Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ba +2, Sr +2, Ca +2 1. 2 3 COMPOUND INTEREST The Chemistry of Fireworks In-text: (Compound Interest, 2013) Bibliography: Compound Interest, (2013). The.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ba +2, Sr +2, Ca +2 1. 2 3 COMPOUND INTEREST The Chemistry of Fireworks In-text: (Compound Interest, 2013) Bibliography: Compound Interest, (2013). The."— Sunum transkripti:

1 Ba +2, Sr +2, Ca +2 1

2 2

3 3 COMPOUND INTEREST The Chemistry of Fireworks In-text: (Compound Interest, 2013) Bibliography: Compound Interest, (2013). The Chemistry of Fireworks. [online] Available at: http://www.compoundchem.com/2013/12/30/the-chemistry- of-fireworks/ [Accessed 3 Oct. 2015].

4  4. grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) – amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile tamponlanmı ş bazik ortamda amonyum karbonat ((NH 4 ) 2 CO 3 ) ile karbonatları halinde çökmeleridir. 4

5 1. K 2 CrO 4 (Potasyum Kromat) ile  Sarı renkli BaCrO 4 (Baryum kromat) çökele ğ ini verir.  Ba +2 + K 2 CrO 4 BaCrO 4 + 2K + (sarı)  Bu çökelek di ğ er 4. grup katyonlarından farklı olarak suda ve asetik asitte çözünmez. Fakat mineral asitlerde çözünür. 5

6  Baryum kromat çözeltisine asit ilave edildi ğ inde sarı rengin kırmızımsı turuncuya döndü ğ ü görülür. Nedeni ortamda meydana gelen Cr 2 O 7 -2 (Bikromat) anyonudur.  Bu durumdan da anla ş ıldı ğ ı gibi, BaCrO 4 ’ın çökmesi için ortamda yüksek konsantrasyonda hidrojen iyonu olmamalıdır. Varsa sodyum asetat (CH 3 COONa) ilavesi ile nötralize edilmelidir. 6

7 2) Alev Deneyi :  Baryum tuzları bunzen alevinde platin tel üzerinde yakıldıklarında alevi sarımsı ye ş il bir renge boyar. 7

8 1) Alev Deneyi :  Stronsiyum tuzları bunzen alevinde platin tel üzerinde yakıldıklarında alevi karmen kırmızısı renge boyar. 8

9 1) Alev Deneyi :  Kalsiyum tuzları bunzen alevinde platin tel üzerinde yakıldıklarında alevi kiremit kırmızısı renge boyar. 9

10 2. SO 4 -2 ile :  4. grup katyonların hepsi H 2 SO 4 veya SO 4 -2 içeren bir tuz eklendi ğ inde sülfatları halinde beyaz renkli olarak çökerler.  Sadece CaSO 4, di ğ er 4. grup katyonlarından farklı olarak, amonyum sülfat ((NH 4 ) 2 SO 4 ) çözeltisi ile kaynatıldı ğ ında amonyum kalsiyum sülfat ((NH 4 ) 2 [Ca(SO 4 )]) tuzu olu ş turarak çözünür.  BaSO 4 ve SrSO 4 ise bu ş artlarda çözünmez. 10

11 3. Amonyum okzalat ( (NH 4 ) 2 C 2 O 4 ) ile Ca +2 + (NH 4 ) 2 C 2 O 4 → ↓ CaC 2 O 4 + 2(NH 4 ) + Beyaz  Ortamın amonyak ile bazikle ş tirilmesi ve ısıtılması çökelmeyi kolayla ş tırır.  Tüm 4. grup katyonları bu reaksiyonu verir.  CaC 2 O 4 asetik asitte çözünmez, mineral asitlerde çözünür.  SrC 2 O 4 asetik asitte çözünmez, mineral asitlerde çözünür.  BaC 2 O 4 asetik asit ve mineral asitte çözünür. 11

12  Spektroskop, içerisinde bir cam prizma bulunan ve ı ş ık analizinde kullanılan bir cihazdır. Uçucu bir tuz çözeltisi platin tel üzerinde yakıldı ğ ında, her bir katyona özgü olan belli dalga boylarındaki ı ş ınlardan meydana gelmi ş bir ı ş ık yayarlar. I ş ınlar bir cam prizmadan geçirilecek olursa kendisine olu ş turan bile ş enlerine ayrılır ve çizgilerden olu ş an kesikli bir spektrum meydana gelir. 12

13 13

14 14

15 Numunede Ba +2 yoksa erlendeki numuneden bir tüpe alıp ş u noktadan ba ş layabilirsiniz. (a ş ırı) (presipitat) CrO 4 -2 ’ı uzakla ş tırmak için. CrO 4 -2 çözeltide kalır, katyonlar karbonatla çökerler. Çöktürülen karbonat tuzlarını tekrar çöktürmek için. (a ş ırı) 15

16  4. grup katyonlarının sistematik analizine ayrı bir santrifüj tüpünde ba ş lanmalıdır.  Çökelek ve süzüntünün görüldü ğ ü her yerde santrifüj yapılacaktır. Sadece “Sıcakken süzülür” yazan kısımda santrifüj yapılmayacaktır. Çünkü burada SrSO 4 sadece sıcakta çöker.  “Bazik olana dek” yazan kısımlarda baziklik muhakkak turnusol ka ğ ıdı ile kontrol edilip emin olunduktan sonra di ğ er a ş amalara geçilmelidir. Örne ğ in, Ca +2 ve Sr +2 bulundu ğ u tahmin edilen çözeltiyi bazik hale getiremezsek bu taktirde (NH 4 ) 2 CO 3 ilave edildi ğ inde çökme de ğ il kabarcık çıkı ş ı görülecektir. Bu da sonuçta hatalara sebep olacaktır. 16

17  E ğ er baryumun ilk ba ş ta BaCrO 4 halinde çöktü ğ ü görülüyorsa, aynı santrifüj tüpünde santrifüj yapıldıktan sonra süzüntüden analize devam edilmelidir. Numunede baryum yoksa analize “Ca +2, Sr +2 ” yazan yerden ba ş lanmalıdır. Çünkü buraya kadar olana a ş amalar, e ğ er numunede baryum varsa baryumu tamamen uzakla ş tırmak için gerçekle ş tirilen a ş amalardır.  Sistematik içerisindeki “bütün CO 2 ortamdan uzakla ş ana kadar ısıt” i ş lemi, aynı CO 3 -2 tayininde oldu ğ u gibi gaz kabarcıklarının çıkı ş ı bitene kadar devam ettirilecektir.  Santrifüj cihazı kullanılırken tüplerin konuldu ğ u kısmın kar ş ısında ba ş ka ve aynı miktarda dolu bir tüp oldu ğ u muhakkak kontrol edilmelidir. Tek bir ki ş i santrifüjü çalı ş tırırken, santrifüj tüpünün kar ş ısına aynı miktarda distile su dolu bir tüp koymalıdır. 17

18  İ lk anyonlar birbirlerinin deneylerini bozmazlar.  5. grup katyonlar ne kendilerinin ne de ilk anyonların deneylerini bozmazlar. (NH 4 + dı ş ında. O yüzden uzakla ş tırıyoruz.)  5., 3., 2, ve 1, grup katyonlar ise birbirlerinin ve ilk anyonların tanıma deneylerini etkilerler.  Bu yüzden 5. katyonlar dı ş ındaki katyonların analizinde sistematik kullanılır.  İ lk anyonları tanıyabilmek içinse soda ekstraksiyonu yapılarak ilk anyonlar numuneden ayrılır. 18

19  Numunedeki katyonlar renkli olabilir, ilk anyon deneylerindeki renk olu ş umunu kapatabilirler.  İ lk anyon tanıma deneyi için kullandı ğ ınız reaktif, katyonlardan biriyle reaksiyona girebilir.  Örne ğ in Ba +2, H 2 SO 4 ile BaSO 4 olarak çöker. Bu yüzden de NO 3 - için yapılan mavi halka deneyinde mavi halka olu ş maz.  Ayrıca iyonların çözünürlü ğ ünü arttırmak için kullanılır. 19

20 1. Ortamı bazik yap. 2. Na 2 CO 3 (soda) ekle. 3. Tüm katyonlar CO 3 -2 ile reaksiyona girip karbonat tuzları halinde çöksünler. 4. CO 3 -2 dı ş ındaki tüm anyonlar süzüntüde kalsın. 5. Karbonatlaı halinde çöken katyonları da herhangi bir asitte kolayca çöz. 20

21 1. Turnusolle bazikli ğ i kontrol et. 2. Bazik olana dek damla damla NaOH ekle. 3. NaOH ilavesinden sonar bagetle karı ş tır, bageti turnusole de ğ dir. Turnusol mavi olana dek tekrarla. 4. 3 spatül dolusu Na 2 CO 3 ekle. 5. Su banyosunda kaynat. (10-15 dk) 6. Santrifüj et. 7. Çözeltiyi ilk anyon deneyleri için kullan. 21

22 D İ KKAT ED İ LMES İ GEREKL İ NOKTALAR  Numune asidik ise muhakkak nötralize edilmelidir.  Karbonat anyonu daima soda çözünürle ş tirilmesinden önce do ğ rudan numuneden aranır.  Soda çözünürle ş tirilmesinden sonra ilk anyonlar aranırken, ortama ilave edilen asit ile ortamın asidik hale geçip geçmedi ğ i kontrol edilmelidir. (Turnusol ka ğ ıdı ile). 22

23  4. grup ortak özellik: Amonyak (NH 4 OH) – amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile tamponlanmı ş bazik ortamda amonyum karbonat ((NH 4 ) 2 CO 3 ) ile karbonatları halinde çökmeleridir.  NH 4 OH - NH 4 Cl tampon: pH=9.2  (NH 4 )CO 3 ekle  XCO 3 olarak çöksün. (BaCO 3, SrCO 3, CaCO 3 ) 23

24 Ba +2, Sr +2, Ca +2 + 5. grup katyonları 1. NH 4 Cl (katı) 2. NH 4 OH (bazik olana dek) 3. (NH 4 ) 2 CO 3 (çökelme tam olarak) SÜZÜNTÜÇÖKELEK 5. grup katyonlarıBaCO 3, SrCO 3, CaCO 3 (beyaz) 24

25  4. grup katyonların 5. gruptan ayrılmasında reaktiflerin eklenme sırası önemlidir.  NH 4 OH - NH 4 Cl tamponlu ortamı olu ş turmak için önce NH 4 Cl, daha sonra NH 4 OH eklenmelidir.  NH 4 OH önce eklenecek olursa 5. grupta olan Mg +2 Mg(OH) 2 olarak çökecek ve 4. grup katyonlarla birlikte çökelekte kalacaktır.  Sırasıyla NH 4 Cl, NH 4 OH ve (NH 4 ) 2 CO 3 eklendi ğ inde tüm 4. gruplar karbonatları ş eklinde çökecek, Mg +2 di ğ er 5. grup katyonlarıyla birlikte süzüntüde kalacaktır. 25


"Ba +2, Sr +2, Ca +2 1. 2 3 COMPOUND INTEREST The Chemistry of Fireworks In-text: (Compound Interest, 2013) Bibliography: Compound Interest, (2013). The." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları