Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA."— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA

2 Kaynaştırma Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.

3 En az kısıtlayıcı ortam terimi:Özel gereksinimli öğrencinin normal akranlarıyla, eğitim gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanacağı eğitim ortamıdır.

4 Bu onların en doğal hakkı olduğu gibi, toplumsal bütünlüğün ve kalkınmanın temelidir.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere verilen eğitimin niteliği ne kadar iyi olursa olsun sonuçta onu, içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline getirmiyor ve kabul görmesini sağlamıyorsa verilen eğitim işe yaramayacaktır.

5 Kaynaştırmanın Amacı Çocuğu normal hale getirmek değil,
Onun ilgi ve yeteneklerini En iyi şekilde kullanmasını sağlamak Toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

6 Dayanağı 573 sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (Madde 12) ( ) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Anayasa (Madde 42)

7 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN YARARLARI
Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere, Normal Çocuklara, Ailelere, Öğretmenlere yararları vardır. Topluma

8 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere Yararları
BEP aracılığı ile kapasite ve öğrenme hızına göre eğitim alır. Kendine güven, takdir edilme,işe yarama, cesaret, sorumluluk gibi sosyal değerleri gelişir. Özelliklerine uygun ortamdan dolayı uyum ve başarısı artacaktır

9 Normal öğrencilerle birlikte çalışmaları daha büyük başarılar için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır. Bu öğrenciler normal öğrencilerden bazı davranışları öğreneceklerdir. Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel ve serbest zaman etkinlikleri sayesinde öğrenmeleri gelişir. Olumsuz davranış yerine olumlu davranışları artacaktır.

10 Normal Çocuklara Yararları
Özürlü bireye karşı kabul, hoşgörü, yardımlaşma, demokrasi ve ahlaki anlayışları gelişir. Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterir. Kendi yetersizliklerini görme , bunları kabul etme ve giderme davranışları gelişir. Özürlülerle birlikte yaşamayı öğrenir. Liderlik ,model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

11 Ailelere Yararları Çocuk üzerindeki beklentileri çocuklarının kapasiteleriyle uygunluk göstermeye başlar. Okula bakış açıları değişir. Çocukların ilgi ve ihtiyaçları konusunda daha sağlıklı bilgi edinirler. Aile içi çatışmalar azalır ve aile sağlığı artar. Çocuklarına nasıl yardım edecekleri konusunda yeni yollar öğrenirler.

12 Öğretmenlere Yararları
Şartsız kabul, sabır, hoşgörü, bireysel özelliklere saygı davranışları gelişir. B.E.P hazırlama ve uygulamada daha başarılı olurlar.

13 Öğretmenlere Yararları
Eğitimde ekonomiklik ve fırsat eşitliği sağlanır. Kaynaştırma öğrencisi ile yapılan çalışmalar sayesinde öğretim becerileri gelişecek ve deneyimleri artacaktır.

14 KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI
A- Tam zamanlı kaynaştırma B- Yarı zamanlı kaynaştırma C- Tersine Kaynaştırma

15 ÖZEL EĞİTİM DESTEK HİZMETLERİ NELERDİR?
Destek eğitim odası Sınıf içi yardım Özel eğitim danışmanlığı

16 Destek eğitim odasının olumsuz yönleri
Öğrencinin belli bir süre için de olsa normal sınıfından ayrılması. Destek eğitim odasında verilen eğitim ile normal sınıfta verilen eğitim arasında paralelliğin ortadan kalkması. Sınıf öğretmeninin, destek eğitim odasını, sorun olan öğrenciyi sınıftan uzaklaştırma yeri olarak görmesi.

17 2. Sınıf içi yardım Sınıf öğretmeniyle destek hizmet uzmanının aynı sınıf içerisinde eşgüdümlü olarak birlikte eğitim vermesidir.

18 3. Özel eğitim danışmanlığı
Özel eğitim danışmanlığı üç temel öğeden oluşmaktadır. Bu öğeler aşağıda yer almaktadır. 1. Danışman 2. Danışan 3. Hakkında danışılan Özel eğitim danışmanı, danışmanlık konusunda bilgi ve beceri sahibi bir özel eğitim uzmanı ya da rehber öğretmen olabilir.

19 Öğretmen Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için önlemler alır, Bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar, Programını bireyselleştirerek uygular. Aileler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışır.

20 Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman
Kaynaştırma uygulaması kararı ile gelen öğrenciler için, Uygun eğitim ortamının düzenlenmesi, Öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında öğretmenlere, rehberlik eder.

21 Aile Programın uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, Gerektiğinde eğitim araç-gereç desteği sağlar.

22 Kaynaştırma uygulamasındaki öğrenciler,
DEĞERLENDİRME Kaynaştırma uygulamasındaki öğrenciler, Devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır. Değerlendirmede, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınır."

23 Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere
Yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilir. Braille (kabartma yazı) olarak verilen yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Yazılı yoklamalarda daktilo, bilgisayar gibi cihazlardan yararlanılabilir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.

24 İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilere
İstekleri doğrultusunda, yabancı dil programlarının bazı konularından veya tamamından muaf tutulurlar. Bu öğrencilerin başarıları yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilir.

25 Ortopedik Yetersizliği Olan Öğrenciler
Yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü olarak değerlendirilir. Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizliği olanlar ise, çoktan seçmeli testler ile değerlendirilebilir

26 Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesinde
Yazılı sınavlar, ödevler ve projeler dikkate alınır.

27 Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler
Güçlükten etkilenme durumlarına göre yazılı sınav veya sözlü değerlendirmelerin herhangi birinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar.

28 Hiperaktivite ve Dikkat Yetersizliği Olan Öğrencilerin
Bu özellikleri göz önüne alınarak, kısa yanıtlı ve az sorulu yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilirler.

29 Otistik ve Duygusal Uyum Güçlüğü Olan Öğrencilerin Değerlendirilmesi
Öğrencilerin hazır oldukları zamanlarda yapılır.

30 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Öğretmeni hazırlama Engelli öğrenciyi hazırlama Diğer öğrencileri hazırlama Aile ve yakın çevreyi hazırlama Okul yönetimini hazırlama Eğitim ortamını hazırlama Eğitim programını hazırlama

31 Engelli Öğrenciyi Hazırlama
Öğrenciye kendinden beklenen davranışları söyleyin. Bu tür çocuklar için gerekli araç gereçleri temin edin Karşılaşabileceği sorunlarla ilgili konuşun. Öğrencinin sağlık durumu ile ilgili bilgi edenin.

32 Diğer Öğrencileri Hazırlama
Özürlü çocuklar hakkında bilgilendirme. Kendilerini özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yerine koyma çalışmaları yapmak Olumlu tutum, anlayış ve davranış geliştirme çalışmaları yapılmalı

33 Aileyi ve Yakın Çevreyi Hazırlama
Ailelerle düzenli toplantılar yapmak Ailelere bilgilendirici konuşmalar, seminerler düzenlemek Her aşamada aileyi de işe katmak Çocuğundaki gelişmeleri aileyle paylaşmak

34 Kaynaştırma Yoluyla Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar
1. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan sınıfların öğrenci sayısının 30’dan fazla olması, 2. Engelli öğrenciler için sınıf ortamında kullanılacak araç-gerecin yetersiz olması, 3. Okullarda oluşturulması gereken BEP birimlerinin oluşturulamaması, oluşturan okullarda ise BEP birimine işlevsellik kazandırılmaması,

35 4. Okullarda oluşturulan BEP birimlerinin yükünün daha çok rehber öğretmenlerde olması; görev dağılımının eşit bir şekilde yapılamaması, 5. Rehber öğretmenin “aile eğitimi” ve “aile danışmanlığın-da” yeterli olamaması, 6. Okul yönetiminin kaynaştırma eğitim uygulaması hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasından dolayı BEP birimini yeterince desteklememesi, ,

36 7. Okulda kaynak oda oluşturacak yerin olmaması,
8. Okulda oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri komisyonunun Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen görevleri yerine getirememesi, 9. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri komisyonu ile BEP biriminin eşgüdüm içinde çalışamaması,

37 10. “Okul yönetimi-öğretmen-veli” kaynaştırma eğitim uygulamalarına yönelik yasal haklarını bilmemeleri, 11. Sınıf öğretmeninin kaynaştırma eğitiminden yararlanan öğrencinin engeline ilişkin bilgi sahibi olmaması, 12. Sınıf öğretmeninin kaynaştırma eğitimi uygulamasına alınan öğrenciye uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi sahibi olmaması,

38 13. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan
13. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Özel eğitim değerlendirme kurulunun “izleme” çalışmalarını aralıklı olarak yapamaması, 14. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Özel eğitim değerlendirme kurulunun eğitsel tanılamada kullandıkları ölçme araçlarının bir kısmının güncelliğini yitirmesi, bir kısmının da revizyondan (yenileme) geçirilmemesi,

39 15. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan Özel eğitim değerlendirme kurulunun eğitsel tanılamada “ölçüt bağımlı testlerin” azlığı, 16. Kaynaştırma eğitim uygulamasına alınan öğrencinin bulunduğu sınıftaki diğer öğrencilerin velilerinin öğrenciyi istememeleri,

40 17. Sınıfta bulunan öğrencilerin velilerine yönelik “aile eğitimi” verilmemesi,
18. MEB (İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin) resmi ve özel okullarda engelli öğrencileri belirleyememesi, buna dayalı olarak veri tabanını oluşturamaması.


"KAYNAŞTIRMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları