Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİVEREK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİVEREK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 SİVEREK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MEHMET YAŞAR AKARSU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İSG

2 İSG KURUL EĞİTİMİ

3 EĞİTİMİN İÇERİĞİ Kurulun görev ve yetkileri, İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, İş hijyeninin temel ilkeleri, İletişim teknikleri, Acil durum önlemleri, Meslek hastalıkları, İşyerlerine ait özel riskler, Risk değerlendirmesi.

4 Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532
EĞİTİMİN AMACI Bu eğitimde amacımız; İSG kurul üyelerini, yönetmelikte belirtildiği müfredat doğrultusunda bilgilendirmektir. İlgili yönetmelik: Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28532 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

5 KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ İşverenin Yükümlülüğü
Madde 4 – (1): Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. Madde 4 – (2/c): Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

6 Madde 6 (1): Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
Kurulun Oluşumu Madde 6 (1):  Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: a) İşveren veya işveren vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

7 MADDE 8 (1): Kurulun görev ve yetkileri şunlardır
İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

8 Görev ve Yetkiler İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak, İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,

9 Görev ve Yetkiler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek, İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak. Madde 8-(2): Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.

10 Çalışma Usulleri Madde 9- (1): Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir. Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur. Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.

11 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kanunlar\1.5.6331.pdf
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA BAZI ULUSAL MEVZUAT VE STANDARTLAR Kanunlar; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kanunlar\ pdf 4857 Sayılı İş Kanunu kanunlar\4857-sayili-is-kanunu-tam-metin-2015.pdf 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kanunlar\ pdf Türkiye'nin onayladığı bazı ILO sözleşmeleri; 42 Numaralı İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi ilo sözleşmeleri\42ILO.doc 102 Numaralı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi ilo sözleşmeleri\102ILO.doc 119 Numaralı Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi ilo sözleşmeleri\119ILO.doc 155 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme ilo sözleşmeleri\155ILO.doc 161 Numaralı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme ilo sözleşmeleri\161ILO.doc

12 Yönetmelikler; Alt İşverenlik Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği İşyerlerinde Acil durumlar Hakkında yönetmelik İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

13 Yönetmelikler; İlkyardım Yönetmeliği İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Makina Emniyeti Yönetmeliği Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

14 SIKÇA RASTLANAN İŞ KAZALARI VE TEHLİKELİ VAKALARIN NEDENLERİ
Kazaların ; %88’i Emniyetsiz davranışlardan, %10’u Emniyetsiz durumlardan, %2’si Doğal Olaylardan kaynaklanmaktadır. Bu oranlardan da görülüyor ki, iş kazalarının %98’inin nedeni insanlardır.

15 HEINRICH KAZA PİRAMİDİ
İş kazalarının olma periyotunu gösteren piramittir. Buna göre;  300 ramak kala olayı olan zamanda 29 hafif yaralanmalı kaza yaşanır. 29 hafif yaralanma da 1 ölümlü kaza getirir. Kısaca kaza geliyorum diye bağıra bağıra geldikten sonra olur. Sana 300 tane ramak kala ve 29 hafif yaralanmalı ikazlar yapar ki önlem al.

16 İŞ KAZALARININ NEDENLERİ
GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR İşi Bilinçsiz Yapmak, Dalgınlık ve Dikkatsizlik Makina Koruyucularını Çıkarmak Tehlikeli Hızla Çalışmak Görevi Dışında İş Yapmak İş Disipline Uymamak İşe Uygun Makina Kullanmamak Yetkisiz ve İzinsiz Olarak Tehlikeli Bölgede Bulunmak Kişisel Koruyucuları Kullanmamak GÜVENSİZ DURUMLAR Güvensiz Çalışma Yöntemi Güvensiz ve Sağlıksız Çevre Koşulları Topraklanmamış Elektrik Makinaları İşe Uygun Olmayan El Aletleri Kontrol ve Testleri Yapılmamış Basınçlı Kaplar Tehlikeli Yükseklikte İstifleme Kapatılmamış Boşluklar İşyeri Düzensizliği Koruyucusuz Makina, Tezgahlar Parlayıcı Patlayıcı Maddeler

17 İŞ HİJYENİNİN TEMEL İLKELERİ
İş hijyeni; iş yerinde görülen ve endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa sebep olan çevresel faktörleri, stresleri tespit eden, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır.

18 İş Hijyeninin Amaçları
Tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek, Çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak, İşyerlerinde teknik korunma önlemlerinin alınması ve kişisel etkinliğin-konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik tedbirler dahil korunma tedbirlerinin alınmasıdır.

19 İLETİŞİM TEKNİKLERİ İletişimin amacı, kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamaktır. Güvenlik Kültürü oluşturulmasına kurum içi iletişim olanaklarının önemi; İşletmede tüm çalışanların anlayışları ‘’Her kaza önlenebilir’’, ‘’Her iş emniyetli bir şekilde yapılabilir’’ ve ‘’Kazalar kontrol altına alınabilir’’ vb. gibi ortak bir temel üzerine oturtulmalıdır. Kurum içi iletişim, ortak bir anlayışın oluşturulmasına etkili olacaktır. Yönetimin sağlık ve güvenlikle ilgili taahhüdü ancak kurum içi iletişim olanakları ile yaygınlaştırılarak uzun vadede sağlık ve güvenliği destekleyen olumlu bir işletme kültürü oluşumunu sağlayacaktır. İşletmelerde güvenlik ve sağlığı destekleyen olumlu bir kültürün oluşmasını engelleyen en önemli faktör ‘’eksik iletişim’’ dir. Unutulmamalıdır ki ‘’bilgilendirme’’ iletişim olmamaktadır, iletişim ancak çift yönlü olduğunda anlam kazanır.

20 Acil Durum Planı nasıl hazırlanacak?
ACİL DURUM ÖNLEMLERİ Acil Durum nedir? İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara denilmektedir. Acil Durum Planı nedir? İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plana denilmektedir. Acil Durum Planı nasıl hazırlanacak? İşletme için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanıyor.

21 Acil Durum Planı Acil durum planında; işyerinin unvanı, adresi, hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı, hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi, belirlenen acil durumlar, alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, bölümleri gösteren kroki (yangın söndürme tüpü ve dolapların bulunduğu yerler, ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler, kaçış yolları, toplanma yerleri, görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri, ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları vb.) bilgilerin yer alması gerekiyor. Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanacak. Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulacak.

22 Acil Durum Ekipleri ve Tatbikat
Az Tehlikeli sınıfta yer aldığımız için; 50 çalışana kadar Arama-Kurtarma-Tahliye ve Yangınla Mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer destek elemanı görevlendirilmesi gerekiyor. Bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde 40 çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir. Her 20 çalışan için de İlkyardım eğitimi almış bir çalışan görevlendirilir. Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılacak. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanacaktır.

23 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Madde 4 – (f): Risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları tanımlar. Madde 5– (1): İşveren çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Madde 6: Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

24 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Madde 6: Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirme ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar

25 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Madde 12 – (1): Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Madde 12 – (2): Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi. c) Üretim yönteminde değişiklikler olması. ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi. f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

26 İŞYERİNE AİT ÖZEL RİSKLER
Risk: Tehlikenin Şiddeti * Olma Olasılığı İşyerlerinde tehlikeleri kaynaklarını belirlemek ve değerlendirmek için her şeyden önce işletmelerin özelliklerini tanımak gereklidir. Tüm işletmelerde ortak tehlikeler dışında işletmeye özel tehlikelerde bulunmaktadır. Bunların tespiti, analizi ve alınacak önlemler bu nedenle işletmeye özel olmalıdır. İşyerinin özellikleri; her işletme için farklı olup ürettiği maddeye, hizmete ve kullandığı hammaddeye göre değişmektedir. Şu üç soru tehlikeleri tanımlamamıza olanak tanır; Tehlike Kaynakları nelerdir ? Bu tehlikeden kim yada ne zarar görebilir? Zarar nasıl ortaya çıkabilir?

27 İşyerine Ait Özel Riskler
İşyerine ait özel riskler risk değerlendirmesi ekibinin hazırlayacağı risk değerlendirmesi ile rapor edilecektir. Risk değerlendirmesi ekibi ile kurum içerisinde dikkat edilecek tehlike kaynaklarının bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Gürültü, Toz, Aydınlatma İş Ekipmanlarının Kullanımı Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Ergonomi Havalandırma Kimyasal Kullanım Elle Yük Taşıma…. Vb.


"SİVEREK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları