Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ç İĞ L İ İ MKB MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ ANADOLU TEKN İ K / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇ İ Ş,TERC İ H VE YERLEŞT İ RME İ ŞLEMLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ç İĞ L İ İ MKB MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ ANADOLU TEKN İ K / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇ İ Ş,TERC İ H VE YERLEŞT İ RME İ ŞLEMLER."— Sunum transkripti:

1 Ç İĞ L İ İ MKB MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ ANADOLU TEKN İ K / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇ İ Ş,TERC İ H VE YERLEŞT İ RME İ ŞLEMLER İ -2015 Ç İĞ L İ İ MKB MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ ANADOLU TEKN İ K / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇ İ Ş,TERC İ H VE YERLEŞT İ RME İ ŞLEMLER İ -2015

2 ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINA (AMP) GEÇ İ Ş KOŞULLARI Alana yerleştirme puanı,ö ğ rencinin 9.sınıf yıl sonu başarı puanın %60ı ile ortaokul sınıflarının yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40ı toplanarak belirlenir. AMP Meslek alanlarını seçmek isteyen ö ğ renciler sadece kendi okullarında bulunan alanları öncelik sırasına göre tercih edeceklerdir. Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri halinde ;işyerini ve mesle ğ ini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana do ğ rudan kayıt yapılır.

3 AMP TERC İ H İ ŞLEMLER İ AMP meslek alanlarını seçmek isteyen ö ğ renciler sadece kendi okullarında bulunan alanları tercih önceli ğ ine göre tercih edebileceklerdir. Ö ğ renciler AMP için tercih yaparken okullarında bulunan tüm alanları tercih önceli ğ ine göre seçmek zorundadırlar. AMP de yerleştirme işlemi ö ğ rencinin kayıtlı oldu ğ u okuldaki alanlardan birisine yapılacaktır. (EK-2Form)Anadolu Meslek programı alana geçiş Tercih bildirim Formu olarak kullanılacaktır. Adaylar en fazla 15 tercih yapabilecektir. Yerleştirildi ğ i alanı de ğ iştirmek isteyen ö ğ renciler kontenjan açı ğ ı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10.sınıfta birinci dönemin sonuna kadar,alan de ğ iştirerek de geçiş yapabilirler. MBY sınavıyla ö ğ renci alınan denizcilik alanı ile sa ğ lık hizmetleri alanına di ğ er alanlardan geçiş yapılmaz. De ğ işik nedenlerle süresi içinde tercih başvurusu yapamayan aday,bulundu ğ u okulda kontenjan açı ğ ı bulunan AMP meslek alanlarından birisine puanı esas alınarak merkezi olarak yerleştirilirler.

4 ANADOLU TEKN İ K PROGRAMLARINA (ATP) GEÇ İ Ş KOŞULLARI Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçebilmek için isteyen ö ğ renciler başvuru yapabilecek ancak ortaö ğ retim kurumlarının 9.sınıfını do ğ rudan geçen ve yıl sonu başarı puanı en az 55 olan ö ğ rencilerin başvuruları geçerli sayılacaktır. Ö ğ renciler,9.sınıf matematik,fizik,kimya biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yıl sonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlara göre yerleştirilirler. 9.sınıf yıl sonu başarı puanı eşit olan ö ğ rencilerden sırasıyla matematik,fizik,kimya,biyoloji ile dil ve anlatım derslerinin yıl sonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir ATP meslek alanlarına geçmek isteyen ö ğ renciler,kendi okulları dışında di ğ er okullarda bulunan ATP meslek alanlarını da seçebilirler.ATP na Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri dışındaki di ğ er okulların 9.sınıfını do ğ rudan geçen ö ğ rencilerde başvurabilir.

5 ATP TERC İ H İ ŞLEMLER İ ATP meslek alanlarını seçmek isteyen ö ğ renciler kendi okulları dışında di ğ er okullardan da tercih yapabileceklerdir. ATP için tercih yapacak adaylar aynı zamanda okullarında bulunan AMP meslek alanları için de tercih yapacaklardır. Adaylar ATP için en fazla 15 tercih yapabileceklerdir. (EK1 Form) Anadolu Teknik Programlarına ve alanlarına Geçiş Tercih Bildirim Formu olarak kullanılacaktır. Ö ğ renci ATP tercihlerinden herhangi birisine yerleşmişse AMP tercihleri dikkate alınmayacaktır.ATP Tercihlerine yerleşememesi durumunda ise AMP Tercihleri puan üstünlü ğ ü ve tercih sırasına göre de ğ erlendirilecektir. ATP ve AMP alanlarında kontenjan açı ğ ı oluşması halinde di ğ er ortaö ğ retim kurumlarından ilgili programa/alana geçiş şartlarını taşıyan ö ğ renciler,yönetmelik esaslarına göre nakil yoluyla gelebileceklerdir.

6 SA Ğ LIK DURUMU ATP VE AMP Meslek alanlarına geçişlerde ö ğ rencinin sa ğ lık durumunun geçmek istedi ğ i alanın ö ğ renimine elverişli olması esastır.Sa ğ lık durumunun geçmek istedi ğ i alanın ö ğ renimine elverişli olmadı ğ ı sonradan tespit edilen ö ğ rencilerden programın özelli ğ ine göre sa ğ lık/sa ğ lık kurulu raporu istenir. İ stenen raporu temin edemeyen ö ğ renciler en geç 10.sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilirler.

7 SINIF TEKRARI YAPAN VE Ö Ğ REN İ M HAKKINI KULLANMAYAN ATL/AMP Ö Ğ RENC İ LER İ N İ N DURUMU Temel e ğ itimden ortaö ğ retime Geçiş sistemi ile alana yerleştirilen ve 9.sınıfta sınıf tekrarına kalan Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek lisesi programında ö ğ retimlerine devam eden ö ğ rencilerin istemeleri halinde hakları korunarak daha önce yerleştirildikleri program ve alanda e ğ itimlerine devam etmeleri sa ğ lanacaktır.

8 TERC İ H İ ŞLEMLER İ NASIL OLACAK????????? Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarakta e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için aşa ğ ıdaki yol izlenecektir. Tercihler EK-1 veya EK-2 formlarının velilerin ö ğ rencisi ile birlikte doldurularak imzalı olarak veli tarafından okulumuzda 9.sınıflardan sorumlu Müdür yardımcısı Alp Cömertel’e teslim edilecektir. Okul idaresi veli adına bireysel başvuru ekranından başvuru yapacaktır.Okul idaresi e-okul sistemi üzerinden tercihleri 18-29 Mayıs tarihleri arasında yapmış olacaktır.Bu nedenle 9A-9B-9C-9D- 18-22 Mayıs 2015tarihlerinde,9E-9F-9G-9H-9I 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında tercihler ile birlikte ilgili Müdür yardımcısına müracaat etsinler. E-okul sistemine meslek alanı tercihi girilmemiş ö ğ renciler merkezi yerleştirme ile yerleştirilemeyece ğ inden tüm ö ğ rencilerin tercih yapması sa ğ lanacaktır. Yapılan tercih başvuruları okul müdürlü ğ ü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır.Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Elektronik ortamda onaylanan tercih listesinin çıktısı alınarak Okul Müdürlü ğ ü yetkilisi veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılı ğ ı veliye verilecektir.

9 DEN İ ZC İ L İ K ALANINA BAŞVURU ŞARTLARI ATP ve AMP için Mülakat Beden yeterliliği sınavında başarılı olması, Genel başvuru şartlarının yanında Ulaştırma,Denizcilikve Haberleşme Bakanlığı’’Gemi Adamları Sağlık Yönergesi’’ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmaması, Sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunun,Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmi ve özel sağlık kuruluşlarından alınacak ‘’Gemiadamları Sağlık Raporları’’ile belgelendirilmesi (MBY sınavında başarılı olduğu halde sağlık şartlarını taşımadığı anlaşılanlar bu alana yerleştirilmez. Erkek öğrencilerin 140.5 santimetre,kız öğrencilerin 144.5

10 Denizcilik Alanında (MBY)Mülakat Beden Yeterlili ğ i De ğ erlendirmesinde gözönüne alınan kıstaslar Boy-Kilo Yaş oranı Beden Yeterlili ğ i (Ö ğ rencilerden a ğ ırlı ğ ı,boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamından 10 kg fazlası ile 25 kg eksi ğ i arasında olanlar denizcilik alanına kabul edilebilirler.) Fiziki görünüm(Düz tabanlık,Baş bölgesinde şekil bozuklu ğ u,dudaklarda şekil bozuklu ğ u,Vucutta şekil bozuklu ğ u,görme bozuklu ğ u,iskelet sistemi bozuklukların olmaması Giriş sınavı başarısı(Mekik,Şınav(erkek),,Barfiks(erkek),Durarak uzun atlama) Ortaokul sınıflarının yıl sonu başarı puanı de ğ eri yaşboy kızerkek 13144.5140.5 14147.5146.5 15148.5152.5 16148.5158.0

11 MBY sınavı komisyonu ve de ğ erlendirme Denizcilik lisesinin sınav komisyonu,okul müdürünün başkanlı ğ ında,ö ğ renci işlerinden sorumlu müdür yardımcısı,ilgili meslek alanı ö ğ retmeni,beden e ğ itimi,yabancı dil ve rehber ö ğ retmen ile görevlendirilecek doktor ve sektör temsilcisinden oluşur.Bu Komisyon üyelerinin yukarıdaki kıstaslara göre verdi ğ i puanların aritmetik ortalaması alınarak ö ğ rencinin MBY puanı bulunur.MBY sınavı Başarılı/Başarısız olarak de ğ erlendirilir,55 ve üzerinde olanlar başarılı sayılırlar. Denizcilik alanı bulunan okulların e-okul sisteminde ilan edilmesi 20 Nisan 2015 MBY sınavı başvurularının velilerce e-okul sistemi üzerinden yapılması 27Nisan-03 Mayıs 2015 MBY sınavının yapılması 04-10 Mayıs 2015 Sa ğ lık raporlarının sınav komisyonuna teslimi 04-16 Mayıs 2015

12 YERLEŞT İ RME SONUÇLARININ İ LANI ATP VE AMP yerleştirme sonuçları 12 Haziran 2015 saat 15:00 da ilan edilecektir. Sonuçlar https://e-okul.meb.gov.tr ve veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır.Ayrıca 8323 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj SMS gönderilecektir.https://e-okul.meb.gov.tr Tercih ve yerleştirme ile ilgili bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://mtegm.meb.gov.tr adreslerinden başvuru,tercih ve yerleştirme işlemleri ise http://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.http://mtegm.meb.gov.trhttp://e-okul.meb.gov.tr

13 OKULUMUZDAK İ ANADOLU MESLEK PROGRAMLARI -Bilişim Teknojileri Alanı Mesle ğ in gerektirdi ğ i özellikler Üst düzeyde akademik yetene ğ e sahip, - Matemati ğ e ve mantık disiplinlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, sistematik davranabilen, - El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, - İ yi bir ö ğ renme ortamı sa ğ layabilen, - Dikkatli, işine özen gösteren, - Mesle ğ inin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

14 B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI Yükseköğretim ProgramıSüresi Puan TürüAOBP Katkısı Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (YO) 4 YGS10,12+0,06 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (YO) 4 YGS10,12+0,06 İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS60,12+0,06 Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS60,12+0,06 Basım Teknojileri(YO) 4 YGS10,12+0,06 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 0,12+0,06 Bilgisayar Mühendisliği *(MTOK) 4 MF4 0,12 Biyomedikal Mühendisliği (MTOK) 4 MF4 0,12 Elektrik-Elektronik Mühendisliği *(MTOK 4 MF4 0,12 Yazılım Mühendisliği *(MTOK) 4 MF4 0,12 Adli Bilişim Mühendisliği(MTOK) 4 MF4 0,12 Bilişim Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K) 4 MF4 0,12

15 B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ ALANI Basım ve Yayın Teknolojileri 2 SINAVSIZ* * öğrenciler OBP ile sıralanacaklar ve üstten kontenjan kadarı yerleşecek Bilgi Güvenliği Teknolojisi 2 SINAVSIZ Bilgi Yönetimi 2 SINAVSIZ Bilgisayar Operatörlüğü 2 SINAVSIZ Bilgisayar Programcılığı 2 SINAVSIZ Bilgisayar Teknolojisi 2 SINAVSIZ Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 SINAVSIZ Internet ve Ağ Teknolojileri 2 SINAVSIZ Pazarlama 2 SINAVSIZ Mobil Teknolojileri 2 SINAVSIZ Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 SINAVSIZ Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 SINAVSIZ Görsel İletişim 2 SINAVSIZ

16 ÇOCUK GEL İ Ş İ M İ VE E Ğİ T İ M İ İ Ç İ N GEREKL İ K İ Ş İ L İ K ÖZELL İ KLER İ Üst düzeyde genel akademik yetene ğ e sahip, - Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı, - Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan, - Çocukların duygularını anlayabilen, - Çocuklar üzerinde gerekli disiplini sa ğ layabilen, - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, - İ yi bir ö ğ renme ortamı sa ğ layabilen, - Dikkatli, işine özen gösteren, - İ nsanlarla iyi iletişim kurabilen, - Sevecen, hoşgörülü, sabırlı, - Ö ğ rencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, - Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

17 ÇOCUK GEL İ Ş İ M İ VE E Ğİ T İ M İ Yükseköğretim ProgramıSüresi Puan TürüAOBP Katkısı Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) 4 YGS50,12+0,06 Görme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS40,12+0,06 İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS40,12+0,06 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS50,12+0,06 Sosyal Hizmet (Yüksekokul) 4 YGS50,12+0,06 Özel Eğitim Öğretmenliği 4 YGS40,12+0,06 Üstün Zekalılar Öğretmenliği 4 YGS60,12+0,06 Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS40,12+0,06 Çocuk Gelişimi 2 SINAVSIZ* * öğrenciler OBP ile sıralanacaklar ve üstten kontenjan kadarı yerleşecek Sosyal Hizmetler 2 SINAVSIZ

18 EL SANATLARI TEKNOLOJ İ S İ İ Ç İ N GEREKL İ K İ Ş İ L İ K ÖZELL İ KLER İ - Şekil algısı,çizim yetene ğ i yüksek, - Estetik görüş sahibi, yaratıcı, - Göz- el koordinasyonuna, el ve parmak becerisine sahip, - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, - İ yi bir ö ğ renme ortamı sa ğ layabilen, - Dikkatli, işine özen gösteren, - İ nsanlarla iyi iletişim kurabilen, -Sabırlı - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, - Girişimci kimseler olmaları gerekir.

19 EL SANATLARI TEKNOLOJ İ S İ Yükseköğretim ProgramıSüresi Puan TürüAOBP Katkısı El Sanatları (M.T.O.K.) * 4 YGS-5 0,12 El sanatları Tasarımı ve Üretimi(M.T.O.K) 4 YGS-5 0,12 Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K) 4 YGS-4 0,12 Geleneksel El Sanatları 2 SINAVSIZ* * öğrenciler OBP ile sıralanacaklar ve üstten kontenjan kadarı yerleşecek Halıcılık ve Kilimcilik 2 SINAVSIZ Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 SINAVSIZ

20 G İ Y İ M ÜRET İ M TEKNOLOJ İ S İ ALANI İ Ç İ N GEREKL İ K İ Ş İ L İ K ÖZELL İ KLER İ Modayla ilgili, - Hayal gücü zengin, yaratıcı, yeniliklere açık, estetik görüşe sahip, - Renkleri ve şekilleri ince ayrıntıları ile algılayabilen, - Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, - Tasarım ve çizim yetene ğ i olan, - Düzenli, insanlarla iyi iletişim kurabilme özelli ğ ine sahip kimseler olmaları gerekir.

21 G İ Y İ M ÜRET İ M TEKNOLOJ İ S İ Moda tasarımı (YO)4 YGS-50,12+0,06 Moda tasarımı (MTOK)*4 YGS-50,12 El sanatları Tasarımı ve Üretimi (MTOK) 4 YGS-50,12 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı(MTOK) 4 YGS-50,12 Tekstil Tasarımı ve Üretimi (MTOK)* 4 YGS-60,12 Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K) 4 MF-40,12

22 G İ Y İ M ÜRET İ M TEKNOLOJ İ S İ Yükseköğretim ProgramıSüresi Puan TürüAOBP Katkısı Deri Teknolojisi2 SINAVSIZ Giyim Üretim Teknolojisi2 SINAVSIZ Moda Tasarımı2 SINAVSIZ Tekstil Teknolojisi2 SINAVSIZ Çorap ve Moda Tasarımı2 SINAVSIZ Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi2 SINAVSIZ Geleneksel El Sanatları2 SINAVSIZ Halıcılık ve Kilimcilik2 SINAVSIZ Moda Yönetimi2 SINAVSIZ Kuyumculuk ve Takı Tasarımı2 SINAVSIZ Deri Konfeksiyon2 SINAVSIZ

23 GRAF İ K VE FOTO Ğ RAF ALANI İ Ç İ N GEREKL İ K İ Ş İ L İ K ÖZELL İ KLER İ Grafik tasarımcısı olmak isteyenlerin; - Biçim ve mekan ilişkisini görebilen, - Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen, - Hayal gücü zengin, yaratıcı, - Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen, - Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili, - Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gerekir. Genel kültür düzeyi yüksek kişilerin bu alanda başarılı olaca ğ ı düşünülmektedir.

24 GRAF İ K VE FOTO Ğ RAF ALANI Yükseköğretim ProgramıSüresi Puan TürüAOBP Katkısı Grafik Tasarımı (MTOK)* 4 YGS-50,12 İmalat Mühendisliği(M.T.O.K) 4 MF40,12 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği(MTOK) 4 MF40,12 El Sanatları Tasarımı ve Üretimi(MTOK)* 4 YGS-50,12 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı(MTOK) 4 YGS-50,12 Basım Teknojileri 4 YGS-10,12+0,06

25 GRAF İ K VE FOTO Ğ RAF ALANI Basın ve Yayıncılık 2 SINAVSIZ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 SINAVSIZ Grafik Tasarımı 2 SINAVSIZ Marka İletişimi 2 SINAVSIZ Basım ve Yayın Teknolojileri 2 SINAVSIZ Halıcılık ve Kilimcilik 2 SINAVSIZ Mimari Dekoratif Sanatlar 2 SINAVSIZ Reklamcılık 2 SINAVSIZ Bilgisayar Destekli Tsarım ve Animasyon 2 SINAVSIZ Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 SINAVSIZ Endüstriyel Cam ve Seramik 2 SINAVSIZ Seramik ve Cam 2 SINAVSIZ Seramik Cam ve Çinicilik 2 SINAVSIZ Görsel İletişim 2 SINAVSIZ

26 GÜZELL İ K VE SAÇ BAKIMI ALANI İ Ç İ N GEREKL İ K İ Ş İ L İ K ÖZELL İ KLER İ Güzellik uzmanı olmak isteyenlerin; - Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, - Görme duyusu gelişmiş, - Estetik görüş sahibi, - Yenilikleri izleyebilen, - Sabırlı, titiz ve dikkatli, - Uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

27 GÜZELL İ K VE SAÇ BAKIMI Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2SINAVSIZ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2SINAVSIZ

28 Y İ YECEK VE İ ÇECEK H İ ZMETLER İ ALANI İ Ç İ N GEREKEN ÖZELL İ KLER Aşçı olmak isteyenlerin; - Yiyecekle ilgili konulara ilgi duyan, - Bedence güçlü ve sa ğ lıklı, - Tat ve koku alma duyumları gelişmiş, - Temiz, titiz, sorumlu, - Bir işi planlama ve uygulama yetene ğ ine sahip, - Eli çabuk, hızlı hareket edebilen kimseler olmaları gerekir. Yaratıcı olanlar mesleklerinde başarılı olup, ilerleme olana ğ ı bulabilirler. Mutfa ğ ı yönetebilecek disiplin anlayışına sahip olmalıdırlar.

29 Y İ YECEK VE İ ÇECEK H İ ZMETLER İ ALANI Gastronomi (Yüksekokul) 4 YGS-40,12+0,06 Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) 4 YGS-40,12+0,06 Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-60,12+0,06 Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-60,12+0,06 Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-60,12+0,06 Seyahat İşl. ve Turizm Rehberliği (Yüksekokul) 4 YGS-50,12+0,06 Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-60,12+0,06 Turizm Rehberliği (Yüksekokul) 4 DİL-10,12+0,06 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-60,12+0,06 Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-60,12+0,06 Yiyecek-İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul) 4 YGS-60,12+0,06 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.)* 4 TS-10,12 Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) * 4 TS-20,12 Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) * 4 YGS-30,12 Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) * 4 YGS-60,12 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği(M.T.O.K) 4 DİL-10,12

30 Y İ YECEK VE İ ÇECEK H İ ZMETLER İ ALANI Aşçılık 2 SINAVSIZ İkram Hizmetleri 2 SINAVSIZ Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 SINAVSIZ Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 SINAVSIZ Kültürel Miras ve Turizm 2 SINAVSIZ Otobüs Kaptanlığı 2 SINAVSIZ Turizm Animasyonu 2 SINAVSIZ Gıda Teknolojisi 2 SINAVSIZ Turizm Rehberliği 2 SINAVSIZ

31 Ç İĞ L İ İ MKB MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 2015 ALAN SEÇ İ M İ ÇALIŞMASI REHBERL İ K SERV İ S İ ARZU ERTAN DA Ğ LI


"Ç İĞ L İ İ MKB MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ ANADOLU TEKN İ K / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇ İ Ş,TERC İ H VE YERLEŞT İ RME İ ŞLEMLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları