Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü)"— Sunum transkripti:

1 (Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü)
KAYNAŞTIRMA-BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü)

2 Özel Eğitim İhtİyacI Olan Bİreyler;
1. Zihinsel yetersizliği olan bireyler, 2. Görme yetersizliği olan bireyler, 3. İşitme yetersizliği olan bireyler, 4. Duygusal ve Davranış Bozukluğu olan bireyler 5. Dil ve konuşma güçlüğü olan bireyler, 6. Otizmi olan bireyler, 7. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, 8. Süreğen hastalığı olan bireyler, 9. Üstün yetenekli olan bireyler, 10. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler, 11. Ortopedik yetersizliği olan bireyler, 12. Serebral Palsisi olan bireyler 13. Birden fazla yetersizliği olan bireyler.

3 Her tür ve kademedeki okul/kurumlarda ;
Özel Eğitim Okul/Kurumları, Özel Eğitim Sınıfları, Evde Eğitim Hizmetleri, Hastane Sınıfları, Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları (Yetersizliği olmayan akranlarıyla aynı sınıfta / okulda ) yoluyla eğitim öğretim hizmetlerinin sunulması ve planlanması ile ilgili iş ve işlemler yürütülmektedir.

4 KaynaŞtIrma- BütünleŞtİrme UygulamalarI
Kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminin temelinde öğrencinin normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim fırsatlarından eşit şekilde yararlanması amacı bulunmaktadır. Bakanlığımızın özel eğitim uygulamaları bağlamında temel yaklaşımı, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, mümkün olan en az sınırlandırılmış eğitim ortamında eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamaktır.

5 Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği, kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamaları olarak tanımlamaktadır. Kaynaştırma eğitiminin amacı çocuğun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak, toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

6 Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yapılan tanılama çalışmaları doğrultusunda, öğrenciler gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak; tam zamanlı kaynaştırma, yarı zamanlı kaynaştırma, tam zamanlı özel eğitim sınıfı ve özel eğitim okulu gibi uygulamalara yönlendirilmektedir.

7 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitim hizmetlerinden yararlanmaları topluma etkin katılımlarını ve sosyal kabullerini arttıracaktır. Bu nedenle kaynaştırma eğitimi aynı eğitim ortamında ve normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim alabilecek her türdeki özel eğitim gerektiren öğrencinin devam ettiği okullarda bir hizmet alanı olarak görülmesini ve bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

8 Kaynaştırma uygulamaları temel bazı ilkeler çerçevesinde yürütüldüğünde anlamlılık kazanmakta ve öğrenciye maksimum yaşam deneyimi sağlamaktadır. Özel eğitim gerektiren öğrencinin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır. Kaynaştırma eğitimi, özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmetler yetersizliğe değil eğitim gereksinimine göre planlanmalıdır.

9 Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir.
Süreçte okul – aile ve çevre işbirliği esastır. Kaynaştırma eğitimine erken başlamak esastır. Kaynaştırma eğitiminde bireysel farklılıklar esastır. Eğitim planlanırken duyu kalıntısından yararlanmak esastır. Gönüllülük, sevgi, sabır, gayret gerekmektedir. Eğitim öğrenciyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar

10 Engellilerin eğitiminde bütünleştirmeyi amaçlayan bu uygulama, engelli kişinin yetersizliğinin tanılanmasından sonra, gelişimini en üst düzeye çıkaracak ve gereksinimlerinin en uygun şekilde karşılanacağı bir düzenlemedir. Bütünleştirmenin genel amacı özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumun bir üyesi olarak aktif ve üretken bir biçimde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bütünleştirme eğitiminin amacı ise herkes için kaliteli bir eğitim hizmeti sunmak ve tüm öğrenenlere ulaşmak için eğitim sisteminin kapasitesini güçlendirmektir.

11 MEB tarafından, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki eğitimlerine ilişkin yasal ve idari düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin temel amacı özel eğitime ihtiyacı olan ve olmayan bireylerin eşit eğitim ve yaşam fırsatlarından yararlanmalarını ve özel eğitimsel ihtiyaçların uygun düzenleme ve desteklerle karşılanarak genel eğitim sistemi içinde giderilmesini sağlamaktır.

12 BÜTÜNLEŞTİRME NEDİR? Bütünleştirme, her birey için bireysel farklılıkları ne olursa olsun, sosyal, kültü­rel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve fırsatlardan tüm toplum üyelerinin eşit düzeyde yararlanmasını öngören bir üst kavram olup, içerik olarak çok boyutlu ele alınması gerekmektedir.

13 Herkes için kabul görme, saygı ve hoşgörü, Toplum içinde bir bütünlük, fırsat eşitliği, İşbirliği, Farklılıkların daha fazla tanınması, farklılıkları anlamaya çalışma ve farklılıklara uyum sağlama, toleransın artması,

14 Tüm alanlarda olanaklara kolayca ulaşılabilirlik, eğitime ve topluma daha fazla katılım, Herkes için rahat, güvenli sosyal çevreler, Tam katılımı kolaylaştırıcı, her şeyi kapsayıcı değişim ve değişiklikler, Her çocuğun bireysel özellikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alan eğitim-öğretim planlaması, öğretim programları ve materyallerinin oluşturulması/uyarlanması, eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve uygun eğitim ortamlarında eğitim olanaklarına erişimde toplumun tüm bireyleri ile eşit düzeyde erişim fırsatları sunulması gibi pek çok alan bütünleştirmenin kavramı içinde yer bulmaktadır.

15 NEDEN BÜTÜNLEŞTİRME? Okula devam eden öğrencilerin bazı alanlarda öğrenmede güçlükler yaşamaları sık rastlanan bir durumdur. Bu öğrenciler özel gereksinimli ve/veya engelli ise bu sıklık daha da artabilmektedir. Söz konusu durumun en temel sebeplerinden birinin öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını göz ardı eden öğretim yöntemlerinin uygulanması olduğu söylenebilir. Öğrenciden, eğitim performansı ve eğitsel ihtiyaçları ne olursa olsun standart bir öğretim yöntemi ile bireysel ihtiyaçlara göre herhangi bir esnekliği olmayan bir öğretim programına uyum sağlaması beklendiğinde sonuç ne yazık ki beklenenin çok altında kalmaktadır. Öğrencinin eğitim performansına ve bireysel ihtiyaçlarına dayalı farklılaştırılmış/çeşitlendirilmiş bir öğretimde bütün öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılımı çok daha yüksek bir olasılıktır.

16 Özel gereksinimli ve/veya engeli olan bireylerin ayrıştırılmış ortamlar yerine bütünleştirilmiş eğitim ortamlarında eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri, toplumun daha geniş kesimleriyle kaynaşmalarını kolaylaştırmakta, toplumun bu bireylere yönelik olumsuz tutumlarının değişmesini sağlamakta ve dolayısıyla daha fazla sosyal bütünleşme imkânını da beraberinde getirmektedir.

17 Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimi ve/veya engeli olan öğrencilerin, bir örgün eğitim okulunda, okulun eğitsel uygulamaları değiştirilmeksizin eğitim alabildikleri bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'deki sistemde, öğren­cilerin eğitsel tanılama sonuçları "ağır, orta ve hafif düzeyde engelli" şeklinde sınıflandırılmaktadır. Engel seviyesi hafif olarak tanılanmış olan öğrencilerin okula devam edebilmeleri, okuldaki eğitsel uygulamalarda yalnızca çok küçük değişiklikler gerektirdiğinden bu öğrenciler kaynaştırma eğitimine alınabilmektedir. Eğitimde bütünleştirme kavramı ise, okul uygulamalarının, orta ve ağır düzey­de engeli olan öğrencilerin de örgün eğitime devam edebilmelerini sağlayacak şekilde uyarlanması ve düzenlenmesini ifade etmektedir.

18 Bütünleştİrmenİn İlkelerİ
Öğrenciye yönelik düzenlemeler onu ayrıştırmadan yapılmalı, Bütün çocuklara dönüşümlü olarak iyi olduğu yönünü ifade etme ve kullanma fırsatı verilmeli, Yapılan uyarlamalar tüm öğrencilerin ihtiyacına yönelik olmalı, bireysel farklılıkları dikkate alınarak yapılan uyarlamaların sadece belli bir öğrenci için değil Evrensel Tasarım İlkelerini dikkate alarak daha çok kişiye hitap etmesi sağlanmalı, Sistem içi ve sistemler arası işbirliği yapılmalı, Güncel teknoloji etkin bir şekilde kullanılmalı, Bütünleştirme sadece fiziksel bağlamda düşünülmemeli, bilişsel, sosyal, duyuşsal, eğitim uygulamaları bakımından da gerçekleştirilmelidir.

19 Tam ZamanlI KaynaŞtIrma Eğİtİmİ YapIlan Okullarda SInIf MevcutlarI
Okul Türü Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci Sayısı Sınıf Mevcudu Okul Öncesi 2 10 1 20 Diğer Kademeler 25 35

20 Bütünleştirme; belirtilen her durum için detaylı bir takım planlamaları da zorunlu kılmaktadır. Okul bina ve çevre düzenlemelerinin (sınıflar, koridorlar, laboratuarlar, atölyeler, merdivenler, tuvaletler, yatakhaneler, bahçe, vb) ulaşılabilirlikle ilgili kriterlere uygunluğu, eğitim öğretim sürecinde sınıf içi ve öğretimle ilgili düzenleme ve uyarlamalar nitelikli bir bütünleştirme uygulamaları kapsamında yapılması gerekenlerden bazılarıdır. Örneğin;

21 Okul Binaları Binaların içi ve dış duvarlarının, kapıların kesişen kenarlarının, mobilya ve eşyaların sivri uçlu olmaması, yuvarlak hatlı olması, Duvarların yüzeylerinin pürüzsüz olması, öğrencilerin çarpması durumunda zarar görecekleri girinti ve çıkıntılar olmaması, Tabelaların ışıklı, Braille kabartma yazılı ve/veya sesli olarak düzenlenmesi, Bölümlerin (atölyeler, laboratuarlar vb.) adının yazılı ifadesi yanında resimli, şekilli, Braille kabartma yazılı tabelaların kullanılması Yerlerde kaymayı engelleyen bir zemin malzemesi kullanılması Tuvalet ve vb. yerlerde tutunma barları bulunması, Olması gereken her yerde rampaların bulunması,

22 Sınıflar Yazı tahtaları ve panolar yükseklik açısından ayarlanabilir şekilde olması, Sınıfların ısı, ışık, ses, havalandırma ve izolasyon açısından eğitim ve öğ­retimi olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi, (örneğin; öğrencinin gözüne direk girmeyecek, tahtada yansıma yapmayacak ışık kaynağı olması, doğal aydınlatma yollarının kullanılması, pencere alanının güneş ışığından yeterince yararlanmaya uygun olması, dikkat dağıtıcı, gürültü niteliğindeki ses ve diğer etkenlerin kontrol altına alınması,... vb) Sınıfın öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yerde bulunması, Sınıf içindeki masa ve sıraların sabit olmaması, ihtiyaca göre yer değiştirmeye uygun olması,

23 Tüm cihazların kullanılabilmesi için yeterli sayıda ve uygun yükseklikte priz olması, Sınıfların düzeni ve sınıf içinde kullanılan renklerin sade olması, öğretim sürecini olumsuz etkileyecek uyaranların bulundurulmaması, Sınıfta öğrencilerin birbirlerini ve öğretmenlerini rahatça görebilecekleri şekilde (Örneğin, U veya yarım daire) oturmalarının sağlanması. Eğer bu oturma düzeni sağlanamıyorsa çocuğun öğretmenini rahatça görebilece­ ği, konuşmasını rahatça takip edebileceği bir yere yerleştirilmesi. Bireysel çalışma ortamlarının düzenlenmesine dikkat edilmesi. Eğitim öğretime hizmet edecek uygun araç gereçlerin düzenlenmesi.

24 "Engelsiz Okul Modeli" bütünleştirme için kilit bir model olup, eğitimde etkin bütünleştirme için belli aralıklarla çocuğun gelişimi, fiziksel ortam, eğitim uygulamaları, eğitim öğretim yöntem ve materyalleri vb. bileşenlerin değerlendirilerek gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapan, kendini değerlendirip yenileyen ve sürekliliği olan bir sistemi tanımlamaktadır.

25 BÜTÜNLEŞTİRME KİMLERİ KAPSAR?
Bütünleştirme, çocuğun özel gereksinimi ve/veya engeli olsun veya olmasın, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve fırsatlara tüm toplum üyeleri ile eşit düzeyde erişimde güçlük yaşayan bütün çocukları kapsar. Söz konusu bireyler belirli bir gereksinimine ve/veya engele ilişkin tanı almış olanlar (işitme, görme, zihinsel engelliler vb.) ile tüm gelişim alanları açısından dezavantajlı grupları da kapsamaktadır (örneğin, ihmal ve istismar riski taşıyan, eğitim fırsatlarına erişimde dezavantajlı bölgelerde yaşayan, düşük sosyo-ekonomik düzey, suça itilmiş/suç işleme riski altındaki bireyler, sokakta yaşayan çocuklar, çocuk işçiler vb.).

26 BÜTÜNLEŞTİRMENİN YARARLARI
Özel gereksinimli ve/veya engeli olan çocuklar açısından; Kendine güvenir. Cesareti artar. Sorumluluk alma bilinci değişir. Sosyal uyum ve akademik başarısı artar. Olumsuz tutum ve davranışları azalırken olumlu tutum ve davranışları artar. Topluma kabulü artar. Etkin sosyal iletişim, etkin katılım, işbirliği ve toplumsal yaşam ve uyum becerileri kaza­nırlar. Farklı özellikleri olan bireyleri tanıma olanakları artar. Ortak yaşam alanlarında birlikte yaşamayı öğrenirler

27 Normal gelişim gösteren akranlar açısından;
Özel gereksinimi ve/veya engeli olan akranlarına karşı; Önyargıları azalır. Hoşgörü gösterirler. İhtiyacı olanlara yardımcı olurlar. Ortak yaşam alanlarında birlikte yaşamayı öğrenirler Farklı özellikleri olan bireyleri tanıma olanakları artar. Koşulsuz kabule uygun davranış gösterirler.

28 Öğretmenler açısından;
Özel gereksinimi olan ve/veya engeli olan çocuklara ve ailelerine nasıl yaklaşacağını bilir, işbirliği yapar, ailelerin eğitime etkin katılımı için gerekli düzenlemeleri yapar. Sınıf ortamını ve öğretim programını sınıftaki çocukların gereksinimine göre düzenler, uygular, değerlendirir ve gerekli güncellemeleri yapar. Sürekli mesleki gelişim için gerekli girişimlerde bulunur, eğitim alır, sınıfında araştırmaya dayalı uygulamalara yer verir, araştırma yapar, uygular, sonuçlarını değerlendirir.

29 Tüm aileler açısından Eğitime aktif olarak katılırlar. Çocuklarına nasıl yardımcı olacakları konusunda yeni yöntemler öğrenirler. Diğer ailelerle iletişime geçerek deneyimlerini, bilgilerini paylaşma olanağı bulurlar. Yasal hak ve sorumluluklarını öğrenirler.

30 Öğretmen açısından baktığımızda, sınıfta farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilerin varlığı, öğretmenin sınıf içinde de yeni düzenlemelere yer vermesini gerektirir. Bu düzenlemeler sınıf içinde öğretme yöntem ve tekniklerinin farklılaştırılmasına katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda bütün öğrencilere fayda sağlamanın yanı sıra öğretmenin mesleki gelişimini ve tatminini de arttıracaktır.

31 Etkili bir bütünleştirme uygulamasında pek çok kişinin bir arada çalışmasını gerektiren ekip çalışması büyük önem taşımaktadır. Diğer çocuklar, Sınıf öğretmeni, Branş öğretmenleri, Rehber öğretmen, Destek öğretmeni, Okul yönetimi, Okul personeli, Tüm Aileler

32 Aynı zamanda, pek çok kurumun bir arada çalışmasını da gerektirmektedir.
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Sivil toplum kuruluşları, İlgili Bakanlıklar (Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) Yerel Yönetimler, İlgili resmi kurumlar, Söz konusu kişi, kurum ve kuruluşların etkili bir bütünleştirme uygulamasını gerçekleştirebilmeleri için görev ve sorumluluklarını aktif olarak yerine getirmeleri önemlidir.

33 BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARINDA GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Bütünleştirme uygulamalarının kurumlarımızda hayata geçirilebilmesi için kuşkusuz tüm paydaşların (okul yönetimi, öğretmenler, aileler, okul rehberlik hizmetleri birimi, okul çalışanları, okul aile birliği, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri vb.) görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

34 Okul Yönetimi Her çocuğa en uygun eğitimi vermek konusunda okulun tam kararlılıkla faaliyet göstermesini sağlar. Okula kayıt sürecinde ve sonrasında çocuklarla ilgili öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde etkin rol oynar. Çocukların öğrenme-öğretme süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri destek eğitim personelinin ve materyallerin temin edilmesinin sağlanması için girişimlerde bulunur. BEP'i yönetir, öğrenme ve öğretme süreçlerini takip eder. Bütünleştirme konusunda ailelerin bilgilendirilmesi sürecini yönetir. Paydaşlar arası işbirliğini sağlar. Hizmet içi eğitime ihtiyacı olan personeli yönlendirir. Özel eğitim hizmetleriyle ilgili mevzuatı ve sorumluluklarını bilir.

35 Öğretmenler Çocuğun eğitsel ve sosyal gelişimini izler ve değerlendirir. İhtiyacı olan çocukların; RAM, sağlık kurumları, spor kulüpleri, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere yönlendirilebilmesi için okul yönetimi ile görüşür. Özel gereksinimli ve/veya engeli olan çocuklar için; okul yönetimi, rehberlik servisi, çocuğun ailesi ve destek personel ile işbirliği yaparak öğrenme ve öğretim süreçlerini planlar. Öğrencinin ihtiyacına uyum sağlamak için çeşitli öğretim yöntemleri uygular. Okuldaki destek personel ve aile ile işbirliği içinde bulunur. Eğitim süreci içerisinde çocuğun gelişimini düzenli olarak gözlemler ve değerlendirir. Gerekli uyarlamaları yapar. Özel eğitim hizmetleriyle ilgili mevzuatı ve sorumluluklarını bilir.

36 Aileler Aile yasal hak ve sorumluluklarının neler olduğunu bilir. Eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği yaparak aktif katılım sağlar. Akran velileri ile iletişim ve işbirliği içinde olur. Aileler çocuklarının eğitimi hakkında karar verme sürecine dahil olur. Öğrencinin eğitim planlama sürecine aile etkin katılım sağlar.

37 Okul Rehberlik Servisi
Sınıf öğretmeni ile işbirliği yapar. Aile ile işbirliği içinde bulunur. Destek personeli ile işbirliği yapar. BEP birimine destek verir. Aile eğitimlerini bütünleştirme uygulamalarını destekler yapıda planlar. Okul rehberlik servisi; Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), Hastaneler, Sivil Toplum Kuruşları (STK) ile işbirliği yapar. Özel eğitim hizmetleriyle ilgili mevzuatı ve sorumluluklarını bilir. Okul yönetiminin bütünleştirme uygulamalarını destekleyici bir tutum içinde olması sürecin etkililiğini etkileyen en önemli faktörlerdendir.

38 Okul Aile Birliği Okulda gerekli fiziksel düzenlemeler için malzeme temini yapar. Toplumda farkındalığın arttırılması için düzenlenen eğitim, gezi, gösteri vb. etkinliklerde okula destek sunar. Özel eğitim hizmetleriyle ilgili mevzuatı ve sorumluluklarını bilir.

39 Okul Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
Öğrencinin devam ettiği okul ile işbirliği yapar. Öğrencinin sınıf öğretmeni ile işbirliği yapar. Aile ile işbirliği içinde bulunur. Destek personeli ile işbirliği yapar. BEP birimine destek verir. Özel eğitim hizmetleriyle ilgili mevzuatı ve sorumluluklarını bilir

40 Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler ve İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Toplumsal yaşam, sosyalleşme sürecinde öğrencilere gerekli ortamın sağlanması için okula destek sunar. Okulda gerekli fiziksel düzenlemeler için malzeme temini yapar. Toplumda farkındalığın arttırılması için düzenlenen eğitim, gezi, gösteri vb. etkinliklerde okula destek sunar. Özel eğitim hizmetleriyle ilgili mevzuatı ve sorumluluklarını bilir.

41 İLÇEMİZDE BULUNAN ÖZEL EĞİTİM OKULLARI
Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu I.Kad. Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II.Kad. Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan özel eğitim uygulama merkezinde birinci 4 yıl (1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflar) I. kademe; ikinci 4 yıl ise (5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar) II. kademe olarak isimlendirilir. Bu merkezlerde eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 1) İlköğretim kurumlarında uygulanan programları takip edemeyecek durumdaki bireyler için açılan bu merkezde öğrencilerin, öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak BEP hazırlanır. Bu bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP'lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır. 2) Bu merkezde; tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Bire bir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve haftalık ders saati sayısı özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir. 3) Bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır. 4) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu en fazla; okul öncesinde 6, diğer sınıflarda ise 8 öğrencidir. Otizmi olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu ise en fazla 4 öğrenciden oluşur. 5) Bu merkezlerde 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

42 İlçemizde bulunan özel eğitim okullarI
Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Genel ve mesleki ortaöğretim eğitim programlarından yararlanamayacak durumda ve 23 yaşından gün almamış olan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla hizmet vermektedir. Akademik bilgi ve becerilerin yanında iş eğitimi uygulamalarının da yer aldığı eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak BEP hazırlanır ve bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP'lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır. Merkezde tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Bire bir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve haftalık ders saati sayısı özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir. Sınıf mevcutları en fazla 10 kişiden oluşur. Programın süresi dört yıldır. İş ve uygulama dersleri, çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ve şartları ile istihdam imkânları dikkate alınarak açılır.

43 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER
Kaynaştırma eğitimine alınan engelli çocukların yetersiz yönleri gibi yeterli oldukları yönleri de bilinmeli fiziksel, sosyal, duygusal vb. özellikleri tanınmaya çalışılmalıdır.

44 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER
Kaynaştırma eğitiminde normal sınıf içinde tek bir engel türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır. Yani işitme, görme vb. engelliler aynı sınıfta olmamalıdır. Kaynaştırma eğitimine alınacak engelli çocuğun birden çok engeli ve davranış problemleri olmamasına dikkat edilmelidir. Kaynaştırma eğitimi okulda olduğu kadar, okul dışı ortamlarda da sürdürülmeli, kesintiye uğratılmamalıdır.

45 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER
Yapılan etkinlikler engelli çocuğun duyu kalıntısına hitap edecek şekilde planlanmalı, engel ve özelliklerine uygun programlar takip edilmelidir. Eğitim üniteleri somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa doğru olacak şekilde planlanmalı, yaparak, yaşayarak öğrenme etkinliklerine ağırlık verilmelidir. Her aşamada engelli öğrenciyi öğrenmeye karşı güdüleyici, teşvik edici sözler kullanılmalı, kendilerine güvenleri oluşturulmalıdır.

46 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER
Ders konularının gerektiğinde program analizleri yapılmalı, üniteler veya yapılacak işler parçalara ayrılmalı ve tekrar edilmelidir. Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirim yapılmalı, yeterli olduğu başardıkları ve bulunduğu düzey hakkında bilgi verilmelidir. Çalışmalar sürekli gözlenmeli, kayıt edilmeli ve bu durum hakkında velilere açıklamalar yapılmalıdır. Öğrencinin-öğrenciye rehberlik etmesi uygulamalarına yer verilmelidir.

47 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER
Çocuklara başarabileceği görevler verilmeli, başarısız olduğu noktada bırakılmamalı, başarısı ödüllendirilmelidir. Aksi taktirde kendine güven kaybederek sosyal ve duygusal problemlerin ortaya çıkacağı unutulmamalıdır. Engelli çocuğun özür ve özelliği ne olursa olsun durumunu olduğu gibi kabul etmek, benlik ve kişilik gelişimine saygı duymak, olumlu ilgiye değer güvenirlik göstermek temele alınmalıdır. Seçilen araçların ekonomik, kullanışlı, bulunabilir özellikler taşımasına dikkat edilmelidir.

48 Destek Eğİtİm OdasI Nedİr?
Özel gereksinimli öğrenciye destek hizmeti sağlamak amacıyla hazırlanmış eğitim ortamıdır. Özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda milli eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere yönelik açılabilir.

49 DESTEK EĞİTİM ODASI NEDİR?
Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını geçemez. Destek eğitim hizmetleri okulun ders saatleri içinde yapılır. Destek eğitim odalarında görev alan ve 30 saatini dolduran kadrolu sınıf öğretmenlerine 8 saate kadar daha ek ders ücreti karşılığı görev verilebilir. Destek eğitim odasında derse giren öğretmenlere ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine ek dersleri %25 fazlasıyla ödenir.

50 BEP BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI VE BEP HAZIRLAMA SÜRECİ

51 BEP BİRİMİ KİMLERDEN OLUŞUR?
Okul Müdürü/ Müdür Yrd. BAŞKAN Rehber Öğretmen Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen Öğrenci Velisi Öğrenci Branş Öğretmenleri Sınıf Öğretmeni

52 BEP BİRİMİ ÇALIŞMA SÜRECİ
Öğrenci ile ilgili İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca alınmış kaynaştırma/özel sınıf kararı okula ulaştığında okul idaresi öğrencinin dersine giren öğretmenleri, rehber öğretmeni öğrenci ve öğrenci velisini, ilk BEP toplantısını yapmak üzere en kısa sürede toplantıya çağırır.

53 devamI İlk BEP toplantısında öğrencinin hangi yetersizlik türüne bağlı olarak kaynaştırma eğitimine alındığı, yetersizliği ile ilgili yapılacak çalışmaların okul/sınıf içerisinde yapılacak fiziksel düzenleme ile giderilip giderilemeyeceği, derslerle ilgili Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlarına ihtiyaç olup olmayacağı veya hangi derslerden olacağı, BEP toplantılarının hangi sıklıkla yapılacağı, BEP dosyasının doldurulması, ailenin bilgilendirilmesi ve aileden bilgi alınması, öğrencinin eğitsel performansının alınmasının ne kadar sürede tamamlanacağı, bir sonraki BEP toplantısının tarihi vb. konular görüşülerek karara bağlanır.

54 devamI Öğrencinin dersine giren tüm öğretmenler, dersleri ile ilgili öğrencinin yapabildiklerini belirlemek, bir yıl, içerisinde kazandırmayı düşündüğü kazanımları tespit etmek amacıyla öğrencinin performansını alarak “Eğitsel Performans” formunu doldururlar. Formun bir nüshası BEP dosyasında saklanır. İlk BEP Toplantısında alınan karar doğrultusunda 2. BEP toplantısı düzenlenir. Toplantıda öğretmenler kendi dersleri ile ilgili almış oldukları öğrenci performansı konusunda BEP Birimine bilgi sunarlar. Bu bilgiler sonucu hangi derslerden BEP Planı düzenlenmesine ihtiyaç olduğu, BEP Planı hazırlanmayacak derslerin öğretmenlerinin ne gibi çalışmalar yapacağı ve destek sağlayacağı karara bağlanır.

55 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı hazırlanması kararı alınan derslerle ilgili öğretmenler, 3N Kaynaştırma adlı kitaptaki açıklamalardan, RAM’da bulunan özel eğitim öğretmenlerinden, özel eğitim okul ve kurumlarındaki özel eğitim öğretmenlerinden, (varsa) gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenlerden yararlanarak “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” Formu düzenlenir.

56 BEP dosyasının düzenlenmesi, saklanması, öğrenci nakil gittiğinde yeni kuruma gönderilmesi, doldurulan formların bir nüshasının dosyada saklanması, toplantı tutanaklarının hazırlanması, toplantıya katılacakların davet edilmesi konusunda BEP Birim Başkanı gerekli tedbirleri alır.

57 İlk BEP Toplantısının Yapılması
BEP HAZIRLAMA SÜRECİ İlk BEP Toplantısının Yapılması Öğrencinin Performans Düzeyinin Belirlenmesi İkinci BEP Toplantısının Yapılarak BEP Yapılacak Derslerin Belirlenmesi Uzun ve Kısa Dönemli Amaçların Belirlenerek planın hazırlanması BÖP (Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı) Hazırlanması BEP’in Uygulanması, Değerlendirme ve İzleme

58 Dilekçe Örneği ................OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE SUNGURLU
Okulunuz sınıfı öğrencisi kızım/oğlum özel rehabilitasyon merkezinden destek eğitimi almaktadır. Destek eğitim için Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından verilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunun süresi /....../201.. tarihinde sona erdiğinden/ereceğinden çocuğumun okuldaki durumuyla ilgili “Bireysel Gelişim Raporu”nun doldurularak kapalı ve mühürlü bir zarf içinde tarafıma verilmesini / Sungurlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilmesini arz ederim.   ....../...../ İmza Adı Soyadı Adres :

59 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN YASAL DAYANAĞI
Anayasamızın 42.maddesindeki… ‘Devlet,durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır’…hükmü uyarınca 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 7. maddesinin ‘eğitim hakkı’ ile 8. maddesinin ‘fırsat ve imkan eşitliği’ başlığı altında, ‘özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alır.’hükmü yer almıştır.

60 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 6
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 6. maddesinde ; özel eğitim gerektiren bireyler için okul ve sınıfların açılmaları zorunlu olduğu belirtilmektedir.Aynı kanunun 52. maddesi ile de mülki amirleri,ilköğretim müfettişlerini ve zabıta teşkilatını zorunlu öğrenim çağındaki çocukların ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla yükümlü kılmış veli yahut vasi veya aile başkanlarını ve okul idarelerini yardımla ve her türlü tedbirleri almakla görevlendirmiştir.

61 Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle özel eğitim gerektiren bireylerin de zorunlu eğitimleri kesintisiz 8 yıl olmuştur. 01/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı özürlüler ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanununun ‘eğitim ve öğretim’ başlıklı 15.maddesinde; ’hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara,gençlere ve yetişkinlere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır.’

62 Amir hükmünün yerine getirilmesinden her tür ve kademeden görev ve sorumluluğu bulunanlar görevin ifasında tereddüde meydan vermeyecek şekilde hareket edecektir. 06/06/1997 tarihli ve mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan 573 sayılı özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname ile özel eğitim yeni bir yapıya kavuşturulmuştur.Daha önceden özel eğitim okulu ağırlıklı olan bu yapılanma çağdaş bir anlayış ile kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları esas alınarak düzenlenmiştir.Söz konusu kararnamenin ’KAYNAŞTIRMA’ başlıklı 12. maddesinde; ‘özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri,hazırlanan bireysel eğitim planı doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür.’hükmü yer almıştır.

63 Aynı kanun hükmünde kararnamenin ‘okul öncesi eğitimi başlıklı 7
Aynı kanun hükmünde kararnamenin ‘okul öncesi eğitimi başlıklı 7. maddesinde ‘tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için, okul öncesi eğitimi zorunludur.(37-72 ay) Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir.’ hükmü yer almaktadır.

64 Söz konusu kararnamenin 24
Söz konusu kararnamenin 24. maddesi ile resmi ve okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıyla yaygın eğitim kurumlarının; kendi çevrelerindeki özel eğitime ihtiyacı olan bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır.

65 31 mayıs 2006 tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanan özel eğitim hizmetleri yönetmeliği gereği eğitim ve öğretimlerini kaynaştırma yoluyla sürdürecek öğrencilerin eğitim öğretim haklarından en üst düzeyde yararlanmalarını ve eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla, okul- kurumlara yerleştirmelerinin yapılması, destek eğitim odalarının veya özel eğitim sınıflarının açılması, bunların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması özel eğitim hizmetler kurullarının sorumluluğunda bulunmaktadır.

66 BU KAPSAMDA KONU İLE İLGİLİ OLARAK ANAYASAMIZ,İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİK ESASLARINA GÖRE OKUL VE KURUMLARDA ŞU TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

67 Her tür ve kademede kaynaştırma yoluyla eğitim alması gereken öğrencilerin okula/kuruma kayıtlarında ve devamlarında gerekli tedbirler alınacaktır.Ayrıca RAM tarafından eğitsel değerlendirme ve tanılaması henüz yapılmamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de okullara/kurumlara kayıtları yapılacaktır.

68 37-66 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak bireylerin ve bireysel özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde okul öncesi eğitim dönemi süresi 1 yıl daha uzatılabilecektir.

69 Kaynaştırma uygulaması yapılan okul ve kurumlarda özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin 72. maddesi gereğince BEP GELİŞTİRME BİRİMİ oluşturularak özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için BEP hazırlanacaktır.Bu birimin görev ve sorumlulukları aynı yönetmeliğin(özel eğitim hizmetleri yönetmeliği) 73. ve 74. maddelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda yerine getirilecektir.Okul ve kurumlarda BEP birimlerinin kurulması ve çalışmaları konusunda gerekli destek RAM tarafından öncelikli olarak sağlanacaktır.

70 Yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta ya da özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerinde sınıf öğretmenleri,özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlerin yanı sıra okulda görevli tüm yönetici ve diğer öğretmenler aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerdir.

71 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders ile ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılmalarının sağlanması yönünde gerekli tedbirleri okul ve kurum yöneticilerince alınacaktır.

72 Kaynaştırma uygulaması yapılan okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bireysel ve grup eğitimi verilebilmesi için destek eğitim odası açılacaktır.

73 EĞİTSEL TANILAMA SÜRECİNDE SORUMLULUKLAR
Sınıf Öğretmeninin Sorumlulukları Farkına Varma: Bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından önemli ölçüde ayrılan bireyleri gözlemleyerek fark etmek Sağlık Taraması: Öğretmen, öğrenciye ilişkin gözlemlerini ailesiyle paylaşır. Öğrencinin sağlık problemi olup olmadığının belirlenmesi için aileyi sağlık kurumuna yönlendirir.

74 Bilgi Toplama: Öğrencinin güçlük çektiği alanları azaltmak ve sınıf içi etkinliklere uyumunu sağlamak için bilgi toplar. - Akademik yönden güçlü ve zayıf olduğu alanlar - Aile ortamındaki durumu, ailenin çocuğun eğitimine katkısı - Geçirdiği kaza ve hastalıklar ve bunlara karşı alınan önlemler - Süreğen hastalığının olup olmadığı, ilaç kullanıyorsa hangi saatlerde aldığı ve yan etkileri

75 Okulun rehber öğretmenini bilgilendirerek önerilerine başvurur
Toplanan bilgileri değerlendirir, akademik ve sosyal ortama dahil etmek için gerekli tedbirleri alır. - Uygulanmakta olan programın farklılaştırılması - Ortamın fiziksel özelliklerinin değiştirilmesi - Öğretim yöntem ve tekniklerinde düzenlemeler yapılması - Öğretim materyallerinde düzenlemeler yapılması

76 Alınan tedbirlere rağmen öğrenci eğitim hizmetlerinden yararlanamadığı takdirde, özel eğitim ihtiyacının belirlenmesi amacıyla «Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu» nu doldurarak okul idaresine verir

77 Rehber öğretmenin Görev ve SorumluluklarI
Sınıf öğretmeniyle işbirliği içinde öğrenciye ilişkin bilgi toplar, öğrencinin ihtiyaçlarını değerlendirir. Öğrenciye ilişkin bilgilerini öğretmenle ve aileyle paylaşır Öğrenci ile ilgili kayıtları tutar, istenilen raporları düzenler.

78 Okul Yönetiminin SorumluluklarI
İhtiyaç duyulan araç-gereci temin eder. Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda okul içinde düzenlemeler yapar. Öğrencinin eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapılması için Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu’ nu RAM’a gönderir.

79 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA
GEREKLİ BELGELER ÖEHY – 9. mad Bireyin, velisinin ya da okul/kurumun yazılı başvurusu (Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu) Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için Bireysel Gelişim Raporu Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi tanılaması ile ilgili Sağlık Kurulu Raporu

80 RAM’DA YAPILAN DEĞERLENDİRME
Aileden alınan bilgiler Kaba değerlendirme bilgileri Okuldan gelen bilgiler Zeka testlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencinin eğitim performansı, zeka durumu, yönlendirileceği okul, kurum, program hakkında karar verilerek ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU RAPORU hazırlanır

81 Eğitsel değerlendirme ve tanIlama sonucunda bİrey hakkInda;
Normal Eğitime Devam Tam Zamanlı Kaynaştırma Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi (Özel Eğitim Sınıfı) Özel Eğitim Uygulama Okulu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Kararı verilir ve karar RAM’ın bulunduğu yere göre il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluna gönderilir

82 YARI ZAMANLI KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ (ÖZEL EĞİTİM SINIFI)
Özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda milli eğitim müdürlüğü tarafından açılır Öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmasıyla yapılır Öğrencinin kaydı özel eğitim sınıfındadır.

83 Özel eğitim sınıfında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır ve sınıfta aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. Öğrencilerin takip ettiği program esas alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır.

84 ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRLERİ
Bulunduğu Okulun veya Kurumun Eğitim Programını Uygulayan Özel Eğitim Sınıfları Bulunduğu Okulun veya Kurumun Programından farklı Bir Program Uygulayan Özel Eğitim Sınıfları

85 Bulunduğu Okulun/Kurumun Eğİtİm ProgramInI Uygulayan Özel Eğİtİm SInIflarI
İlköğretim veya ortaöğretim programlarını takip edebilecek durumda olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarıdır. Aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. Özel eğitim sınıf öğretmenleri görev yapar. Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 1-4 sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. 5. sınıftan itibaren normal sınıflarında eğitim görürler.

86 Zihinsel yetersizliği ve otizmi olan öğrenciler için açılan 1-4 ve 5-8 sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Özel yetenek gerektiren dersler, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil derslerinin alan öğretmeni tarafından okutulması esastır. Öğrenciler okulda uygulanan programı takip ederler ve programa göre BEP hazırlanır.

87 Bulunduğu Okulun veya Kurumun ProgramIndan FarklI Bir Program Uygulayan Özel Eğİtİm SInIflarI
İlköğretim veya ortaöğretim programlarını takip edemeyecek durumda olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarıdır. Aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. Bu sınıflarda özel eğitim öğretmenleri görev yapar.

88 Sınıf mevcutları takip edilen programın uygulandığı okullardaki mevcutlara göre belirlenir. Dersler 1-4, 5-8, sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Özel yetenek gerektiren dersler, meslek dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır

89 ÖZEL EĞİTİM SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI
OKUL TÜRÜ ÖZÜR TÜRÜ GÖRME İŞİTME HAFİF ZİHİNSEL OTİSTİK ORTA/AĞIR ZİHİNSEL OKUL ÖNCESİ 10 4 6 İLKOKUL 8 ORTAOKUL - LİSE/ YAYGIN 15

90 ………………………. OKULU A B ÖZEL EĞİTİM SINIFI SINIFI
BULUNDUĞU OKULUN PROGRAMININ DIŞINDA PROGRAM UYGULAYAN ÖZEL EĞİTİM SINIFI (Orta ve Ağır Zihinsel Engelli BULUNDUĞU OKULUN PROGRAMINI UYGULAYAN ÖZEL EĞİTİM SINIFI (Görme, İşitme, Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli)

91 Zorunlu Eğİtİm KapsamInda AÇIlmasI Gereken Özel Eğİtİm SInIflarI
Bunlar; Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Sınıfı Orta ve Ağır Düzeyde Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Sınıfı İşitme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı Görme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı Otistik Engelliler Özel Eğitim Sınıfı


"(Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları