Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELIŞEN SEKIZ ÜLKE (DEVELOPING COUNTRIES, D-8). KURULUŞU  1997 yılında Türkiye’nin insiyatifi ile kurulan ve gelişmekte olan büyük islam ülkelerinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELIŞEN SEKIZ ÜLKE (DEVELOPING COUNTRIES, D-8). KURULUŞU  1997 yılında Türkiye’nin insiyatifi ile kurulan ve gelişmekte olan büyük islam ülkelerinden."— Sunum transkripti:

1 GELIŞEN SEKIZ ÜLKE (DEVELOPING COUNTRIES, D-8)

2 KURULUŞU  1997 yılında Türkiye’nin insiyatifi ile kurulan ve gelişmekte olan büyük islam ülkelerinden oluşan bir kalkınma işbirli ğ i örgütüdür.  Bu sekiz ülkenin 54. Refahyol Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakanönderli ğ inde 1997 yılında bir araya gelerek oluşturmuş oldukları uluslararası resmî bir organizasyondur. D-8 üyelerinin tamamı aynı zamanda İ slam İ şbirli ğ i (eski İ slâm Konferansı)Teşkilatının da üyeleridir.Necmettin Erbakan  politika ve organı olan Zirve üye devletlerin devlet ya da hükümet başkanlarından oluşur.  iki yılda bir kez toplanılır.  Dış İ şleri Bakanlarından oluşan Konsey ve idari organı Komisyon di ğ er organlarıdır.  1997 deki zirvede ilan edilen İ stanbul Deklarasyonu’nda sosyo ekonomik kalkınma için 6 ilke belirlenmiştir.

3 ANLAŞMA  D-8 üyeleri arasında ekonomik ve ticari entegrasyonu artırmak için 2006 yılında bir tercihli ticaret anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma resmi olarak 25 A Ğ USTOS 2011 de yürürlü ğ e girdi.  Bu antlaşmaya göre tarife indirimleri ve tarife dışı engellerin kaldırılması ile ticaret teşvik edilecek ve geliştirilecektir.

4 D-8 ILKELERI D-8’lerin bayra ğ ında yer alan 6 tane yıldız D-8’lerin temel ilkelerini sembolize etmektedir. Bu temel ilkeler şunlardır:  1. Savaş de ğ il, barış,  2. Çifte standart de ğ il, adalet,  3. Sömürü de ğ il, adil düzen,  4. Çatışma de ğ il, diyalog,  5. Üstünlük de ğ il, eşitlik,  6. Baskı ve tahakküm de ğ il, insan hakları hürriyet ve demokrasi.

5 D-8 ORGANLARı  Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi: Üye devlet/hükümet başkanlarının iki yılda bir gerçekleştirdikleri toplantılardır. D-8’in en üst düzey karar alma organıdır.  Konsey: Üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarıdır.  Komisyon: Üye ülkelerin kıdemli uzmanlarından oluşan ve eşgüdüm çalışmalarını yürüten kurul toplantılarıdır.  Genel Sekreterlik: D-8 Grubunun çalışmalarına sekretarya hizmetleri sunan ve üye ülkeler arasındaki iletişimi sa ğ layan İ cra Direktörlü ğ ünü Türkiye tarafından atanan bir büyükelçi İ stanbul’da bulunan merkezinden yürütmekte idi. 2006 Bali Zirvesinden sonra İ cra Direktörlü ğ ünün statüsü Genel Sekreterli ğ e çevrilerek dönem başkanı Endonezya tarafından atama yapıldı. Genel Sekreterli ğ i Endonezyalı bürokratlardan Dipo Alam yürütmektedir.

6 D-8’LER İ N ÖZELL İ KLER İ  D-8’ler en yüksek seviyede küresel bir kuruluştur.  D-8’ler G-8’lerle çatışmak için de ğ il, tam tersine yeni ve adil bir dünyayı birlikte kurmak için teşekkül etmiştir.  D-8’ler bütün gelişmekte olan ülkeleri kucaklamak ve aynı zamanda süratle karar alabilen dinamik bir yapıya sahip olmak üzere kurulmuştur.  D-8’ler, üye ülkelerin iç işlerine karışmamak ve her birinin bölgesel anlaşmalarındaki taahhüt ve haklarına halel getirmemek temel prensibi ile kurulmuştur.  D-8’ler gelişmekte olan bütün ülkelerin birlikte ve hızlı kalkınmalarını, uluslar arası münasebetleri tanzim eden mekanizmalara katılım güçlerinin artırılması ve dünya ekonomisindeki etkinliklerinin güçlendirilmesi ve halklarının daha iyi bir yaşam standardına sahip olmasını sa ğ lamak amacıyla kurulmuştur.

7  D-8’ler kurulur kurulmaz bütün üye ülkelerin dinamiklerini harekete geçirerek faydalı projeleri süratle gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

8 D-8 IN AMAÇLARı  Gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisi içindeki durumunu iyileştirmek, ticari ilişkilerde yeni fırsatlar yaratmak ve farklılaştırmak, uluslararası düzeydeki karar mekanizmalarında katılımı arttırmak ve yaşam standardını yükseltmektir.

9 D-8 ÜLKELERI VE NÜFUSLARı Bu 8 ülke ve yaklaşık nüfusları şöyledir:  Endonezya (232 Milyon),  Malezya (26 Milyon),  Bangladeş (135 Milyon),  Pakistan (180 Milyon),  İ ran (67 Milyon),  Mısır (83 Milyon),  Türkiye (77 Milyon),  Nijerya (150 Milyon).

10 İ ŞBIRLI Ğ I ALANLARı, FAALIYET VE PROJELER D–8 kapsamındaki işbirli ğ i, esas itibariyle sektörel bazda yürütülmektedir. Bu kapsamda;  Türkiye : Sanayi, sa ğ lık ve çevre  Bangladeş : Kırsal kalkınma  Endonezya : Yoksullukla mücadele ve insan kaynakları  İ ran : Bilim ve teknoloji  Malezya : Finans, bankacılık ve özelleştirme  Mısır : Ticaret  Nijerya : Enerji  Pakistan : Tarım ve balıkçılık alanındaki işbirli ğ i çalışmalarını koordine etmektedir.

11 TEMEL DıŞ POLITIKA KONULARı  Uyuşmazlıkların Çözümü Ve Arabuluculuk Uyuşmazlıkların Çözümü Ve Arabuluculuk  Medeniyetler İ ttifakı Medeniyetler İ ttifakı  Kıbrıs Kıbrıs  Ege Denizi Ege Denizi  Türkiye ve Avrupa Birli ğ i Türkiye ve Avrupa Birli ğ i  Türkiye'nin Güvenli ğ i (NATO) Türkiye'nin Güvenli ğ i (NATO)  Terörizm Terörizm  1915 Olayları ve Türk-Ermeni Uyuşmazlı ğ ı 1915 Olayları ve Türk-Ermeni Uyuşmazlı ğ ı  Türkiye’nin Enerji Stratejisi Türkiye’nin Enerji Stratejisi

12  Türkiye'nin Su Politikası Türkiye'nin Su Politikası  Türkiye'nin Çevre Politikası Türkiye'nin Çevre Politikası  Türk Bo ğ azları Türk Bo ğ azları  Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma  Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları  Türkiye'de İ nsan Hakları Türkiye'de İ nsan Hakları  Yasadışı Göç ve İ nsan Ticaretiyle Mücadele Yasadışı Göç ve İ nsan Ticaretiyle Mücadele  Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucuyla Mücadele  Türkiye'den Dış Ülkelere İ nsani Yardımlar Türkiye'den Dış Ülkelere İ nsani Yardımlar

13 BÖLGELER  Avrupa Avrupa  Balkanlar Balkanlar  Orta Do ğ u ve Kuzey Afrika Orta Do ğ u ve Kuzey Afrika  Güney Kafkasya Güney Kafkasya  Güney Asya Güney Asya  Orta Asya Orta Asya  Sahraaltı Afrika Sahraaltı Afrika  Kuzey Amerika Kuzey Amerika  Latin Amerika Latin Amerika  Asya - Pasifik Asya - Pasifik

14 ULUSLARARASı KURULUŞLAR VE İ LIŞKILERIMIZ  Afrika Birli ğ i (AfB) Afrika Birli ğ i (AfB)  Afrika Kalkınma Bankası (AFKB) Afrika Kalkınma Bankası (AFKB)  AG İ T AG İ T  Akdeniz için Birlik (AiB) Akdeniz için Birlik (AiB)  Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ)  Arap Ligi (AL) Arap Ligi (AL)  Asya’da İ şbirli ğ i Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (A İ GK) Asya’da İ şbirli ğ i Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (A İ GK)  Asya Kalkınma Bankası(AKB) Asya Kalkınma Bankası(AKB)  Asya-Pasifik Ekonomik İ şbirli ğ i Forumu (APEC) Asya-Pasifik Ekonomik İ şbirli ğ i Forumu (APEC)  Asya İ şbirli ğ i Diyalo ğ u (A İ D) Asya İ şbirli ğ i Diyalo ğ u (A İ D)  Avrupa Haberleşme Ofisi (ECO) Avrupa Haberleşme Ofisi (ECO)  Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)  AVRUPA KONSEY İ AVRUPA KONSEY İ

15  Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB)  Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA)  Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sa ğ lı ğ ını Koruma Örgütü (EPPO) Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sa ğ lı ğ ını Koruma Örgütü (EPPO)  Avrupa İ mar ve Kalkınma Bankası (A İ KB) Avrupa İ mar ve Kalkınma Bankası (A İ KB)  Baltık Denizi Devletleri Konseyi (CBSS) Baltık Denizi Devletleri Konseyi (CBSS)  Batı Afrika Devletleri Ekonomik Toplulu ğ u - (Economic Community of West African States-ECOWAS) Batı Afrika Devletleri Ekonomik Toplulu ğ u - (Economic Community of West African States-ECOWAS)

16  Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Türkiye Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Türkiye  Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)  Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)  Birleşmiş Milletler İ nsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) Birleşmiş Milletler İ nsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT)  Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP)  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)


"GELIŞEN SEKIZ ÜLKE (DEVELOPING COUNTRIES, D-8). KURULUŞU  1997 yılında Türkiye’nin insiyatifi ile kurulan ve gelişmekte olan büyük islam ülkelerinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları