Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRONİK TEBLİGAT ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TEBLİĞLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRONİK TEBLİGAT ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TEBLİĞLERİ."— Sunum transkripti:

1 ELEKTRONİK TEBLİGAT ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TEBLİĞLERİ

2 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) 27 Ağustos 2015 Tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazete

3 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 3 V.U.K. 107/A Maddesi

4 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 4 Madde 107/A – (Ek: 23/7/2010-6009/7 md.) Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. (Ek fıkra: 7/4/2015-6637/5 md.) Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

5 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 5 KAPSAMDAKİLER  KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ  Sermaye şirketleri  Kooperatifler  İktisadi Kamu kuruluşları  Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler  İş ortaklıkları

6 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 6 KAPSAMDAKİLER  GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)  Ticari,  Zirai ve meslek kazançları

7 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 7 KAPSAMDAKİLER  İSTEĞE BAĞLI OLARAK KENDİLERİNE ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILMASINI TALEP EDENLER.  Menkul  Gayri menkul  Ücret ve sair kazanç ve iratlar.  Odalar.

8 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 8 SONUÇ OLARAK; 01 OCAK 2016 TARİHİNE KADAR KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN “elektronik posta (e-mail)” edinmeleri ve bunu bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri gerekiyor. BU DURUMDA YAPMAMIZ GEREKENLER;  ÜYELERİMİZE DURUMU EN KISA ZAMANDA DUYURUP MUHASEBECİLERİ İLE GÖRÜŞMELERİNİN SAĞLANMASI GEREKİR.  Mükellefiyetini yerine getirmeyenlere 330 – 1300 TL. para cezası verilecek.

9 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 9  Zorunlu olmasa bile odamız için de elektronik posta adresi alalım.  Kullanılacak başvuru formları;  Ek 1 Kurumlar için,Kurumlar için,  Ek 2 Gerçek kişiler için,

10 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 10 ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 13 Kasım 2015 Tarih ve 29531 Sayılı Resmi Gazete

11 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 11 Unvan değişikliği MADDE 4 – (1) Odaların unvan değişikliği; yönetim kurulunun kararı, Bakanlığın izni ve genel kurulun kabulüyle gerçekleşir. (2) Odaların ihtisas yapısını bozacak şekilde unvan değişikliği yapılamaz. (3) Odaların unvan değişikliğinde, aşağıdaki kriterler aranır: a) Talep edilen unvanın, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun Kararında belirlenen meslek koluna uygun olması. b) Çalışma bölgesi içerisinde, faaliyet konusu aynı olan bir ihtisas odasının bulunmaması. c) Talep edilen unvanla ilgili meslekteki esnaf ve sanatkârların çoğunluğunun, unvan değişikliğini talep eden odaya kayıtlı olması. ç) Odanın, unvan değişikliğine konu meslekteki aktif üye sayısının, Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen esnaf ve sanatkâr sayısından fazla olması.(üye mevcudunun 100’den aşağıya düşmesi.)

12 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 12 Ön izin ve genel kurul süreci MADDE 5 – (1) Oda, unvan değişikliği talebine ilişkin yönetim kurulu kararını ve Ek’te yer alan beş adet onaylı tadil metnini bağlı bulunduğu birliğe gönderir. Birlik, unvan değişikliği talebini kendi görüşü ile birlikte on gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir. Birliğin bu sürede talebi iletmemesi halinde oda, doğrudan Genel Müdürlüğe başvurabilir.Ek’te (2) Genel Müdürlük, unvan değişikliğine ilişkin talebi, 4 üncü maddeye göre bir ay içerisinde değerlendirir. Genel Müdürlük; uygun görülen talep için ön izni, talebin uygun görülmemesi halinde ise red gerekçesini oda ve birliğe bildirir.

13 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 13 (3) Bakanlıkça ön izin verilen unvan değişikliği, oda tarafından yapılacak ilk genel kurulun gündeminde yer alır ve üyelerin bilgisine sunulur. İlan edilen gündemde yer almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi unvan değişikliği genel kurulda görüşülemez. (4) Unvan değişikliğinin kabulü için genel kurul toplantısına katılacaklar listesinde yer alan üyelerin yarısından fazlasının kararı gerekir. (5) Genel kurul tutanakları ve gündem, ilgili oda tarafından bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

14 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 14 (6) Genel Müdürlük, unvan değişikliğine ilişkin tutanakları gündem ve karar çoğunluğu yönüyle inceler. Unvan değişikliğinin Kanun ve bu Tebliğe uygun şekilde kabul edildiğinin anlaşılması halinde odanın unvanı, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında değiştirilir. (7) Unvan değişikliğinin, Bakanlık izninden sonraki ilk genel kurul toplantısında görüşülmemesi veya genel kurulda toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak kabul edilmemesi halinde, daha sonra yapılacak genel kurul toplantılarında unvan değişikliğinin görüşülebilmesi için sürecin yeniden başlatılması gerekir.

15 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 15 EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER


"ELEKTRONİK TEBLİGAT ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TEBLİĞLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları