Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama İlkeleri Pazarlamanın Tanımı Kapsamı ve Gelişimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama İlkeleri Pazarlamanın Tanımı Kapsamı ve Gelişimi"— Sunum transkripti:

1 Pazarlama İlkeleri Pazarlamanın Tanımı Kapsamı ve Gelişimi
Öğr.Gör. Seda AKIN GÜRDAL

2 Ders Akışı Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
Pazarlamanın Gelişimi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı Pazarlamayı Etkileyen Son Gelişmler

3 Pazarlama, işletmelerin başarısını sağlayan işletme fonksiyonlarından biridir. Üretim, pazarlama ile birlikte işletmelerin temelini oluşturan fonksiyonlardandır.

4

5 Ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması her toplumda ekonomik hayatın temelini oluşturmaktadır. Örgütler ya da işletmeler toplumu, müşterilerini ve sahiplerini tatmin etmek için temel fonksiyonlarını yerine getirmek durumundadır.

6 Pazarlama ve Fayda Yaratma
İktisat bilimine göre fayda, ürünlerin tüketici ihtiyaçlarını giderme niteliğidir ve başlıca dört çeşidi vardır. Bunlar: Yer- Şekil- Zaman- Mülkiyet

7 Bir malın üretilmiş olması, başlı başına tüketicinin ihtiyacını karşılanması sonucunu doğurmamakta; malın var olması fayda yaratmaya yeterli olmamaktadır. Malın, tüketicinin talep ettiği bir mal olması gereği yanında istenilen yerde ve zamanda hazır bulundurulması da gerekmektedir.

8 Tüketici talebinin karşılanması için pazarlamanın üretime rehberlik etmesi, onu yönlendirmesi gereğini ortaya çıkarır. Pazarlama kararları, hangi mal ve hizmetlere, ne miktar, nerede, ne zaman ihtiyaç olduğunu da belirlemeye çalışır.

9 Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
Geniş Anlamda Pazarlama Pazarlama, temelde insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik bir değişim işlemidir. İki veya daha fazla taraftan her biri kendi ihtiyacını karşılamak için diğer tarafa değerli bir şeyleri verip, değerli başka şeyleri elde etmektedirler.

10 Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
Pazarlamanın en eski ve en kısa tanımı şudur: “Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışını yönelten işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.”

11 Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
Değişen pazarlama anlayışı ile birlikte pazarlamanın da tanımı değişime uğramıştır. “Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.”

12 Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
İşletme Yönetimi Açısından Pazarlamanın Tanımı ve Bazı Özellikleri Pazarlama, işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, ihtiyaç karşılayacak malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.

13 Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
Pazarlamanın Bazı Önemli Özellikleri 1. Pazarlama, oldukça çok ve çeşitli faaliyetler bütünü veya sistemidir. 2. Pazarlama, insan ihtiyaçlarını karşılayıcı bir mübadele faaliyetidir. 3. Pazarlama, mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir. 4. Pazarlama sadece bir malın reklamı veya satışı faaliyeti olmayıp, üretim öncesi başlayan bir süreçtir. 5. Pazarlama, dinamik bir yapıda, sürekli ve sık sık değişebilen bir ortamda yürütülür.

14 Pazarlamanın Gelişimi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı

15 Pazarlamanın Gelişimi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı
1.Üretim Anlayışı Dönemi Bu ilk dönemde işletmeler tipik olarak üretim yönlü veya üretim anlayışındadır. Üretim veya mühendislik yöneticileri işletme yönetimine hakim olup, satış bölümünün esas işi, fiyatı finans birimi tarafından belirlenen ürünü satmaktır.

16 Pazarlamanın Gelişimi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı
Talebin arzdan fazla olduğu bu dönemde müşteri bulmak sorun olmadığı için, işletmeler büyük ölçekli olarak üretmeye önem vermişlerdir. Bu dönem Büyük Ekonomik Kriz e kadar devam etmiştir. Bu dönemin anlayışı “ne üretirsem onu satarım” şeklinde özetlenebilir.

17 Pazarlamanın Gelişimi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı
2. Satış Anlayışı Dönemi Büyük Ekonomik Kriz, ekonominin temel sorununun artık, üretmek, daha çok üreterek büyümek olmayıp, üretilenin satılması olduğu bir dönem başlatmıştır.

18 Pazarlamanın Gelişimi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı
Aldatıcı reklam ve baskılı satış teknikleri bu dönemde uygulanmıştır. “Ne üretirsem onu satarım, yeterki satmasını bileyim” anlayışı bu dönemde yaygındır.

19 Pazarlamanın Gelişimi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı
3. Pazarlama Anlayışı Dönemi Üretilmiş malı ne pahasına olursa olsun, yanıltıcı ve aldatıcı yollara bile başvurarak satmanın sağlıklı ve uzun vadeli bir işletme- tüketici ilişkisine imkan vermediği ortaya çıkmıştır. “Tüketiciyi tatmin ederek kar sağlama” diye ifade edilebilen bu anlayış yaygınlaşmıştır.

20 Pazarlamanın Gelişimi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı
Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama anlayışına, sosyal sorumluluğa ihmal ettiği, müşterileri tatmin etse de, genelde toplumsal sorunlara duyarsız kaldığı eleştirileri yöneltilmiştir. Bu çerçevede, çevre, sosyal sorumluluk gibi konularla da pazarlama yöneticileri ilgilenmek durumunda kalmıştır.

21 Pazarlamanın Gelişimi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı
Bu anlayışın önemli özelliği tüketici ve tüketici tatminine büyük önem vermesidir. Pazarlama anlayışına göre, işletme tüketici ihtiyaç ve isteklerini koordineli veya birbirileri ile bütünleşmiş pazarlama çabalarıyla tatmin etmeli ve bu yoldan kendi amaçlarına ulaşmalıdır.

22 Pazarlamanın Gelişimi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı
Tüketici tatmini, pazarlama anlayışının en önemli yönünü oluştursa da, üç unsuru mevcuttur. 1. Müşteri Odaklılık: Müşteri memnun etmek ön plandadır. 2. Bütünleşmiş Pazarlama Çabaları: Tüm bölümlerin uyum içinde çalışması. 3. Uzun dönemde karlılık: Sadece satış hacmini arttırmak değil müşteri tatmini yolu ile uzun vadede karlılık ön plandadır.

23 Pazarlamanın Gelişimi ve Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı
Pazarlama Anlayışının Satış Anlayışı İle Karşılaştırılması

24 Pazarlamayı Etkileyen Son Gelişmeler
Günümüzde pazarlamanın yüzünü köklü olarak değiştirerek ona yeni bir yön veren ve geleceğini belirleyici olduğu görülen söz konusu trendlerin başlıcaları şunlardır: bilgi teknolojisindeki gelişmeler ve internetin hızla ticarileşmesi, değişen dünya ekonomisi, iş hayatının globalleşmesi, müşteri değerinin artan önemi ve müşteri veri tabanı ihtiyacının artması.

25 Pazarlamayı Etkileyen Son Gelişmeler
1. Bilgi Teknolojisindeki Gelişmeler ve İnternetin Hızla Ticarileşmesi İşletmeler bilgi teknolojisine yatırımlar yapmaktadır. Bunların çoğu da, tüketici ve tüketici değerinin artan önemi doğrultusunda müşterilerin üzerine odaklanmaktadır.

26 Pazarlamayı Etkileyen Son Gelişmeler
2. Değişen Dünya Ekonomisi Dünya ekonomisinde yaşanan krizler ve sarsıntılar hem tüketicileri hem de işletmeleri de zorlamaktadır.

27 Pazarlamayı Etkileyen Son Gelişmeler
3.İş Hayatının Hızla Küreselleşmesi Artık dış pazarları göz ardı ederek sadece iç Pazar ile yetinmek ve iç pazara girmeye çalışan yabancı şirketleri gözönünde tutmamak zordur.

28 Pazarlamayı Etkileyen Son Gelişmeler
4. Müşteri Değerinin Artan Önemi ve Müşteri Veri Tabanı Oluşturma İhtiyacının Artması Yeni bir müşteri bulmak yerine var olan müşteriyi elde tutmak çok daha karlı görünmektedir. Bu çerçevede yeni bir kavram tartışılmaktadır: ömür boyu müşteri değeri

29 Pazarlama yöneticileri için ömür boyu müşteri değerini arttırmak amacıyla işletme-müşteri ilişkisine odaklanmak ilişki pazarlamasına ağırlık vermek gerekmektedir. İlişki(İlişkisel) Pazarlama: Satıcı işletmenin alıcılarla yakın ilişkiler geliştirip, tarafların birbirini daha iyi anlamasına ve ihtiyaçlarının daha iyi tatmin edilmesiyle müşterinin işletmeye daha bağlı hale gelmesine dayanmaktadır.

30 Kaynakça Prof.Dr. İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri


"Pazarlama İlkeleri Pazarlamanın Tanımı Kapsamı ve Gelişimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları