Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı / Ankara / 9 Aralık 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı / Ankara / 9 Aralık 2015."— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı / Ankara / 9 Aralık 2015

2 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ

3 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Kontrol Nedir? 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, Varlık ve kaynaklarının korunmasını, Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan;

4 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ organizasyon, yöntem, süreç, iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

5 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Özellikleri nelerdir? Devamlılık esasına dayanan bir süreçtir İdareyi hedeflerine ulaştırma amacı taşıyan bir yönetim aracıdır Hedeflere ulaşabilmek için makul güvence sağlar Risk esasına dayanır

6 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Yönetimin sorumluluğundadır Mali ve mali olmayan tüm işlemlerini kapsar. Sadece yazılı dokümanlara (broşür, form, belge, el kitabı vb.) dayanmaz Bütün görevlileri kapsar Yılda en az bir kez değerlendirilir

7 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Amaçları nelerdir? 5018 Sayılı Kanun Md.56 Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

8 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır.

9 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Kontrolde Sorumlular kimler? 5018 Sayılı Kanunun 11.,60., 63. ve 64. maddeleri 1.Üst Yönetici – Müsteşar 2.Harcama Birimleri – Müdür, Daire Başkanı 3.Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 4.İç Denetim Birimi – İç Denetçiler

10 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Müsteşar, mali yönetim ve iç kontrol sisteminin; Kurulması İşleyişi Gözetilmesi İzlenmesi konusunda sorumludur. Müsteşar, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirir.

11 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Harcama yetkilileri görev ve yetki alanları çerçevesinde; İdari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludurlar.

12 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak İç kontrol ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak Ön mali kontrol hizmetlerini yürütmek

13 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Denetim Birimi İç kontrol sistemini denetlemek İç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile ilgili olarak yönetime, bilgi sağlamak, değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmaktan sorumludur.

14 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İç Kontrol Güvence Beyanı Güvence Beyanının Kapsamı; Tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı Uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığı Bilgilerin doğruluğu

15 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ Güvence Beyanı Verecek Olanlar; Üst Yöneticiler Harcama yetkilileri Mali hizmetler birimi yöneticisi

16 KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları, Üst yöneticinin gözetiminde, Mali Hizmetler Biriminin teknik desteği ve koordinatörlüğünde, Harcama Birimlerinin bizzat katılımıyla ve uygulamasıyla, İç Denetim Biriminin danışmanlık desteğiyle yürütülmesi gerekmektedir.

17 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standartları

18 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Standartlar, kontrol sürecinde en önemli faktör Maliye Bakanlığınca çıkarılan tebliğde; 5 bileşen altında toplam 18 standart ve her bir standart için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir

19 Kurumların yöneticileri ve çalışanları tarafından uygulanan, kurumun  Faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği  Raporlama sisteminin güvenirliği  Yasa ve düzenlemelere uygunluğu  Varlık ve kaynaklarının korunması  Hedeflerine ulaşması için gereken makul güvenceyi sağlamak amacıyla tasarlanmış bir süreçtir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

20

21 5018 Sayılı Kanun/56. Md.

22 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

23 İÇ KONTROLE İLİŞKİN MEVZUAT 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 04.02.2009 tarih www.bumko.gov.tr

24 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI İç Kontrolün Bileşenleri 1.Kontrol Ortamı 2.Risk Değerlendirmesi 3.Kontrol Faaliyetleri 4.Bilgi ve İletişim 5.İzleme

25 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

26 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Kontrol Ortamı Etkili bir iç kontrol sistemi için, uygun bir organizasyonel yapı içinde görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş birimlerle, yeterli ve yetkin personel tarafından görevlerin yürütülmesi Risk Değerlendirmesi Amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bunların gerçekleşmesini etkileyebilecek riskler ile fırsatların belirlenmesi

27 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI Kontrol Faaliyetleri Riskleri yönetmek ve fırsatlardan yararlanmak için uygun kontrol strateji ve prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanması Bilgi ve İletişim Etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin tüm bu faaliyetleri destekleyecek yeterlikte kurulması ve işletilmesi İzleme Tüm bu faaliyetlerin izlenmesi ve geliştirilmesi

28 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI I. Kontrol ortamı standartları Etik değerler ve dürüstlük Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Personelin yeterliliği ve performansı Yetki devri II. Risk değerlendirme standartları Planlama ve programlama Risklerin belirlenmesi ve programlanması

29 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI III. Kontrol faaliyetleri standartları Kontrol stratejileri ve yöntemleri Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Görevler ayrılığı Hiyerarşik kontroller Faaliyetlerin sürekliliği Bilgi sistemleri kontrolleri

30 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI IV. Bilgi ve iletişim standartları Bilgi ve iletişim Raporlama Kayıt ve dosyalama sistemi Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi V. İzleme standartları İç kontrolün değerlendirilmesi İç denetim

31 31

32 32 Risk, kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek, her türlü olayın gerçekleşme olasılığıdır. (IIA Tanımı)hedef Riskler gerçekleşme olasılığı ve risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde bulundurularak ölçülür. Tehdit, kurumu muhtemel riske sokabilecek eylem veya olaydır. (IIA : Institute of Internal Auditors) 32

33 33 Öte yandan risk, kamu idarelerinin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olaylardır[ 1 ].risk[ 1 ] [1][1] İ ç Denet ç ilerin Ç alışma Usul ve Esasları Hakkında Y ö netmelik, Madde 4Y ö netmelik, 33

34 Riskin tanımlanabilmesi için amaçların belirlenmiş olması gerekir.tanımlanabilmesi Amaçlar belirlendikten sonra amaçlara ulaşılmasını engelleyebilecek riskler tanımlanır, değerlendirilir ve alınacak tedbirler kararlaştırılır. 34

35 Risklerin tanımlanmasında aşağıda verilen soru örnekleri yardımcı olabilir: Amaca ulaşma yolunda neler yanlış gidebilir? Sorun nedir? Hangi tür işlemler başarısız olmamıza neden olabilir? Zayıf olduğumuz alanlar neler? Hangi varlıkları daha çok korumalıyız? Hırsızlık ya da yolsuzluk alanları neler olabilir? Faaliyetlerimiz hangi durum ya da olaylar karşısında aksayabilir? En kritik bilgi kaynaklarımız neler? En fazla harcama yaptığımız alanlar hangileri? Takdire dayanan kritik kararlar hangileri? Hangi faaliyet ya da süreçler daha karmaşık? Cezai yaptırımlara maruz kaldığımız alanlar hangileri? 35

36  Maksadımız: Birimimizde iş sürekliliğinin sağlanması  Risk: Aynı dönemde bir çok personelin yıllık izin kullanması nedeniyle işlerin aksaması  Kontrol : İşlerin yoğun olduğu dönemlerde izinlerin belli bir süre önce talep edilmesi ve buna göre bir takvim çerçevesinde izin kullandırılması  Sonuç: Vatandaşların ve diğer yararlanıcıların memnuniyeti 36

37 37 Riskin iki temel özelliği vardır. Bunlar;  (1) Belirli bir sonuca ulaşamama olasılığı ya da istenmeyen bir olayın oluşma olasılığı Possibility of Occurence (Meydana Gelme İhtimali)  (2) Riskin oluşması durumunda, bu durumların sonuca etkisinden oluşur. Severity of Loss (Kaybın Büyüklüğü) 37

38 38 OLASILIK NEDİR? ETKİ NEDİR?

39 Orta Risk Y ü ksek Risk Ç ok Y ü ksek Risk D ü ş ü k Risk Orta Risk Y ü ksek Risk Ç ok D ü ş ü k Risk Orta Risk 39 Olasılık Yüksek Orta Düşük Etki Yüksek OrtaDüşük

40 40 OlasılıkRisk Y ö netimi Ö nlemleri Y ü ksek Ö nemli derecede risk y ö netimine ihtiya ç duyulmaktadır Riskler y ö netilmeli ve g ö zetim altında tutulmalıdır Geniş kapsamlı risk y ö netimi gereklidir Orta Riskler g ö zetim altında olmak kaydıyla kabul edilebilir Risk, y ö netim faaliyetlerine değecek d ü zeydedir. Risk Y ö netimi faaliyetlerine ihtiya ç duyulmaktadır. DüşükDüşükRiski kabul et Riski kabul et, fakat riskleri g ö zlemle Riski y ö net ve g ö zlemle Etki DüşükDüşükOrtaY ü ksek

41 Risk değerlendirmesi, zarara sebebiyet verebilecek aktivite veya olayların önceden tespit edilmesi ve ilgili risklerin gözden geçirilmesine imkan verir. Risk odaklı denetimde maksat, denetim kaynaklarının riskin etki ve olasılık bileşiminin en yüksek olduğu alanlara yoğunlaşmasıdır Risk odaklı denetim; denetim kaynaklarının sınırsız olmadığı, denetlenecek birim faaliyetlerinin farklı risklerle karşı karşıya olduğu, denetlenecek birim faaliyetlerinin göreceli olarak farklı önem derecesine sahip olduğu varsayımlarına dayanır Risk = Etki x Olasılık 41

42 42

43 Risk = Etki x Olasılık 43

44 Mali Etki: Hata, süreçlerdeki karmaşıklık, işlemlerin yoğunluğu, varlıklara yetkisiz erişim, yolsuzluk gibi nedenlerle kurum finansal varlıklarında oluşabilecek potansiyel kayıplar. Yasal Etki: Tabi olunan mevzuata kasıtlı veya kasıtsız olarak uyulmamasından kaynaklanabilecek etki. İtibar Etkisi: Hata, ihmal, yolsuzluk, sahtekarlık meydana gelmesi, bilgi güvenliği ve gizliliğine uyulmaması durumlarında, Bakanlık imaj ve itibarı üzerinde oluşabilecek olumsuz etki. Performans Etki: Potansiyel risklerin gerçekleşmesi halinde faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği üzerinde oluşabilecek etki. Sosyal Etki: Toplumun ve ihtiyaç sahiplerinin hakları, menfaat ve memnuniyet düzeyleri üzerindeki oluşabilecek etki. Etki Kriterleri 44

45 İç Kontroller: Mevcut iç kontrollerin yetersizliğinden, iç kontrol sisteminin işlerliği ve etkililiği ile ilgili zayıflıklardan kaynaklanan riske açıklık. Süreçlerin ve İşin Karmaşıklığı: Kurumun süreçleri ve faaliyetlerinin karmaşık doğası nedeniyle işlemlerin istenildiği şekilde yürütülememesi, tamamlanamaması ya da hatalı olması nedeniyle oluşan riske açıklık. Bilgi Teknolojileri: Süreç uygulamaları ve iş akışlarında, yedeklemelerde, işlemlerin kayıt altına alınmasında ve yetkilendirmedeki otomasyon seviyesi. İnsan Kaynakları: İnsan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak uygunluğu ve yeterliliği. Bütçe Büyüklüğü: Bütçeyle verilmiş kaynakların büyüklüğü. Olasılık (Riske Açıklık) Kriterleri 45

46 46 Kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bir süreçtir. (IIA Tanımı) Risk yönetimi, potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası zararların etkisini azaltıcı y ö nde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan y ö netimi ifade eder.yönetimi (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 4) 46

47 Yönetim: Kurum yönetiminin temel sorumluluklarından birisi risk yönetimidir. Risk değerlendirme bir yönetim süreci olduğundan, harcama birimlerinin bu becerilere sahip olması şarttır. Strateji Geliştirme Başkanlığı:Temel risk yönetimi usulleri konusunda bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve bu becerilerin harcama birimlerine aktarılması için gerekli çalışmaları yapar, bilgi aktarımı ve koordineyi sağlar. Kurum personeli: Tüm çalışanlar, Kurumun amaçlarına ulaşmayı engelleyebilecek ya da hizmet sunumunu olumsuz etkileyebilecek risklerden sorumludur. Riskin herkesin sorumluluğunda olması nedeniyle, her bir çalışan görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş/işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır. Aynı zamanda, faaliyetlere ilişkin problemleri ve iyileştirme önerilerini, kurum etik değerleriyle bağdaşmayan davranışları, illegal fiil ve eylemleri üst yönetime iletmelidir. İç denetimin risk yönetimindeki rolü: idareler risklerin tespit edilmesinin iç denetçinin görevi olduğunu düşünmektedir. Aslında iç denetçinin rolü risk yönetimi sürecinin etkili olup olmadığı, risklerin gereken şekilde tespit edilip edilmediği ve gereken şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği konularında tavsiyede bulunmaktır.etkili olup olmadığı 47

48 48 KontrolKontrol Faaliyetleri Faaliyetleri KontrolFaaliyetleri 48 İçsel Risk Kalıntı Risk (Inherent Risk)(Residual Risk) (COSO)COSO (IIA)

49 49 Kontrol politika ve prosedürleri, risklerin etkilerini minimize etmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. Kontroller doğru şekilde uygulanmalı ve izlenmelidir.

50 50 Hedefler 4 kategoride ele alınabilir: Stratejik Operasyonlar Raporlama Uygunluk  Çerçevenin 8 bileşeni birbiri ile ilişkilidir…  1. Kontrol ortamı,  2. Amaç belirlenmesi,  3. Hadiselerin (event) tanımlaması,  4. Risklerin değerlendirilmesi,  5. Risk cevabı,  6. Kontrol faaliyetleri,  7. Bilgi ve iletişim,  8. İzleme. Hedefler Faaliyet /Birim Çerçevenin 8 bileşeni

51 51 1.Kurumun stratejik hedeflerinin belirlenmesi 2.Risklerin Belirlenmesi Ne olabilir? Nasıl olabilir? 3.Risk Analizi Olasılığın ve etkinin belirlenmesi 4.Risk seviyesinin belirlenmesi 5.Risklerin önceliklendirilmesi Kurumun kabul edilebilir risk profili ile karşılaştırma 6.Kontrollerin belirlenmesi ve incelenmesi 7.Kontrol seviyesinin belirlenmesi 8.Kontrol seviyesinin değerlendirilmesi Bu seviye kabul edilebilir mi? HedeflerRisklerKontroller Evet İzle ve Gözden geçir Hayır Risklerin Yönetilmesi Kaçın Bir kısmını/ tümünü paylaş Etkisini/olasılığını azalt Kabullen Fayda ve maliyetleri değerlendir İyileştirme stratejileri öner İyileştirme stratejileri seç İyileştirme Planlarını oluştur Kaçın Bir kısmını/ tümünü paylaş Etkisini/olasılığını azalt Kabullen Bu seviye kabul edilebilir mi? Evet Hayır Uyum

52 52 Risk yönetimi risklerin tespiti ve çeşitli yöntemler ile yönetilmesidir. İç kontrol sistemi ve kontrol faaliyetleri ise risk yönetimi sürecinde riskin azaltılmasına (kontrol edilmesi) yarayan araçlardır. İç kontrolün amacı genellikle finansal raporlamaların doğruluğu, operasyonların etkinliği ve verimliliği, varlıkların korunması ve mevzuat/düzenlemelere uyumun sağlanması hedeflerine ulaşıldığına ilişkin güvence sağlamak olsa da, bu amacı yerine getirirken, kurumun karşı karşıya olduğu risklerin yönetilmesi aşamasında önemli bir risk yönetim aracı rolünü de oynamaktadır. Öte yandan risk yönetimi de iç kontrolün önemli unsurlarından olan risk değerlendirmesi aşamasında iç kontrol sistemine destek vermekte, iç kontrol sisteminin önemli bir parçası olmaktadır. 52

53 53 Sonuç olarak, Risk Yönetimi ve İç Kontrol süreçleri birbirlerinden farklı, ancak gittikçe yakınlaşan, birbirlerine etki eden ve birbirlerinden etkilenen süreçlerdir. Örnek Risk tanımlama ve kontrol uygulamasıuygulaması

54 54  Risk, kamu idarelerinin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olaylardır. Sağlam bir risk analizinde, sadece risk seviyesi değil, oluşabilecek hatanın türü de değerlendirilir. Risklerin sınıflandırılması süreci standart bir süreç olmayıp kurumun faaliyetlerine özgü bir nitelik taşımaktadır. Her kurum, risk yönetimi sürecini uygulamak için kendisine özgü bir yöntem seçebilir. Risk yönetimi süreçleri, bir kurumun faaliyetlerinin niteliğine uygun tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. 54

55 55  Risk yönetiminin şeffaf, koordineli, kamu önünde güvenilir ve etkili olması gerekmektedir.  Yöneticilerin risklere dair rollerini ve sorumluluklarını bilmeleri ve anlamaları gerekmektedir  En azından risklerin teşhis edilmesi ve değerlendirilmesinde herkese düşen bir görev vardır  Riskle karşı karşıya olanların sorumluluklarını kabul edip uygun önlemleri alması gerekmektedir  İç Denetimin risk yönetimini incelemede ve risk yönetimi kültürünün kazandırılmasında rolü vardır. Ancak riski yönetme görevi iç denetimin değildir! 55

56 56 İÇ DENETİM

57  İç Denetim Kavram ve Tanımlama  İç Denetimin Tarihsel Gelişimi  Avrupa Birliği ve İç Denetim  Ülkemizde İç Denetim  İç Denetim Unsurları  İç Denetimin Denetleyeceği Sistemler  İç Denetim ve Teftiş Kavramlarının Farkları 57

58  Dar tanım (Klasik yaklaşım):  Bir kurumda yapılan iş ve işlemlerin, daha önceden belirlenmiş, kriter, standart veya mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek sonuçların ilgili birim veya kişilere bildirilmesidir.  Geniş tanım (Modern yaklaşım):  Yönetimden ayrı olmayıp onun bir parçası ve fonksiyonu olarak kurum içinde çalışanlara yol göstermek, motivasyonlarını yükseltmek, kurum içinde yöneticiye çalışma düzenine ilişkin sürekli ve düzenli bilgi akışı sağlamak, iş bölümü ve işbirliği etkinliğini yükseltecek yönlendirmelerde bulunmak, kurumun planlanan hedeflerine ulaşmasında engelleri ortadan kaldırmak ve bu maksat doğrultusunda gerekli önlemleri almak için sürekli takip, kontrol ve koordinasyon faaliyetidir. 58

59 59 Müfettiş (Bakanlıkta) Kontrolör (Müsteşarlık ve Genel Müdürlükte) Denetmen (İl Müdürlüğünde) Soruşturma İnceleme ve diğer görevler Uygunluk Denetimi (İdari) İç Denetçi Sistem, Uygunluk, Performans, Bilgi İşlem ve Mali (Bakanlık ve diğer idarelerde)

60 60 Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için;Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılankaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız,bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

61 61 BAĞIMSIZLIK ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR İLKELER VE SİSTEM BAZINDA DANIŞMANLIK YAPAR SİSTEME NESNEL GÜVENCE SAĞLAR KAMU İDARESİNİN ÇALIŞMALARINA DEĞER KATAR OBJEKTİF OLARAK YÜRÜTÜLÜR ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE YAPILIR SERTİFİKALI İÇ DENETÇİLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİR İÇDENETİM

62 62  Amerika Birleşik Devletlerinde 1940’lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olan geleneksel denetim anlayışının yolsuzlukları ve hataları engelleyemediği, hataların yüzde sekseninin sistemden kaynaklandığı belirlenmiş, sistem denetimi, risk denetimi, performans denetimi ve bilgi teknolojisi denetimi gibi denetim tekniklerini uygulayan iç denetim kavramı önem kazanmaya başlamıştır.  1941 yılında New York’ta Uluslararası İç Denetim Enstitüsü kurularak iç denetim kurumsal kimliğe kavuşmuştur. Avrupa’da ilk kez 1948 yılında Londra’da oluşturulan iç denetim meslek birlikleri, daha sonra Avrupa’da tüm ülkelerde yaygınlaşmış ve iç denetim kurumsal gelişimini sürdürmüştür.

63  ABD’nde bulunan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), bugün dünya çapında 94 ülkede örgütlenerek 100.000 iç denetçiyi temsil etmekte, iç denetçiliğin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendiren bir meslek olarak gelişimini sağlamaktadır.  İç denetim bugün Dünya’da bir çok ülkede ve Avrupa Birliğine üye olan tüm ülkelerde gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe, kurumların olmazsa olmaz unsuru olarak kabul edilmektedir. 63

64  Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası standartlara uygun olarak iç denetim birimlerinin kurulması konusu, Avrupa Birliği müzakere sürecinde 32. fasıl kapsamında yer almıştır.  Bu fasıl kapsamında, 2003 yılı Aralık ayından itibaren tarama süreci içinde öncelikler listesinde yer alan yasal ve idarî düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur.  Söz konusu yasal ve idarî düzenlemelerin yürürlüğe konulmasıyla 32. fasılda tarama süreci tamamlanmış ve 26 Haziran 2007 tarihinden itibaren de müzakere süreci başlamıştır. Bu fasılda müzakere süreci, öngörülen sistemin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesiyle tamamlanacaktır. 64

65  Neden ihtiyaç duyuldu? Diğer denetimlerden farkı nedir?  Kamuda mı etkindir? Özel sektörde mi etkindir?  Nasıl çalıştırılabilir? Uygulamada sorunlar nelerdir? 65

66  Denetimde değişim süreci 1980’lerden itibaren hızlanmıştır. Bazı uluslararası şirketlerin çeşitli yolsuzluk ve suistimaller sonucu iflas etmesi mevcut denetim anlayışının sorgulanmasına neden olmuştur.  Ülkemizde 2000’li yıllardan sonra İç Denetim sistemine geçilmiştir.  1927 yılından beri uygulanmakta olan Türk kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi, 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kanunla çağın gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.  5018 sayılı Kanun ile çağdaş kamu maliyesi ilkelerinin mevcut kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimize adapte edilmesi hedeflenmiştir.  Kamuda “İç Denetim” 5018 sayılı Kanunla gündeme gelmiştir. 66

67 67

68 68

69 İç Denetim Geleceğe Odaklıdır. Hedeften Sapmaları Tespit Eder, Hedefe Ulaşmayı Sağlayacak Makro Düzeyde Değerlendirmeler Yapar 69 YÖNETİM MAKSAT - HEDEF Hedeften Sapmalar Hedefe Yönlendirilen Faaliyet ve Projeler Hedeften Sapmalar

70 İç denetim; bir kurum ya da organizasyonda yürütülen iş ve işlemlerin, yönetimden farklı ve tarafsız bir gözle değerlendirilmesidir. İç Denetim teftiş ve mali denetim ile karıştırılmamalıdır. İç denetim bir yönetim aracıdır. Yönetici ve çalışanların hatalarını bulmaya değil, eksiklerini gidermeye çabalar. Bu bakımdan kurum çapında güvenilmesi ve desteklenmesi gereken bir fonksiyondur. İç denetçiler Kurumsal Yönetim ilkeleri olan şeffaflık, sorumluluk, hesap verebilirlik ve adalet ilkelerini kurum genelinde yaymak, desteklemek ve tanıtmak misyonuna da sahiptirler. Genel Olarak İç Denetim 70

71 YönetişimKontrol Risk Yönetimi

72 Yönetişim Hukukun Üstünlüğü Etkili Sivil Toplum Şeffaflık Hesap Verme Yönetim Ahlâkı Yerinden Yönetim Etkili Denetim Görevler Ayrılığı 72

73  Özel sektörde gelişen ve yaygınlaşan bir denetim türü kamuda da uygulama alanı bulmuştur. 73

74  24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kanunla, 190 sayılı KHK’ya tabi olan kamu idareleri ile mahalli idareler için iç denetçi kadrolarının ihdası ve kamu idarelerine iç denetçi atamalarına izin verilmesi hususlarında düzenlemelere yer verilmiştir. Anılan Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olanlar için genel idare hizmetleri sınıfından dördüncü dereceli 1200 adet İç Denetçi kadrosu ihdas edilmiştir. 74

75  Denge nasıl sağlanacaktır?  Kamu yararında etkililik, etkinlik ve ekonomiklik aranmaz. 75

76  Kamu yönetiminde ekonomiklik, yapılan işlerin kaliteli ve mümkün olan en az bedelle gerçekleştirilmesi demektir. Kamuya ait iş ve işlemlerle ilgili girdilerin en ekonomik şekilde sağlanması, insan, araç-gereç ve teknolojinin en ekonomik şekilde kullanılması, yönetim faaliyetlerinin makul ve mantıklı bir şekilde ve plan-program içerisinde gerçekleştirilmesi gibi hususlar kamu yönetiminde ekonomiklik kavramı içerisinde mütalaa edilir.  Kamu yönetiminde kullanılan malzemelerin mümkün olduğunca uzun yıllar kullanılması, mesela masa üstü bilgisayarların en az 10, dizüstü bilgisayarların en az 5 yıl kullanılması ekonomiklikle ilgilidir. 76

77  Kamu yönetiminde belirlenen hedeflere zamanında ve belirlenen şekilde ulaşılmasıdır. Bu hedeflere ilişkin sözkonusu iş ve işlemlerin ne geç, ne de erken, tam zamanında yapılmasıdır. Kamu yönetiminde etkinlik dediğimizde, hedeflere ulaşılması ve sonrasında ortaya çıkan etkilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi anlaşılmalıdır.  Her iş için ayrı plan ve program yapılması, işe göre insan çalıştırılması etkinlik kapsamında düşünülür. Mesela, orman yangınlarıyla mücadelede yangın başlama ve bitme sezonlarının bölgelerin hava ve iklim şartlarına göre ayrı ayrı belirlenmesi ve bu iş için genç personelin istihdam edilmesi etkinlikle ilgilidir. 77

78  Kamuya ait kullanılan kaynaklar ile elde edilen çıktılar arasındaki bağıntıyla ilgilidir. Kamu yönetiminde mevcut kaynaklarla azami çıktılar elde edilmişse etkililik (verimlilik) sözkonusudur. Ya da kamu yönetiminde en az kaynakla gerekli çıktılar elde edilmişse bu da etkililik (verimlilik) kapsamındadır.  Etkililik yani verimlilik ise en az personel ve en az ekipman ile en fazla çıktı elde edilmesidir. Mesela, bir ilçede tüm şartlar aynı iken 10 vergi müfettişi ile 300 mükellefin denetlenmesi etkililik, aynı yerde yine tüm şartlar aynı iken 20 vergi müfettişi ile 150 vergi mükellefinin denetlenmesi etkili olmayan bir durumdur. 78

79  2015 yılından itibaren Kamu İktisadi Teşebbüslerinde de İç Denetim birimleri kurulmaya başlanmıştır.  Bu kuruluşlarda sistem nasıl işleyecek?  Etkililik, verimlilik ve etkinlik bu kurumlarda net olarak sağlanabilir mi? Özel sektöre en yakın kurumlar Kamu İktisadi Teşebbüsleri olduğu için iç denetim sisteminin en iyi bu işletmelerde uygulanacağını ve etkinlik, verimlilik ile etkililiğe katkı sağlayacağını düşünmekteyim. 79

80  Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca,  İç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır.  Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir. 80

81  İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek.  Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak.  Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması için kamu idarelerine önerilerde bulunmak.  İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.  İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak.  Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek 81

82  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği  İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Kamu İç Denetim Rehberi  Üst Yönetici Rehberi  Kamu İç Denetim Standartları  Kamu İç Denetim Raporlama Standartları  Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlâk Kuralları  Kamu İç Denetim Birim Yönergesi  Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Usul ve Esasları  Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar  Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehberi  Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi  Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2014-2016)  Kamu İç Denetim Genel Tebliğ  İç Denetim Kalite ve Güvence Geliştirme Programı 82

83  İdarelerin faaliyetlerinin;  Hedef ve politikalara,  Kalkınma planına ve programlara,  Stratejik planlara ve performans programlarına ve  Mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini;  Kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını;  Bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini; sağlamayı amaçlar. 83

84  İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına;  İdarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine;  Üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına;  Varlıklarının korunup korunmadığına;  Faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair idare içine ve dışına makul güvencenin verilmesidir 84

85 . 85 KURUMUN FAALİYETLERİ İÇ DENETİM RAPORLAMA ÜST YÖNETİCİ (MÜSTEŞAR) İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU KAMUOYU TBMM BAKAN GÜVENCE

86 İç denetimin etkinliğini değerlendireceği bu sistemlerin, kurumsal gelişmenin ve değişimin önünü açan anahtarlar olması ve yürütülecek faaliyet ve projelerin bu sistemler üzerine inşa edilmesi öngörülmektedir. 86 KURUMSAL YÖNETİM SİSTEMİ RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

87 87

88 İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Kurumsal Yönetişim Sistemleri Bir Yapının Tuğlalarını Bir Arada Tutan Harç Gibidir. Bu Sistemlerdeki Yetersizlik Bütün Bir Yapının Çökmesine Neden Olur. 88

89 89 SAYDAMLIK (ŞEFFAFLIK) HESAP VEREBİLİRLİK CEVAP VEREBİLİRLİK STRATEJİK VİZYON ETKİNLİK HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ EŞİTLİK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÖZEL SEKTÖR KAMU KURUMU KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM KARŞILIKLI ETKİLEŞİM VATANDAŞ TERCİHLERİ ÇALIŞANLARIN TALEPLERİ KATILIMCILIK KURUM İÇİ İLİŞKİLER DİĞER KAMU KURUMLARI

90 . 90 RİSKİN ÖLÇÜLMESİ (Riskin Potansiyel Büyüklüğü Nedir?) ANALİZ VE ÇÖZÜMLER (Riskler Hakkında Ne Yapılabilir?) RİSKTEN KAÇINMA (Riskin Çok Yüksek Olması) RİSKİ AZALTMA (Etki ve Olasılığın Azaltılması) RİSKİ TRANSFER ETME (Riskin Transferi Daha Ekonomikse) RİSKİ KABUL ETME (Riskin Düşük Olması) STRATEJİ GELİŞTİRME SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRME ORGANİZASYON GELİŞTİRME ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRME RİSKİN TANIMLANMASI (Tehlikeler ve Engeller Nelerdir?)

91 . 91 KONTROL ORTAMI RİSK DEĞERLEMESİ KONTROL FAALİYETLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM GÖZETİM Yönetim Felsefesi Çalışma Tarzı Organizasyonel Yapı Etik Değerler Uzmanlık,Liyakat Kontrol Süreçleri Yetki Sorumluluk Paylaşımı Tespit Edici Yönlendirici Düzeltici ÖnleyiciToplama Kaydetme Tasnif Etme İzleme Değerlendirme İletme DikeyYatay İç Kontrol Tasarlama İç Kontrol Geliştirme İç Kontrol Uygulama Kurum Seviyesi Faaliyet Seviyesi Süreç Seviyesi

92 . 92 Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler STRATEJİK PLAN İdarenin neye ulaşacağını gösterir Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri PERFORMANS PROGRAMI Hedefe nasıl ulaşılacağını gösterir BÜTÇE Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri Hedefe ulaşmanın maliyetini gösterir FAALİYET RAPORLARI Faaliyet/proje sonuçları Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Hedeften sapma ve nedenleri Öneriler UYGULAMA Hedeflere ulaşma derecesini, hedeften sapma nedenlerini gösterir HESAP VERME SORUMLULUĞU Hiyerarşik üstlere, Sayıştaya, TBMM.ne ve kamuoyuna hesap vermeyi ifade eder. Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi, kullanılması ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin doğru ve zamanında kamuoyuna duyurulmasıdır. SAYDAMLIK

93 . 93 İç Denetim Türleri Bilgi Teknolojileri Denetimi Uygunluk Denetimi Mali Denetim Performans Denetimi Sistem Denetimi

94 94 ORGANİZASYONEL KAPSAM FONKSİYONEL KAPSAM Tüm BirimlerTüm İşlem ve Faaliyetler

95  İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. 95

96  İsteği dışında başka bir göreve atanamaz.  Bireysel denetim faaliyetinin planlanması, uygulanması ve raporlanmasında bağımsızdır.  Raporunu doğrudan üst yöneticiye sunar.  İç denetçilere iç denetim görevi dışında başka görev verilemez ve yaptırılamaz. 96

97  Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek  Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek  Yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimine haber vermek  Görevin tarafsız ve bağımsız yapılmasına engel olan durumları iç denetim birimine bildirmek  Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak  Elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak 97

98 98 MÜSTEŞAR DİĞER BİRİMLER TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ (5018 sayılı Kanun m.63,Yönetmelik m. 13, Yönerge m.7, UİDS. 1110, KİDS. 1110) Yönerge m.7, UİDS. 1110, KİDS. 1110)

99 . 99 İÇ DENETİM TEFTİŞ Sistem ve süreç odaklı Geleceğe odaklı Hesap verebilirlik Şikâyet,birey,olay ve işlem odaklı Geçmişe odaklı Hesap sorabilirlik Risk odaklı denetim metodolojisi Risk odaklı denetim metodolojisi yok Hata örnekleri tekniği İyi uygulama örnekleri tekniği Uluslararası standartlar var Geçmişe dayalı birikimler var İDKK denetim stratejisini belirliyor Kurum dışından denetim stratejisi belirlenmiyor Öncelikli amaç idareyi geliştirme Öncelikli amaç mevzuata uygunluk Sistem,performans,uygunluk,mali,IT denetimi Hukuka uygunluk denetimi Rehber, çalışma formları tüm kurumlarda aynı Rehber ve formlar kurumlara göre değişken İç denetim raporları İDKK’na gönderiliyor Denetim raporları kurum dışına gönderilmiyor

100 OECD Ülkelerindeki Teftiş/Denetim Modellerinin Genel Mukayesesi Teftiş Kurulları (Geleneksel Teftiş) İç Denetim (İç Kontrol, Risk Yönetimi, Yönetişim) Kıta Avrupası - Güney Ülkeler. Merkeziyetçi. Anglosakson - Kuzey Ülkeler. Adem-i Merkeziyetçi (Desantralizasyon). Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Norveç, İsveç. Devlet/bürokrasi merkezli.İnsan/vatandaş merkezli, güven esaslı. Mevzuata Uygunluk. Birey, olay ve işlem odaklı. Reaktif. Uluslararası denetim standartları. Risk esaslı ve sistematik süreç denetimleri. Proaktif. Statükonun gözlemcisi/bekçisi. Değişimin öncüsü. İdareyi geliştirir. Örgüte değer katar. Çoğunlukla insanların eksik ve kusurlarına odaklanır. Sistemlerin hatalarını ve eksikliklerini giderir. 100

101  İç denetçi görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak;  a) İç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek,  b) Denetlenen birim çalışanlarından iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek,  c) İç denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda uzman yardımı almak veya görüşünden yararlanmak,  d) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde bulunanları üst yöneticiye bildirmek. 101

102 İç denetçilerden aşağıdaki ilkelere uymaları beklenir.  1. Dürüstlük  2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık  3. Gizlilik  4. Yetkinlik (Ehil olma) 102

103  İç denetim, yönetimin karşı karşıya olduğu riskler esas alınarak hazırlanan risk odaklı iç denetim plan ve programı çerçevesinde yapılır.  Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak Kurulca belirlenen esas ve usullere uyulur.  Yönetim tarafından tanımlanan riskler, iç denetim birimince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonucunda riskler, oran ve önem dereceleri belirlenerek sıralanır.  İç denetim birimince; kurumun hedefleri, faaliyetleri ve varlıklarını etkileyebilecek önemli risklere ilişkin olarak yapılan analiz sonucunda, en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar hazırlanır. 103

104  Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, örgüt yapısı ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler, yüksek risk içerebileceğinden, denetim programına öncelikle alınır.  Plan ve programların hazırlanmasında; Müsteşarın riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlar da dikkate alınır.  Denetim sonuçlarına göre mevcut riskler yıl sonlarında yeniden gözden geçirilir. 104

105  Denetim sonuçları üst yöneticiye raporlanır. Üst yönetici rapor özetlerini en geç 2 ay içerisinde İDKK’ya gönderir.  Denetim raporları denetimin amacını, kapsamını, sonuçlarını ve alınacak tedbirleri içerecek şekilde İDKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanır. 105

106  1)İç Denetim Raporu  2)Yolsuzluk ve Usulsüzlük Bulgularının Bildirilmesine İlişkin Rapor  3)Danışmanlık Raporu  4)İnceleme ve Araştırma Raporu 106

107 Güçlü Yönler  İç denetim alanında birincil ve ikincil mevzuatın tamamlanmış olması  İç denetçi kadrolarının tahsisinin yapılmış olması  İç denetçilerin büyük bir kısmının atanmış olması  İç denetçilerin sertifika eğitiminin başlamış olması  Geçiş döneminde atanan iç denetçilerin güçlü bir denetim kültürü ve tecrübesine sahip olması 107

108 Zayıf Yönler  Bazı idarelerin atamaları henüz yapmamış olması  IT (Bilgi Teknolojileri) altyapısının yaygınlaşmamış olması  İç Denetim Koordinasyon Kurulunun idari ve kurumsal kapasitesinin zayıf olması  İç denetim mevzuatı ve AB norm ve uygulamaları arasında bazı uyumsuzluklar olması  Atanan iç denetçilerin geleneksel denetim anlayışlarını sürdürmeleri ihtimali 108

109 Fırsatlar  AB’ye uyum süreci ve bunun getirdiği yapısal değişim ihtiyacının olması  İç denetimi de kapsayan mali kontrol faslının (32’nci fasıl) müzakerelerine başlanılmış olması  Kamu yönetiminde değişim çabalarının sürüyor olması  Kamu idarelerinde yönetim kadrolarının genç ve eğitimli olması  İç denetim konusunda uluslararası alanda çok geniş bir bilgi birikiminin olması 109

110 Tehditler  AB sürecinde zaman zaman duraksamaların yaşanma ihtimalinin olması  Üst yönetim ve denetlenecek birimlerde iç denetim konusunda farkındalık eksikliği bulunması  Kamu idarelerinde denetime karşı olan isteksizlik 110

111  Yönetim tarafından kurulacak ve iç denetim tarafından etkinliği değerlendirilecek olan performans yönetim, risk yönetim, kurumsal yönetim ve iç kontrol sistemlerinin oluşturulması temel nitelikte olan gelişmeye açık alanlardır.  Bir ağacın kökleri ve gövdesi niteliğinde olan bu sistemler kurumsal gelişmenin ve değişimin önünü açan anahtarlar olacaktır.  Bu sistemlerin başarıyla uygulanması halinde, denetim fonksiyonunun uluslararası standartlara uygun olarak gelişeceğine, AB standartlarına uygun yönetsel yapıya kavuşulacağına, çağdaş yönetim ve bilgi paylaşım kültürünün oluşturulacağına, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesini sağlayacak kurumsal değişimin gerçekleşeceğine, hizmetlerin etkinliğinin, verimliliğinin ve kalitesinin yükseleceğine, kurumumuzdan hizmet alanların memnuniyetinin ve çalışanların mutluluğunun artacağına inanılmaktadır. 111

112 Teşekkürler… 112 Ahmet SANDAL Etik Eğiticisi & İç Denetçi & Kamu Yönetimi Uzmanı


"Strateji Geliştirme Başkanlığı / Ankara / 9 Aralık 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları