Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MIRAS HUKUKU (GENEL OLARAK) Yrd. Doç. Dr. İ smayıl İ smayıllı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MIRAS HUKUKU (GENEL OLARAK) Yrd. Doç. Dr. İ smayıl İ smayıllı."— Sunum transkripti:

1 MIRAS HUKUKU (GENEL OLARAK) Yrd. Doç. Dr. İ smayıl İ smayıllı

2 Miras Hukukuna Giriş  Miras hukukunun önemi  Miras hukukunun tarihi gelişimi  Özel hukuk dalıdır, miras bırakanın kamu hukukundan do ğ an bir hakkı mirasçılara geçmez, malvarlı ğ ı hukukudur, ölüme ba ğ lı mal varlı ğ ı hukukudur.  Medeni kanunda yeri: MK 495-682 Soru: Neden miras hukuku Aile ve Eşya arasında düzenlenmiştir?

3 Tanımı ve fonksiyonu Miras hukukun tanımı:  Gerçek kişi ölümü veya ölüme denk gelen bir durumun varlı ğ ında sa ğ lı ğ ında sahip oldu ğ u intikale elverişli malvarlı ğ ının akıbetini düzenleyen kurallar bütünüdür.  Temel fonksiyonu: özel mülkiyet ve devamlılı ğ ının sa ğ lanması…  Mülkiyet hakkını kuvvetlendirici ve tamamlayıcı fonksiyonu vardır  Anayasa’nın m.35/f.1 ve 2 göre ‘Her kes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir’

4 Miras hukukunda göz önünde tutulan menfaatler:  M İ RAS BIRAKANIN MENFAAT İ  M İ RASÇILARIN MEFAAT İ  M İ RASBIRAKANIN ALACAKLILARININ MENFAAT İ  DEVLET İ N MENFAAT İ

5 Miras hukukunun temel kavramları  Ölüm  Miras bırakan (vasiyet eden)  Mirasçı i. Yasal ve Atanmış mirasçı ii. Saklı pay mirasçıları  Belirli mal vasiyeti =vasiyet alacaklısı Soru: Tüzel kişiler ve ya hayvanlar mirasçı ve ya mirasbırakan olabilir mi?

6 Miras hukukunun temel kavramları  Miras (tereke) i. Malvarlı ğ ında bulanan terekeden yer almayan hukuki ilişkiler ii. Malvarlı ğ ında bulanmayan terekeden yer alan hukuki ilişkiler  Ölüme ba ğ lı tasarruf

7 Miras Hukukunun en Temel Kavramı (KÜLL İ HALEF İ YET) Tanım: Bir malvarlı ğ ının bütün olarak aktifi ve pasifiyle, bütün olarak, tek işlemle (hukuki olayla) bir kimseden başka bir kimseye geçmesi anlaşılır (MK m. 599)  Yasal ve atanmış mirasçılar arasında fark yoktur.  Sadece aktif de ğ il pasifte geçer  Bir bütün, bir kül olarak geçer  Mirasçının sayısının önemi yoktur (miras ortaklı ğ ı)  Mirasçılar şahsen, sınırsız ve müteselsilen sorumludurlar  Devletin sorumlulu ğ u sınırlıdır

8 Cüzi halefiyetten farkı  Terekedeki haklar ve borçlar hiçbir işleme gerek olmadan mirasçılara geçer.  Mirasçılar mütselsilen ve sınırsız sorumlu olurlar.  Mirasın en bir külli halefi vardır.  Külli halefiyet bir zorunluluktur.  Mirasçılar gibi hak sahibi olmaz, sadece mirasçılara yöneltebilecek bir talep hakları vardır.  Vasiyet alacaklısı borçlardan sorumlu de ğ ildir.  Tereke borçları çıkarıldıktan sonra talepte bulunurlar.  Cüzi halefiyet bir istisnadır. Külli Halefiyet Cüzi Halefiyet

9 Yasal mirasçılık  Fert sistemi  Sınıf sistemi  Zümre sistemi Zümrenin tanımı: bir şahıstan üreyenlerin ve o şahısla birlikte meydana getirdikleri topluluktur.  Üç mirasçı zümresi bulunmaktadır:

10 Zümre sisteminin ana kuralları (7/1) 1. Mirasçı olabilmek için bir zümreye dahil olma  Hısım olması ve zümreye dahil olması gerekir. Soru: Biyolojik hısımlık yeterlidir mi?  Kan hısımı olmanın tek istisnası: Evlatlık ve altsoyu

11 Zümre sisteminin ana kuralları (7/2) 2. Bir önceki zümrede mirasçı bulunması bir sonraki zümrenin mirasçılı ğ ı engeller: Örnek -1: M öldü ğ ünde çocukları A veB, ayrıca Anne ve babası C ve D hayattadırlar. Örnek -2: M öldü ğ ünde Anne ve babası C ve D ve büyük anne ve büyük babası F ve G hayattadırlar.

12 Zümre sisteminin ana kuralları (7/3) 3. Zümre içinde ön sıradaki mirasçılar bir alt sıradaki mirasçıların mirasçılı ğ ını engeller: Örnek -1: M öldü ğ ünde çocukları A ve B, ayrıca torunları (B’nin çocukları) C ve D hayattadırlar. Örnek -2: M öldü ğ ünde çocukları A torunları (kendisinden önce vefat etmiş B’nin çocukları) C ile D ve D kızı Ş hayattadırlar.

13 Zümre sisteminin ana kuralları (7/4)  Zümre başı ya da kök başına altsoyun halef olması

14 Zümre sisteminin ana kuralları (7/5)  Eşitlik kuralı (ilkesi): mirasın zümrelerde kök/zümre başlarına göre eşit paylaştırılması Örnek -1: M öldü ğ ünde çocukları A, C ve D, hayattadırlar. Örnek -1: M öldü ğ ünde çocukları A, C ve D, torunları (kendisinden önce vefat etmiş B’nin çocukları) F ile M hayattadırlar.

15 Zümre sisteminin ana kuralları (7/6)  Yatay şişme kuralı M öldü ğ ünde çocukları A ve C hayattadır. O ğ lu B kendisinden önce vefat etmiştir. Tereke de ğ eri 120.000 liradır.

16 Zümre sisteminin ana kuralları (7/7)  İ kinci ve Üçüncü zümrelerde mirasın ana ve baba hattı olarak ikiye ayrılması  Mirasbırakan’a çift hısımlık ba ğ ı ile ba ğ lı olanların hsımlı ğ ı  Yarım kan hısımlı ğ ı durumu

17 Eşin mirasçılı ğ ı  Eş zümre mirasçısı de ğ ildir. 1. Zümre ile mirasçı olursa mirasın dörtte biri, (1/4) 2. Zümre ile mirasçı olursa mirasın yarısı, (1/2) 3. Zümre mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, (3/4)  Hiçbir zümrede mirasçı yoksa mirasın tamamı eşe kalır.  3. zümrede sadece zümre başları ve onların çocukları eşle birlikte mirasçı olabilir.

18 Eşin mirasçılı ğ ı Mirasçılı ğ ın şartları: 1. Geçerli bir evlilik kurulmuş olması 2. Evlili ğ in mirasbırakanın ölümü halinde devam etmesi

19 Boşanmanın mirasçılı ğ a etkisi  Boşanma hem yasal hem de atanmış mirasçılı ğ ı ortadan kaldırır. (MK m. 181/II) MK m. 181/II Boşanma davası devam ederken, ölen davacının (eşin) mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının ( di ğ er eşin) kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.  Anayasa mahkemesi davacı ve davalı ibarelerini iptal etmiştir.  Kusurunun ispatlanması hâlinde mahkemenin vermiş oldu ğ u kararın niteli ğ i tartışılmalıdır.

20 Butlan kararının eşin mirasçılı ğ ına etkisi  MK m. 159: Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadı ğ ı anlaşılan sa ğ kalan eş, yasal mirasçı olamayaca ğ ı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme ba ğ lı tasarruflarla kendisine sa ğ lanan hakları da kaybeder.  İ yiniyetli de ğ ilse mirasçı sıfatını kaybeder.  Butlan kasıt nispi butlandır.  Mutlak butla davası açma hakkı kanuni haleflere de ğ il, ilgilere mahsustur. Soru: birden fazla eşin bulunması halinde bu eşlerin mirasçılı ğ ına ve miras paylarına nasıl etki eder.

21 Devletin Mirasçılı ğ ı  En son mirasçıdır.  Tereke ile sorumludur.  Mirasçı olarak bütün davaları açabilir.  Saklı paylı mirasçı de ğ ildir. Bu nedenle tenkis davası açamaz.

22 Ölüme ba ğ lı tasarruf  Tasarruf kelimesi teknik anlamda kullanılmamıştır  Atanmış mirasçı da yasal mirasçı ile aynı hukuki statüye tabidir.  Ölüme ba ğ lı tasarrufun en önemli özelli ğ i geçersizli ğ i iptal edilebilirli ğ e ba ğ lıdır.  Ölüme ba ğ ı ve sa ğ larası tasarrufun özelikleri: 1.

23 Ölüme ba ğ lı tasarruflar çeşitleri I. Şekli anlamda 1. Vasiyetname : (el yasızı ile, resmi ve sözlü ) 2. Miras sözleşmesi ()  Numerus clausus prensibine tabidirler. Soru: Eşler bir araya gelerek birlikte(ortak) vasiyetname yapabilir mi? II. Maddi anlamda: Şekli anlamda ölüme ba ğ lı tasarrufların içeri ğ i oluşturur. Mesela: mirasçı atanması, belirli mal vasiyeti, mirasçı çıkarma ve s.

24 Vasiyetname yapma ehliyeti 1. Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olması, 2. Onbeş yaşını doldurmuş olması  Temsilci yoluyla yapılamaz kişiye sıkı sıkıya ba ğ lı bir haktır.

25 Miras sözleşmesi yapma ehliyeti  Miras sözleşmesi yapabilmenin şartları: 1. Ayırt etme gücüne sahip, 2. Ergin olmak, 3. Kısıtlı bulunmamak gerekir.

26 Resmi vasiyetname  Resmi bir makamın önünde yapılması gerekir.  Düzenlenme biçiminde yapılır. 1. Resmî memur tarafından düzenlenir:  Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş di ğ er bir görevli olabilir. 2. İ ki tanı ğ ın katılmasıyla düzenlenir.  Düzenlemeye katılması yasak olan kişiler (MK m. 536) 3.

27 Resmi vasiyetname  Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana verir.  Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanır.  Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar.


"MIRAS HUKUKU (GENEL OLARAK) Yrd. Doç. Dr. İ smayıl İ smayıllı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları