


"İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA. 2  İhale Sürecinde Yasaklama  Sözleşme Sürecinde Yasaklama İhalelere Katılmaktan Yasaklama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları