Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DOLAŞIM SİSTEMİ Prof.Dr. Yalçın KIRICI. 2 Dolaşımın tanımlanması ve tipleri; Kalp boşluklarının sağda kalanları ven ö z kanla, soldakileri ise arteryel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DOLAŞIM SİSTEMİ Prof.Dr. Yalçın KIRICI. 2 Dolaşımın tanımlanması ve tipleri; Kalp boşluklarının sağda kalanları ven ö z kanla, soldakileri ise arteryel."— Sunum transkripti:

1 1 DOLAŞIM SİSTEMİ Prof.Dr. Yalçın KIRICI

2 2 Dolaşımın tanımlanması ve tipleri; Kalp boşluklarının sağda kalanları ven ö z kanla, soldakileri ise arteryel kanla ilgilidir. Bu nedenle; –sağ atrium ile sağ ventrik ü le sağ kalp, –sol atrium ile sol ventrik ü lede sol kalp »denilir.

3 3 Dolaşımın tipleri; Küçük Dolaşım (Akciğer Dolaşımı) Büyük Dolaşım (Sistemik Dolaşım) Fötal Dolaşım Neonatal Dolaşım

4 4 ARTERYAL & VENÖZ DOLAŞIM

5 5 Thymus Liver Tonsils Spleen İnsan Vücudunun Vasküler Ağacı Lenfatik Damarlar Kan Damarları

6 DOLAŞIM SİSTEMİ Systema Circulatorium Kan – Lenfa sıvıları dolaşır. Kanallar = damarlar (vasa) Pompa = Kalp Systema Cardiovasculare Kalp-damar sistemi Systema Lymphoidea Lenfatik sistem

7 KARDİOVASKÜLER SİSTEM Kalp Arterler (atardamarlar) Venler (toplardamarlar) Kapillerler

8 KALP Kardia, Cor... Muskuler yapıdadır.. Kanın hareketini sağlar. perikardium Mediastinum medius’da, perikardium içinde bulunur. 2/3’ü solda, 1/3’ü sağda.

9 KALP Dış Görünüm Apex cordis (tepe) Basis cordis (taban)

10 KALP Dış Görünüm

11 KALP BOŞLUKLARI 4 odacık Üsttekiler ATRİUM (Kulakcık) Alttakiler VENTRİKÜL (Karıncık) SAĞ KALP SAĞ KALP Sağ atrium Ostium atrioventriculare dextrum Ostium atrioventriculare dextrum Valva tricuspidalis Valva tricuspidalis (valva atrioventricularis dexter) Sağ ventrikül SOL KALP SOL KALP Sol atrium Ostium atrioventriculare sinistrum Ostium atrioventriculare sinistrum Valva mitralis Valva mitralis (bicuspid) (valva atrioventricularis sinister) Sol ventrikül YOKTUR.... Sağ – Sol kalpler arasında direk bağlantı YOKTUR.... Septum interatriale Septum interventriculare

12 SOL KALP Sol Ventrikül (Ventriculus Sinister) Duvarı sağ ventrikülden 3 kat daha kalındır. Ostium atrioventriculare sinistrum Valva mitralis Valva mitralis Trabeculae carneae M.papillaris (2 tane) Chordae tendinea Ostium aortae Valva aortae Valva aortae (semilunar -3-) Vestibulum aortae Septum interventriculare Pars muscularis Pars membranacea VSD VSD

13 Kalp Duvarının Yapısı Epicardium Epicardium Pericardium serosum’un lamina visceralis’idir. En dışta bulunur. Myocardium Myocardium İstem dışı çalışır ve, İmpuls üretme, iletme ve ritmik kasılma özelliği vardır. İmpuls üretme, iletme ve ritmik kasılma özelliği vardır. Endocardium Endocardium İç tabakadır. Kalp boşluklarının içini ve tüm kapakcıkları sarar.

14 Kalbe Gelen ve Giden Büyük Damarlar Sağ ventrikülden Truncus pulmonalis Truncus pulmonalis Sol ventrikülden Aorta Aorta Sağ atriuma V.cava superior V.cava superior V.cava inferior V.cava inferior Sol atriuma Vv.pulmonales (4) Vv.pulmonales (4)

15 KALBİ BESLEYEN DAMARLAR Koroner Arterler – aorta’dan çıkarlar A.coronaria dextra R.marginalis dexter R.interventricularis posterior A.coronaria sinistra R.interventricularis anterior R.circumflexus

16 KALBİ BESLEYEN DAMARLAR

17

18 KALBİN İLETİ SİSTEMİ kendiliğinden ritmik uyarılar üretebilme ileterek kasılabilme Kalp kası, MSS’ne bağımlı olmaksızın kendiliğinden ritmik uyarılar üretebilme ve bunları ileterek kasılabilme özelliğine sahiptir.

19 KALBİN İLETİ SİSTEMİ Sinoatrial Düğüm Sinoatrial Düğüm (SA) (Keith Flack Düğümü) pacemaker Kalbin pacemaker’ıdır. Sağ atrium üst duvarında, v.cava sup. giriş deliğine yakın olarak yerleşmiştir. Dakikada 70-80 uyarı üretir. İnternodal yollar Ön - Orta - Arka Atrioventriculer Düğüm Atrioventriculer Düğüm (AV) (Ascoff Tawara Düğümü) Atrioventriculer demet (His demeti) Purkinje lifleri Ventrikül kası

20 PERICARD Seröfibroz bir torbadır. Mediastinum medius’da bulunur. Pericardium fibrosum Damarlara tutunur Pericardium serosum Lamina parietalis CAVITAS PERICARDIALIS CAVITAS PERICARDIALIS  20-30 cm 3 sıvı Lamina visceralis (epicardium)

21 ATARDAMARLAR AORTA Sol ventrikülden tüm vücuda Aorta ascendens Aorta ascendens A.coronaria dextra A.coronaria dextra A.coronaria sinistra A.coronaria sinistra Arcus aortae Arcus aortae Truncus brachiocephalicus Truncus brachiocephalicus A.carotis communis sinistra A.carotis communis sinistra A.subclavia sinistra A.subclavia sinistra Aorta descendens Aorta descendens (T4-L4) Pars thoracica Pars thoracica Pars abdominalis Pars abdominalis Bifurcatio aortae Bifurcatio aortae A.iliaca communis dextra ve sinistra

22 Aorta

23 Aorta Ascendens A.coronaria dextra A.coronaria dextra A.coronaria sinistra A.coronaria sinistra Kalbi besleyen damarlardır. Kalbi besleyen damarlardır.

24 Arcus Aortae Tümü mediastinum superius’da yer alır. Baş, boyun ve üst tarafı kanlandırır. Baş, boyun ve üst tarafı kanlandırır. Truncus brachiocephalicus Truncus brachiocephalicus A.carotis communis dextra A.subclavia dextra A.carotis communis sinistra A.carotis communis sinistra A.subclavia sinistra A.subclavia sinistra

25 Baş ve Boynun Arterleri A.carotis communis A.carotis externa A.carotis externa Başın dış kısmı, yüzü ve boynun büyük bölümünü besler. A.carotis interna A.carotis interna Cavitas cranii ve orbita içindeki yapıların büyük bölümünü besler.

26 WILLIS POLİGONU circulus arteriosus cerebri A.cerebri anterior A.cerebri anterior A.communicans anterior A.communicans anterior A.cerebri posterior A.cerebri posterior A.communicans posterior A.communicans posterior

27 Üst Tarafın Arterleri A.subclavia Sağda truncus brachiocephalicus, Solda arcus aortae’dan çıkar. a.axillaris Clavicula ortalarından (dışkenarından) itibaren a.axillaris adını alarak devam eder.

28 A.axillaris a.axillaris A.subclavia, 1.costa veya clavicula dışyan kenarını geçtikten sonra a.axillaris adını alarak devam eder. a.brachialis M.teres major’un alt kenarı hizasında a.brachialis adını alır.

29 a.brachialis A.axillaris, m.teres major dış kenarını geçince a.brachialis olarak adlandırılır. Art.cubiti 1 cm aşağısında veya collum radii hizasında 2 uç dalına ayrılarak sonlanır. Üst ekstremiteyi besleyen tek arter budur. TANSİYON ARTERİ TANSİYON ARTERİ A.brachialis

30 Dalları A.profunda brachii A.profunda brachii A.collateralis ulnaris superior A.collateralis ulnaris superior A.collateralis ulnaris inferior A.collateralis ulnaris inferior Uç dalları A.radialis A.radialis A.ulnaris A.ulnaris A.brachialis

31 Önkolun dış yanında uzanır. NABIZ !!*** NABIZ !!*** arcus palmaris profundus Avuç içinde arcus palmaris profundus’u oluşturur. A.radialis

32 Önkolun içyanında uzanır, arcus palmaris superficialis Avuç içinde arcus palmaris superficialis’i oluşturur. A.ulnaris

33 Üst Taraf Arterleri

34 Gövdenin Arterleri Aortae descendens Pars thoracica Pars thoracica T4-T12 vertebra alt kenarları arası Arka mediastinum’da bulunur. a.subclaviaa.axillaris Göğüsün kanlanmasında a.subclavia ve a.axillaris’den gelen bazı dallarla beraber önemli rol alır. Pars abdominalis Pars abdominalis T12 vertebra alt kenarı ile L4 vertebra cismi arası Karın organları ve karın duvarının büyük bir bölümünün kanlanmasında rol alır.

35 Pelvisin Arterleri A.iliaca communis dextra-sinistra A.iliaca communis dextra-sinistra A.iliaca interna (pelvise) A.iliaca interna (pelvise) A.iliaca externa (alt tarafa) A.iliaca externa (alt tarafa)

36 Visseral dalları A.umbilicalis A.umbilicalis A.ductus deferentis A.ductus deferentis Aa.vesicales superiores Aa.vesicales superiores A.vesicalis inferior A.vesicalis inferior A.pudenda interna A.pudenda interna A.rectalis inferior A.rectalis inferior A.perinealis A.perinealis A.bulbi penis A.bulbi penis A.profunda penis A.profunda penis A.dorsalis penis A.dorsalis penis A.uterina A.uterina A.vaginalis A.vaginalis A.iliaca interna

37 Parietal dalları A.glutea superior A.glutea superior A.obturatoria A.obturatoria A.glutea inferior A.glutea inferior A.iliolumbalis A.iliolumbalis Aa.sacrales laterales Aa.sacrales laterales A.iliaca interna

38

39

40 Alt Tarafın Arterleri A.iliaca externa Art.sacroiliaca hizasında a.iliaca communis’den ayrılır. a.femoralis Lig.inguinale hizasından sonra a.femoralis olarak devam eder.Dalları A.epigastrica inferior A.epigastrica inferior A.circumflexa ilium profunda A.circumflexa ilium profunda

41 A.femoralis a.poplitea Canalis adductorius’dan fossa poplitea’ya geçtiğinde adı a.poplitea olur. Nabız alınabilir*** Nabız alınabilir*** Yüzeyel dalları A.epigastrica superficialis A.epigastrica superficialis A.circumflexa ilium superficialis A.circumflexa ilium superficialis Aa.pudendae externae Aa.pudendae externae Derin dalları A.profunda femoris A.profunda femoris A.circumflexa femoris medialis- lateralis Aa.perforantes (4) A.descendens genus A.descendens genus

42 A.femoralis

43 A.poplitea Fossa poplitea’da bulunur. Nabız alınabilir*** Nabız alınabilir*** Diz eklemi çevresinde dağılan dalları vardır. Uç dalları A.tibialis anterior A.tibialis anterior A.tibialis posterior A.tibialis posterior

44 A.poplitea A.tibialis anterior A.tibialis posterior

45 A.tibialis anterior a.dorsalis pedis Tibia ön bölgesinden geçer, ayak sırtında a.dorsalis pedis olarak devam eder. Nabız alınabilir*** Nabız alınabilir***

46 A.tibialis posterior Yandalları A.fibularis A.fibularis Uç dalları A.plantaris medialis A.plantaris medialis A.plantaris lateralis A.plantaris lateralis A.dorsalis pedis’den gelen bir dal ile birleşerek arcus plantaris profundus’u yapar. A.dorsalis pedis’den gelen bir dal ile birleşerek arcus plantaris profundus’u yapar.

47 Arcus Plantaris Profundus a.plantaris lateralis a.dorsalis pedis’den bir dal

48 KLİNİKTE NABIZ ALMAK İÇİN KULLANILABİLEN ARTERLER A.radialis A.radialis A.carotis communis A.carotis communis A.temporalis superficialis A.temporalis superficialis A.femoralis A.femoralis A.poplitea A.poplitea A.dorsalis pedis A.dorsalis pedis

49 BÜYÜK VENLER V.cava superior V.cava superior Baş-boyun, göğüs ve üst taraf V.cava inferior V.cava inferior Karın, pelvis ve alt taraf V.portae hepatis V.portae hepatis Sindirim organlarının venöz kanı Vv.pulmonales Vv.pulmonales Akciğerlerden sol atrium’a

50 Derin V.radialis V.radialis V.ulnaris V.ulnaris V.brachialis V.brachialis (v.basilica’ya da dökülebilir)  V.axillaris  V.subclavia Üst Taraf Venleri

51 Yüzeyel Rete venosum dorsale manus V.cephalica V.cephalica V.basilica V.basilica V.mediana antebrachii V.mediana antebrachii VEN M’si V.mediana cubiti V.mediana cubiti VEN N’si Üst Taraf Venleri

52 Yüzeyel Venleri Arcus venosus dorsalis pedis Arcus venosus dorsalis pedis V.saphena magna V.saphena magna (içyandan) V.femoralis V.femoralis’e dökülür. V.saphena parva V.saphena parva (dışyandan) V.poplitea V.poplitea’ya dökülür. Alt Tarafın Venleri V.iliaca externa

53 Alt taraf yüzeyel venleri

54 Alt Tarafın Venleri V.iliaca externa Derin venler Vv.tibiales (anterior- posterior) Vv.tibiales (anterior- posterior) V.poplitea V.poplitea V.femoralis V.femoralis V.iliaca externa V.iliaca externa

55 55 LENFATİK SİSTEM Lenf Lenf kapillerleri Lenf damarları (lenfatikler) Lenf düğümleri

56 56 Lenf sistemi Genel olarak bir organ veya dokunun lenf drenajı, o organ veya dokuyu besleyen arterin geldiği ana arterin çevresindeki lenf düğümlerine olur

57 57 LENFATİK SİSTEM Vücuttaki toplam lenf miktarı 1-2 litredir

58 58 LENFATİK SİSTEM Lenf kapillerleri bir çok dokuda vardır Ancak avasküler dokular (epidermis, kıl, tırnak, kıkırdaklar, cornea), kemik iliği, merkezi sinir sistemi, bulbus oculi, orbita, pankreas adacıkları, alveollerde ve iç kulakta bulunmaz.

59 59 % 85 % 15 arterial venous lymphatic

60 60 Lenfatik sistemde dolaşım, lenfatik kapillerlerle sağlanır, Lenf, sadece bir yönde (iki taraf v. subclavia’ya doğru) hareket eder. Lenf damarları içindeki kapaklar, lenfin ters yönde akmasına izin vermez. Lenf sistemi Lymphatic valve Lymphatic capiller Lymphatic sinus

61 61 Lenfatik sistem Yetişkin bir insanda toplam 400-450 tane lenf düğümü vardır Bir lenf düğümünün birden fazla afferent lenf damarı, sadece bir tane efferent lenf damarı vardır

62 62 Lenfatik sistemin fonksiyonları nelerdir? İnterstisyel sıvıdan fazla miktardaki su ve proteini toplamak ve tekrar kana vermek, İnce bağırsaktan yağı venöz sisteme taşımak, Lenf nodları, bakteriler, viruslar ve kanser hücrelerini süzme görevi yaparlar, Mikroorganizmalara ve yabancı maddelere karşı uzun süreli koruma sağlamak (antikor üretmek), Lenf nodları, lenfosit deposu olup lenfokin üretiminde temel bir role sahiptir,

63 63 Lenf trunkusları Lenf damarlarının büyük olanlarıdır, Boyun bölgesinde; üçer tane, Abdominal bölgede cisterna chyli’ye açılan üç tane lenf trunkusu,

64 64 Lenfatik Sistem Baş ve boynun sağ yarısı, sağ üst ekstremite, sağ toraks duvarı ve sağ meme, diyafragmanın sağ kubbesi ve buraya komşu karaciğer bölümü ile sağ kalbin büyük bölümünün lenfi, ductus lymphaticus dexter ile sağ angulus venosus’a gelir Bu bölgelerin dışında kalan bölgelerin lenfi, ductus thoracicus’la sol angulus venosus’a gelir

65 65 LENFATİK SİSTEM Yetişkin bir insanda toplam 400-450 tane lenf düğümü vardır

66 66 Nodi humerales Nodi pectorales Nodi subscapulares Nodi centrales Nodi apicales

67 67

68 68 LENFATİK SİSTEM Ayak sırtı, ayak sırtının medial bölümü ve ayak tabanının lenfini taşıyan yüzeyel lenf damarları v. saphena magna ile birlikte seyrederek yüzeyel inguinal lenf düğümlerinin distal grubuna drene olur

69 69 LENFATİK SİSTEM Ayağın ve topuğun lateral bölümünün lenfini taşıyan yüzeyel lenf damarları, v. saphena parva’ya eşlik ederek popliteal lenf düğümlerine drene olur Popliteal lenf düğümlerine diz ekleminin de lenfi gelir

70 70 PORTAL DOLAŞIM

71 71 PORTAL SİSTEM V. portae hepatis; V. mesenterica superior ve v. splenica’dan oluşur. V.splenica’ya v.mesenterica inferior açılır.

72 72

73 73 V. mesenterica superior V. splenica V. mesenterica inferior V. gastrica dextra V. gastrica sinistra V. pancreaticoduodenalis posterior superior V. pancreaticoduodenalis anterior superior Vv. cysticae

74 74 PORTO-CAVA ANASTOMOZLAR Özofagus alt ucu; V. gastrica sinistra/v. azygos ve v. hemiazygos Rektum; V. rectalis superior/v. rectalis media ve v. rectalis inferior Umbilikal bölge; Vv. paraumbilicales/v. epigastrica superior ve v. epigastrica inferior Retroperitoneal; Area nuda ve colon venleri/v. renalis, vv. lumbales ve frenik venler Ductus venosus açıklığı (PDV)

75 75 PORTAL DOLAŞIM

76 76 Fötal Dolaşım

77 77 NEONATAL DOLAŞIM Neonatal dolaşım; Doğumdan sonra; umbilikal ven oblitere olarak lig.teres hepatis ductus venosus oblitere olarak lig.venosum (Arantius ligamenti) ductus arteriosus, lig.arteriosum (Botallo ligamenti) umbilikal arterler lig.umbilicalis medialis  denilen fibröz artıklar olur

78 78


"1 DOLAŞIM SİSTEMİ Prof.Dr. Yalçın KIRICI. 2 Dolaşımın tanımlanması ve tipleri; Kalp boşluklarının sağda kalanları ven ö z kanla, soldakileri ise arteryel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları