Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEN İ LEVENT ANADOLU L İ SES İ K İ MYA 1.DÖNEM BOHR ATOM MODEL İ. SLAYT ÖDEV İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEN İ LEVENT ANADOLU L İ SES İ K İ MYA 1.DÖNEM BOHR ATOM MODEL İ. SLAYT ÖDEV İ."— Sunum transkripti:

1 YEN İ LEVENT ANADOLU L İ SES İ K İ MYA 1.DÖNEM BOHR ATOM MODEL İ. SLAYT ÖDEV İ

2 . Niels Bohr yaptı ğ ı çalı ş malarda Rutherford atom modeline göre elektronlar çekirdek etrafında dönmeleri ile enerji yaymaları sonucunda enerjileri azalaca ğ ını ve çekirdek üzerine dü ş eceklerini hesapladı, fakat böyle bir elektron dü ş mesi gerçekle ş medi ğ i için Rutherford atom teorisinin bazı yanlı ş lıklarının olması gerekti ğ ini fark etti ve bu teoriye bazı eklemeler yaptı ve böylelikle yeni bir atom modeli ortaya attı.

3 .  Niels Henrik Bohr 1911 yılında kendinden önceki Rutherford atom modelinden yararlanarak yeni bir atom modeli fikrini öne sürdü. Niels Henrik BohrRutherford atom modelinden  Bohr atom modeli öncesi di ğ er atom modellerinde, atomun çekirde ğ inde, (+) yüklü proton ve yüksüz nötronların bulundu ğ u, çekirde ğ in etrafında dairesel yörüngelerde elektronların dola ş tı ğ ı ifade edildi. Bu elektronların çekirdek etrafında nasıl bir yörüngede dola ş tı ğ ı, hız ve momentumlarının ne oldu ğ u ile ilgili bir netice ortaya konmadı. Bohr ise atom teorisinde elektronların hareketini bu noktadan inceledi.

4

5 BOHR KURAMIN... VARSAYIMLARI  1913 yılında Niels Bohr, hidrojen atomunun spektrum çizgilerini ve Planck'ın kuantum kuramını kullanarak Bohr kuramını ileri sürdü. Bu bilgiler ı ş ı ğ ında Bohr varsayımları (postulatları) ş öyle özetlenebilir:  1. Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belli uzaklıktaki yörüngelerde hareket eder ve bu yörüngelerdeki açısal momentumu H/2pi'nin tam katlarıdır. Her kararlı hâlin sabit bir enerjisi vardır.  2. Herhangi bir kararlı enerji seviyesinde elektron dairesel bir yörüngede hareket eder. Bu yörüngelere enerji düzeyleri veya kabukları denir.  3. Elektron kararlı hâllerden birinde bulunurken atom ı ş ık (radyasyon) yayınlamaz. Ancak, yüksek enerji düzeyinden daha dü ş ük enerji düzeyine geçti ğ inde, seviyeler arasındaki enerji farkına e ş it bir ı ş ık kuantı yayınlar. Burada E = E son - E ilk ba ğ ıntısı geçerlidir.  4. Elektron hareketinin mümkün oldu ğ u kararlı seviyeler, K, L, M, N, O gibi harflerle veya en dü ş ük enerji düzeyi 1 olmak üzere, her enerji düzeyi + bir tam sayı ile belirlenir ve genel olarak "n" İ le gösterilir. (n: 1,2,3...¥)

6 BOHR TEOR İ S İ N İ N EKS İ K ……… ………….. …….. TARAFLARI Bohr modeli rutherforad atom modeline göre oldukça üstün tarafları olsa da bu kuramında eksik yönleri söz konusudur ; - Elektronlar çok hızlı oldu ğ u için sadece klasik fizik de ğ il, rölativite de göz önüne alınarak dü ş ünülmeliydi.rölativite Bohr Atom Modeli, sadece tek elektronlu atomların (hidrojen) spektrumlarını açıklayabilir. Çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamaz.spektrumlarını Bohr Atom Modelinde dalga-parçacık ikili ğ i (De Broglie Hipotezi) göz önüne alınmamı ş tır.dalga-parçacık ikili ğ iDe Broglie Hipotezi Heisenberg belirsizlik ilkesineHeisenberg belirsizlik ilkesine göre atomdaki elektronun yeri ve hızı kesin olarak ölçülemez. Bundan dolayı "yörünge" kavramı yanlı ş tir


"YEN İ LEVENT ANADOLU L İ SES İ K İ MYA 1.DÖNEM BOHR ATOM MODEL İ. SLAYT ÖDEV İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları