Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜTÜ
MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI

3 Milli Eğitim Bakanlığı Örgütü
(Teşkilat Şeması)

4 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Teşkilat Şeması [1] T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Şeması

5 MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ

6 Milli Eğitimin Sisteminin Amaçları
I – Genel amaçlar: Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

7 Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

8 II – Özel amaçlar: Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

9 Milli Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri
Genellik ve eşitlik Ferdin ve toplumun ihtiyaçları Yöneltme Eğitim hakkı Fırsat ve imkan eşitliği Süreklilik Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği

10 Milli Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri
Demokrasi eğitimi Laiklik Bilimsellik Planlılık Karma eğitim Okul ile ailenin işbirliği Her yerde eğitim

11 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI
Milli Eğitim Temel Yasasına göre Türkiye Eğitim Sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmektedir. ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM

12 Örgün Eğitim Okul öncesi eğitimi İlköğretim Orta öğretim Yükseköğretim

13 ÖRGÜN EĞİTİM TANIM:Belirli yaş gruplarındaki bireylere belirlenmiş amaç ve programlara bağlı olarak belirli sürelerde,okul adı verilen mekanlarda yürütülen düzenli eğitimi ifade etmektedir.

14 ÖRGÜN EĞİTİM Bireylerin zihinsel ve fiziksel yeteneklerini geliştirerek onlara bir meslek kazandırmayı amaçlar. Örgün eğitim 4 kademeden oluşur: A-Okul Öncesi Eğitim B-İlköğretim C-Ortaöğretim D-Yükseköğretim

15 Eğitim Kademeleri İlköğretim Yükseköğretim Genel Toplam
Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Okul Öncesi 9.643 14.525 İlköğretim Ortaöğretim Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik 35.043 6.063 2.638 3.425 72.586 66.150 Yükseköğretim Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri 76 54 22 49.586 75.791 71.040 4.751 Genel Toplam 50.825 TABLO Eğitim kurumlarının kademelere göre okul, öğrenci ve öğretmen sayısı (2006/'07 Öğretim yılı

16 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM TANIM:İlköğretim çağına gelmemiş olan çocukların eğitimini kapsar.Bu isteğe bağlı olarak üç tür kurumda verilir : a)      Bağımsız Anaokulları b)      İlköğretim kurumlarına bağlı ana sınıfları c)      Kız Meslek Liseleri gibi diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları.

17 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul Öncesi Eğitim Türkiye’de okullaşma oranı açısından en az gelişmiş eğitim kademesidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim alanında batıdaki gelişmelerden etkilenerek okul öncesi eğitim gündeme gelmiş ve her yerde açılması kabul edilmiştir de ise Ana Mektepleri Nizamnamesi yayınlanmıştır. Bunların sonucunda özellikle büyük kentlerde okul öncesi eğitim kurumları çoğalmaya başlamıştır. Ancak cumhuriyetin eğitim kurumları sınırlı sayıda kalmıştır. Bu kurumların açılması Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer kamu kurumlarından ve özel sektörden beklenmiştir.

18 2-) Çocukları temel eğitime hazırlamak,
Okul Öncesi Eğitimin amaç ve görevleri,Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; 1-) Çocukların bedensel,zihinsel ve duygusal gelişmesine ve iyi alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı olmak, 2-) Çocukları temel eğitime hazırlamak, 3-) Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak, 4-) Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır

19 Çocuk eğitiminin gitgide daha erken yaşlarda başladığı günümüzde,okul öncesi eğitim,çocukların gelecekteki başarılarını arttırmak açısından önemlidir. Okul Öncesi Eğitim yoluyla çocuk aileden bağımsız yaşamayı,zamanı planlı kullanmayı,grup içinde yaşamayı,toplum içinde konuşmayı,konuşulanları dinlemeyi ve kalem tutma,resim yapma gibi birçok fiziksel beceriyi öğrenir.Kazanılan bu davranışlar farklı sosyal ve ekonomik şartlarda yetişen çocukların ilköğretime eşit şartlarda başlaması açısından önemlidir.Ekonomik şartlara bağlı olarak kadınlarında iş hayatında aktif hale gelmesi de okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasını zorunlu kılmaktadır.

20 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI
Okul Öncesi Eğitim kurumları denilince akla ilk gelen bağımsız anaokulları,çocuk yuvaları,kreşler ve ilköğretim okulları içindeki anasınıfları gelmektedir.Bunlar içinde en yaygını sonuncusudur. Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre,okul öncesi eğitim kurumları,bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi,gerekli görülen yerlerde ilköğretime bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilmektedir. Okul Öncesi Eğitim,diğer öğretim kademelerine hazırlık olması yönüyle önem taşımakta,çocuğun sonraki okul başarısını etkilemektedir.Türkiye’de giderek köyden kente göç ve şehirleşmeyle birlikte,çekirdek ailelerin yaygınlaşması,kadınların ekonomik yaşamda artan biçimde rol oynamaya başlamaları,bu kademe eğitimin yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Okul Öncesi Eğitim,diğer öğretim kademelerine hazırlık olması yönüyle önem taşımakta,çocuğun sonraki okul başarısını etkilemektedir.Türkiye’de giderek köyden kente göç ve şehirleşmeyle birlikte,çekirdek ailelerin yaygınlaşması,kadınların ekonomik yaşamda artan biçimde rol oynamaya başlamaları,bu kademe eğitimin yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır.

21 İLKÖĞRETİM Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ilköğretim,6-14 yaşları arasındaki çocukların okuma-yazma öğrenmelerini ve ulusal amaçlara uygun olarak zihinsel ve fiziksel gelişmelerini sağlayan,8 yıl süreli eğitim ve öğretimdir.Bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

22 İLKÖĞRETİM Ülkemizin coğrafi ve iklimsel yapısı taşımalı eğitimin en büyük sorun kaynağını oluşturmaktadır

23 Tablo 3:Zorunlu Eğitim Sürelerinin Ülkelere Göre Dağılımı
Zorunlu Eğitim Yılı Ülke Sayısı 12 yıl olan ülke 8 11 yıl olan ülke 7 10 yıl olan ülke 38 9 yıl olan ülke 30 8 yıl olan ülke 31 7 yıl olan ülke 9 6 yıl olan ülke 37 5 yıl olan ülke 12 Toplam 172 Tablo 3:Zorunlu Eğitim Sürelerinin Ülkelere Göre Dağılımı

24 Tablo 4:Avrupa Birliği Ülkelerindeki Zorunlu Eğitim Süreleri
Zorunlu Eğitim Yılı Almanya,Belçika,Hollanda 12 yıl İngiltere 11 YIL Fransa,İspanya,İtalya 10 yıl Danimarka,Lüksemburg,İtalya,Portekiz, Yunanistan 9 yıl Türkiye 8 yıl Tablo 4:Avrupa Birliği Ülkelerindeki Zorunlu Eğitim Süreleri

25 İLKÖĞRETİMİN AMAÇLARI
1-) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi,beceri,davranış ve alışkanlıkları kazandırmak,onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, 2-) Her Türk çocuğunu ilgi,yetenek ve kabiliyetleri yönünde geliştirerek hayata ve üst öğretime hazırlamaktır.

26 İLKÖĞRETİM KURUMLARI -İlköğretim Okulları
-Yatılı İlköğretim Okulları(YİBO) -Pansiyonlu İlköğretim Okulları(PİO) -İşitme Engelliler İlköğretim Okulları -Görme Engelliler İlköğretim Okulları -Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları -Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulları Özel Türk,Yabancı,Azınlık Uluslararası İlköğretim Okulları

27 ORTAÖĞRETİM Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ortaöğretim,ilköğretimden sonra en az 3 yıl eğitim veren genel,mesleki ve teknik eğitim kurumlarını kapsar.İlköğretimi bitiren her öğrenci ortaöğretime devam etme hakkına sahiptir.Ortaöğretim kurumları,öğrencileri ilgi ve yetenekleri çerçevesinde mesleğe yada yükseköğretime hazırlar.

28 ORTAÖĞRETİMİN AMAÇLARI
1-) Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel bir kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıtmak,çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi,sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak. 2-) Öğrencileri çeşitli program ve okullarla ilgi,istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe hem de hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

29 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Yasaya göre ortaöğretim çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelmekte olup belli bir programa ağırlık veren okullara lise,teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen adlar verilmektedir.Nüfusu az ve dağınık olduğu yerlerde ortaöğretimin genel mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulabilmektedir.

30 GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
OKUL TÜRLERİ OKUL SAYISI ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYISI TOPLAM ERKEK KIZ LİSE 1.560 48.764 ANADOLU LİSESİ 419 11.863 FEN LİSESİ 54 10.788 7.345 3.443 926 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ 43 5.364 1.746 3.618 491 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 97 32.493 16.409 16.084 2.414 ÖZEL LİSE 465 72.051 39.657 32.394 8.128 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ(GENEL LİSE) 1 243 GENEL TOPLAM 2.639 72.829 Tablo 6: Ortaöğretimdeki Okul,Öğrenci ve Öğretmen Sayılarının Okul Türlerine Göre Dağılımı ( Eğitim-Öğretim Yılı)

31 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM
Öğrencileri genel ortaöğretimin amaçları ile birlikte bir taraftan yükseköğretime hazırlayan okullardır.Başlıcaları şunlardır:

32 - Endüstri Meslek Liseleri
- Teknik Liseleri - Anadolu Teknik Liseleri - Anadolu Meslek Liseleri - Kız Meslek Liseleri - Kız Teknik Lisesi - Anadolu Kız Meslek Liseleri - Anadolu Kız Teknik Liseleri - Anadolu Ticaret Meslek Liseleri - Anadolu İletişim Meslek Liseleri - Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri - Ticaret Meslek Liseleri - İmam Hatip Liseleri - İşitme Engelliler Çok Programlı Liseler - Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri - Sağlık Meslek Liseleri - Anadolu Sağlık Meslek Liseleri - Çok Programlı Liseler

33 (2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı)
OKUL TÜRLERİ Okul Sayısı Öğrenci Öğretmen Toplam Erkek Kız Erkek Teknik Öğretim 1,317 392,158 352,616 39,542 29,234 Kız Teknik Öğretim 708 152,424 28,100 124,324 13,511 Ticaret ve Turizm Öğretim 806 279,598 152,239 127,359 14,705 Din Öğretim 558 77,389 41,915 35,474 8,504 Özel Eğitim 11 811 627 184 56 Özel Öğretim 22 1,085 692 393 101 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 3 426 87 339 39 Diğer Meslek Liseleri 324 43,467 14,555 28,912 6,482 Genel Toplam 3,749 947,358 590,831 356,527 72,632 Tablo 7: Mesleki ve Teknik Ortaöğretimdeki Okul,Öğrenci ve Öğretmen Sayılarının Dağılımı ( Eğitim-Öğretim Yılı)

34 YÜKSEKÖĞRETİM Yükseköğretim ortaöğretimden sonra en az iki yıl eğitim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar.Yükseköğretim kurumları bireylerin bir alanda uzmanlaşmasını sağlayan,bilimsel araştırmalarla bilgi üreten ve toplumun gelişmesine yardım eden kurumlardır.Ülkemizde yükseköğretim,devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından ortaöğretimi bitiren öğrencilere ön lisans,lisans ve lisansüstü seviyelerinde verilir.

35 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre yükseköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; a)      Öğrencilerini; 1-     Atatürk inkılap ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, 2-     Türk milletinin milli,ahlaki,insani,manevi,kültürel değerlerini taşıyan Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, 3-     Toplum yararını kişisel yararının üstünde tutan aile,ülke ve millet sevgisiyle dolu, 4-     Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, 5-     Hür ve bilimsel düşünce gücüne,geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı, 6-     Beden,zihin,ruh,ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş, 7-     İlke ve yetenekleri yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi,beceri,davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek,

36 a)      Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla ekonomik,sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, b)      Yükseköğretim kurumları olarak yükseköğretim ve bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, ulusal alanda gelişmeye ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

37 Öğrenci Sayısı Ön Lisans+Lisans Ön Lisans Lisans Erkek Kız Toplam Devlet Üniversiteleri 565,802 399,763 965,565 156,540 99,439 255,979 409,262 300,324 709,586 Vakıf 27,436 22,150 49,586 1,976 2,576 4,552 25,460 19,574 45,034 Genel 593,238 421,913 1,015,151 158,516 102,015 260,531 434,722 319,898 754,620 Tablo 8: Yüksek Öğretimdeki Öğrenci Sayıları ( Eğitim Öğretim Yılı) Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirilmesi Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) bağlı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar arayıcılığı ile yapılmaktadır.

38 YAYGIN EĞİTİM Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birlikte veya örgün eğitimin dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.Örgün eğitim kademesinde öğrenim gören örgün eğitime hiç katılmamış ya da örgün eğitim kademelerini bitirmiş bütün vatandaşlar yaygın eğitim kurumlarından faydalanabilirler.

39 Kurum/ Merkez Türü Kurum Sayısı Kursiyer Sayısı Öğretmen Sayısı Pratik Kız Sanat Okulu 422 158,976 278 Olgunlaşma Enstitüsü 12 1,351 290 Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi 168 * Mesleki Eğitim Merkezi (Erkek Teknik) 14 876 Halk Eğitim Merkezi 922 1,217,137 4,841 Mesleki Eğitim Merkezi 345 248,495 5,165 Özel Eğitim 207 76 46 Eğitim ve Uygulama Okulu 9 7,031 4,006 1,386 1,406 İş Eğitim Merkezi 179 1,405 809 Bilim ve Sanat Merkezi 327 176 93 5,327 3,325 2,002 Özel Kurslar 1,556,847 978,210 588,637 Özel Dershaneler 38,010 17,898 20,112 Melek Kursları ** 10,397 Genel Toplam 7,261 3,211,278 49,989 (*) Bünyelerinde öğretmen yoktur.Öğretmenler, bağlı bulundukları meslek liselerinden gelmektedir. (**) Mesleki ve teknik okullar ile yaygın Eğitim kurumlarınca açıldığından kurum ve öğretmen sayısı verilmemiştir.

40 Yaygın Eğitimin amaç ve görevleri,Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;
1-) Yetişkinlere okuma-yazma öğretmek ve eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanağı hazırlamak, 2-) Bilimsel,teknolojik,ekonomik,sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim olanağı sağlamak, 3-) Milli kültür değerlerimizi koruyucu,geliştirici,tanıtıcı ve benimsetici nitelikte eğitim yapmak, 4-) Toplu yaşam,dayanışma,yardımlaşma,birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, 5-.) Ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak, 6-) Beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek, 7-) Çeşitli mesleklerde çalışanlara gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, 8-) Boş zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmaktır.

41 Sürekli değişme ve gelişmenin esas olduğu günümüzde,çağın gereklerine uyum sağlayacak insan gücünü yetiştirmek sürekli eğitim ile mümkündür.Bilgilerin,birkaç yılda eskimesi, yerine yeni bilgilerin ortaya çıkması yaygın eğitimin önemini arttırmıştır.

42 MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI

43 Eğitim ortamlarının olumsuzluğu ya da araç-gereç ve ders materyallerinin eksikliği veya yetersizliği, Öğretmen yetiştirilmesi, istihdamı ve şu an karşılaştığı problemler, Öğretmen eksikliği, bina eksikliği Eğitim programlarının, öğretim teknik ve yöntemlerinin toplumumuzdan kopuk olması ve dolayısıyla onun ihtiyaçlarını karşılayamaması, Mesleki ve teknik alanlara ilgi uyandırılamaması ya da o alanlarda oluşan ilginin dağıtılmış olması,

44 Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri göz önüne alınmadan eğitimin yapılması, Yani eğitim sistemimizde rehberlik çalışması yok denecek durumdadır. Dolayısıyla öğrencinin nerede nasıl, hangi okulda hangi branşta okuması gerektiği konusunda öğrenci de veli de bilgi sahibi değil, devletin de bu yönde bir çalışması yok. Halbuki çağdaş dünyada eğitim, “öğretim”, “yönetim” ve “rehberlik” ten oluşmakta ve başarılı olmaktadır. Bilginin kaynağını, ona ulaşmanın yollarını; bilginin işlevini, bilgiden bilgi üretmenin yöntemlerini öğretmek yerine, soyut bazı konuların ezberletilmeye çalışılması,

45 Okullarda öğrencinin değil, mevzuatın esas alınması,
Tarım ve ticaret eğitimine gereken önemin verilmemesi. Eğitimde verimlilik anlayışı ve kültürünün oluşturup yaygınlaştırılamamış olması, dolayısıyla kalkınmanın gerektirdiği nitelikteki insan gücünü yetiştirmek yerine, öğrencileri bir üst sınıfa veya bir üst okula taşıması okullarımızın genel karakteridir. Ne aldı ne öğrendi, ona çok fazla bakılmıyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında, yönetim sistem ve uygulamalarının çağdaş standartların çok altında olması

46 Yükseköğretimin sorunları
Bugün hemen her ile bir üniversite, birçok fakülte,yüksek okul ve enstitü kurulmuştur.Ancak bugüne değin uygulamalar;siyasal kanunlarla kurulan üniversitelerin verimli olmadığını göstermiştir.Üniversiteler genelde öğrencilerin orta öğretimde kazanmaları gereken bilgilerin çoğundan yoksun olarak mezun olduklarından şikayet etmektedirler.Bu nedenle üniversiteler öğrencilerin lise öğrenimlerindeki noksanlıklarını da tamamlamak zorunda kalmaktadır.Üniversitelerin etkin olmaları akademik,yönetsel ve mali özerkliğe sahip olmalarıyla olanaklı görülmektedir.

47 YAYGIN EĞİTİMİN SORUNLARI
Yaygın eğitimin örgün eğitimden kopup ayrı bir sistem özelliği göstermesidir.Yaygın eğitim, örgün eğitimin yerine konmamalıdır. Çağın değişen gereksinimleri, gelişen bilim ve teknolojinin etkileri dikkate alınarak kişilerin yaşam boyu eğitimleri sağlanmalıdır.Bunun için, iletişim teknolojisi ve açıköğretim sistemi de kullanılarak halk eğitimine daha çok olanak yaratılmalıdır. Yaygın eğitim çalışmalarına bakıldığında, Türkiye’de yapılanların çok yetersiz kaldığı ya da boş zamanları hoşça değerlendirebilecek bazı etkinlikleri içerdiği görülmektedir.Oysa yaygın eğitimin, siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda değişme ve kalkınmayı sağlayabilecek; halkın hızla değişen dünyaya uyum göstermesine yardım edebilecek bir içerikte olması gerekir

48 EĞİTİMİ ETKİLEYEN DIŞ ETMENLER
Ekonomi Sosyal Bilim Kültür Politik Etkenler

49 EĞİTİMİ ETKİLEYEN İÇ ETMENLER
Eğitimin Alt Sistemlerindeki Aksaklıklar Aşırı Bürokrasinin Uygulanması Örgütsel Yapı Bozukluğunun Bulunması Çağdaş Yöntemlerin Kullanılmaması

50

51

52

53

54

55

56 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...


"TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları