Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İCRA GİDERLERİ, TEBLİGAT, TATİL VE TALİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İCRA GİDERLERİ, TEBLİGAT, TATİL VE TALİKLER"— Sunum transkripti:

1 İCRA GİDERLERİ, TEBLİGAT, TATİL VE TALİKLER
TATİL VE TALİK SÜRELERİ

2 İCRA HARÇ VE GİDERLERİ İcra takibinin sonuçlanması için harcanan paraların tamamına icra harç ve giderleri denir. İcra harçları ve icra giderleri olarak ikiye ayrılabilir. Devletin icra hukuku alanında faaliyetine karşılık olarak aldığı paraya icra harçları denir. İcra ve iflas hukuku harçları Harçlar Kanununa göre belirlenir(m. 15/1). Belli başlı icra harçları; tahsil harcı, başvuru harcı, peşin harç ve cezaevi harcıdır.

3 İCRA HARÇ VE GİDERLERİ İcra organlarının icra faaliyetini tam ve eksiksiz olarak yapabilmesi için harcanan paralara icra giderleri denir. Ödeme emrinin tebliği, haciz, paraya çevirme, posta giderleri, haczedilen şeyin muhafazası veya işletilmesi için gerekli giderler icra giderleri içerisinde sayılabilir. Bir icra işleminin yapılabilmesi için buna ilişkin giderin alacaklı tarafından ödenmesi gerekir. aksi halde talep hükümsüz kalır. Fakat alacaklı ödenen ilk paradan bunu alabilir(m. 59/2).

4 İCRA HARÇ VE GİDERLERİ Avukat aracılığıyla yürütülen takiplerde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre icra dairesi tarafından resen haksız çıkan aleyhine hükmedeceği gidere vekalet ücreti denir. Vekalet ücreti vekil ile müvekkilin kendi aralarında yaptıkları sözleşme hükmü göz önüne alınmaksızın kanunda belirtilen asgari tutardan hesap edilir. Kanuni vekalet ücreti haksız çıkan tarafa, karşı tarafın bu konuda talebi olmasa bile yükletilir.

5 İCRA HARÇ VE GİDERLERİ İcra harç ve giderleri takibin sonucunda haksız çıkan tarafa yükletilir. Borçlu borcu ödemeye mahkum edilirse alacaklının yapmış olduğu icra giderleri, harçları da dahil icra harç ve giderleri öder. Cezaevleri harcı bunun istisnasıdır. Alacaklı cezaevi harcını kendisi öder. Adli yardım hakkındaki hükümler takip hukuku için de uygulanır(m. 15/2).

6 TEBLİGAT İİK m. 21; «İcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre olur. Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle de yapılabilir. İlamda ve 38 inci maddeye göre ilam hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan adresi değiştiren alacaklı veya borçlu; keyfiyeti birbirlerine noter vasıtasiyle bildirmiş olmadıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanununun 35 inci maddesi uygulanır. Adres değişikliği, yukarıdaki fıkra gereğince alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa tebliğ olunduğu halde eski adrese tebligat yaptırarak Tebligat Kanununun 35 inci maddesinden faydalanmış olan taraf bu suretle diğer tarafa verdiği bütün zararları yüzde 15 fazlasiyle ödemeye mecbur olduğu gibi hakkında 343 üncü maddedeki ceza da uygulanır.»

7 SÜRELER İcra ve iflas işlerinin kısa sürede bitirilmesi için kanun koyucu bir takım süreler öngörmüştür. Sürenin ne kadar olduğu genellikle kanunda düzenlenmiştir. Bununla beraber icra dairesinin belirleyeceği sürelerde vardır. Kanunda belirtilen süreler taraflar için öngörülmüş olabilir yahut icra organları için öngörülmüş olabilir. İcra organları için öngörülen süreler düzenleyici, taraflar için öngörülen süreler hak düşürücü niteliktedir.

8 SÜRELER İcra organları taraflar için öngörülmüş olan süreleri resen nazara alır. Eğer işlemi yapan taraf süresinde bu işlemi yapmazsa hak kaybına neden olur. Örneğin ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmeyen borçlu hakkında takip kesinleşir. Kanunda taraflar için öngörülmüş olan süreleri taraflar aralarında anlaşarak değiştiremezler. Ancak herhangi bir sürenin geçmesinden yararlanma hakkı olan borçlu bu süreden vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü kişilere karşı etkili olmaz(m. 20). İcra ve iflas daireleri ile icra mahkemelerinde adli tatil hükümleri uygulanmaz(HMK m ).

9 TATİL VE TALİKLER Bir takım sosyal düşünceler nedeniyle bazı zamanlarda borçluya karşı icra takip işlemleri yapılamayacağı kanun tarafından öngörülmüştür. Söz konusu süreler içerisinde kural olarak hiçbir icra takip işlemi yapılamaz. O halde icra takip işlemi sayılmayan taraf takip işlemleri bu sürelerde yapılabilir.

10 TATİL ZAMANLARI Tatil zamanlarında hiçbir icra takip işlemi yapılamaz. Tatil zamanı İİK m. 51’de «Güneşin batmasından bir saat sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye kadarki devrede (Gece vakti) ve tatil günlerinde takip muameleleri yapılamaz». Tatil zamanlarında bile yapılabilecek icra takip işlemleri vardır. İİK m. 51 «gece iş görülen yerlerde gece vakti hasılat haczi mümkündür. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabileceği gibi muhafaza tedbirleri de alınabilir. Borçlunun mal kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti dahi haciz yapılması caizdir».

11 TALİK HALLERİ Kanunda belirtilen talik hallerinin gerçekleşmesi halinde icra takip işlemleri kanunda belirtilen süre kadar ertelenir(m51- son cümle). İİK m. 52 «Karısı yahut kocası ve kan ve sıhriyet itibariyle usul veya füruundan birisi ölen bir borçlu aleyhindeki takip, ölüm günü ile beraber üç gün için talik olunur» İİK m. 53 «Terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinceye kadar takip geri kalır. İcra takibi sırasında borçlu öldüğünde tereke henüz taksim edilmemiş veya resmi tasfiyeye tabi tutulmamış yahut mirasçılar arasında aile şirketi tesis olunmamışsa borçlu hayatta olsaydı hangi usul tatbik olunacak idi ise terekeye karşı ona göre takip devam eder. Bu takibin mirasçıya karşı devam edebilmesi ancak rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yollarıyla kabildir.»

12 TALİK HALLERİ İİK m. 54 «Mümessili olmayan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, mümessil tayini vesayet makamına ait olmadıkça, icra memuru bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu mühlet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmeyen tutuklu veya hükümlü hakkında takibe devam olunur. Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.»

13 TALİK HALLERİ İİK m. 54/a «Askerlik hizmetinin devamı müddetince erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar hariç) aleyhine takipte, icra memuru, bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu müddet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmeyenler hakkında takibe devam olunur. Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.»

14 TALİK HALLERİ İİK m. 55 «Takip borçlunun mümessil tayin edemeyecek derecede ağır hastalığı halinde muayyen bir zaman için icra memurluğunca talik olunabilir. Ağır hastalığın resmi belge ile tahakkuku lazımdır. Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde hastalığın devamı sırasında da haciz yapılabilir.» Talik hallerinin varlığı halinde sürelerin işlemesi bu zamana denk gelirse, süreler işlemeye devam eder. Ancak son günü talik süresine gelen süre talik gününü takip eden günün sonuna kadar uzar(m. 56).


"İCRA GİDERLERİ, TEBLİGAT, TATİL VE TALİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları