Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ.  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜTÜ  MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ  MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI  MİLLİ EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ.  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜTÜ  MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ  MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI  MİLLİ EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ

2  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜTÜ  MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ  MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI  MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI

3 Milli Eğitim Bakanlığı Örgütü (Teşkilat Şeması)

4 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Şeması [ 1 ] T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Şeması

5 MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ

6 Milli Eğitimin Sisteminin Amaçları I – Genel amaçlar: Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,  Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

7  Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;  İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

8 II – Özel amaçlar: Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

9 Milli Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri  Genellik ve eşitlik  Ferdin ve toplumun ihtiyaçları  Yöneltme  Eğitim hakkı  Fırsat ve imkan eşitliği  Süreklilik  Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği

10 Milli Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri  Demokrasi eğitimi  Laiklik  Bilimsellik  Planlılık  Karma eğitim  Okul ile ailenin işbirliği  Her yerde eğitim

11 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI  Milli Eğitim Temel Yasasına göre Türkiye Eğitim Sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmektedir.  ÖRGÜN EĞİTİM  YAYGIN EĞİTİM

12 Örgün Eğitim  Okul öncesi eğitimi  İlköğretim  Orta öğretim  Yükseköğretim

13 ÖRGÜN EĞİTİM  TANIM:Belirli yaş gruplarındaki bireylere belirlenmiş amaç ve programlara bağlı olarak belirli sürelerde,okul adı verilen mekanlarda yürütülen düzenli eğitimi ifade etmektedir.

14 ÖRGÜN EĞİTİM  Bireylerin zihinsel ve fiziksel yeteneklerini geliştirerek onlara bir meslek kazandırmayı amaçlar.  Örgün eğitim 4 kademeden oluşur:  A-Okul Öncesi Eğitim  B-İlköğretim  C-Ortaöğretim  D-Yükseköğretim

15 Eğitim Kademeleri Okul SayısıÖğrenci SayısıÖğretmen Sayısı Okul Öncesi9.643256.44414.525 İlköğretim Ortaöğretim Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik 35.043 6.063 2.638 3.425 10.342.730 2.316.570 1.489.865 826.705 375.477 138.726 72.586 66.150 Yükseköğretim Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri 76 54 22 1.015.151 965.565 49.586 75.791 71.040 4.751 Genel Toplam 50.82513.930.895604.519 TABLO Eğitim kurumlarının kademelere göre okul, öğrenci ve öğretmen sayısı ( 2006/'07 Öğretim yılı

16 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  TANIM:İlköğretim çağına gelmemiş olan çocukların eğitimini kapsar.Bu isteğe bağlı olarak üç tür kurumda verilir :  a) Bağımsız Anaokulları  b) İlköğretim kurumlarına bağlı ana sınıfları  c) Kız Meslek Liseleri gibi diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları.

17 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  Okul Öncesi Eğitim Türkiye’de okullaşma oranı açısından en az gelişmiş eğitim kademesidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim alanında batıdaki gelişmelerden etkilenerek okul öncesi eğitim gündeme gelmiş ve her yerde açılması kabul edilmiştir. 1915 de ise Ana Mektepleri Nizamnamesi yayınlanmıştır. Bunların sonucunda özellikle büyük kentlerde okul öncesi eğitim kurumları çoğalmaya başlamıştır. Ancak cumhuriyetin eğitim kurumları sınırlı sayıda kalmıştır. Bu kurumların açılması Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer kamu kurumlarından ve özel sektörden beklenmiştir.

18 Okul Öncesi Eğitimin amaç ve görevleri,Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;  1-) Çocukların bedensel,zihinsel ve duygusal gelişmesine ve iyi alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı olmak,  2-) Çocukları temel eğitime hazırlamak,  3-) Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak,  4-) Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır

19  Çocuk eğitiminin gitgide daha erken yaşlarda başladığı günümüzde,okul öncesi eğitim,çocukların gelecekteki başarılarını arttırmak açısından önemlidir.  Okul Öncesi Eğitim yoluyla çocuk aileden bağımsız yaşamayı,zamanı planlı kullanmayı,grup içinde yaşamayı,toplum içinde konuşmayı,konuşulanları dinlemeyi ve kalem tutma,resim yapma gibi birçok fiziksel beceriyi öğrenir.Kazanılan bu davranışlar farklı sosyal ve ekonomik şartlarda yetişen çocukların ilköğretime eşit şartlarda başlaması açısından önemlidir.Ekonomik şartlara bağlı olarak kadınlarında iş hayatında aktif hale gelmesi de okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasını zorunlu kılmaktadır.

20 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI  Okul Öncesi Eğitim kurumları denilince akla ilk gelen bağımsız anaokulları,çocuk yuvaları,kreşler ve ilköğretim okulları içindeki anasınıfları gelmektedir.Bunlar içinde en yaygını sonuncusudur.  Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre,okul öncesi eğitim kurumları,bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi,gerekli görülen yerlerde ilköğretime bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilmektedir. Okul Öncesi Eğitim,diğer öğretim kademelerine hazırlık olması yönüyle önem taşımakta,çocuğun sonraki okul başarısını etkilemektedir.Türkiye’de giderek köyden kente göç ve şehirleşmeyle birlikte,çekirdek ailelerin yaygınlaşması,kadınların ekonomik yaşamda artan biçimde rol oynamaya başlamaları,bu kademe eğitimin yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır.

21 İLKÖĞRETİM  Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ilköğretim,6-14 yaşları arasındaki çocukların okuma-yazma öğrenmelerini ve ulusal amaçlara uygun olarak zihinsel ve fiziksel gelişmelerini sağlayan,8 yıl süreli eğitim ve öğretimdir.Bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

22 İLKÖĞRETİM  Ülkemizin coğrafi ve iklimsel yapısı taşımalı eğitimin en büyük sorun kaynağını oluşturmaktadır

23 Zorunlu Eğitim YılıÜlke Sayısı 12 yıl olan ülke8 11 yıl olan ülke7 10 yıl olan ülke38 9 yıl olan ülke30 8 yıl olan ülke31 7 yıl olan ülke9 6 yıl olan ülke37 5 yıl olan ülke12 Toplam172 Tablo 3:Zorunlu Eğitim Sürelerinin Ülkelere Göre Dağılımı

24 ÜlkeZorunlu Eğitim Yılı Almanya,Belçika,Hollanda12 yıl İngiltere11 YIL Fransa,İspanya,İtalya10 yıl Danimarka,Lüksemburg,İtalya,Portekiz, Yunanistan 9 yıl Türkiye8 yıl Tablo 4:Avrupa Birliği Ülkelerindeki Zorunlu Eğitim Süreleri

25 İLKÖĞRETİMİN AMAÇLARI  1-) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi,beceri,davranış ve alışkanlıkları kazandırmak,onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek,  2-) Her Türk çocuğunu ilgi,yetenek ve kabiliyetleri yönünde geliştirerek hayata ve üst öğretime hazırlamaktır.

26 İLKÖĞRETİM KURUMLARI  -İlköğretim Okulları  -Yatılı İlköğretim Okulları(YİBO)  -Pansiyonlu İlköğretim Okulları(PİO)  -İşitme Engelliler İlköğretim Okulları  -Görme Engelliler İlköğretim Okulları  -Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları  -Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulları  Özel Türk,Yabancı,Azınlık Uluslararası İlköğretim Okulları

27 ORTAÖĞRETİM  Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ortaöğretim,ilköğretimden sonra en az 3 yıl eğitim veren genel,mesleki ve teknik eğitim kurumlarını kapsar.İlköğretimi bitiren her öğrenci ortaöğretime devam etme hakkına sahiptir.Ortaöğretim kurumları,öğrencileri ilgi ve yetenekleri çerçevesinde mesleğe yada yükseköğretime hazırlar.

28 ORTAÖĞRETİMİN AMAÇLARI  1-) Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel bir kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıtmak,çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi,sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak.  2-) Öğrencileri çeşitli program ve okullarla ilgi,istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe hem de hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

29 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI  Yasaya göre ortaöğretim çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelmekte olup belli bir programa ağırlık veren okullara lise,teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen adlar verilmektedir.Nüfusu az ve dağınık olduğu yerlerde ortaöğretimin genel mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulabilmektedir.

30 GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI OKUL TÜRLERİ OKUL SAYISI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYISI TOPLAM ERKEK KIZ LİSE1.5601.129.238615.647513.59148.764 ANADOLU LİSESİ419239.931130.625109.30611.863 FEN LİSESİ5410.7887.3453.443926 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ 435.3641.7463.618491 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 9732.49316.40916.0842.414 ÖZEL LİSE46572.05139.65732.3948.128 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ(GENEL LİSE) 1418.628282.340136.288243 GENEL TOPLAM2.6391.908.4931.093.769814.72472.829 Tablo 6: Ortaöğretimdeki Okul,Öğrenci ve Öğretmen Sayılarının Okul Türlerine Göre Dağılımı (2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı)

31 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM  Öğrencileri genel ortaöğretimin amaçları ile birlikte bir taraftan yükseköğretime hazırlayan okullardır.Başlıcaları şunlardır:

32  - Endüstri Meslek Liseleri  - Teknik Liseleri  - Anadolu Teknik Liseleri  - Anadolu Meslek Liseleri  - Kız Meslek Liseleri  - Kız Teknik Lisesi  - Anadolu Kız Meslek Liseleri  - Anadolu Kız Teknik Liseleri  - Anadolu Ticaret Meslek Liseleri  - Anadolu İletişim Meslek Liseleri  - Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri  - Ticaret Meslek Liseleri  - İmam Hatip Liseleri  - İşitme Engelliler Çok Programlı Liseler  - Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri  - Sağlık Meslek Liseleri  - Anadolu Sağlık Meslek Liseleri  - Çok Programlı Liseler

33 OKUL TÜRLERİOkul Sayısı ÖğrenciÖğretmen Sayısı ToplamErkekKız Erkek Teknik Öğretim1,317392,158352,61639,54229,234 Kız Teknik Öğretim708152,42428,100124,32413,511 Ticaret ve Turizm Öğretim806279,598152,239127,35914,705 Din Öğretim55877,38941,91535,4748,504 Özel Eğitim1181162718456 Özel Öğretim221,085692393101 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi34268733939 Diğer Meslek Liseleri32443,46714,55528,9126,482 Genel Toplam3,749947,358590,831356,52772,632 Tablo 7: Mesleki ve Teknik Ortaöğretimdeki Okul,Öğrenci ve Öğretmen Sayılarının Dağılımı (2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı)

34 YÜKSEKÖĞRETİM  Yükseköğretim ortaöğretimden sonra en az iki yıl eğitim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar.Yükseköğretim kurumları bireylerin bir alanda uzmanlaşmasını sağlayan,bilimsel araştırmalarla bilgi üreten ve toplumun gelişmesine yardım eden kurumlardır.Ülkemizde yükseköğretim,devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından ortaöğretimi bitiren öğrencilere ön lisans,lisans ve lisansüstü seviyelerinde verilir.

35 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre yükseköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;  a) Öğrencilerini;  1- Atatürk inkılap ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlı,  2- Türk milletinin milli,ahlaki,insani,manevi,kültü rel değerlerini taşıyan Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,  3- Toplum yararını kişisel yararının üstünde tutan aile,ülke ve millet sevgisiyle dolu,  4- Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,  5- Hür ve bilimsel düşünce gücüne,geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,  6- Beden,zihin,ruh,ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş,  7- İlke ve yetenekleri yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi,beceri,davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek,

36  a) Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla ekonomik,sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,  b) Yükseköğretim kurumları olarak yükseköğretim ve bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, ulusal alanda gelişmeye ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. 

37 Öğrenci Sayısı Ön Lisans+LisansÖn LisansLisans ErkekKızTopla m ErkekKızTopla m ErkekKızTopla m Devlet Üniversiteleri 565,8 02 399,76 3 965,56 5 156,54 0 99,439255,97 9 409,26 2 300,32 4 709,58 6 Vakıf Üniversiteleri 27,43 6 22,15049,5861,9762,5764,55225,46019,57445,034 Genel Toplam 593,2 38 421,91 3 1,015, 151 158,51 6 102,01 5 260,53 1 434,72 2 319,89 8 754,62 0 Tablo 8: Yüksek Öğretimdeki Öğrenci Sayıları (2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı) Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirilmesi Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) bağlı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar arayıcılığı ile yapılmaktadır.

38 YAYGIN EĞİTİM  Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birlikte veya örgün eğitimin dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.Örgün eğitim kademesinde öğrenim gören örgün eğitime hiç katılmamış ya da örgün eğitim kademelerini bitirmiş bütün vatandaşlar yaygın eğitim kurumlarından faydalanabilirler.

39 Kurum/ Merkez TürüKurum Sayısı Kursiyer Sayısı Öğretmen Sayısı Pratik Kız Sanat Okulu422158,976278 Olgunlaşma Enstitüsü121,351290 Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi12168* Mesleki Eğitim Merkezi (Erkek Teknik)14876* Halk Eğitim Merkezi9221,217,1374,841 Mesleki Eğitim Merkezi345248,4955,165 Özel Eğitim2077646 Eğitim ve Uygulama Okulu7697,031 Mesleki Eğitim Merkezi4,0061,3861,406 İş Eğitim Merkezi1791,405809 Bilim ve Sanat Merkezi32717693 Özel Eğitim5,3273,3252,002 Özel Kurslar1,556,847978,210588,637 Özel Dershaneler38,01017,89820,112 Melek Kursları**10,397** Genel Toplam7,2613,211,27849,989 (*) Bünyelerinde öğretmen yoktur.Öğretmenler, bağlı bulundukları meslek liselerinden gelmektedir. (**) Mesleki ve teknik okullar ile yaygın Eğitim kurumlarınca açıldığından kurum ve öğretmen sayısı verilmemiştir.

40 Yaygın Eğitimin amaç ve görevleri,Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;  1-) Yetişkinlere okuma-yazma öğretmek ve eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanağı hazırlamak,  2-) Bilimsel,teknolojik,ekonomik,s osyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim olanağı sağlamak,  3-) Milli kültür değerlerimizi koruyucu,geliştirici,tanıtıcı ve benimsetici nitelikte eğitim yapmak,  4-) Toplu yaşam,dayanışma,yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak,  5-.) Ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak,  6-) Beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek,  7-) Çeşitli mesleklerde çalışanlara gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,  8-) Boş zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmaktır. 

41  Sürekli değişme ve gelişmenin esas olduğu günümüzde,çağın gereklerine uyum sağlayacak insan gücünü yetiştirmek sürekli eğitim ile mümkündür.Bilgilerin,bir kaç yılda eskimesi, yerine yeni bilgilerin ortaya çıkması yaygın eğitimin önemini arttırmıştır.

42 MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI

43  Eğitim ortamlarının olumsuzluğu ya da araç-gereç ve ders materyallerinin eksikliği veya yetersizliği,  Öğretmen yetiştirilmesi, istihdamı ve şu an karşılaştığı problemler,  Öğretmen eksikliği, bina eksikliği  Eğitim programlarının, öğretim teknik ve yöntemlerinin toplumumuzdan kopuk olması ve dolayısıyla onun ihtiyaçlarını karşılayamaması,  Mesleki ve teknik alanlara ilgi uyandırılamaması ya da o alanlarda oluşan ilginin dağıtılmış olması,

44  Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri göz önüne alınmadan eğitimin yapılması, Yani eğitim sistemimizde rehberlik çalışması yok denecek durumdadır. Dolayısıyla öğrencinin nerede nasıl, hangi okulda hangi branşta okuması gerektiği konusunda öğrenci de veli de bilgi sahibi değil, devletin de bu yönde bir çalışması yok. Halbuki çağdaş dünyada eğitim, “öğretim”, “yönetim” ve “rehberlik” ten oluşmakta ve başarılı olmaktadır.  Bilginin kaynağını, ona ulaşmanın yollarını; bilginin işlevini, bilgiden bilgi üretmenin yöntemlerini öğretmek yerine, soyut bazı konuların ezberletilmeye çalışılması,

45  Okullarda öğrencinin değil, mevzuatın esas alınması,  Tarım ve ticaret eğitimine gereken önemin verilmemesi.  Eğitimde verimlilik anlayışı ve kültürünün oluşturup yaygınlaştırılamamış olması, dolayısıyla kalkınmanın gerektirdiği nitelikteki insan gücünü yetiştirmek yerine, öğrencileri bir üst sınıfa veya bir üst okula taşıması okullarımızın genel karakteridir. Ne aldı ne öğrendi, ona çok fazla bakılmıyor.  Merkez ve taşra teşkilatlarında, yönetim sistem ve uygulamalarının çağdaş standartların çok altında olması

46 Yükseköğretimin sorunları  Bugün hemen her ile bir üniversite, birçok fakülte,yüksek okul ve enstitü kurulmuştur.Ancak bugüne değin uygulamalar;siyasal kanunlarla kurulan üniversitelerin verimli olmadığını göstermiştir.Üniversiteler genelde öğrencilerin orta öğretimde kazanmaları gereken bilgilerin çoğundan yoksun olarak mezun olduklarından şikayet etmektedirler.Bu nedenle üniversiteler öğrencilerin lise öğrenimlerindeki noksanlıklarını da tamamlamak zorunda kalmaktadır.Üniversitelerin etkin olmaları akademik,yönetsel ve mali özerkliğe sahip olmalarıyla olanaklı görülmektedir.

47 YAYGIN EĞİTİMİN SORUNLARI  Yaygın eğitimin örgün eğitimden kopup ayrı bir sistem özelliği göstermesidir.Yaygın eğitim, örgün eğitimin yerine konmamalıdır.  Çağın değişen gereksinimleri, gelişen bilim ve teknolojinin etkileri dikkate alınarak kişilerin yaşam boyu eğitimleri sağlanmalıdır.Bunun için, iletişim teknolojisi ve açıköğretim sistemi de kullanılarak halk eğitimine daha çok olanak yaratılmalıdır.  Yaygın eğitim çalışmalarına bakıldığında, Türkiye’de yapılanların çok yetersiz kaldığı ya da boş zamanları hoşça değerlendirebilecek bazı etkinlikleri içerdiği görülmektedir.Oysa yaygın eğitimin, siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda değişme ve kalkınmayı sağlayabilecek; halkın hızla değişen dünyaya uyum göstermesine yardım edebilecek bir içerikte olması gerekir

48 EĞİTİMİ ETKİLEYEN DIŞ ETMENLER  Ekonomi  Sosyal  Bilim  Kültür  Politik Etkenler

49 EĞİTİMİ ETKİLEYEN İÇ ETMENLER  Eğitimin Alt Sistemlerindeki Aksaklıklar  Aşırı Bürokrasinin Uygulanması  Örgütsel Yapı Bozukluğunun Bulunması  Çağdaş Yöntemlerin Kullanılmaması

50

51

52

53

54

55

56 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...


"TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ.  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜTÜ  MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ  MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI  MİLLİ EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları