Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD."— Sunum transkripti:

1 ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5142 HaftaKonular: Yenilikçilik Kaynaklar Konular: De ğ işim Yönetimi Kaynaklar Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 2 Yenilik Süreci 1:2, 2:s91-111 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 3 Yenilik Kuramları 1:5, 2:s44-64 Tartışma: De ğ işim yönetimi teknikleri Tunçer I Hafta 4 Yenilik Planlaması 1:3, 1:8, 2:s111-117 Örgütsel De ğ işim Hafta 5 Strateji ve Yenilik 1:4, 2:s173-8, 67-73 Örgütsel De ğ işim (süre ğ i) Tunçer II Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi 1:6, 2:s157-173 De ğ işim Yönetimi ve Direnç Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 De ğ işim Yönetimi ve Direnç (süre ğ i) Tunçer III Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Toplam Kalite Yönetimi Tokat I Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1:7, 2:s181-206 Toplam Kalite Yönetimi Tokat II Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Yönetimde Kalite: Altı Sigma Kıngır, Gürsakal Hafta 12 Teknoloji Yönetimi 5:3 Ö ğ ütler: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları 5:5 Tartışma: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5143  Yenilik için örgütler ne tür etkinlikler yapar, ne yetkinlik gerektir; yenilik yapılmasını ne tür etkinlikler kolaylaştırır.

4 Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5144  Bilgi yönetimi  Örgütsel ö ğ renme  Pazar odaklılık  İ letişim  İ ş modelleri  Yenili ğ in aktarılması

5 Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5145  Bilgi Yönetimi:  Veri  Enformasyon  Bilgi (  Beceri)  Örgütsel bilgi sınıfları:  Zeki bilgi: yani, beceri  Somut bilgi: uygulamaya/deneye dönüşen bilgi  Kültür bilgisi: (örgütsel) genel kültür  Özümsenmiş bilgi: günlük sıradan işlerde kullanılan  Kodlanmış bilgi: simgelerde gizli bulunan, örgütün iş kılavuzlarında kullanılan bilgi  Bilgi yönetimi  = Bilginin elde edilmesi, düzenlenmesi, sınıflanması, örgüt içinde paylaşımı ve yorumlanması (işlenmesi) sürecidir  Sinerji: bilginin paylaşımı ve örgütsel bilginin artırımı  Önemi: yenilik bilgi tabanlı bir süreçtir.  Açık ve örtülü bilgi.

6 SDBİ Süreci Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5146  Açık ve örtülü bilginin etkileşimi (dönüşümü) için SDB İ süreç modeli geliştirilmiştir:  S: Sosyalleştirme  D: Dışsallaştırma  B: Bütünleştirme  İ : İ çselleştirme  Bunların her birinde açık/örtülü bilgi arasında bir etkileşim ve dönüşüm oluşmaktadır.  Şekil 3.7

7 Yenilikçi düşünme süreci ve boyutları Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5147  Şekil 3.8

8 Örgütsel Öğrenme Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5148  Yenilikçi örgütler bilgi ve yeni fikir üretimi, özümsenmesi ve uygulanmasında başarılıdırlar.  Ö ğ renen örgütler yenili ğ e daha açıktırlar.  Yenilik sürecinde ö ğ renmenin etkili olması şu eylemlere ba ğ lıdır:  Deneyimlerin paylaşılması  Yeni kavramlara açık olma  Deneyim  Yenilik yönetimi.

9 Pazar Odaklılık Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5149  Müşterinin mevcut ve gelecek gereksinme ve e ğ ilimleri üzerine veri/bilgi derlemek ve örgüt içinde paylaşılıp işlenmesini sa ğ lamak ve bunlar do ğ rultusunda pazara tepki vermektir.  Tablo 3.4 Pazar odaklılı ğ ın bileşenleri

10 İletişim Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51410  Örgüt içi iletişimsiz yenilik olmaz.  Yenili ğ i cesaretlendiren, destekleyen, kolaylaştıran bir iletişim altyapısı gerekir.  Tablo 3.5

11 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51411

12 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51412

13 İş modelleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51413  Bir işletmenin iş mantı ğ ını öne çıkaran, ilgili bileşenleri ve arlarındaki ilişkileri içeren kavramsal bir araçtır.  Bir iş modelinin temel özellikleri:  Altyapısı: işletmenin temel yetenek, yeterlikler, dış a ğ ve de ğ er paylaşımları  Yararları: paydaşlara sunulacak de ğ er ve yarar  Hedef kitlesi: Pazar/müşteri nitelikleri ve ilişkilerle izlenmesi  Maliyesi : gelir/gider ve paylaşımı  Rekabet stratejisi.  Yeniliklere yapılan yatırımın geri dönüşümü için:  De ğ er zincirini bütüncül de ğ erlendirmek  İ şletmenin de ğ er zincirindeki yerini belirlemek  Araştırma ve ö ğ renme (gelecekte oluşacak belirsizliklerle baş etmek için)  Yenilik soygunculu ğ una hazırlıklı olmak.

14 Örnek: Açık yenilik iş modeli Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51414

15 Yeniliğin aktarılması Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51415  Şekil 3.10

16 TC Kamu Denetçiliği Kurumu: Devlette Yenilik Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51416

17 TÜBİTAK 1513- Yakınımızda Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51417

18 Bağlantılar-1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51418  Havacılık ve Uzayda Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması: www.necdeteraslan.org:Proje Yarışması: www.necdeteraslan.org  Kapsam:  Aerodinamik Tasarım  İ tki Sistemleri Tasarımı  Malzeme  Uzay Araçları Tasarımı  Katılabilecekler: Yarışma Bilim Kurulu’nda yer alan üyeler ve onların akrabaları ile Makina Mühendisleri Odası’nda görev alanlar ve profesyonel çalışma yürüten firmalar hariç herkese açıktır.  Başvuru en geç: 7 Haziran 2013  Köşe yazısı: Girişimcilik, kahve, Türkler ve AmerikalılarGirişimcilik, kahve, Türkler ve Amerikalılar

19 Değişim Yönetimi: Tokat – Değişim Yönetimi ve Direnç Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51419 Tokat: (122-160) Örgütlerde De ğ işime Direnme:  De ğ işime direnişi artırıcı etmenler:  Akılcı dedenler  Psikolojik nedenler  Ekonomik nedenler  Sosyolojik nedenler  De ğ işime direnişi azaltıcı etmenler:  Bireyin örgütteki yeri, tutumu, davranışı  Yöneticinin saygınlı ğ ı  Etkilenecek bölümlerin bilgilendirilmesi  Grupların de ğ işim gereksinimi algılaması  De ğ işimi yapacak gruba yakınlık  De ğ işimin gruba çekicili ğ i  De ğ işime direnişin sonuçları:  Sendikalaşma ve grev  İ ş yavaşlatma  İ şletmeye ba ğ lılı ğ ın azalması  Yanlışların artması  Hastalı ğ a ba ğ lı devamsızlıkların artması.


"ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları