Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nakit Akım Tablosu. Fon akış tablosu ve net işletme sermayesi akış tablosundan daha dar kapsamda olan nakit akım tablosunda; nakit kavramı: işletmedeki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nakit Akım Tablosu. Fon akış tablosu ve net işletme sermayesi akış tablosundan daha dar kapsamda olan nakit akım tablosunda; nakit kavramı: işletmedeki."— Sunum transkripti:

1 Nakit Akım Tablosu

2 Fon akış tablosu ve net işletme sermayesi akış tablosundan daha dar kapsamda olan nakit akım tablosunda; nakit kavramı: işletmedeki nakit ve işletmenin bankadaki vadesiz mevduatını, nakde eşdeğer varlık kavramı ise kolay bir şekilde paraya çevrilebilen ve değer değişikliği riski önemsiz olan kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip varlıkları ifade eder. (standartlar 3 ay) (Türkiye’de hazır değerler)

3 Tablonun sunduğu bilgilerden, finansal tablo kullanıcıları : -İşletmenin gelecekte pozitif nakit akışı yaratma gücünün analiz edilmesi, -İşletmenin yükümlülüklerini karşılama ve kar payı ödeme gücünün analizi, -İşletmenin dış finansman ihtiyacının analizi, -İşletmenin net kar ile nakit giriş ve çıkışları arasındaki farkların nedenlerinin analizi, -İşletmenin belirli bir hesap dönemindeki yatırım ve finansman faaliyetlerinin, nakit ve nakitle ilişkisiz işlemlere etkisinin analizini yapabilirler.

4 Nakit Akış Tablosunun Sunuluşuna İlişkin Esaslar: Tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde sunulan nakit akış tablosunda nakit akışları: -Dönem başı nakit mevcudu -Dönem içi nakit girişleri -Dönem içi nakit çıkışları(-) -Dönem sonu nakit mevcudu Başlıkları altında sunulmaktadır.

5 Nakit Akış Tablosunun Sunuluşuna İlişkin Esaslar: TMS 7 nolu Nakit Akış Tablosu Standardında da diğer tablolarda olduğu gibi nakit akış tablosu formatı önerilmemektedir. Ancak nakit akışlarının, nakit girişi ve çıkışı olarak raporlanması yerine ; -İşletme -Yatırım ve -Finansman faaliyetleri, bazında raporlanması esası benimsenmiştir.

6 Nakit Akım Tablosu A-DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1-Satışlardan Elde Edilen Nakit a.Net Satışlar b.Ticari Alacaklardaki Azalışlar c.Ticari Alacaklardaki Artışlar(-) 2-Diğer Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3-Olağandışı gelir ve karlardan Sağlanan Nakit 4-Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışlarından Sağlanan Nakit(Alımlarla ilgili olmayan) a.Menkul Kıymet İhraçlarından b.Alınan Krediler c.Diğer Artışlar 5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a.Menkul Kıymet İhraçlarından b.Alınan Krediler c.Diğer Artışlar 6-Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit 7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8-Diğer Nakit Girişleri

7 Nakit Akım Tablosu C-DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a.Satışların Maliyeti b.Stoklardaki Artışlar c.Ticari Borçlardaki Artışlar(Alımlardan Kaynaklanan)(-) d.Ticari Borçlardaki Azalışlar(Alımlardan Kaynaklanan) e.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f.Stoklardaki Azalışlar 2-Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a.Araştırma Geliştirme Giderleri b.Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri c.Genel Yönetim Giderleri d.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) 3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar b.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-) 4-Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları

8 Nakit Akım Tablosu 5-Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları a.Olağandışı Gider ve Zararlar b.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) 6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) a.Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri b.Alınan Kredi Anapara Ödemeleri c.Diğer Ödemeler 8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a.Menkul Kıymet Ana Para Ödemeleri b.Alınan Kredi Ana Para Ödemeleri c.Diğer Ödemeler 9-Ödenen Vergi ve Benzerleri 10-Ödenen Temettüler 11-Diğer Nakit Çıkışları D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU(A+B-C) E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI(B-C)

9 İşletme Esas Faaliyetleri İşletme faaliyeti, işletmenin gelir yaratan esas faaliyeti ile yatırım ve finansman faaliyeti dışında kalan diğer faaliyetlerden oluşur. Bu bilgiler gelir tablosundan elde edilir. Ancak gelir tablosu tahakkuk esasına göre hazırlandığı için gelir tablosundaki tutarların nakit esasına dönüştürülmesi gerekir. Dönüştürme nakit girişi sağlamayan gelirlerin ve nakit çıkışına neden olmayan giderlerin tespit edilmesi ve bunların gelir tablosu üzerindeki etkilerinin giderilmesi ile olur.

10 Nakit Hareketi Gerektirmeyen Gelir ve Giderler Nakit girişine neden olmayan gelir kalemleri: -Tahakkuk eden gelir kalemleri(Gelir Tahakkukları), -Gelecek aylara ait gelirlerin döneme ilişkin payları, -Reeskont faiz gelirleri, -Konusu kalmayan karşılıklar. Nakit çıkışına neden olmayan gider kalemleri -Tahakkuk eden gider kalemleri(Gider Tahakkukları), -Gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişkin payları, -Muhtemel gider karşılıkları(Maliyet Gider Karşılıkları, Kıdem Tazminatı Karşılıkları gibi) -Karşılık giderleri ve -Reeskont faiz giderleri.

11 İşletme Esas Faaliyetleri a. Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden elde edilen nakit girişleri, b. Royalti, ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri, c. Mal ve hizmet için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları, d. Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları, e. Sigorta şirketlerinin aldığı ve ödediği pirimler, tazminatlar, yıllık ödemeler ve poliçeyle ilgili diğer yükümlülükle nedeniyle oluşan nakit giriş ve çıkışları, f. Finansman veya yatırım faaliyeti ile doğrudan ilgili olmadığı sürece kurum kazancı üzerinden hesaplanan diğer vergiler ile ilgili nakit çıkışları veya söz konusu vergiler kapsamında alınan vergi iadeleri ile ilgili nakit girişleri, g. Alım satım amaçlı elde bulundurulan ile sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve nakit çıkışları.

12 Yatırım Faaliyetleri a. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları. b. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri. c. Uzun vadeli olarak başka bir işletmeye iştirak etmek veya o işletmenin borçlanma aracını satın almak ve müşterek yönetime tabi iş ortaklığına katılmak için yapılan nakit çıkışları. d. Uzun vadeli olarak başka bir işletmeye iştirak etmek veya o işletmenin borçlanma aracının satışı ve müşterek yönetime tabi iş ortaklığındaki payın satılması sonucu elde edilen nakit girişi. e. İşletmeler tarafından üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çıkışları. f. İşletmeler tarafından üçüncü kişilere verilen avans ve kredilerden tahsilatlar. g.Vadeli işlem ve forward sözleşmesi, opsiyon sözleşmeleri ve swap sözleşmelerine ilişkin nakit giriş ve çıkışları.

13 Finansman Faaliyetleri a. Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri. b. Sermayenin azaltılması veya işletmenin kendi hisse senetlerini almasıyla ilgili nakit çıkışları. c. Borçlanma araçları ihracı ve diğer uzun ve kısa vadeli krediler ile sağlanan nakit girişleri. d. Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları. e. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları.

14 Nakit Akım Tablosu (Direkt Yöntem) İşletme faaliyetlerinden nakit akışları özet olarak; -Alıcılardan tahsilatlar, -Satıcılara ödemeler, -Personele ödemeler, -Faaliyet giderlerine ilişkin ödemeler, -Vergi ödemelerinden oluşur.. Örneğin:Müşterilerden tahsilat bulunurken, gelir tablosundaki satış hasılatının nakit olan kısmı ve geçen dönemden tahsil edilemeyen satış tahsilatları da dikkate alınır.

15 Nakit Akım Tablosu (Direkt) Dolaysız A-İşletme Faaliyetleriyle İlgili Nakit Girişi İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Giriş Sınıfları 1-Satılan Mallardan Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 2-Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve diğer gelirlerden Nakit Girişleri 3-Alım Satım Amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili Nakit Girişleri 4-İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Diğer Nakit Girişleri İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 1-Mal ve Hizmet için Tedarikçilere Ödenenler 2-Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve diğer gelirlerden Nakit Çıkışları 3-Alım Satım Amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili Nakit Çıkışları 4-Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları 5-İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akışları 1-Ödenen Temettüler Alınan Temettüler 2-Ödenen Faizler-Alınan Faizler 3-Vergi Ödemeleri- Vergi İadeleri 4-Diğer Nakdi Girişler - Çıkışlar

16 Nakit Akım Tablosu (Direkt) Dolaysız B-Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı Bağlı Ortaklıkların kontrolünün kaybı sonucunu doğuracak satışlara ilişkin nakit girişleri Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları Maddi ve Maddi Olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri Maddi ve Maddi Olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları

17 Nakit Akım Tablosu (Direkt) Dolaysız B-Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı (Devam) Diğer Uzun vadeli varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri Diğer uzun vadeli varlık alımlarından nakit çıkışları Verilen nakit avans ve borçlar Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler Türev araçlardan nakit çıkışları Türev araçlardan nakit girişleri Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri Alınan temettüler Ödenen faiz- Alınan faiz Vergi Ödemeleri-Vergi iadeleri Diğer nakit girişleri-çıkışları

18 Nakit Akım Tablosu (Direkt) Dolaysız C-Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları Devlet teşviklerinden elde edilen nakit girişleri Ödenen temettüler Alınan temettüler Ödenen faiz Vergi Ödemeleri-Vergi iadeleri Diğer nakit girişleri-çıkışları Yabancı Para Çevirim Farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki Net Artış (azalış) (A+B+C) D-Yabancı Para Çevirim Farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki Etkisi Nakit ve nakit benzerlerindeki Net Artış (azalış) (A+B+C+D) E-Dönem başı Nakit ve Nakit Benzerleri Dönem sonu Nakit ve Nakit benzerleri (A+B+C+D+E)

19 Nakit Akım Tablosu (Endirekt) A-İşletme Faaliyetleriyle İlgili Nakit Girişi Dönem Kar Zararı Dönem Net Karı Zararı ile ilgili Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler Değer düşüklüğü (iptali ) ile ilgili düzeltmeler Karşılıklarla ilgili düzeltmeler Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler Pay bazlı ödemeler ile ilgili düzeltmeler Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler İştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler Stoklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler Ticari alacaklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler

20 Nakit Akım Tablosu (Endirekt) A-İşletme Faaliyetleriyle İlgili Nakit Girişi Ticari Borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler Yatırım yada finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler Kar (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler Toplam düzeltmeler Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit akışları Ödenen temettüler- Alınan temettüler Ödenen faizler- Alınan faizler Vergi ödemeleri (vergi iadeleri) Diğer nakit girişleri (çıkışları)

21 ABC A.Ş. 2008 ve 2009 Yıllarına Ait Finansal Durum Tablosu (TL) Nakit girişiNakit çıkışı Dönen Varlıklar20082009 Bankalar583 Ticari Alacaklar35040050 Stoklar 500 692192 Duran Varlıklar Arsa arazi30 Makineler200300100 Birikmiş Amortisman(20)(50)30 Aktif Toplamı1.0351.380

22 ABC A.Ş. 2008 ve 2009 Yıllarına Ait Finansal Durum Tablosu (TL) Nakit girişiNakit çıkışı KVYK20082009 Mali Borçlar30 Ticari Borçlar21528065 Borç ve gider karşılık. 40 90 D.K.Vergi ve D. Y. Yük. Karş. 409050 Öd.Verg ve yasal.yük2530 Ödenecek vergi ve fon.10122 Öd.sos.güv.kesintileri15183 Mali borçlar15013020 Borç ve gider karşılıkları5105 Kıdem tazminatı karşılıkları 510

23 ABC A.Ş. 2008 ve 2009 Yıllarına Ait Finansal Durum Tablosu (TL) Nakit girişiNakit çıkışı Özkaynaklar20082009 Ödenmiş Sermaye400 Kar yedekleri100 Geçmiş yılllar karları 100 Dönem Net Karı 100210110 Kaynak Toplamı1.0351.380395

24 ABC A.Ş. 01.01.-31.12.2009 Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar 1.509 Satılan Malın Maliyeti (1.050) Brüt Satış Karı450 Faaliyet Giderleri (100) Faiz ve Vergi Öncesi Kar (Faaliyet Karı) 350 Diğer faal.olağan gelir/gider------- Faiz (Finansman giderleri) (50) Vergi Öncesi Kar(olağan kar) 300 Olağandışı gider/gelir--- Vergi Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı (90) Net Kar 210

25 Ek bilgiler: 1-Dönemin Amortisman gideri 30 TL’dir. 2-Kurumlar vergisi oranı %30’dur. 3-Dönem içerisinde 30 TL bedelle bir arsa satın alınmıştır. Makinelerin büyük bakım ve onarımı için20 TL harcanmış, 80 TL’lik ise yeni makine alınmıştır. 4-Kısa vadeli mali borçların maliyeti %27, uzun vadeli mali borçların maliyeti %35’tir. Ortakların bekledikleri getiri oranı %50’dir.

26 ABC İşletmesi Endirekt Nakit Akım Tablosu (TL) 1.1-31.12.2009 I-İşletme Faaliyeti ile ilgili nakit girişi123 A-Dönem karı(+)300 Dönem net karı210 Vergi karşılığı 90 B-Nakit Girişi Sağlamayan Gelirler(-) C-Nakit Çıkışı Gerektirmeyen giderler(+)35 1-Amortisman gideri30 2-Kıdem tazminatı karşılıkları5 D-İşletme Sermayesi Hareketleri(+/-)(172) 1-Ticari Alacak Artışı(-)(50) 2-Stok Artışı(-)(192) 3-Ticari borç artışı(+)65 Ödenecek vergi fonlarda artış (+)2 Ödenecek sosyal güvenlik kesint.artışı(+)3 E-Ödenen vergi Yasal yükümlülükler(40) Önceki dönem karından ödenen (-)(40)

27 ABC İşletmesi Endirekt Nakit Akım Tablosu (TL) 1.1-31.12.2009devamı II-Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışı(130) A-Yatırım Faaliyet. Sağlanan Nak.gir.(+) B-Yatırım Faaliyetlerinden Nak.Çıkışı(-)(130) 1.Maddi Duran varlık artışı(-) Arsa ve Arazi Alımı (-) (30) Tesis Makine ve Cihaz alımı (-)(100) 2.Maddi Olmayan Duran Varlık Artışı(-) III-Finansman Faaliyetlerinden nakit akışı10 A-Finansman Faaliyetl.Sağl.Nakit giriş(+) 1-Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı30 B-Finansman Faaliyetl.Sağl.Nakit çıkışı(+) 1-Uzun Vadeli Kaynak Azalışı(-)(20) NAKİT ARTIŞ/AZALIŞLARI(I+II+III)3 DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU5 DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU8

28 Efe İşletmesi 2009 - 2010 Dönemine Ait Finansal Durum Tablosu (TL) Nakit girişi Nakit çıkışı Varlıklar20092010 Hazır Değerler Kasa1008020 Bankalar445300145 Ticari Alacaklar Alıcılar 5.000 7.0002.000 Alacak Senetleri 1.000 1.200200 Alacak Senetleri Reeskontu-200-25050 Diğer Ticari Alacaklar0100 Şüpheli Ticari Alacaklar25030050 Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı-250-30050 Diğer Alacaklar Ortaklardan Alacaklar0180

29 Efe İşletmesi 2009 - 2010 Dönemine Ait Finansal Durum Tablosu (TL) Nakit girişi Nakit çıkışı Varlıklar20092010 Stoklar Ticari Mallar4.0006.0002.000 Diğer Stoklar100 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı-100 Gelec. Aylara Ait Gid.Gelir Tah. Gelecek Aylara ait giderler5010050 Gelir tahakkukları020 Diğer Dönen Varlıklar Devreden KDV 0 30 Maddi Duran Varlıklar (Net)4003.200 Demirbaşlar2.0004.0002.000 Birikmiş Amortisman-1.600-800800 TOPLAM VARLIKLAR.10.79517.960

30 Efe İşletmesi 2009 - 2010 Dönemine Ait Finansal Durum Tablosu (TL) Nakit girişi Nakit çıkışı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar20092010 Mali Borçlar Banka Kredileri300200100 Çıkarılmış Senet ve Bonolar04.000 Menkul Kıymet İhraç Farkları01.000 Ticari Borçlar Satıcılar 3.000 4.2101.210 Borç Senetleri1.0001.400400 Borç Senetleri Reeskontu-300-400100 Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek vergiler10013030 Gel. Aylara ait gelir ve gid. Tah. Gelecek aylara ait gelirler501040 Gider Tahakkukları5105

31 Efe İşletmesi 2009 - 2010 Dönemine Ait Finansal Durum Tablosu (TL) Nakit girişi Nakit çıkışı 20092010 Borç ve Gider Karşılıkları (KV) Dön.Karı Vergi ve Yas.Yük.Karşı.400500100 Dönem Karın. Peş.Öd.Ver.Yas.Yük-360-470110 Borç ve Gider Karşılıkları (UV) Kıdem Tazminatı Karşılığı 300 37070 ÖZKAYNAKLAR Sermaye4.0005.0001.000 Yasal Yedekler1.0001.500500 Geçmiş Yıl Karları800500300 Dönem Net Karı5002.0001.500 TOPLAM KAYNAKLAR10.79517.9609.080

32 Efe İşletmesi 01.01.-31.12.2010 Dönemi Gelir Tablosu (TL) Satışlar9.580 Satışların Maliyeti-5.150 Brüt Satış Karı4.430 Faaliyet Giderleri Genel Yönetim Giderleri-1.610 (Faaliyet Karı) F.V.Ö. Kar2.830 Diğer olağan gelir ve karlar Faiz gelirleri100 Konusu kalmayan karşılıklar250 Reeskont Faiz gelirleri600 Diğer faaliyetlerden olağan gelirler170 Diğer olağan gider ve zararlar Karşılık giderleri-300 Reeskont faiz giderleri-550

33 Efe İşletmesi 01.01.-31.12.2010 Dönemi Gelir Tablosu (TL) Finansman Giderleri Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri-600 Olağan Kar2.500 Dönem Karı2.500 Vergi Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı-500 Dönem Net Karı2.000

34 Ek bilgiler: Efe İşletmesi 1-Genel Yönetim Giderlerinde raporlanan 50 TL Gelecek aylara ait giderlerin bu aya isabet eden kısmıdır. 2-Maliyet bedeli 2.000, birikmiş amortismanı 1.600 TL olan demirbaş 550 TL’ye satılmıştır. 4.000 TL değerinde bir demirbaş satın alınmıştır. Dönemin amortisman gideri 800 TL olup genel yönetim giderleri arasında raporlanmıştır. 3-Dönem içerisinde 800 TL nakit sermaye artışı olmuştur. Geçmiş yıl karlarının 100 TL’sı ortaklara temettü olarak dağıtılmış, 200 TL’sı sermayeye ilave edilmiş 500 TL’si yedeklere devredilmiştir. 4-2009 yılı dönem net karının tamamı geçmiş yıl karlarına devredilmiştir. 5-Dönem içinde nominal değeri 4.000 TL olan tahvil, 3.000 TL’ye satılmıştır. 6-Faiz gelirlerinde raporlanan 20 TL gelir tahakkukları ile ilgilidir.

35 Efe İşletmesi Nakit Akım Tablosu 01.01.-31.12.2010 Dönemine Ait Direkt Yöntem (TL) I-İşletme Faaliyetlerinden Nakit Girişi(315) A_Esas Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit7.280 1.Satışlardan elde edilen nakit girişi7.230 a.Net Satışlar9.580 b.Ticari Alacaklarda Artış (-)(2.350) 2-Olağan Gelir ve Karlardan Sağl.Nakit50 a.Olağan gelir ve karlar1.120 b.Nakit girişi sağlamayan gelirler -Gelir tahakkukları (faiz tahakkuku)(20) -Konusu kalmayan karşılıklar(250) -Reeskont Faiz Gelirleri(600) -Gelec.ayl.ait gelirin döneme ilişk.payı(50) -Maddi duran varlık satış karı(150) B-Esas Faaliyetlerle İlgili Nakit Çıkışları

36 Efe İşletmesi Nakit Akım Tablosu 01.01.-31.12.2010 Dönemine Ait Direkt Yöntem (TL) I-İşletme Faaliyetlerinden Nakit Girişi(315) B-Esas Faaliyetlerle İlgili Nakit Çıkışları(6.810) 1.Satışların Maliyetine İlişkin nakit çıkışı(5.540) a.Satışların Maliyeti(5.150) b.Stoklarda Artışlar (-)(2.000) c.Ticari Borçlarda Artış1.610 2.Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışı(670) a.Faaliyet giderleri(1.600) b.Amort. Ve nak.çık gerektirmeyen gid.930 -Amortisman gideri800 -gelec.aylara ait gid. Bu döneme ait payı50 -gider tahakkukları10 -Kıdem tazminatı karşılığı70 3-Olağan Gid. Ve zararlara ilişk.nak.çık.

37 Efe İşletmesi Nakit Akım Tablosu 01.01.-31.12.2010 Dönemine Ait Direkt Yöntem (TL) I-İşletme Faaliyetlerinden Nakit Girişi(315) B-Esas Faaliyetlerle İlgili Nakit Çıkışları 3-Olağan Gid. Ve Zararl.ilişk. Nakit çıkış.---- a.Olağan gider ve zararlar(850) b.Amort. Ve nak.çık gerektirmeyen gid.850 - Karşılık giderleri300 -Reeskont Giderleri550 4-Finansman Giderlerine İlişkin Nak.çık.(600) a.Finansman giderleri(600) b.Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler-- C-Ödenen Vergi ve Yasal Yükümlülükler(510) 1.Dönem Karından Ödenen(470) 2.Önceki dönem karından Ödenen(40) D-Dönen Varlık ve K.V.Y.K. Değişmeleri

38 Efe İşletmesi Nakit Akım Tablosu 01.01.-31.12.2010 Dönemine Ait Direkt Yöntem (TL) I-İşletme Faaliyetlerinden Nakit Girişi(315) D-Dönen Varlık ve K.V.Y.K. Değişmeleri(275) 1.Ortaklardan Alacaklar(180) 2.Gelecek Ayl.ait Gid. Artış(100) 3.Devreden KDV Artışı(30) 4.Ödenecek Vergi ve Fonlarda Artış30 5.Gider Tahakkukları Azalışı(5) 6.Gelecek Aylara ait gelirlerde artış10 II-Yatırım Faaliyetleri. İlişkin Nakit Çık.(3.450) A-Yatırım Faal.Sağlanan Nak.Girişi550 1.Maddi Duran Varlık Satışı550 B-Yatırım Faal.Sağlanan Nak.Çıkışı(4.000) 1.Maddi Duran Varlık Alımı(4.000) III-Finansman Faaliyetlerinden Nakit G.

39 Efe İşletmesi Nakit Akım Tablosu 01.01.-31.12.2010 Dönemine Ait Direkt Yöntem (TL) III-Finansman Faaliyetlerinden Nakit G.3.600 A-Finansman Faaliyetl.Sağlanan Nakit3.800 1.Kısa V.ad. Yabancı Kaynak. Artışı3.000 a.Çıkarılmış Tahviller4.000 b.Menkul kıymet ihraç farkları(1.000) 2.Sermaye Artırımı800 B-Finansman Faaliyetinden Nak.Çıkışı(200) 1.Kısa vadeli kaynak azalışı(100) a.Mali Borçlarda azalış(100) 2.Ödenen Temettü(100) NAKİT ARTIŞ AZALIŞ (I+II+III)(165) DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU545 DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU380

40 Kaynak: Finansal Analiz (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu Prof. Dr. Aydın KARAPINAR Prof. Dr. Figen AYIKOĞLU ZAİF) Sayfa:149-182


"Nakit Akım Tablosu. Fon akış tablosu ve net işletme sermayesi akış tablosundan daha dar kapsamda olan nakit akım tablosunda; nakit kavramı: işletmedeki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları