Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/25 ÇALIŞMA MEVZUATI A. ANAYASAL DÜZENLEME  Madde 18 :Zorla çalıştırma yasağı  Madde 48 :Çalışma ve sözleşme hürriyeti  Madde 49 :Çalışma hakkı ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/25 ÇALIŞMA MEVZUATI A. ANAYASAL DÜZENLEME  Madde 18 :Zorla çalıştırma yasağı  Madde 48 :Çalışma ve sözleşme hürriyeti  Madde 49 :Çalışma hakkı ve."— Sunum transkripti:

1

2 1/25 ÇALIŞMA MEVZUATI

3 A. ANAYASAL DÜZENLEME  Madde 18 :Zorla çalıştırma yasağı  Madde 48 :Çalışma ve sözleşme hürriyeti  Madde 49 :Çalışma hakkı ve ödevi  Madde 50 :Çalışma şartları ve dinlenme hakkı  Madde 51 :Sendika kurma hakkı  Madde 53 :TİS ve toplu sözleşme hakkı  Madde 54 :Grev hakkı ve lokavt 2709.doc 2/25

4 B. YASAL DÜZENLEME  Madde 99: Çalışma saatleri  Madde 100: Günlük çalışma saatlerinin tespiti  Madde 101:Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti 657.doc 3/25

5 C. ÇALIŞMA ŞARTLARI VE DİNLENME HAKKI (Anayasa 50)  Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.  Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.  Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.  Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. (657/102,103,104,105,108 ve Sağlık Raporu Verecek Sağlık Kurulları Hk. Ynt.) 657.doc 4/25

6 Ç. ANGARYA (Anayasa 18) Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Ancak;  Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar;  Olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler,  Ülke ihtiyaçlarının zorunlu olduğu alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz. 5/25

7 DMK 5: Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar. (Memur, Sözleşmeli personel, geçici personel, İşçi) DMK 45 : Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz. 657.doc 6/25

8 D. ÇALIŞMA SAATLERİ 26/12/1925 TARİHLİ ve 697 Sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun Madde 2 : Griniç'e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. BAKANLAR KURULU KARARI … tarihli; …sayılı RG; … BK Kararı Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin; … Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınması … Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması / İmza 7/25

9 E. DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA SAAT VE SÜRELERİ Çalışma saatleri (Madde: 99) Memurların;  Haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.  Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak; Bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, Kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu; Hafta tatilini Cumartesi ve Pazar dışında başka günleri tespit edebilir. 657.doc 8/25

10 Günlük çalışma saatlerinin tespiti (Madde:100) Günlük çalışmanın;  Başlama ve bitme saatleri ile  Öğle dinlenme süresi,  Bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre  Merkezde … Bakanlar Kurulunca,  İllerde valiler tarafından tespit olunur.../. 9/25

11 Ancak; Özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın,  Başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri  Merkezde üst yönetici; Taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.  Memurların; Hizmetin özellikleri dikkate alınarak, Çalışma saat ve süreleri ile görev yerine bağlı kalınmaksızın çalışabilmeleri mümkündür.  Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 10/25

12 Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti DMK 101 : Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Örneğin ; MGM’nin, vardiyalı çalışmaları, 24 saat esasına dayalı hizmettir. 657.doc 11/25

13 F. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ a) DMK’da DMK 178 : Devlet Memurları Kanunun 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında; KAİDETEN : a)(Tabii afet, … gibi) b)(Fabrika, atölye, … gibi) hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ÜCRETLE karşılanır. Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 12/25

14 İSTİSNAEN: Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir. 657.doc 13/25

15 b) Yılları Bütçe Kanunlarının ( K ) Cetvelinde; 657/178’deki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın fiilen yapılan fazla çalışma karşılığı olarak Fazla Çalışma Ücreti belirlenmektedir. 2015 yılı Bütçe Kanununda; a)… Genel Müdür ve … birlikte çalışan personele … verilir. a)… DSİ Ilısu projesinde çalışan personele … ilişkin düzenleme var. 14/25

16 c) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek Madde 13. maddesi;  Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden,  Her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla,  Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele,../. 15/25

17  Ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere  Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin  Beş katını aşmamak kaydıyla  İlgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine  Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Örneğin : 13 Mart 2013 / 28586 sayılı RG; 2013/4401 sayılı BKK 16/25

18 ç) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 sayılı Kanunun Kapsam ve istisnalar başlıklı 2. maddesinde;  Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine,  Bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine,  Çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına  Faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. 17/25

19 MGM ÇALIŞMA MEVZUATI 18/25

20 A. MGM ÇALIŞMA MEVZUATI  3254 Sayılı MGM Teşkilat Kanunu (Madde 30-2)  Meteoroloji Genel Müdürlüğü Vardiyalı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Talimat  PERDES Genelgesi VARDİYALI ÇALIŞMA.doc VARDİYALI ÇALIŞMA.doc 19/25

21 B. VARDİYALI ÇALIŞILAN BİRİMLER  Analiz ve Tahmin Merkezi,  Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi,  Meydan Meteoroloji Müdürlüğü (A, A1, A2, A3, B),  Radar Sahaları,  Meydan Meteoroloji Müdürlüğü veya Ofisi (C, C1),  Bölge Müdürlüğü/Meteoroloji Müdürlüğü (Sinoptik Gözlem Birimi),  Bölge Müdürlüğü/Meteoroloji Müdürlüğü (Rawinsonde Birimi),  Telekomünikasyon Şube Müdürlüğü İletişim Merkezi,  Tesisat Şefliği,  Oto Tahsis Şefliği. 20/25

22 C. VARDİYALI ÇALIŞMA USULÜ  4 Ekip esasına göre vardiyalı  Gün doğumu-Gün batımı ve/veya uçuş anında (C,C1 Meydanlar),  22.00-03.00 UTC (Rawinsonde Birimi)  10.00-15.00 UTC (Rawinsonde Birimi) VARDİYALI ÇALIŞMA.doc 21/25

23 KURAL: Vardiyalı çalışılan birimlerde Talimat Eki Tablo’da belirtilen çalışma usulü esas alınır. Ancak -1; Analiz ve Tahmin Merkezi, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezleri ile (A1), (A2), (A3), (B), (C) ve (C1) sınıfı meydan meteoroloji müdürlükleri/ofisleri ile Bölge müdürlüğü/ meteoroloji müdürlüklerindeki sinoptik ve rawinsonde birimlerinde; Hizmetin verimliliği dikkate alınarak, mevzuat ve personel durumuna göre ilgili birim amiri (daire başkanı/bölge müdürü) farklı vardiya usulleri uygulayabilir. (Takdiren) 22/25

24 Ancak -2; Meteorolojinin Sesi Radyosu, Telekomünikasyon Şube Müdürlüğü İletişim Merkezi, Tesisat Şefliği, Radar sahaları ile Oto Tahsis Şefliğinde Birim amiri tarafından, 24 saat kesintisiz hizmet esas alınarak, farklı vardiya usulleri uygulanabilir. (Takdiren) VARDİYALI ÇALIŞMA.doc 23/25

25 NETİCE İTİBARİYLE; TAKDİR HAKKININ KULLANIMIN DA Vardiyalı Çalışma Sisteminde;  Ekonomiklik, Verimlilik,  İş sağlığı ve güvenliği ile  İş Kanununun 63. maddesinde işçiler için öngörülen azami 11 saat çalışma kriterlerinin esas alınarak; 1- 12 saat nöbet sisteminin devam ettirilmesi, 2- Ekip sayısının 4’ten az olmaması 3- 3 ekip halinde; fazla çalışma ücreti ödenmesi KANAATİYLE; 24/25

26 25/25


"1/25 ÇALIŞMA MEVZUATI A. ANAYASAL DÜZENLEME  Madde 18 :Zorla çalıştırma yasağı  Madde 48 :Çalışma ve sözleşme hürriyeti  Madde 49 :Çalışma hakkı ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları